Vijenac 282

Književnost

Hrvatska književnost za djecu

Mudro nasmijane priče

Matko Marušić, Škola plivanja, Alfa, Zagreb, 2003.

HRVATSKA PROZA

U kandžama velike ptice

Ivo Brešan, Vražja utroba, SysPrint, Zagreb, 2004.

FRANCUSKA ESEJISTIKA

O Barthesu se malo zna

Roland Barthes, Svijetla komora: bilješka o fotografiji, prev. Željka Čorak, Izdanja Antibarbarus, Zagreb, 2003.

HRVATSKA AUTOBIOGRAFIJA / DNEVNIČKA PROZA

Živjeti u Požegi

Franjo pl. Ciraki, Bilježke i Zapisci, prir. Helena Sablić-Tomić, DHK, Požega, 2004.

ESEJ: DRAGO ŠTAMBUK, PREDSOKRATOVAC S OTOKA BRAČA

Srce, taj pjesnički organ

Tekst napisan u povodu predstavljanja poezije Drage Štambuka na Pulskom sajmu knjiga

HRVATSKA TEATROLOGIJA

Godot će, dakle, doći?

Vlatko Perković, Kvalitativne promjene kazališnog znaka, Ogranak MH Split, Matica hrvatska, Split - Zagreb 2004.

BIOGRAFIJA / FILMSKA KRITIKA

Novi Allen!

Jean-Luc Nancy, Stvaranje svijeta ili mondijalizacija, prev. Živan Filippi, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 2004.

Vijenac 282

282 - 23. prosinca 2004. | Arhiva

Klikni za povratak