Knjige

Slaven Jurić

Pjesma, priča, poema

Studije o modernom hrvatskom pjesništvu

 

Knjiga Slavena Jurića Pjesma, priča, poema obuhvaća jedanaest studija posvećenih modernom hrvatskom pjesništvu, od Janka Polića Kamova, Tina Ujevića, Miroslava Krleže, A. B. Šimića i Ivana Gorana Kovačića do suvremenoga „stvarnosnoga“ pjesništva. Autor pjesničkim tekstovima, zbirkama, žanrovima i poetikama pristupa imanentno, precizno raščlanjujući formalne i stilske aspekte tekstova (stih, stilski registar, kompoziciju, tekstualni subjektivitet), a u nekim radovima opisuje kulturnopovijesni kontekst, iščitavajući vrijednosne predodžbe i ideologeme koji leže u podlozi tekstova. Bilo da raspravlja o avangardnim pjesničkim tekstovima, bilo o kanonskim pjesnicima 20. stoljeća, bilo pak o suvremenim pjesničkim pojavama, Slaven Jurić pokazuje se kao izvanredan znalac koji precizno i promišljeno opisuje i poetska sredstva i idejna ishodišta hrvatskoga pjesničkoga moderniteta, kao i njihovu međusobnu povezanost.

„Redovito polazeći od postojeće kritičke literature, uzimajući u obzir relevantne teorijske uvide o dijalektici transparentnosti i dvosmislenosti pjesničkoga znaka, načinima kreiranja tekstualnoga subjektiviteta i problema reprezentacije, Slaven Jurić u svakom pojedinom slučaju nastoji osvijetliti žanrovske pretpostavke i raščlaniti odnos prema modernosti, pri čemu se posebno usredotočuje na autorefleksivne signale, ambivalencije i proturječja, pokazujući kako i načelno monološki govor uvijek sadrži napuknuća koja lirski iskaz vode prema mnogoglasju i uračunavaju nakupine tuđega govora. Knjiga predstavlja kapitalan doprinos proučavanju problematike hrvatskog pjesničkog moderniteta.“ (Tomislav Brlek)

Biblioteka Tragovi, glavni urednik Luka Šeput, recenzenti Pavao Pavličić i Tomislav Brlek, korektura Luka Vukušić, likovni urednik Željko Podoreški, grafički urednik Neven Osojnik, tisak Stega-tisak d.o.o., Zagreb


Autori

Slaven Jurić

Slaven Jurić izvanredni je profesor na Odsjeku za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Objavio je znanstvene monografije: Rastućim skladom: prodor stranih stihova u hrvatsko pjesništvo druge polovice 19. stoljeća (2002) i Počeci slobodnog stiha: eksplicitna poetika – teorija – hrvatski formativni period (2006). Okvir njegova znanstvenog interesa obuhvaća teoriju i povijest stiha, razdoblje od romantizma do modernizma i, osobito, generičke i stilske aspekte hrvatskoga modernističkog pjesništva.

Pjesma, priča, poema

PDF-ovi

Klikni za povratak