Knjige

Josip Lisac

Dijalektološki i jezičnopovijesni ogledi

Obra­đujući pitanja unutarnje i vanjske povijesti hrvatskoga je­zika, knjiga Josipa Lisca donosi izvorne poglede na hrvatsku kulturnu povijest te na dijakronijsku i prostornu sliku hrvatskoga jezika.

Na temelju vlastitih terenskih istraživanja i općih zaključaka proizašlih iz bogate književne i jezikoslovne literature, autor u prvome dijelu knjige razrađuje probleme dijalektološke naravi, a u drugome dijelu pitanja vezana uz ulogu čakavštine i drugih inačica hrvatskoga književnog jezika kao književnojezičnoga medija tijekom stoljeća, od srednjega vijeka do danas.

Spretno povezujući dijalektologiju i povijest hrvatskoga jezika, Josip Lisac argumentirano potvrđuje jedinstvenost hrvatskoga jezika, dokazujući da je pojam starohrvatski suvišan jer se u hrvatskim govorima i danas mogu naći jezične karakteristike istovjetne onima na koje nailazimo čitajući djela iz 13. ili 14. stoljeća.

Biblioteka Mala knjižnica Matice hrvatske. Novi niz, kolo I., knj. 8, glavna urednica Romana Horvat, recenzenti Stjepan Damjanović i Ivana Kurtović-Budja, lektura i korektura Ana Kranjčić, priprema Neven Osojnik, tisak Zrinski d.d. Čakovec. — Knjiga je opremljena bibliografijom, bibliografskim bilješkama uz tekst i imenskim kazalom


Autori

Josip Lisac

Josip Lisac

Sveučilišni profesor i jezikoslovac (Turni kod Delnica, 1950), jedan od vodećih poznavatelja i proučavatelja hrvatske jezične povijesti i hrvatske dijalektologije te vrstan priređivač kritičkih izdanja hrvatskih književnika i filologa

Dijalektološki i jezičnopovijesni ogledi

PDF-ovi

Klikni za povratak