Knjige

Antun Radić Dragutin Boranić Franjo Iveković Ivan Broz Milan Rešetar Nikola Andrić Tomo Maretić Vatroslav Rožić

Jezikoslovne rasprave i članci

Priredio MARKO SAMARDŽIJA


Knjiga o stanju u hrvatskome jezikoslovlju od sedamdesetih godina 19. stoljeća do godine 1918.

Zašto su nakon borbe triju hrvatskih filoloških škola - Zagrebačke, Riječke i Zadarske - kao pobjednici izašli hrvatski vukovci?! Zašto su prevladale baš njihove standardnojezične i pravopisne koncepcije? Zašto im je temeljem bilo Karadžićevo djelo? Da li je hrvatski jezik uopće samostalan jezik? Što je to jezični purizam?

Ova i druga važna, a također i aktualna jezikoslovna pitanja, predmet su izabranih i cjelovitih radova drugog i trećeg naraštaja hrvatskih vukovaca i njihova velikoga kritičara Antuna Radića, inače naraštajnoga kolege. Poruka je priređivača: hrvatski vukovci iskoristili su postojeće ideološke trendove, društveno-političke i kulturne prilike, te svojom radinošću i stručnošću, prateći promjene u europskome jezikoslovlju i nadahnjujući se njemačkim mladogramatičarima, nametnuli svoja viđenja i koncepcije hrvatskog jezika i pravopisa, o kojima se i danas vode žestoke (jezikoslovne i političke) polemike.

U knjizi su predstavljeni cjelovitiji izvorni radovi: novinski i stručni članci, kraće rasprave i predgovori. Knjiga obiluje pratećim kritičkim aparatom: uvodnu studiju o hrvatskome jezikoslovlju od sedamdesetih godina 19. stoljeća do 1918., predgovore uz svakoga pojedinog autora, njihove životopise i napomene napisao Marko Samardžija, koji je uz redakcijsku pomoć izradio i bibliografije izdanja samih autora kao i izbor iz bibliografija o autorima. Naposljetku, knjiga sadrži i redakcijske priloge: tumač imena i izraza, rječnik i imensko kazalo.


SADRŽAJ KNJIGE
Hrvatsko jezikoslovlje od sedamdesetih godina XIX. stoljeća
do godine 1918. (uvodna studija Marka Samardžije)

FRANJO IVEKOVIĆ
    Predgovor (Marko Samardžija)
    Ljetopis Franje Ivekovića (M. S.)
    Bibliografija
    Izdanja djela Franje Ivekovića (M. S. i A. V.)
    Važnija literatura o Franji Ivekoviću (M. S.)
    RJEČNIK HRVATSKOGA JEZIKA (1901.)
        Predgovor
        Na kritičnu objavu Rječnika hrvatskoga jezika u "Archiv für slavische Philologie"

IVAN BROZ
    Predgovor (Marko Samardžija)
    Ljetopis Ivana Broza (M. S.)
    Bibliografija
    Izdanja djela Ivana Broza (M. S. i N. D.)
    Važnija literatura o Ivanu Brozu (M. S.)
    CRTICE IZ HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI (1888.)
        [Predgovor drugoj knjizi]
        Filologičke sitnice (Izbor)
    HRVATSKI PRAVOPIS (1893.)
        [Predgovor drugomu izdanju]

TOMO MARETIĆ
    Predgovor (Marko Samardžija)
   Ljetopis Tome Maretića (M. S.)
   Bibliografija
   Izdanja djela Tome Maretića (M. S. i A. Vu.)
   Važnija literatura o Tomi Maretiću (M. S.)
   Fonetički ili etimologički?
      Predgovor
   Narodna imena mjesecima
   GRAMATIKA I STILISTIKA HRVATSKOGA ILI SRPSKOGA KNJIŽEVNOG JEZIKA (1899.)
      Predgovor
      Pristup
      Anketa o južnom ili istočnom narečju u srpsko-hrvatskoj književnosti XI. [prilog]
      Kako sam postao sveučilišni profesor

VATROSLAV ROŽIĆ
   Predgovor (Marko Samardžija)
   Ljetopis Vatroslava Rožića (M. S.)
   Bibliografija
   Izdanja djela Vatroslava Rožića (M. S. i N. D.)
   Važnija literatura o Vatroslavu Rožiću (M. S.)
   Na odbranu hrvatskoga jezika!
   Ranije, ranije, ranije
   Četiri jezične pogrješke, koje bodu u oči

MILAN REŠETAR
Predgovor (Marko Samardžija)
Ljetopis Milana Rešetara (M. S.)
Bibliografija
Izdanja djela Milana Rešetara (M. S. i A. V.)
Važnija literatura o Milanu Rešetaru (M. S.)
Mea culpa
Anketa o južnom ili istočnom narečju u srpsko-hrvatskoj
književnosti
XXVIII. [prilog]
Unifikacija našega pravopisa
Je li stiglo vrijeme da se ukloni jekavski književni izgovor?
ČLANCI NA NJEMAČKOM JEZIKU (izbor, preveo Marko Samardžija)
   Was bedeutet hasasi bei M. Držić?
   Što znači hasasi kod M. Držića?
   Micaglia und sein Wörterbuch
   Micaglia i njegov rječnik
   Zur Bezeichnung der serbokroatischen Betonung
   O označivanju srpskohrvatskih naglasaka

ANTUN RADIĆ
   Predgovor (Marko Samardžija)
   Ljetopis Antuna Radića (M. S.)
   Bibliografija
   Izdanja djela Antuna Radića (M. S. i I. Ž.)
   Važnija literatura o Antunu Radiću (M. S.)
   Semantika u službi narodoznanstva
   Hrvatski književni jezik
   Hrvatski književni jezik
   Hrvatski i magjarski jezik

NIKOLA ANDRIĆ

   Predgovor (Marko Samardžija)
   Ljetopis Nikole Andrića (M. S.)
   Bibliografija
   Izdanja djela Nikole Andrića (M. S. i A. V.)
   Važnija literatura o Nikoli Andriću (M. S.)
   Hrvatske narodne pjesme
   Književni rad Adolfa Vebera
   Jedan narod treba i jednu književnost da ima
   Koje nam beogradske riječi ne trebaju
   Redaktor o autoru

DRAGUTIN BORANIĆ
   Predgovor (Marko Samardžija)
   Ljetopis Dragutina Boranića (M. S.)
   Bibliografija
   Izdanja djela Dragutina Boranića (M. S. i N. D.)
   Važnija literatura o Dragutinu Boraniću (M. S.)
   O dramama Ivana Kukuljevića-Sakcinskoga
   PRAVOPIS HRVATSKOGA ILI SRPSKOGA JEZIKA (1921.)
      [Predgovor]

PRILOZI
   Napomena (M. S.)
   Tekstološka napomena (I. Ž.)
   Tumač imena i izraza (N. D. i I. V.)
   Rječnik (V. R. i I. V.)
   Kazalo imena (A. V.)

Biblioteka Stoljeća hrvatske književnosti, glavni urednik Vlatko Pavletić, izvršni urednici Dubravko Jelčić i Josip Vončina.


Ocjene i prikazi

»Ovom knjigom što ju je priredio prof. dr. Marko Samardžija dobili smo ne samo reprezentativan izbor tekstova hrvatskih jezi­koslovaca od sedamdesetih godina 19. sto­ljeća do 1918. godine (dakle uglavnom tek­stova hrvatskih vukovaca) nego i sažete, odmjerene i ubuduće bez ikakve sumnje ne­zaobilazne ocjene njihova djelovanja i nji­hovih opusa. Među odabranim tekstovima u većini su predgovori važnijim djelima hr­vatskih vukovaca, npr. Brozovu Hrvatskom pravopisu (1892), Maretićevoj Gramatici i stilistici hrvatskoga ili srpskoga književnog je­zika (1899) ili Iveković-Brozovu Rječniku hrvatskoga jezika (1901), što je sasvim priro­dno jer su to najvažnija i najpoznatija djela hrvatskih vukovaca uopće, koja su obilježila hrvatsko jezikoslovlje cijelog 20. stoljeća.
     Naravno, Samardžija ne zaobilazi ni broj­ne slabosti u djelovanju hrvatskih vukovaca (npr. u odabiru korpusa, u odnosu prema Vuku Karadžiću, u prenaglašavanju svega narodnoga i si.), ali to čini smireno i bez izazivanja polemičkih strasti. On je pritom očigledno vodio računa i o tome da su neke ocjene djelovanja hrvatskih vukovaca u po­sljednje vrijeme često bile izrazito neodmje­rene, pa čak i neukusne. Sve to Samardžija čini ne samo izravnim vrednovanjem djelo­vanja i opusa pojedinih vukovaca nego i na taj način da predstavlja i afirmira djelatnost nekih filologa koji su bili suvremenici vukov­cima, ali su se njihovu standardnojezičnom konceptu oštro protivili (posebno to vrijedi za Antuna Radića, koji je u ovoj knjizi prvi put ozbiljno predstavljen kao jezikoslovac).
     Vrijednost je ove knjige i u opširnom predgovoru (str. 11-47) u kojem Samardžija predstavlja relevantne tekstove, ljude i do­gađaje iz spomenutoga razdoblja te cijelo to razdoblje znalački i odmjereno sintetizira. Treba napokon reći i to da Samardžija u ovoj knjizi donosi i važne tekstove hrvatskih vu­kovaca koji su dosad bili, pogotovo izvan stručnoga kruga, malo ili nimalo poznati. Tako su npr. čak tri Rešetarova teksta u ovoj knjizi prvi put objavljena na hrvatskom jeziku (sam ih je Samardžija preveo s nje­mačkoga)...

(...) Na samom kraju ovoga svoga osvrta htio bih još jedanput naglasiti da je knjiga Jezikoslovne rasprave i članci, posvećena živo­tu i djelovanju hrvatskih vukovaca, a dijelom i njihovih suvremenika i/ili oponenata, izvan­redno vrijedna, korisna i temeljita knjiga. Osim svega što je dosad o njoj rečeno treba dodati da je pisana vrlo pregledno i maksi­malno jednostavno, a da to ipak ni u jednoj prilici ne ide na štetu znanstvene zahtje- vnosti ili stručne utemeljenosti. Zato prire­đivaču, urednicima, izdavaču i svim suradni­cima na ovoj knjizi, koja u području jeziko­slovne kroatistike po mom sudu konkurira za knjigu godine (2001), upućujem iskrene čestitke« (Ivo Pranjković, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, knj. 28/2002).

Autori

Antun Radić

Antun Radić

Antun Radić (1868-1919), političar, etnograf, urednik, poliglot, prevoditelj i publicist.

Dragutin Boranić

Dragutin Boranić

Dragutin Boranić (1870-1955), jezikoslovac i književnik.

Franjo Iveković

Franjo Iveković

Franjo Iveković (1834-1914), jezikoslovac i vjerski pisac

Ivan Broz

Ivan Broz

Ivan Broz (1852-1893), jezikoslovac i književni povjesničar.

Milan Rešetar

Milan Rešetar

Milan Rešetar (1860-1942), filolog, književni povjesničar i numizmatičar.

Nikola Andrić

Nikola Andrić

Nikola Andrić (1867-1942), filolog, književnik, nakladnik, urednik.

Tomo Maretić

Tomo Maretić

Tomo Maretić (1854-1938), jezikoslovac, leksikograf i prevoditelj.

Vatroslav Rožić

Vatroslav Rožić

Vatroslav Rožić (1857-1937), jezikoslovac.

Jezikoslovne rasprave i članci

Klikni za povratak