Autori

Ozren Žunec

Ozren Žunec

"Ozren Žunec rođen je 1950. godine u Zagrebu, gdje za­vršava osnovno i srednje obrazovanje. Na Filozofskom fa­kultetu u Zagrebu diplomirao je filozofiju i komparativnu književnost 1973. Na istom je fakultetu 1978. magistrirao, a 1985. doktorirao iz filozofije. Godine 1978. izabran je za asistenta na Odsjeku za sociologiju Filozofskoga fakulteta u Zagrebu te je 1986. bio izabran u zvanje docenta, 1991. u zvanje izvanrednog profesora, 1999. u zvanje redovitoga profesora, a 2004. u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora.

Boravio je na stručnom usavršavanju u Parizu (1981), na Indiana University u Bloomingtonu, Indiana, SAD (1987) te kao stipendist zaklade Fulbright na Yale Univer­sity u New Havenu, Connecticut, SAD (1994‒1995).

Bio je član uredništava više časopisa te pokretač i glav­ni urednik (do 2009) znanstvenog časopisa za interdis­cplinarna istraživanja rata i mira »Polemos«. Član je više domaćih i međunarodnih znanstvenih udruga te dobit­nik Godišnje državne nagrade za znanost 1998. godine. Jedan je od voditelja Filozofske škole Matice hrvatske.

Uz teme iz filozofije intenzivno se bavio sociološkim aspektima Domovinskog rata te poviješću i teorijom voj­ske i ratovanja, o čemu je objavio niz studija, zbornika i monografija. Među filozofskim publikacijama ističu se monografije Mogućnost marksističke estetike. Zagreb 1980. te Mimesis. Grčko iskustvo svijeta i umjetnosti do Platona. Zagreb 1988.

Među ostalim djelima mogu se izdvojiti uredničke knjige Suvremena filozofija I. (Hrestomatija filozofije, sv. 7). Zagreb 1996; S ove strane beskonačnosti. Filozofira­nje i more, Zagreb 2008. ( s P. Šegedinom) te Zbližava­nja, Zagreb 2012. (s P. Šegedinom), kao i prijevodi: Søren Kierkegaard, Filozofijsko trunje. Ili: Trunak filozofije, Zagreb 1998, Benedikt de Spinoza, Etika dokazana geometrijskim redom, Zagreb 2000, Benedikt de Spinoza, Listopisi. Razmjena pisama između Spinoze i njegovih prijatelja i suvremenika od 1661. do 1676, Zagreb 2003, Benedikt de Spinoza, Teologijsko-politička rasprava, Zagreb 2006, Benedikt de Spinoza, Politička rasprava, Zagreb 2006." (Damir Barbarić).

 

Knjige

Iskonska narav

Iskonska narav

189 str.

2015.