Autori

Lada Badurina

Lada Badurina

Rođena 1962. u Rijeci, gdje je na Filozofskome fakultetu zavr­šila studij hrvatskoga jezika i književnosti. Magistrirala je i doktorirala na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s temama iz područja pravopisne problematike: Metodologija rada na pravopisima hrvatskoga književnog jezika bila je tema njezine magistarske radnje, a Rečenica i interpunkcija doktorske disertacije. Zaposlena je na Odsjeku za kroatisti­ku Filozofskoga fakulteta u Rijeci u zvanju redovitoga profesora (u traj­nome zvanju). Njezina se znanstvena djelatnost može pratiti u nekoliko tematskih cjelina/područja.

Prvi tematski blok čine radovi iz područja hrvatskoga stan­dardnog jezika – točnije, oni o hrvatskoj pravopisnoj normi. Objavila je knjigu Kratka osnova hrvatskoga pravopisanja: metodologija rada na pravopisima (Izdavački centar Rijeka, Rijeka 1996) i velik broj studija, rasprava i članaka o pravopisnoj problematici, od kojih su neki sintetske naravi. Teorijsko-metodološko bavljenje pravopisom primijenila je u radu na pravopisnom priručniku ‒ uz Ivana Markovića i Krešimira Mićanovića suautorica je Hrvatskoga pravopisa, koji je objavljen u Matici hrvatskoj (1. izd., 2007.; 2. izd., 2008).

U drugi te­matski blok ulaze radovi iz područja diskursne stilistike (knjiga Rasloja­vanje jezične stvarnosti, napisana u suautorstvu s Marinom Ko­vačević,  Izdavački centar Rijeka, Rijeka 2001).

Treće tematsko područje čine radovi koji se kreću u širemu ras­ponu od nadrečenične sintakse (suprasintakse, aktualne sintakse), preko lingvistike teksta do pragmalingvističkih i/ili diskursnih pristupa razli­čitim jezičnim/komunikacijskim pojavnostima, npr. traču, vicu, psovki itd. (brojni članci i knjiga Između redaka: studije o tekstu i diskursu, Izdavački centar Rijeka, Rijeka 2008).

Knjige

Hrvatski pravopis

Hrvatski pravopis

662 str.

2008.

Hrvatski pravopis

Hrvatski pravopis

662 str.

2007.

Pravopisne studije

Pravopisne studije

324 str.

2017.