Knjige

Damir Barbarić

Iz radionice duha

U knjizi je sabrano dvadesetak važnijih autorovih studija nastalih posljednjih godina, dijelom neobjavljenih, dijelom već objavljenih na hrvatskom, slovenskom i njemačkom jeziku. Osim njihova disciplinarnoga, filozofijsko-povijesnoga karaktera i mjestimice temeljite filologijske obrade interpretiranih pojmova i tekstova klasika grčke i njemačke filozofije (Platon, Aristotel, Leibniz, Kant, Fichte, Hegel, Schelling, Schopenhauer, Nietzsche, Cassirer, Heidegger, Gadamer), većini je studija zajedničko promišljenje duhovnog bitka čovjeka kao jedinoga »koji mu je doista primjeren« i na mišljenje kao »zbiljski rad duha«.

Edicija ALETHEIA - filozofska biblioteka Matice hrvatske, knj. 11, glavni urednik Luka Šeput, oblikovanje korica Željko Podoreški, priprema Odjel tehničke pripreme MH / Neven Osojnik, tisak Denona (Zagreb). — Knjiga je opremljena bibliografskim podacima o radovima objavljenim u knjizi, imenskim kazalom te bibliografskim bilješkama i filozofskim komentarima uz tekst


Autori

Damir Barbarić

Damir Barbarić

Filozof, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju u Institutu za filozofiju u Zagrebu, od 2019. u mirovini. Predavao je filozofiju kao redovni pro­fesor u naslovnom zvanju na Hrvatskim studijima Sveuči­lišta u Zagrebu te kao gostujući profesor na sveučilištima u Beču, Tübingenu, Freiburgu i Berlinu. Predavanja je držao na sveučilištima u Europi, SAD, Meksiku i Japanu. Urednik te član uredništava i znanstvenih savjeta časopi­sa, zbornika i knjižnih nizova u Hrvatskoj, Njemačkoj, Ita­liji, Sloveniji i Argentini. Uz više od dvije stotine i pedeset izvornih članaka i studija objavljenih u periodici i različitim zbornicima u Hrvatskoj i inozemstvu  napisao je, uredio i za tisak priredio više od osamdeset knjiga, mnoge među njima i u Matici hrvatskoj.

Iz radionice duha

PDF-ovi

Klikni za povratak