Autori

Barbara Kunzmann–Müller

Barbara Kunzmann–Müller

Barbara Kunzmann–Müller redovita je sveučilišna profesorica u miru na Humboldtovu sveučilištu u Berlinu. Školovala se u rodnom mjestu Bautzenu (Budišin), u središtu Lužičkih Srba na istoku njemačke savezne pokrajine Saksonije.

Poslije mature upisala je studij slavistike i klasične filologije na Filozofskom fakultetu Humboldtova sveučilišta u Berlinu. Godine 1971. obranila je prvi doktorat na istom sveučilištu (na temu kontrastiranja jezika iz dijakronijske perspektive), a 1993. i drugi doktorat (habilitaciju) na Slobodnom sveučilištu u Berlinu. Poslije završenoga studija radi kao asistent, kasnije i kao znanstveni suradnik u Institutu za slavistiku pri Akademiji znanosti u Berlinu. Surađuje u nizu značajnih slavističkih leksikoloških i gramatičkih projekata, a neke od njih i vodi.

Nakon ukidanja Akademije znanosti u Berlinu odnosno akademijinih instituta 1992. znanstveni je suradnik u Istraživačkom centru za opću lingvistiku u Berlinu, a od 1994. redovita profesorica za južnoslavenske jezike na Institutu za slavistiku Humboldtova sveučilišta u Berlinu. Od 2000. do 2002. godine bila je i na funkciji direktorice toga instituta.

U lingvistici se posebno bavi tipologijom, jezičnim univerzalijama, problematikom jezičnih promjena, područjem opće gramatike i gramatike slavenskih jezika odnosno leksikologije i leksikografije. Objavljuje znanstvene radove iz tipologije, gramatike i semantike za područje slavistike, s posebnim osvrtom na kroatistiku i serbistiku, ali isto tako i na slovenistiku, bugaristiku i rusistiku. U nastavi je pokrivala kroatističku i serbističku odnosno južnoslavensku lingvističku problematiku i u užem i u širem smislu.

Autorica je, suautorica i urednica velikoga broja priručnika, znanstvenih i stručnih knjiga objavljenih u Njemačkoj te radova objavljenih u njemačkim i stranim slavističkim i lingvističkim zbornicima i časopisima.

Knjige

Hrvatski jezik u kontrastu

Hrvatski jezik u kontrastu

None str.

2018.