Autori

Žarko Paić

Žarko Paić

Rođen je 16. listopada 1958. godine u Kutini. Diplomirao je politologiju na Fakultetu političkih znano­sti u Zagrebu, gdje je i magistrirao iz filozofije. Doktori­rao je iz sociologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Zaposlen je kao izvanredni profesor na Studiju modnog dizajna na Tekstilno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje predaje sociologiju kulture, estetiku, teori­je mode, semiotiku i vizualne komunikacije. Gostujući je profesor filozofije umjetnosti te sociologije medija i ko­munikacije na Fakultetu za medije i komunikacije Univer­ziteta Singidunum u Beogradu.

Glavni je urednik časopisa za teoriju, kulturu i vizu­alne umjetnosti »Tvrđa«, gostujući urednik časopisa »Up & Underground«, zamjenik glavnog urednika časopisa »Europski glasnik«, član uredništva časopisa za vizual­ne umjetnosti »Art-e-fact«, član međunarodnog savjeta časopisa »IMAGES: Journal for Visual Studies«, član me­đunarodnoga savjeta filozofskih časopisa »Phainomena« i »Apokalipsa« (Ljubljana), član Srednjeevropskog razisko­valnog inštituta Sörena Kierkegaarda u Ljubljani i Foruma za europske humanističke znanosti. Predaje kolegij »Vi­zualne komunikacije i teorije slike« na postdiplomskom doktorskom studiju Kulturologije Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te kolegij »Digitalna estetika« na postdiplomskom doktorskom studiju književnosti, izved­benih umjetnosti, filma i kulture na Filozofskom fakul­tetu Sveučilišta u Zagrebu. Osim filozofijskih, sociologij­skih, politologijskih studija, kao i onih iz područja teorije umjetnosti i estetike, objavljuje poeziju i književne eseje. Pjesme su mu uvrštene u tri antologije suvremenoga hr­vatskoga pjesništva. Studije, eseji i poezija prevođeni su mu na engleski, francuski, njemački, slovenski, mađarski, rumunjski i slovački jezik.

Dobitnik je međunarodne autorske nagrade za litera­turu srednjoeuropskih zemalja austrijske zaklade »Kul­turkontakt« iz Beča za 2008. godinu. Član je Hrvatskog društva pisaca, Hrvatskog centra PEN-a, Hrvatskog fi­lozofskog društva, Udruženja za promicanje filozofije, Instituta za europske i globalizacijske studije. Voditelj je znanstveno-istraživačkoga projekta »Znanost o slici: vizu­alizacija i suvremena umjetnost« u Centru za vizualne stu­dije iz Zagreba. Iz mnoštva objavljenih knjiga izdvajamo sljedeće: Postmoderna igra svijeta, Zagreb 1996; Montaigneov rez, Zagreb 2004; Slika bez svijeta: Ikonoklazam suvremene umjetnosti, Zagreb 2006; Projekt slobode: Jean-Paul Sartre – filozofija i angažman, Pula 2007; Do­gađaj i praznina: ogledi o kraju povijesti, Zagreb 2007; Posthumano stanje: Kraj čovjeka i mogućnosti druge po­vijesti, Zagreb 2011; Sloboda bez moći: Politika u mreži entropije, Zagreb 2013; Totalitarizam?, Zagreb, 2015. (Damir Barbarić).

Knjige

Sfere egzistencije

Sfere egzistencije

155 str.

2017.