Autori

Kristina Grgić

Rođena je 10. studenoga 1978. u Bihaću (Bosna i Hercegovina) gdje je završila osnovnu školu i opću gimnaziju. Diplomirala je engleski jezik i književnost i komparativnu knji­ževnost 2003. na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na ko­jemu je 2013. i doktorirala. Od 2007. zaposlena je na Odsjeku za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje drži nastavu u ko­legijima iz područja poredbene povijesti hrvatske književnosti.

Znanstveni joj je interes pretežito usmjeren na teoriju i meto­dologiju komparativne književnosti te poredbenopovijesna istraži­vanja hrvatske književnosti, s naglaskom na vezama s književnosti­ma engleskoga govornog područja.

Sudjeluje na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovi­ma. Autorica je petnaestak znanstvenih i isto toliko stručnih radova. Radove objavljuje u zbornicima sa znanstvenih skupova i u književnim časopisima (»Umjetnost riječi«, »Književna smotra«, »Republika«, »Hrvatska revija«, »Mogućnosti«, »Vijenac«).

Knjige

Trajni dijalog

Trajni dijalog

487 str.

2017.