Knjige

Kristina Grgić

Trajni dijalog

Komparativna književnost u djelu Ivana SlamnigaObradom cjelovita opusa Ivana Slamniga, hrvatskoga književ­nog klasika, istaknutog prevoditelja i znanstvenika, autorica je izabrala reprezentativnu temu povijesti hrvatske i svjetske književnosti. S obzirom na pristup građi, provedenu metodu i prikazanu građu, knjigu će moći koristiti studenti, nastavnici, stručnjaci i znanstvenici humanističkih znanosti. Slamnigov opus obuhvaća motive svjetske i hrvatske književnosti i kulture od srednjega vijeka do danas pa je ovakva knjiga potrebna i iz književnopovijesne i teorijske perspektive (Cvijeta Pavlović).

Domete ove knjige mogli bismo definirati kao trojake. Prvo, ona pokazuje da je Slamnig svojim shvaćanjem književnosti uvelike anticipirao one procese koji su obilježili drugu polovicu 20. sto­ljeća. Drugo, autorica otkriva čitavi niz Slamnigovih pojedinač­nih veza sa stranim piscima koji nisu bili toliko poznati. Treće, istraživanje pokazuje da je uključenost Slamnigova opusa u eu­ropska kretanja još izrazitija nego što smo prije smatrali. K tome, ova knjiga pruža do sada najcjelovitiju bibliografiju Slamnigovih radova. Njome dobivamo pouzdan prikaz Slamnigova opusa na koji će se svako buduće istraživanje moći osloniti (Pavao Pavličić).

Biblioteka Tragovi, glavna urednica Romana Horvat, recenzenti Cvijeta Pavlović i Pavao Pavličić, lektura i korektura Ana Kranjčić, priprema Tehnička priprema MH (Pavao Damjanović), tisak Zrinski d.d. (Čakovec). — Literatura, cjelovita bibliografija radova Ivana Slamniga, imensko kazalo


Autori

Kristina Grgić

Sveučilišna profesorica, rođena 1978. u Bihaću. Predaje na Odsjeku za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Znanstveni joj je interes pretežito usmjeren na teoriju i meto­dologiju komparativne književnosti te poredbenopovijesna istraži­vanja hrvatske književnosti, s naglaskom na vezama s književnosti­ma engleskoga govornog područja.

Trajni dijalog

PDF-ovi

Klikni za povratak