Autori

Dolores Grmača

Dolores Grmača

Završila je VII. gimnaziju u Zagrebu 1992., a diplomirala na Institutu za kršćansku duhovnost na Katoličkome bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Završila je i studij hrvatskoga jezika i književnosti i povijesti na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2001.

Od 2001. do 2003. radila je kao profesorica hrvatskog jezika i književnosti i povijesti u Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Visokom (BiH). Na Filozofskome fakultetu u Zagrebu bila je najprije zaposlena kao znanstvena novakinja na Odsjeku za informacijske znanosti (2003–2005), a od 2005. radi na Katedri za stariju hrvatsku književnost Odsjeka za kroatistiku.

Doktorirala je 2010. s temom o alegoriji putovanja u hrvatskoj renesansnoj književnosti. Svojim zagrebačkim studentima predaje kolegije iz starije hrvatske književnosti. Na dužim stručnim usavršavanjima boravila je u Beču (2007) i Padovi (2008). Sudjelovala je na desetak domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova te objavila desetak stručnih i znanstvenih radova.

Napisala je preko stotinu natuknica u sljedećim leksikonskim i enciklopedijskim izdanjima: Leksikon hrvatske književnosti – Djela, Leksikon hrvatske književne kulture 16. st., Leksikon Marina Držića, Leksikon kulturno-književnog nazivlja, Enciklopedija Bosne Srebrene. Surađivala je i na projektu Hrvatski jezični portal.

U Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža urednica je na znanstvenom projektu Enciklopedija Bosne Srebrene. S Darijom Gabrić-Bagarić i Majom Banožić objavila je transkripciju s bosančice na latinicu Nauka krstjanskoga Matije Divkovića (Sarajevo 2013), prve tiskane knjige u Bosni i Hercegovini na narodnome jeziku (Venecija 1611).  


Knjige

Nevolje s tijelom

Nevolje s tijelom

479 str.

2015.