Autori

Vesna Badurina Stipčević

Vesna Badurina Stipčević rođena je 19. prosinca 1961. godine u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu i Klasičnu gimnaziju. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je studije klasične filologije i arheologije (1985) te magistrirala (1991) i doktorirala (1999) s temama iz srednjovjekovne hrvatskoglagoljske filologije. Nakon studija kraće je vrijeme radila kao profesor grčkoga i latinskoga jezika u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu, a od 1986. zaposlena je u Staroslavenskom institutu u Zagrebu. Sudjelovala je na institutskim znanstvenim projektima: »Književna istraživanja hrvatskoga srednjovjekovlja«, »Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije« te »Hrvatska i europska književnost srednjega vijeka«. Bavi se filološkim istraživanjima hrvatskoglagoljskih biblijskih, apokrifnih i hagiografskih tekstova.

Na Filozofskome fakultetu u Zagrebu predavala je kolegij »Hrvatska srednjovjekovna književnost« (20082010), a od 2008. predaje na doktorskom studiju medievistike pri Filozofskome fakultetu u Zagrebu i na poslijediplomskom doktorskom studiju kroatologije na Hrvatskim studijima u Zagrebu. Član je uredništva časopisa Staroslavenskog instituta »Slovo « i izvršna urednica brojeva 58 i 60 toga časopisa. Od 2006. godine član je Znanstvenog vijeća, a od 2007. član Upravnog vijeća Staroslavenskog instituta. Bila je član organizacijskog odbora međunarodnog znanstvenog skupa »Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju« (Staroslavenski institut, Krčka biskupija, Katolički bogoslovni fakultet, Krk, 2012).

Napisala je knjige Hrvatskoglagoljska legenda o svetom Pavlu Pustinjaku (1992) i Jeronimove hagiografije (zajedno s Vinkom Grubišićem, 2008) te više od 70 znanstvenih i stručnih radova. Suautorica je četiriju svezaka Rječnika crkveno slavenskoga jezika hrvatske redakcije. Filološki je obradila i kritički objavila više srednjovjekovnih glagoljskih tekstova: biblijske Knjige o Makabejcima, hagiografske legende: o sv. Pavlu Pustinjaku, sv. Hilarionu opatu, sv. Antunu opatu, sv. Nikoli, sv. Jeronimu, te apokrife: Pseudo-Matejevo evanđelje, Protoevanđelje Jakovljevo, Muku Andrije apostola. Surađivala je s Leksikografskim zavodom »Miroslav Krleža« na izradi Hrvatske književne enciklopedije. Bila je suradnica u izradi Leksikona hrvatske književnosti. Djela (2008). Surađivala je s Teološkim fakultetom »Matija Vlačić Ilirik« na izdanju glagoljskog Novog testamenta (2007).

Knjige