Knjige

Damir Barbarić

Iz radionice duha

U knjizi je sabrano dvadesetak važnijih autorovih studija nastalih posljednjih godina, dijelom neobjavljenih, dijelom već objavljenih na hrvatskom, slovenskom i njemačkom jeziku. Osim njihova disciplinarnoga, filozofijsko-povijesnoga karaktera i mjestimice temeljite filologijske obrade interpretiranih pojmova i tekstova klasika grčke i njemačke filozofije (Platon, Aristotel, Leibniz, Kant, Fichte, Hegel, Schelling, Schopenhauer, Nietzsche, Cassirer, Heidegger, Gadamer), većini je studija zajedničko promišljenje duhovnog bitka čovjeka kao jedinoga »koji mu je doista primjeren« i na mišljenje kao »zbiljski rad duha«.

Edicija ALETHEIA - filozofska biblioteka Matice hrvatske, knj. 11, glavni urednik Luka Šeput, oblikovanje korica Željko Podoreški, priprema Odjel tehničke pripreme MH / Neven Osojnik, tisak Denona (Zagreb). — Knjiga je opremljena bibliografskim podacima o radovima objavljenim u knjizi, imenskim kazalom te bibliografskim bilješkama i filozofskim komentarima uz tekst


Ocjene i prikazi


» (...) Barbarićeva knjiga Iz radionice duha je i nadasve vrijedno propedeutičko štivo. Tu je prije svega njezin jasan i retorički uglačan stil koji predstavlja osvježenje u poplavi specifičnih jezika i zatvorenih terminologija suvremene filozofije. Knjiga potom donosi mnoštvo navoda i izvora koji su prevedeni precizno i skrupulozno s originala, što u ovoj našoj sredini puno znači. Naposljetku, djelo sadrži više tekstova koji su jedini radovi na našem jeziku o pojedinim temama« (Mario Kopić, Filozofski magazin)

♦  ♦  ♦  ♦  ♦

»(…) Autor ne štedi čitatelja nego zahtijeva od njega napor misaonog praćenja onog što on izlaže u svojim interpretacijama, kritikama te obzirnim pitanjima i još obzirnijim tvrdnjama. To nije lako štivo; tko se želi u nj uputiti, u mnogome će profitirati ako prije toga pročita tematski bliske, ali naoko jednostavnije sročene autorove radove u knjizi Putokazi (2018). No dublji i sustavniji ulazak u njegovu misao zahtijeva studiozno poznavanje ostalih djela iz njegove ‘radionice’. U svakom se radu vidi suvereno poznavanje obrađivane tematike, odnosno djela nekog od velikana filozofske misli, kao i ništa manje suvereno poznavanje relevantne sekundarne literature na koju upućuju brojne podrubne bilješke; u njima dolazi dodatno do izražaja kako obzirna i argumentirana kritika tako i slaganje s tuđim mislima, a u tekstu povrh toga i njihovo interpretativno prisvajanje. Na ovome mjestu posebice valja istaknuti autorov birani i izbrušeni filozofski rječnik koji pokazuje svoju prikladnost predmetu i svoju ljepotu kako u razvijanju vlastite misli tako i u prevođenju rečenica i izraza starogrčkih i njemačkih autora kojima se on u svojoj ‘radionici’ bavi. Bez pretjerivanja se može reći da je njegovo jezično postupanje uzorno u jasnoći, dosljednosti i primjerenosti obrađivanim temama...« (Stjepan Kušar, Nova prisutnost)

Autori

Damir Barbarić

Damir Barbarić

Filozof, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju u Institutu za filozofiju u Zagrebu, od 2019. u mirovini. Predavao je filozofiju kao redovni pro­fesor u naslovnom zvanju na Hrvatskim studijima Sveuči­lišta u Zagrebu te kao gostujući profesor na sveučilištima u Beču, Tübingenu, Freiburgu i Berlinu. Predavanja je držao na sveučilištima u Europi, SAD, Meksiku i Japanu. Urednik te član uredništava i znanstvenih savjeta časopi­sa, zbornika i knjižnih nizova u Hrvatskoj, Njemačkoj, Ita­liji, Sloveniji i Argentini. Uz više od dvije stotine i pedeset izvornih članaka i studija objavljenih u periodici i različitim zbornicima u Hrvatskoj i inozemstvu  napisao je, uredio i za tisak priredio više od osamdeset knjiga, mnoge među njima i u Matici hrvatskoj.

Iz radionice duha

PDF-ovi

Klikni za povratak