Vijenac 634

Matica hrvatska

Uz knjigu Hrvatska Aleksandrida

Najbolji roman hrvatskoga srednjovjekovlja

Dunja Fališevac

Priređivači knjige Hrvatska Aleksandrida. Kasni odjek jednoga srednjovjekovnoga romana vrsni su znalci hrvatske srednjovjekovne kulture. To je u prvom redu Eduard Hercigonja, paleoslavist i kroatist, autor brojnih jezičnopovijesnih i književnopovijesnih knjiga o hrvatskom književnom srednjovjekovlju. Njegova knjiga Srednjovjekovna književnost (1975) temeljit je i cjelovit prikaz kompleksnog razdoblja hrvatske književne kulture, u kojoj je predstavio jezične, stilske i žanrovske, a isto tako i kulturološke osobine hrvatske srednjovjekovne književnosti.

Hrvatsko srednjovjekovlje, do njegove knjige prikazivano samo po svojim jezičnim osobitostima ili pak kao povijesni dokument, njegovom knjigom počinje u kulturnom pamćenju funkcionirati kao samosvojno i specifično književno razdoblje, koje se može jasno omeđiti od hrvatske renesansne, te nosi specifična beletristička, a ne samo vjersko-nabožna ili didaktička obilježja. I u drugim svojim knjigama – istaknimo ovdje, primjerice, knjige Nad iskonom hrvatske knjige (1983), Tropismena i trojezična kultura hrvatskoga srednjovjekovlja (1994; dopunjeno i izmijenjeno izdanje 2008), Na temeljima hrvatske književne kulture (2004) – Hercigonja analizira ne samo specifična jezična obilježja hrvatskih srednjovjekovnih tekstova u kojima se staroslavenski jezik prožima s čakavskim i kajkavskim elementima nego i sociološke i kulturološke dosege hrvatskih srednjovjekovnih tekstova, posebice neliturgijskih. Razlikujući glagoljaštvo i glagolizam, i podrazumijevajući pod glagolizmom samosvjestan svjetonazor specifične duhovnosti, priređujući brojne srednjovjekovne tekstove, osobito one iz neliturgijskih zbornika, Hercigonja je nedvojbeno jedan od naših najboljih poznavatelja jezičnih, stilskih i estetskih dosega hrvatskoga književnog srednjovjekovlja.


Izd. Matica hrvatska, Zagreb, 2017.

Druga priređivačica knjige o Aleksandru Velikom, Marija-Ana Dürrigl, učenica velikog profesora, u svojim se knjigama i znanstvenim radovima također bavila raznim aspektima i problemima hrvatske srednjovjekovne proze, najčešće eshatološkim vizijama i apokrifima (npr. u knjizi Čti razumno i lipo. Ogledi o hrvatskoj srednjovjekovnoj književnosti, 2007), a u Matičinoj biblioteci Stoljeća hrvatske književnosti priredila je knjigu Hrvatska srednjovjekovna proza II. Apokrifi, vizije, prenja, Marijini mirakuli, 2013).

Hrvatska Aleksandrida sadržava Uvod, Napomene uz transkripciju, Roman o Aleksandru Velikom prema Derečkajevu rukopisu, Tumač imena i naziva, Rječnik i Bibliografiju. Derečkajev rukopis nastao je u 17. stoljeću u sjevernoj Hrvatskoj. To je latinički kodeks koji sadržava i pripovijest o Premudrom Akiru i Rumanac trojski, a pisan je hibridnim čakavsko-kajkavsko-štokavskim jezikom. Tekst o Aleksandru Velikom gotovo se posve podudara s verzijom rukopisa koja je zapisana u ćirilskom Růdničkom rukopisu iz prve polovice 16. stoljeća, svjedočeći da su se srednjovjekovni tekstovi u hrvatskom srednjovjekovlju prepisivali na raznim pismima, a isto tako da su bili strukture duga trajanja.

U uvodu se donose mnogovrsni podaci o romanu o osvajaču Aleksandru Velikom (356–323. pr. Kr.), romanu koji je kroz brojne prerade i prijevode stekao vrijednost kanonskoga djela europskog i izvaneuropskog srednjovjekovlja. Temelj je brojnim preradama kasnoantički grčki spis pripisan Aristotelovu rođaku Kalistenu (tzv. Pseudo-Kalisten, 3. st.); prvo su nastali brojni latinski prijevodi i prerade, a intenzivna recepcija na narodnim jezicima započinje u 12. stoljeću.

No do danas nije riješeno pitanje podrijetla južnoslavenske (hrvatske i srpske) redakcije Aleksandride. Mišljenja su podijeljena: neki znanstvenici smatraju da je riječ o prijevodu latinskog predloška, a drugi pak misle da je riječ o prijevodu srednjogrčke redakcije latinske Aleksandride. Nedvojbeno je da je Aleksndrida došla u južnoslavensku književnost preko jadranske obale, i to preko naših glagoljaša, a s glagoljskih rukopisa roman je, kao i neki drugi, prepisivan ćirilicom i latinicom.

Po mišljenju mnogih hrvatskih medievista, roman o Aleksandru Velikom najzanimljiviji je i u književnoestetskom pogledu najbolji roman hrvatskoga srednjovjekovlja. U tom pseudopovijesnom romanu prepleću se povijesne činjenice s brojnim fantastičnim zbivanjima, opisuju se faktični, ali i fikcionalni susreti i sukobi s neprijateljskim vojskama, pojavljuju se mnoga egzotična bića, a radnja se odvija na raznim geografskim prostorima od Europe do afričkih zemalja, sve do dalekih predjela Perzije i Indije, carstava Darija i Pora. Najveći dio romana posvećen je sukobu i odnosima s perzijskim carem Darijem, čijom se kćeri Aleksandar i oženio. Radnja romana, puna bezbrojnih epizoda, odvija se pravocrtno, od Aleksandrova rođenja pa sve do njegove tragične smrti. Po žanru i tipologiji Aleksandrida je ponajprije roman lika: u središtu je radnje Aleksandar, oblikovan kao vrhunski junak i vitez, kao svojevrsni ideal i simbol ljudskosti, plemenitosti i mudrosti (učitelj mu je bio Aristotel), ali i lukavstva, velikodušan prema pobijeđenima, okrutan prema izdajicama. Osim naracije o raznovrsnim zbivanjima, u romanu se nalaze i brojni dijalozi, aforizmi, epistolografski tekstovi i anegdote.

Roman je zanimljiv i po tome što oblikuje prvi muški mit u kulturi srednjovjekovlja. S druge strane, brojni fantastični elementi (neobični ljudi, divlje žene, bića koja imaju i ljudske i životinjske osobine, Aleksandrov konj Bukefal) čine roman intrigantnim i zanimljivim i današnjem čitatelju. Kršćanski elementi svedeni su na minimum te je i po tome roman specifičan unutar srednjovjekovne književne kulture. Po elementima osvajanja raznih zemalja, čije običaje i vjerovanja Aleksandar uvažava, u romanu se mogu nazrijeti i elementi multikulturalizma koji je donio helenizam, demokratski duh i duh vjerske tolerancije.

Roman je transkribiran po relevantnim načelima naše tekstologije, a popratne bilješke i bibliografija uvelike pridonose filološkoj vrijednosti djela.

Vijenac 634

634 - 21. lipnja 2018. | Arhiva

Klikni za povratak