Vijenac 520

Likovna umjetnost

Gradski muzej Vukovar otvara stalni postav

Povratak nakon progonstva

Dražen Živić

Zajednička je želja svih da Gradski muzej Vukovar i dalje bude svjetionikom dostojanstva povratka, života, rada i nade da se s osloncem na baštinu može optimistično gledati i na budućnost

Vukovar je grad iznimno bogate povijesne i kulturne baštine, koji je tijekom pet tisuća godina stalne naseljenosti, zahvaljujući izrazito povoljnu geografskom položaju u križištu velikih europskih geografskih sastavnica i prometnih koridora, izdašnim prirodnim uvjetima (plodna zemlja, šume, vodom bogati riječni tokovi…) te burnom povijesnom razvoju, tijekom kojega su se smjenjivala razdoblja razvojnih uspona i padova, napretka i devastacija, postupno izrastao u jedno od najvažnijih političkih, upravnih, društvenih, gospodarskih, urbanih, kulturnih i demografskih središta slavonsko-srijemskog prostora, pa i Hrvatske u cijelosti. Bogatstvo povijesne i kulturne baštine grada najjasnije se zrcali u vukovarskom Gradskom muzeju, stožernoj kulturnoj ustanovi koja se brine za čuvanje, istraživanje i prezentaciju sadržaja koji govore o višetisućljetnom životu i radu ljudi na desnoj obali Dunava i na vukovarskom lesnom ravnjaku. Nakon višegodišnje obnove i restauratorsko-konzervatorskih zahvata, 23. siječnja, u nazočnosti velikoga broja posjetitelja i uglednika iz političkog i kulturnog života grada, županije i Hrvatske, svečano je otvoren stalni postav Gradskog muzeja Vukovar. Time je na simboličan i svečan način dovršen dug, katkad mukotrpan, ali i neizbježan proces povratka. To je prigoda da se ukratko osvrnemo na povijest Muzeja, na njegova kataklizmička stradanja u Domovinskom ratu, na tegoban i dostojanstven život Muzeja u progonstvu, na dug proces povratka te na strpljivo i ustrajno stvaranje i realizaciju koncepcije novoga stalnog postava, jer je ona bila ne samo zahtjevan muzeološki projekt nego je njegovim dovršenjem Vukovaru priskrbljen još jedan izniman kulturološki sadržaj koji će učvrstiti prepoznatljivost grada na kulturnom zemljovidu Hrvatske pa i šire. Naime, graditeljska, restauratorska i muzeološka obnova dvorca Eltz i Gradskog muzeja posve razumljivo poprimila je nacionalni pa i međunarodni karakter, jer riječ je o obnovi hrvatskog, ali i europskoga povijesnog i kulturnog identiteta grada na Dunavu.  

 

 


Mramorna dvorana

 

 

 

Razorena zbirka

Premda se već od kraja 19. stoljeća javljaju prve inicijative za osnivanje vukovarskog muzeja, do realizacije je došlo tek 1946, kada je Vukovarac i istaknuti kolekcionar dr. Antun Bauer prvom donacijom starog oružja, slika, numizmatike i pokućstva stvorio uvjete za osnivanje muzeja. Iste godine Narodni odbor u Vukovaru donio je odluku o njegovu osnivanju. Praktičnim je radom Gradski muzej u Vukovaru započeo 1948, u zgradi stare pošte diližanse u baroknoj jezgri Vukovara. Od 1964. Gradski muzej nastavit će djelovanje u dvorcu obitelji Eltz, jednom od najljepših i najreprezentativnijih objekata iz razdoblja baroka i neobaroka u Slavoniji, koji je do 1945. bio sjedište Vukovarskog vlastelinstva. Tijekom desetljeća rada u sklopu Muzeja razvit će se četiri muzejsko-galerijske institucije: Zbirka Bauer i galerija umjetnina, Muzej nobelovca Lavoslava Ružićke, Muzej novije povijesti (posvećen II. kongresu KPJ) i Gradski muzej, koji će u fundusu od gotovo 50.000 predmeta prezentirati bogatu i raznoliku kulturnu povijest Vukovara i vukovarskog kraja, iz koje je razvidna bila smjena kulturno-civilizacijskih tokova od prapovijesti do novijega doba. Najvredniji nalazi bili su nalazi s arheološkog lokaliteta Vučedol te Zbirka Bauer, koja je sadržavala najcjelovitiji pregled hrvatske umjetnosti iz 19. i 20. stoljeća. Uz to, Muzej je imao bogatu etnografsku zbirku, kao i zbirke arhivskoga gradiva, oružja i drugih izložaka iz osmanlijskoga doba, zatim razdoblja postojanja Srijemske županije te Vukovarskog vlastelinstva. Uz česte izložbe i promotivne djelatnosti Muzej je bio nositeljem projekta višegodišnjih sistematskih interdisciplinarnih istraživanja arheološkog lokaliteta Vučedol, pa je postupno izrastao u vodeću gradsku kulturnu ustanovu, koja je njegovala kulturni, znanstvenoistraživački i izložbeno-muzeološki identitet Vukovara.

Velikosrbijanska ratna agresija na Hrvatsku i Vukovar grubo je prekinula dotadašnji razvoj i projekte Gradskoga muzeja, napose uređenje novih prostorija u gradu u kojima je trebala biti smještena Zbirka Bauer i galerija umjetnina. Razaranje objekata u kojima se čuvala kulturna baština započelo je već potkraj kolovoza 1991, kada je iz zraka bombardiran dvorac Eltz i kada su potpuno uništeni neki dijelovi muzejskoga kompleksa. U tromjesečnom razaranju grada teško su oštećeni svi muzejski objekti. Iz sigurnosnih i drugih razloga nije bilo moguće muzejsku građu i dokumentaciju prenijeti na druga hrvatska područja pa je njezina zaštita bila organizirana sukladno mogućnostima na samu „terenu“, ali i poštivanjem međunarodnih odredbi zaštite kulturnih dobara, prije svega stavljanjem oznaka Haške konvencije. Prve spoznaje o stanju dvorca kao i muzejske građe u njemu bile su prema svjedočanstvima očevidaca te prema fotografijama i videozapisima. Bilo je posve jasno da su svi objekti najvećim dijelom razoreni, a neki od njih spaljeni i opustošeni te da su, sukladno tome, znatno stradali i fondovi koji su u njima bili pohranjeni. Iz televizijskih izvješća bilo je poznato da je kulturno blago Vukovara, protivno međunarodnim konvencijama, preneseno u Srbiju. Mnogim važnim muzejskim izlošcima i dokumentima tada se gubi svaki trag. Većina djelatnika Gradskog muzeja Vukovar završila je u progonstvu, dok je Stjepan Petrović, ravnatelj Zbirke Bauer, ubijen.

 

 


Građanski salon

 

 

 

Djelovanje Gradskog muzeja nastavljeno je odmah po dolasku u progonstvo, prvo u Muzejskom dokumentacijskom centru, a od 1993. u Muzeju Mimara u Zagrebu. Počelo je organizirano sakupljanje dokumentarne građe o prošlosti Vukovara, upoznavanje domaće i svjetske javnosti o stradanju kulturne baštine, poslovi stvaranja dokumentarne podloge za restituciju otuđenih dobara te skupljanje dokumentacije o Domovinskom ratu i ratnim stradanjima. Od 1993. počelo je formiranje zbirke donacija hrvatskih i europskih umjetnika Hrvatske za grad Vukovar nazvane Muzej Vukovara u progonstvu. Od tada Gradski muzej Vukovar u progonstvu svoje aktivnosti, dokumentarne izložbe, izložbe umjetnina, promocije i predavanja, razvija u mnogim muzejima i galerijama u Hrvatskoj i inozemstvu. Muzej je razvio i bogatu izdavačku djelatnost te formirao znatan fond stručne biblioteke. Posebna je pozornost posvećena pripremama za povratak, tijekom kojih je, među ostalim aktivnostima, nastao izložbeni ciklus Vukovar – pripremajući povratak – baština i obnova.

Početak obnove

Prvi obilazak razrušenog i opustošenog Muzeja, tijekom procesa mirne reintegracije Hrvatskoga Podunavlja, dogodio se potkraj prosinca 1996, kada je Vukovar posjetio Stožer za obnovu kulturne baštine. Zatečeno je stanje, kako u građevinskom tako i u muzeološkom smislu, bilo katastrofalno, pa se već 1997, stvaranjem političkih i sigurnosnih preduvjeta, počelo s prvim radovima na obnovi i pripremama za konačan povratak. Svečano otvaranje Gradskog muzeja Vukovar i početak kulturnih aktivnosti uslijedilo je 27. svibnja 1998. Muzej je sljedećih godina otvorio vrata drugim hrvatskim muzejima i galerijama, kako bi u ratom napaćenoj vukovarskoj sredini prezentirali svoju kulturnu baštinu. Ubrzo su se mnogobrojne aktivnosti profilirale u stalne manifestacije koje su postale prepoznatljivi simboli Vukovara: uz izložbe kulturne baštine drugih muzeja, svakako u tom kontekstu treba istaknuti: muzejsko-galerijsku manifestaciju Nebo nad Vukovarom, kada se nizom događanja predstavljaju umjetnici donatori zbirke Muzej Vukovara u progonstvu; Memorijal Stjepana Petrovića, kada se u spomen na ubijenoga ravnatelja Zbirke Bauer predstavljaju tek diplomirani umjetnici; Vukovarski festival komorne glazbe, koji se odvija u ambijentima dvorca Eltz; Vukovarske adventske svečanosti, kojima su podloga elementi religijske i tradicijske kulture uz održavanje niza glazbenoscenskih događanja. U Muzeju se održavaju i kazališne predstave u sklopu Festivala glumca i Vukovarskoga lutkarskog proljeća. Mnogobrojnim aktivnostima pridonijela je intenzivna suradnja s velikim brojem muzeja i galerija, službi zaštite, umjetnika, stranih veleposlanstava, kulturnih i znanstvenih institucija, pod stalnim pokroviteljstvom Ministarstva kulture, Vukovarsko-srijemske županije i Grada Vukovara.

Trinaestoga prosinca 2001. u Gradskom muzeju Vukovar potpisivanjem Zapisnika o primopredaji umjetnina iz fondova Gradskog muzeja i Zbirke Bauer, kao i druge građe iz Vukovara, završena je desetogodišnja aktivnost Ministarstva kulture RH i Gradskog muzeja Vukovar, uz sudjelovanje Ministarstva vanjskih poslova RH, Veleposlanstva RH u Beogradu, Muzejskoga dokumentacijskog centra, Hrvatskoga restauratorskog zavoda, Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture u Osijeku i tehničku realizaciju ekipe MGC Klovićevi dvori, na pripremama i provođenju povrata otuđene građe iz novosadskih muzeja u Vukovar. Vraćena građa najvećim dijelom pripada Zbirci Bauer i galeriji umjetnina, zatim arheološkoj zbirci te kulturno-povijesnoj zbirci. Već sljedeće, 2002, započeo je sustavni proces restauracije muzejske građe, što se najviše odnosilo na umjetnička djela iz Zbirke Bauer, a isto tako i na vrijedne dijelove pokućstva iz kulturno-povijesne zbirke. S obzirom da je u ratnim razaranjima potpuno uništena (ili otuđena) etnografska zbirka, intenzivno se radilo na otkupu građe i rekonstrukciji narodnih nošnji kako bi se priredila i ta građa za budući stalni postav.

Osnovni preduvjet za početak novoga života Gradskog muzeja, s koncepcijski i sadržajno obnovljenim stalnim postavom, bila je obnova sama dvorca Eltz, koja je bila dio velikoga projekta Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok–Vukovar–Vučedol, vrijedna više od 30 milijuna eura, a financiraju ga Razvojna banka Vijeća Europe i hrvatska Vlada. U sklopu toga projekta bili su i obnova i arheološka istraživanja dvorca Odescalchi u Iloku, izgradnja Muzeja Vučedolske kulture i arheološkog parka na Vučedolu te obnova vukovarske barokne jezgre.

Od prapovijesti do budućnosti

Stalni postav Gradskoga muzeja Vukovar, smješten na više od pet tisuća četvornih metara, što ga ubraja u najveće muzejske prostore u Hrvatskoj, počiva na koncepciji, prihvaćenoj 2008, čije su osnovne premise ove: Dunav kao najvažnija odrednica razvoja civilizacija u rasponu od 5000 godina; rijeka Vuka kao odrednica povijesnoga razvoja Vukovara u njegovoj tisućljetnoj povijesti; Vukovar, grad na Dunavu, kao političko, gospodarsko i kulturno središte regije od prvoga pisanog spomenika 1220. do danas; Vukovar, kao multikulturni prostor susreta više etničkih zajednica; te Vukovar kao grad kulture, znanosti, obrazovanja, kao grad otvoren budućnosti i razvoju utemeljenu na baštini. Stalni postav, kako u izboru prezentiranih tema, tako i u njihovoj muzejsko-likovnoj prezentaciji, na stanovit način sažima dugu povijest grada i okolice, ali i otvara prostor za tematske izložbe kao i organiziranje različitih muzejskih i znanstvenih manifestacija koje će zainteresiranoj stručnoj i široj javnosti neprestano nuditi nova saznanja, nalaze i činjenice iz prošlosti Vukovara, s jasnim i prepoznatljivim pogledom prema budućnosti. Zajednička je želja svih koji su na različite načine sudjelovali u izradi i provedbi koncepcije stalnog postava da Gradski muzej Vukovar i dalje bude susretište tradicije, duhovnosti i suvremenosti, mjesto okupljanja Vukovaraca i njihovih gostiju i prijatelja, svjetionik dostojanstva povratka, života, rada i nade da se s osloncem na baštinu može optimistično gledati i na budućnost.

Vijenac 520

520 - 6. veljače 2014. | Arhiva

Klikni za povratak