Ogranak Matice hrvatske u Sinju - knjige

fra Mirko Marić Mislav Cvitković

Ljetopis fra Petra Filipovića

prvoga povjesničara Sinja i Čudotvorne Gospe Sinjske

Glavni i odgovorni urednik: fra Mirko Marić

U pravilu, svi stari samostani na hrvatskome području, od benediktinskih, preko franjevač­kih i dominikanskih, do pavlinskih i isusovač­kih, imaju svoje ljetopise u kojima se prati osnu­tak, izgradnja, život i rad pojedinog samostana. Takvi ljetopisi, kronike, nude i brojne druge po­vijesno značajne podatke, posebice iz povijesti mjesta gdje se samostani nalaze, ali i kroničarske dogodovštine iz šire nacionalne povijesti. Poneg­dje su takvi ljetopisi potpuna zamjena za sveu­kupno povijesno događanje (primjerice u franje­vačkim ljetopisima iz Bosne i Hercegovine). Za Franjevački samostan u Sinju, koji je do 1735. pri­padao redodržavi Bosni srebreničkoj, od iznimne važnosti je Ljetopis fra Petra Filipovića što ga je ovaj ugledni franjevac pisao (i ostao je u rukopi­su) od 1756. do svoje smrti 1769. (Poslije njegove smrti dopisana je kronika za kasnija razdoblja). Zato je njegovo otisnuće važan kulturološki čin.
Pored središnjeg dijela, samog ljetopisa — pod naslovom Archivium conventus — u knjizi se, u "Uvodnom dijelu", opsežno prikazuje opći povije­sni kontekst o dolasku i radu franjevaca na hrvat­ska područja. Potom se svestrano analizira život i djelovanje fra Petra Filipovića. Raščlanjuje se svih pet njegovih filozofsko-teoloških djela, a po­mno se analizira rukopis iz Arhiva Franjevačkog samostana u Sinju. Glede rukopisnih djela na la­tinskom i talijanskom jeziku, ističe mu se nada­renost, sposobnost apstraktnog mišljenja i vrsnih stilizacija. Njegov pak rukopis o kronici Franjevačkog samostana u Sinju, uz "lijep i jasno čitak krasnopis", odlikuje moć zapažanja, dokumentiranost, logičnost.

Glede njegova jezika i stila u ovoj je knjizi zao­kružena cjelina gdje se općenito govori o jeziku franjevačkih pisaca koji su od početka 17. sto­ljeća čuvali i njegovali hrvatski jezik. Filipović je znatno doprinio pučkoj i usustavljenoj komponentni tog jezika, njegovoj grafijskoj i pra­vopisnoj realizaciji, fonetskim, morfemskim i sintaksnim značajkama, leksičkim i stilskim rje­šenjima. Sve se to očitovalo u tekstualizaciji ovo­ga Ljetopisa.

Iz recenzije prof. dr. sc. Stipe Botice

Ljetopis fra Petra Filipovića dobitnik je Srebrne povelje Matice hrvatske. 

pijevod latinskih tekstova: dr. sc. Zvonko Liović i Mislav Cvitković, prijevod talijanskih tekstova: prof. dr. sc. Ljerka Šimunković 

Ljetopis fra Petra Filipovića

Arhiva

Klikni za povratak