Ogranak Matice hrvatske u Rijeci - najave

Zaključci znanstvenog skupa VODA - HRVATSKO BLAGO

Rijeka, 22.ožujka 2006.

Na poticaj i u organizaciji MATICE HRVATSKE – Ogranka u Rijeci te uz stručnu potporu i u skladu s programom Odjela za nacionalnu tehnologiju MATICE HRVATSKE održan je 22. ožujka 2006. u Rijeci znanstveni skup na temu:

V O D A – H R V A T S K O B L A G O

Znanstvenici-tehnolozi – iz tehnoloških područja u kojima se istražuje voda – izložili su i raspravili svoje radove na naslovnu temu i zatražili od MATICE HRVATSKE da se proslijede odgovarajućim tijelima državne vlasti u Republuci Hrvatskoj i objave ovi

Z A K L J U Č C I

1. Podzemne, nadzemne i atmosferske vode, te Jadransko more hrvatsko je nacionalno blago velike i neprocjenjive vrijednosti, koje valja pomno istraživati, brižno čuvati, obzirno koristiti i ne otuđivati ni pod kojim uvjetima.
2. Hrvatska je suočena s velikom opasnošću obezvrjeđivanja svoga vodnoga i morskoga blaga zagađivanjem i otuđivanjem. Time se ugrožavaju svi hrvatski ekosustavi i biotehnološki procesi proizvodnje zdrave hrane.
3. Gospodarski i komunalni sustavi svojim utjecajem na okoliš obezvrjeđuju vodu kao nacionalno blago. Prijeko je potrebno hrvatske vode i hrvatsko more isključiti iz tehničkih sustava za odbacivanje otpada.
4. U tehnološkim procesima pretvorbe nacionalnoga blaga (svega onoga što vrijedi a nije u uporabi) u nacionalno bogatstvo (obilje blaga koje je u uporabi) prijeko je potrebno trajno i brižno povećavati potencijale Jadranskoga mora i njegovih otoka kao eko-cjeline, a u Hrvatskoj povećavati potencijale svih vodotokova, svih termalnih vrela i svih podzemnih zaliha pitke vode. Hrvatsko blago pitke vode zahtijeva posebne državne mjere zaštite
5. Od hrvatske države očekujemo uspostavljanje socijalnih, kulturno-povijesnih, političkih i drugih društvenih kriterija za vrjednovanje, zaštitu i korištenje hrvatskih voda i hrvatskoga mora.
6. Od hrvatske države očekujemo poboljšavanje međunarodne suradnje kojom će se zaustaviti prekogranični atmosferski, kopneni i morski procesi obezvrjeđivanja voda i mora kao hrvatskoga nacionalnog blaga njihovim onečišćavanjem.
7. Pozivamo Hrvatski sabor da proglasi gospodarski pojas u Jadranskome moru na temelju Konvencije o pravu mora iz 1982. godine i u skladu s Pomorskim zakonikom RH (čl. 33-42, Narodne novine br. 17/1994). Gospodarski nam pojas pripada po načelima međunarodnoga prava, a odluka o njegovu proglašenju moralno je i politički neupitna nakon što je početkom 2006. godine Italija proglasila svoj gospodarski pojas u Jadranskome moru.
8. Pozivamo Hrvatski Sabor da ukine odluku o izuzeću zemalja EU od obveze poštivanja hrvatskoga pravnoga režima ribolovno-ekološke zone.
9. Prijeko je potrebno da Hrvatska uskladi nacionalne pravne norme zaštite voda i mora s europskim i svjetskim normama, te da ih sustavno i odgovorno trajno primjenjuje.
10. Pozivamo sva tijela hrvatske državne vlasti da ostvare uvjete za hrvatski tehnološki razvoj u pretvorbi vode kao hrvatskoga nacionalnoga blaga u hrvatsko nacionalno bogatstvo: u proizvodnji zdrave hrane (skrb o čistim atmosferskim i kopnenim vodama, o čistom moru, o navodnjavanju, itd.), u uzgoju šuma (skrb o čistim atmosferskim vodama, itd.), u povećavanju zaliha pitke vode (skrb o čistim kopnenim vodama, posebno u krškom području, itd.), u energetici, u prometu, u turizmu i rekreaciji, i u svim ostalim ljudskim djelatnostima koje ovise o vodi i moru.
11. Pozivamo odgojno-obrazovne institucije Republike Hrvatske i tijela državne vlasti da žurno potaknu programe odgoja i obrazovanja za održivi razvoj s istaknutom transdisciplinarnom temom vode. Temu je potrebno unijeti u programe redovitoga školovanja, van-nastavnih aktivnosti i cjeloživotnoga učenja.
12. Pozivamo sva tijela hrvatske državne vlasti da u javne rasprave o nacionalnom tehnološkom razvoju uključe MATICU HRVATSKU kao jedinu nevladinu udrugu koja ima ogranke u svakom većem naseljenom mjestu u Hrvatskoj i koja takve rasprave može uspješno provesti na cijelom državnom području.


U Rijeci, 22. ožujka 2006.

Predsjednik Ogranka MATICE HRVATSKE u Rijeci
Mr. sc. Darko Deković

Pročelnik Odjela za nacionalnu tehnologije MATICE HRVATSKE
Prof. dr. sc. Zvonimir Radić

Predsjednik MATICE HRVATSKE
Igor Zidić
Uredništvo

Ida Hitrec
Danijel Hrgić

Ogranci

Arhiva