Ogranak Matice hrvatske u Križevcima - najave

Predavanje dr. sc. Vesne Jaki Tkalec HIGIJENA I SIGURNOST HRANE - IMA LI ŠTETNIH ORGANIZAMA U HRANI?

Četvrtak, 28. listopada 2021. u 18 sati u zgradi Ratarne Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima.

Ogranak Matice hrvatske u Križevcima poziva vas na
predavanje dr. sc. Vesne Jaki Tkalec
HIGIJENA I SIGURNOST HRANE - IMA LI ŠTETNIH ORGANIZAMA U HRANI?

O PREDAVAČICI
Vesna Jaki Tkalec rođena je 28. travnja 1969. u Križevcima gdje je završila osnovnu školu i srednju veterinarsku školu. Na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 1996. Iste godine započinje volonterski pripravnički staž u Veterinarskom zavodu Križevci, u Odjelu za dijagnostiku. Od 1999. do 2008. radi kao stručni suradnik u Laboratoriju za mastitise i krmiva Veterinarskog zavoda Križevci.
Završila je poslijediplomski doktorski studij Veterinarske medicine, smjer Mikrobiologija i epizotiologija te obranila doktorski rad (disertaciju) „Dokazivanje gena za virulenciju i mecA gena sojeva vrste Staphylococcus aureus izdvojenih u rutinskoj dijagnostici mastitisa krava”.
U svrhu stručnog usavršavanja u 2006. boravi u „Instituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, G. Caporale” u Teramu, a 2009. na Veterinarskom fakultetu u Ljubljani. U Centru za transfer tehnologije pri Fakultetu strojarstva i brodogradnje završila je 2007. tečaj „Ustrojstvo laboratorija prema normi HRN EN ISO/IEC 17025”.
Od 2008. do danas radi kao viši znanstveni suradnik u Laboratoriju za mikrobiologiju hrane i hrane za životinje Veterinarskog zavoda Križevci, gdje obavlja dužnost voditelja Laboratorija, a od 2015. zamjenica je Predstojnika Zavoda.
Njezino područje rada i znanstveno istraživački interes je mikrobiološko pretraživanje hrane, vode za ljudsku potrošnju, hrane za životinje, okolišnih uzoraka u proizvodnji hrane a u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti hrane.
Interni je auditor prema normi Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija (HRN EN ISO/IEC 17025).

slika


Uredništvo

Danijel Hrgić

Ogranci

Arhiva