Ogranak Matice hrvatske u Rijeci - najave

Zaključci znanstvenog skupa VODA - HRVATSKO BLAGO

Rijeka, 22.ožujka 2006.

Na poticaj i u organizaciji MATICE HRVATSKE – Ogranka u Rijeci te uz stručnu potporu i u skladu s programom Odjela za nacionalnu tehnologiju MATICE HRVATSKE održan je 22. ožujka 2006. u Rijeci znanstveni skup na temu:

V O D A – H R V A T S K O B L A G O

Znanstvenici-tehnolozi – iz tehnoloških područja u kojima se istražuje voda – izložili su i raspravili svoje radove na naslovnu temu i zatražili od MATICE HRVATSKE da se proslijede odgovarajućim tijelima državne vlasti u Republuci Hrvatskoj i objave ovi

Z A K L J U Č C I

1. Podzemne, nadzemne i atmosferske vode, te Jadransko more hrvatsko je nacionalno blago velike i neprocjenjive vrijednosti, koje valja pomno istraživati, brižno čuvati, obzirno koristiti i ne otuđivati ni pod kojim uvjetima.
2. Hrvatska je suočena s velikom opasnošću obezvrjeđivanja svoga vodnoga i morskoga blaga zagađivanjem i otuđivanjem. Time se ugrožavaju svi hrvatski ekosustavi i biotehnološki procesi proizvodnje zdrave hrane.
3. Gospodarski i komunalni sustavi svojim utjecajem na okoliš obezvrjeđuju vodu kao nacionalno blago. Prijeko je potrebno hrvatske vode i hrvatsko more isključiti iz tehničkih sustava za odbacivanje otpada.
4. U tehnološkim procesima pretvorbe nacionalnoga blaga (svega onoga što vrijedi a nije u uporabi) u nacionalno bogatstvo (obilje blaga koje je u uporabi) prijeko je potrebno trajno i brižno povećavati potencijale Jadranskoga mora i njegovih otoka kao eko-cjeline, a u Hrvatskoj povećavati potencijale svih vodotokova, svih termalnih vrela i svih podzemnih zaliha pitke vode. Hrvatsko blago pitke vode zahtijeva posebne državne mjere zaštite
5. Od hrvatske države očekujemo uspostavljanje socijalnih, kulturno-povijesnih, političkih i drugih društvenih kriterija za vrjednovanje, zaštitu i korištenje hrvatskih voda i hrvatskoga mora.
6. Od hrvatske države očekujemo poboljšavanje međunarodne suradnje kojom će se zaustaviti prekogranični atmosferski, kopneni i morski procesi obezvrjeđivanja voda i mora kao hrvatskoga nacionalnog blaga njihovim onečišćavanjem.
7. Pozivamo Hrvatski sabor da proglasi gospodarski pojas u Jadranskome moru na temelju Konvencije o pravu mora iz 1982. godine i u skladu s Pomorskim zakonikom RH (čl. 33-42, Narodne novine br. 17/1994). Gospodarski nam pojas pripada po načelima međunarodnoga prava, a odluka o njegovu proglašenju moralno je i politički neupitna nakon što je početkom 2006. godine Italija proglasila svoj gospodarski pojas u Jadranskome moru.
8. Pozivamo Hrvatski Sabor da ukine odluku o izuzeću zemalja EU od obveze poštivanja hrvatskoga pravnoga režima ribolovno-ekološke zone.
9. Prijeko je potrebno da Hrvatska uskladi nacionalne pravne norme zaštite voda i mora s europskim i svjetskim normama, te da ih sustavno i odgovorno trajno primjenjuje.
10. Pozivamo sva tijela hrvatske državne vlasti da ostvare uvjete za hrvatski tehnološki razvoj u pretvorbi vode kao hrvatskoga nacionalnoga blaga u hrvatsko nacionalno bogatstvo: u proizvodnji zdrave hrane (skrb o čistim atmosferskim i kopnenim vodama, o čistom moru, o navodnjavanju, itd.), u uzgoju šuma (skrb o čistim atmosferskim vodama, itd.), u povećavanju zaliha pitke vode (skrb o čistim kopnenim vodama, posebno u krškom području, itd.), u energetici, u prometu, u turizmu i rekreaciji, i u svim ostalim ljudskim djelatnostima koje ovise o vodi i moru.
11. Pozivamo odgojno-obrazovne institucije Republike Hrvatske i tijela državne vlasti da žurno potaknu programe odgoja i obrazovanja za održivi razvoj s istaknutom transdisciplinarnom temom vode. Temu je potrebno unijeti u programe redovitoga školovanja, van-nastavnih aktivnosti i cjeloživotnoga učenja.
12. Pozivamo sva tijela hrvatske državne vlasti da u javne rasprave o nacionalnom tehnološkom razvoju uključe MATICU HRVATSKU kao jedinu nevladinu udrugu koja ima ogranke u svakom većem naseljenom mjestu u Hrvatskoj i koja takve rasprave može uspješno provesti na cijelom državnom području.


U Rijeci, 22. ožujka 2006.

Predsjednik Ogranka MATICE HRVATSKE u Rijeci
Mr. sc. Darko Deković

Pročelnik Odjela za nacionalnu tehnologije MATICE HRVATSKE
Prof. dr. sc. Zvonimir Radić

Predsjednik MATICE HRVATSKE
Igor Zidić
Uredništvo

Ida Hitrec

Tajnica za ogranke Matice hrvatske

Ogranci

Arhiva