Kolo 4, 2019.

Kritika

Cvjetko Milanja

O subjektu naspramnosti

(Sonja Manojlović: Gledajući odgovore, Fraktura, Zaprešić, 2018.)

Malo podataka. Zbirku je, kao i većinu zadnjih (pet) zbirki Sonje Manojlović, popratio ilustracijama Saša Šekoranja, o čijim bi crnim krugovima na boji (»bijeloj«) papira knjige, razlomljenim a ponegdje kompozicijski strukturirano također crnim okomitim plohama, a negdje i vodoravnim, svedenim gotovo na crtu, bilo poželjno prodiskutirati. O tim apstrakcijama – ploha, oblik, boja – reduciranima na osnovnu slikarsku »ideju«, također slikarski konkretnoga »predmeta«, valja progovoriti ipak u drugačijem kontekstu, kao u monografiji o Sonji Manojlović, primjerice.

Zbirku čine pet ciklusa, nejednakoga broja pjesama, sveukupno pedeset i šest. Zbirka je popraćena lucidnim pogovorom Branka Maleša (str. 129-136.) o kojemu se može reći da u bitnomu riše poetološki status zbirke u analizi predmetnoga sloja (motivi, teme), u analizi egzistencijal-postavljenosti, kao i u nekim stilskim određenjima, te statusu subjekta (»plodna mogućnost nesigurnosti«) i njegove intersubjektivne aktivnosti, od zbiljske do jezične.

No, mi ćemo poći ipak malko drugačije. Naime, temeljna ideja koja mi se namire nakon iščitavanja zbirke Sonje Manojlović, pored onoga što Maleš uočuje i kao »ostatke« ranije već zacrtane poetike, pa dakle i dijela motivskoga inventara i tomu »izvedena« semantičkoga obujma, jest dakle ideja subjekta naspramnosti, koji jamačno resi i ranije poetesine zbirke, no on je ovdje jače apostrofiran, gotovo »sadržaj« zbirke. Nama je ovdje uočiti kako se taj subjekt naspramnosti konstituira i realizira.

On je ekspozitorno izrečen u pjesmi istoga naslova kao i zbirka – Gledajući odgovore (str. 113-114.), inače najdulja pjesma zbirke: 35 stihova plus »dodatni« zadnji lijepi stih kojim se »sadržaj« pjesme, kao unutarnje, »izvanjski« šalje u svijet: »I leti noću, i sijaj kao vatra« u daljnja traženja otvorenosti bitka. Rekoh da je pjesma ekspozitorna jer je u određenom smislu rezime (»sadržaj«) zbirke. A riječ je o nosivim tvorbenim čestima subjekta naspramnosti, nosivosti značenja – motiv djeteta i njemu primjerena čistoća i nenavezanost ovosvjetovlja, motiv doma ne samo kao pukoga kućišta nego i ideje udomljenja u antropološkom smislu, motiv odraslosti s njegovim, primjerenim mu, relacijama kao i sadržaja tih relacija, motiv »trenutak prije smrti« kao očekujuće-neizvjesno (glede još-ne-iskustva), motiv majke-rođenja kroz iskustvo koje je prošlo.

No, sadašnjom refleksijom ono je »neautentično«, jer nije »nutarnje« iskustveno svjedočenje nego aposteriorna refleksija o negdašnjoj autentičnosti (iskustva). Sve to postavlja pitanja koje otvorenost bitka nameće, a riječ je o smislenosti svega onoga što je tom bitku stajalo na horizontu kao »ponuđeno«, na raspolaganju tvorbenosti u cjelovitosti tubitka – kako (moći) biti cjelovit. On se u zbirci nadaje kao nemoguće ostvarenje, što načelno znači, a to slijedi i iz implikacija, da je nemoguće ostvariti cjelinu u naspramnosti prema nečemu/nekome drugome, te bi subjekt naspramnosti trebao potražiti nekog trećeg koji očito nedostaje tim ostvarenim, kao i svim mogućim realizacijama spram drugih. Pa tako i ono poslano »u noć«, ako se šalje ovosvjetskosti da iz noći uniđe u svjetlost dana, doživjet će sličnu i/ili istu vrstu iskustva, što znači da se »ponovno« ne će ostvariti cjelina tubitka.

Komadičci značenja proizvode još manje komadičke smisla. No, kojega smisla – sebe-postavljanja u naspramnosti, više svrhovitosti osiguranja za neki novi pomak mogućega iskustva/doživljaja, ili je smisao naprosto u onom »između« koje je neuhvativo, jer je kao »između« izmicajuće. Čini mi se da je ovo potonje bitno za Manojlovićkinu zbirku. Zato niti jezik ne može biti »precizan«, jer i njegovoj moći iskazivanja jednako »izmeđnost« izmiče. Pritom nije samo riječ o »uputama«, »kao« ili »nalik na«, nego o samoj ne/prohodnosti jezika kao obvezatne »nametnutosti«. I opet nije samo riječ za različite pragmatičke funkcije jezika, nego i za »zrcalno« skiciranje ontološkoga statusa, to jest načelnu mogućnost konstituiranja subjekta u pokušaju osvajanja cjeline tubitka. Moglo bi se to i drugačije reći, naime kako osjećano žudi, čezne, želi da se osjetilno ostvari u ovdje-sada doživljenoj egzistenciji (rilkeovsko »Tu sam, i tu želim biti«, »Ali, da je samo jednom da nešto nastane« ‒ Dnevnik dvojnika), a ne da su to samo komadići níti iz jučerašnjega (Ni čule, ni vidjele), ili kako sama Sonja inventarski veli Emocionalno knjigovodstvo (»Što bi o sebi rekla?«), pa stoga Maleš i napominje kako bi zbirka mogla imati upravo takav naslov.

Iz pozicije Biti žena, Dati ne dati?, biofilno, hranjivo se ovdje ne nadaje kao puko preživljavajuće na razini fiziološkoj nego pak ontološkoj – kako biti (žena), što dati da bi se zauzvrat primilo ono trajno-konstituirajuće – u potrazi za cjelinom tubitka dakako ‒ da bi se realizirala ženska svojost, što je tema drugoga ciklusa, dok bi prvomu tema bila problem subjekta naspramnosti. Kako nam ga poetesa predočuje, iskazuje?

Rekli smo da Sonja Manojlović rabi motive, zapravo figure (lica) djeteta (»Jer ne razumijem što razumije i dijete« ‒ Jer ne razumijem, Djetetova kao). Dijete doživljaj »razumije« još u stadiju izvornosti, neposredovanosti, to jest nezatrovanosti ovosvjetskim u svim njegovim očitovanjima, nametanjima i pritiscima. Ono se još ne pita o »jedva postojećim«, o čemu inače razmišlja kognitivni um koji (tada) postavlja relacije, odnose-spram. Pri tom to drugo-naspramno prilazi sa svojega habitusa, što kognitivni um mora (»mora«) uvažiti, svjestan da ono drugo-naspramno ne dolazi »čisto«, izvorno, još neopterećeno (natovareno) svojošću koja konstituira i konstituirana je opet nekim drugim. Dakle, ne pomaže ni stalno poricanje (Paso de la muerte), jer se ono »prvo« nameće u svojoj obvezatnoj silovitosti i u svojoj drugo-naspramnosti koje je odnosno-konstituirajuće za oba subjekta u interakciji, ili se pita o ozbiljenju koje je upitno jer »negdje sam tu, u zrakopraznom« (Slušajući prevrtljivu melodiju). Pa ipak, autorica je bila intuitivno na tragu da »od svijeta se odijelit« (Brzo jedro), no ta neka vrsta »obračuna« sa svojošću implicira kakvo je to jastvo u radnjama selekcije, kohezije, adhezije, potrage, udaljavanja/približavanja, pri čemu ono još nije posve ishlapljelo, ali je u stanju »sirovosti« (»stižem do nejestivog«), a odbijajuće je zbog očitosti straha imanentna subjektu.

Dakle, to »od svijeta se odijelit« ne posjeduje one radnje i one intencije koje smjeraju u ono drugačije »od svijeta«, koje »drugačije« bi bilo i ontološko diferentno, posebno kao mogućnost sasvim drugačije relacije subjekta naspramnosti, dakle njegovo (su)konstituiranje. Adekvatno tomu lirski subjekt postavlja pitanje ne/moći jezika koji je toliko potrošen da »ni za što više nisu« (riječi ‒ Zaboraviti), a sa svoje strane mogućnost novonaučenoga jezika upitna je, ne možda zbog samoga jezika, i njegovih mogućnosti, nego zbog stanja subjekta koji »ne znam što osjećam«. Sve što je dosad rečeno, kao svojevrsni rezime, kad se projicira na društveno, što u Sonje nije puka sociografija, niti joj je stalo do opisa »društvenoga statusa«, pa bih radije rekao na intersubjektivno, te je opet riječ o ontologizaciji (Život od donesenog), opet je u sličnom stanju – »kako sastaviti / ljudski lik«.

Ako je sve dosad promotreno ukazivalo na propitivanje subjekta naspramnosti, načelno, drugi je ciklus jamačno usmjeren na izricanje ženske svojosti. Pa kad je prije napomenuti kako hrana nije ponajprije poimana kao puko fiziološki hranjivo, što bi bilo žurnalističko rubriciranje, potvrdu toga nalazimo i u pjesmi Tržnica se zatvara, koja je eo ipso ponuda artikala (rada) za dnevnu uporabu. Ona (tržnica – poznate pariške ili amsterdamske, ili zagrebačke kolodvorske ulice) ovdje je ponuda svega ljudskoga, izloženosti, pa tako i ženskoga tijela za gledanje (buđejuće erotsko ‒ Vožnja), ali ponajvećma i za trgovinu; sve je to dakle »hrana koja plače«, još k tome »za par centi«. Cinički bismo mogli reći da je radnja pjesme poštedjela zagrebačke ulice, ali i tu se može plaćati u centima.

Ono subjekt-žensko Sonja propitkuje u različitim modalitetima, očekivanjima stanja, situacijama, pače i mogućnostima izrijeka. No, opet je ontološko nesigurno, upitno ostvarivo budući da prijeti ono »to će tek biti« (Djevojačka soba), pa se tako i mogući doživljaj zajedništva (s drugim ‒ Tereti) odgađa, te kako je samo iskustveno nedosegnuto tako je i mogućnost iskaz-doživljajnog odgođena, a vjerojatno i nikad moguće dosegnuto. Ostaje, izgleda, slaba utjeha »uvježbavanja« za moguće buduće projekte – »jer tu će se zgotoviti biće« (Uvježbavanje) – bez obzira na »sigurnost« odsutnosti straha. Jer činjenice zgrožavaju, a te činjenice su prošlosno - potrošena bilost, realizirana svojost, a kako (sada) nema ontološko relevanatnih »ponuda«, ostaje samo »gledanje« bez na biće prislonjena zbiljskog Drugog (Gledajući izloženo). Kako »biti žena« (Biti žena) pita se iskazni (i iskazivanja) subjekt u mogućnostima, »ponudama« koje obično ne pogađaju bit srži nego prolaze najčešće mimo, okrznuvši se, u kojemu okrznuću tek se nešto može »ugrabiti« što nije samo želja, pa se, povratno, subjekt, u takovrsnoj intersubjektivnosti, može dati u željkovanoj punini (»gledaj i slušaj, / dodirni i kušaj« – Biti žena), ili pak najčešće konstituirajuća svojost ostaje figura »za vječni život prolaznika« (Dati, ne dati?), ili pak zov »upomoć« pred prijetnjom konačna utonuća (Život ja), okusa »svijeta ja« (Horror vacui). U tom horizontu jedino je figura majke konkretno iskustveno (u svojim radnjama) prepoznativa (U jednom pogledu, Pješčani sat), koja je upravo u tim konkretnostima udaljena.

Ako smo dosad nekako skicirali subjekt naspramnosti u njegovoj nemoći uspostavljanja cjelovitosti bitka, ciklus »Dojam, korak više« jezivo (u doživljajnom spektru) je svjedočanstvo te, gotovo, katastrofičnosti za samo biće kao ne/realizacije, navlastito za svojost, ne samo rodnu, nego načelno. Zato je i taj manjak izražajno koliko najjasniji toliko i najprecizniji (»sve ću ponovno imenovati« – wittgensteinovska ne/mogućnost) za ono što je izdalečno (neko drugo) kao i ono što je izblizno (»najbliže sam ja« – Iz jednog u drugo) u svojim nepopustivim datostima, te ostaje tek činjica »samo da preživim« već u prostoru mrzlosti, horizont »svezurećih činjenica« (Dojam, korak više). Upravo je repetitivnost najnepoželjnije stanje, kao neka vrsta reciklaže koja radi perpetuirano tek na popravcima (Retoričko pitanje), pa sve do očajnog krika »ne grizi, daj poljubac« (Pitoma), komu je bilo koji komentar suvišan, jer prepričan; tek, ipak je jedino ljubav ono zbiljsko u kojemu je moguće naći puninu. Koliko »utješno« toliko otužno nadaju se stihovi, a i naslov pjesme, koji bi mogli biti svojevrsni moto: »Tamo-amo sitno me zanose / nejasni odgovori na nejasna pitanja« (Već viđeno).

Ova zrela zbirka mudre i zrele Sonje Manojloić svjedočanstvo je traganja za odgovorom koje sa nadaje subjektu naspramnosti koji ne uspijeva postići cjelinu tubitka u bilo kojoj od relacija spram drugoga/drugih, a potraga za nekim trećim – metafizičkim Apsolutom – nije u horizontu otvorenosti navedenoga subjekta i njegovih bićolikih ostvarenja. Ovdje se, da ne bi bilo nesporazuma, ne optužuje autoricu (i njenu privatnost, kao da je taj subjekt slika njene građanske osobe), nego se samo konstatira kako je poetesa briljatno pokazala manjak takva subjekta naspramnosti, koji se nastoji ostvariti u ovosvjetskim ponudama (drugih). Za utjehu o tome su sanjali i Leibnitz, i Herder, i Novalis, i Hölderlin, i Hegel, ali ga nisu misaono ozbiljili. Iz čega bi se moglo zaključiti da zadovoljavajući odgovor ne daje neko drugo »ti«, kao ni svijet iz kojega on izniče, nego samo apsolutni Bitak.

Kolo 4, 2019.

4, 2019.

Klikni za povratak