Kolo 2, 2019.

Kritika

Denis Novko

Monografija o Fichteovoj filozofiji

(Ljudevit Fran Ježić: Razvoj Fichteova jenskoga sustava transcendentalne filozofije u kontekstu pokantovskih rasprava, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 2016.)

Knjiga koju ovdje imamo prikazati i u kratkim crtama predstaviti čitateljskoj publici proširena je i dorađena doktorska disertacija mladoga docenta na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Knjiga je ujedno i prva hrvatska monografija o Fichteovoj filozofiji, ali i o vrlo produktivnom i filozofijski relevantnom razdoblju na koje se u filozofskoj javnosti najčešće osvrće samo uzgredno. Utoliko nam ova knjiga donosi nova i originalna razmatranja, a uz to i određeno osvježenje spram uobičajene literature kada su u pitanju teme iz klasičnog njemačkog idealizma.

Sadržaj knjige sačinjavaju sljedeća poglavlja: »Predgovor«, str. 9–13; »Pokrate za sabrana djela«, str. 15–17; I. »Uvod: O pristupu Fichteovoj jenskoj filozofiji u njenu kontekstu«, str. 17–25; II. »O Fichteovu jenskome sustavu transcendentalne filozofije«, str. 25–77; III. »Odnos Fichtea spram njegovih neposrednih filozofijskih prethodnika«, str. 77–177; IV. »Problemi u razvoju znanstvoslovlja u kontekstu rasprava Fichteovih neposrednih filozofijskih prethodnika«, str. 177–235; V. »Temelj Fichteova ranoga jenskoga prikaza znanstvoslovlja«, str. 235–251; VI. »Zaključna razmatranja«, str. 251–259. Nakon sadržaja slijede opsežan popis literature i kazalo imena, a posebno vrijedan doprinos ovoj tematici autor nam daje u »Prilozima« koji sadrže autorove još neobjavljene prijevode Fichteovih Aforizama o religiji i deizmu (1790.) i Fichteove recenzije djela Aenesidemus (1794.).

Kako je vidljivo već iz samoga naslova, Ježić se u svojoj knjizi usmjerio na istraživanje uvjeta i razloga koji su doveli do izgradnje Fichteove transcendentalne filozofije. Prije svega, to se odnosi na pokantovske rasprave u kojima je Fichte sudjelovao, a iz kojih bi se, kako to autor smatra, trebao jasnije uvidjeti razvoj Fichteove rane filozofije. Fichteov odnos spram njegovih neposrednih prethodnika također bi trebao baciti novo svjetlo na razvojnu narav same transcendentalne filozofije. Prema tome, autor na temelju istraživanja Fichteovih prethodnika s jedne strane nastoji prikazati vezu Kantova kriticizma i Fichteova idealizma, dok s druge strane nastoji istaknuti njihove razlike.

Prema slijedu autorova istraživanja knjigu možemo podijeliti u tri glavne cjeline: Prva cjelina (poglavlje II.) obrađuje osnovne teme za tekstualno i kontekstualno smještanje Fichteova jenskoga sustava transcendentalne filozofije. Tu se ujedno izvodi unutrašnji raspored opsežne Fichteove filozofije, ali i njezina razvojna narav. Druga cjelina (poglavlje III.) obrađuje Fichteove osobne i profesionalne odnose spram njegovih neposrednih filozofijskih prethodnika i sugovornika bitnih za razvoj njegove filozofije. U drugoj cjelini autor svojim vrlo dinamičnim ritmom približava ugođaj onodobnih rasprava, a izvornim tekstovima i pismima čitateljstvu s lakoćom prenosi kontekst samih rasprava. Treća cjelina (poglavlja IV. i V.) obrađuje probleme koje Fichte razrađuje u svojim spisima nadovezujući se na svoje filozofijske prethodnike. Tu se pokantovske rasprave obrađuju tematski, pri čemu autor daje dublji filozofijski kontekst samih rasprava.

U prvoj cjelini Ježić najprije objašnjava poteškoće pri prevođenju pojma Wissenschaftslehre, pojma koji je Fichte za vrijeme svoje profesure u Jeni uobličio u sustav i sam dao naziv. Sam pojam mogao bi se smisleno prevesti kao »znanost o znanosti uopće (znanje)«, a prema Fichteovu shvaćanju on bi trebao stupiti na mjesto tradicionalnoga pojma filozofije. Pojam Wissenschaftslehre stoga predstavlja filozofiju koja više nije samo ljubav spram mudrosti, nego se uzdigla na razinu znanosti. Njezin je predmet stoga znanje samo, to jest mogućnost izgradnje znanosti uopće. Ježić nam na temelju toga navodi dva pokušaja da se njemačka složenica razriješi sintagmom: »nauka o znanosti« i »znanost o znanju«. U hrvatskoj filozofskoj tradiciji ustalio se izraz »nauka o znanosti«, no Ježić se u svojoj knjizi ipak odlučuje za originalnu složenicu »znanstvoslovlje«. Složenica pretpostavlja dvoje: da je Wissenschaftslehre prvenstveno znanost (»-slovlje« za »lehre«) i da je predmet Fichteove znanosti znanost kao znanost (»znanstvo-« za »Wissenschaft-«).

Znanstvoslovlje kao sustav transcendentalne filozofije ni u jednom Fichteovu spisu nije izvedeno kao zaokruženi sustav pa se stoga u prvome dijelu knjige problematizira razvojna narav Fichteove filozofije. Ježić navodi dva vida razvojne naravi. Prvi vid razvojne naravi sastoji se u Fichteovu nastojanju da svoj sustav uvijek iznova doradi i prikaže u nekom novom aspektu, no svaka nova dorada ostajala je sve više nedorečena i nedovršena. Drugi vid razvojne naravi Fichteove rane filozofije sastoji se u tome da je Fichteov sustav jedini koji se može rekonstruirati »iz prvih klica do složenih karakterističnih oblika« (str. 39). Fichte je toliko puta iznova započinjao razradu znanstvoslovlja da je teško uopće odrediti koliko je prikaza napravio. Ježić po uzoru na tablicu Breazealea iz 2002. navodi 15 prikaza, pri čemu naglašava kako je broj prikaza Fichteova sustava Breazeale podigao na 17, uvrstivši tako i dvije cjeline iz ostavštine: Vlastite meditacije o elementarnoj filozofiji i Praktička filozofija, koje autor ove knjige ubraja u pretprikaze ili nacrte za prvi Fichteov prikaz.

Ovdje ćemo navesti samo prikaze koji su objavljeni za Fichteova života, a to su: prvi prikaz, dijelom drugi i kratak jedanaesti. I) O pojmu znanstvoslovlja (1794.) + Temelj cjelokupnoga znanstvoslovlja (1794.–1795.) + Nacrt osobitosti znanstvoslovlja s obzirom na teoretičku moć (1795.). Iako se samo drugi od njih navodi kao temeljni spis, ova tri spisa čine jednu cjelinu. II) Znanstvoslovlje po novoj metodi (1796.–1799.) + Pokušaj novoga prikaza znanstvoslovlja (1797.–1798.). XI) Znanstvoslovlje (1810.). Prvi ili rani jenski prikaz znanstvoslovlja najpoznatiji je i najutjecajniji prikaz znanstvoslovlja, dok se ostali prikazi na njega samo nadovezuju. Nezadovoljan prvim prikazom Fichte je objavio i drugi ili kasni jenski prikaz, koji je postupno objavljivao u Filozofijskome časopisu njemačkih učenjaka. Ipak, dobrim dijelom spriječen »sporom oko ateizma« (Atheismusstreit) za svojega života uspio je objaviti samo ono što je danas poznato kao Prvi i Drugi uvod u znanstvoslovlje i Pokušaj novoga prikaza znanstvoslovlja.

U drugoj cjelini autor nam daje opsežan prikaz Fichteova odnosa prema svojim filozofijskim prethodnicima. Tu je prikazan Fichteov odnos sa svakim pojedinim autorom (Kant, Jacobi, Reinhold, Schulze, Maimon, Schmid i Beck) kako bi se precizno odredila njihova uloga u postepenu razvoju Fichteova sustava. Glavna autorova teza u drugoj cjelini odnosi se na odnos Kantove i Fichteove filozofije, a ona glasi: »Odnos Fichteove filozofije prema Kantovoj u Fichteovim jenskim spisima bitno je posredovan pa i na svoj način najavljen i usmjeren brojnim i raznolikim njemačkim raspravama koje su okružile Kantovo djelo u posljednjim dvama desetljećima 18. stoljeća« (str. 77).

Kantov utjecaj na Fichtea svakako je nesporan, tim više što sam Fichte tvrdi kako njegov sustav nije drugi do Kantov, premda se sam Kant ogradio od takvoga suda. Autor nam tako u prvom potpoglavlju približava smisao Kantova izjašnjenja u javnosti »o neodrživosti Fichteova sustava« te pokazuje u kojoj je mjeri Kantova kritika utjecala ne samo na Fichteovo mišljenje nego i na cijelo razdoblje. Tako Fichte prije Kantove Kritike praktičkoga uma gotovo da i nije poznavao slobodu volje. Njegov sustav prije Kanta svodio se na determinističko-deistički nazor, a duhovni domašaj vremena najbolje karakteriziraju upravo Fichteove riječi iz kojih se može jasno uvidjeti u kojoj je mjeri Kantova filozofija bila revolucionarna za ono doba: »Čestitih sam ljudi dovoljno našao, koji su drukčije, ne mislili – to uopće nisu mogli –, nego osjećali. Tako sam se obmanjivao prirodnom dosljednošću, i tako se možda obmanjuju još tisuće drugih« (str. 83).

Odnos Fichtea i Jacobija karakterizira »jednolikost« njihove filozofije, no ono što ostaje nejasno u njihovu odnosu jest u kojoj se mjeri Fichte služio Jacobijevim djelima prije razrade znanstvoslovlja. U ovom potpoglavlju autor raspravlja s Reinhardom Lauthom koji je prosudio »(...) da znanstvoslovlje od početka [!] prikazuje sintezu Kantovih i Jacobijevih koncepcija te da se sudovi o Jacobijevu značenju ne trebaju gledati kao pretjerivanja, nego da su dobro utemeljeni« (str. 106). No, kako nema nikakvih pisanih dokaza da se Fichte služio Jacobijevim spisima u svrhu izgradnje svojega sustava, autor zaključuje da Lauthova prosudba nije dobro utemeljena. Fichte po prvi put spominje Jacobija u svojim djelima tek nakon rujna 1794., a dublje ga počinje čitati tek 1795. Iako je Fichte usprkos razlici u nazoru, budući da je Jacobi bio realist, vidio neke zajedničke crte između svoje i Jacobijeve filozofije, Jacobi se ipak u jeku »spora oko ateizma« negativno očitovao o Fichteovoj filozofiji.

Reinholda s pravom možemo nazvati Fichteovim prethodnikom budući da je izravno utjecao na Fichteovu ranu filozofiju, a ujedno mu je i prethodio kao profesor u Jeni. Fichte mnogo duguje Reinholdovoj filozofiji koju preuzima, no on ju ujedno i ispravlja i dorađuje. Ježić nam tako u ovom potpoglavlju pokazuje u kojoj je mjeri Reinhold utjecao na Fichtea. Fichte je pod utjecajem »Novog prikaza glavnih momenata elementarne filozofije« u Prilozima pisao svoje Vlastite meditacije o elementarnoj filozofiji. Uz to, Reinhold je u Jeni objavio dva prikaza sustava transcendentalne filozofije kao elementarne filozofije ili filozofije bez pridjevka, koji se mogu gledati kao prva dva prikaza sustava transcendentalne filozofije uopće te na koje se zatim1794. kao treći nadovezuje Fichteov prikaz sustava transcendentalne filozofije; »u züriškim zapisima pod imenom elementarne filozofije, a u züriškim predavanjima i prvim objavljenim spisima kao znanstvoslovlje« (str. 130). Fichte je dakako svoj sustav vidio kao unaprijeđeni Reinholdov, što je vidljivo iz njihove prepiske (1794.–1796.), a kako autor naglašava: »ona sadržavaju neke od najboljih naznaka za razumijevanje Fichteova prvoga prikaza znanstvoslovlja, kao i poseban uvod u njegov sustav« (str. 125).

S druge strane, Schultze je bio prvi koji je napisao negativnu i oštru recenziju Fichteova djela Pokušaj kritike svake objave (1792.), nedugo nakon što je napisao svoj Aenesidem. U oba djela Schultze kao skeptik napada dogmatizam koji se razvio iz Kantove škole; u Aenesidemu napada Reinholdov, a u recenziji Fichteov. Iako je negativno i oštro istupio, Schulze je, kako nam to Ježić pokazuje, ipak Fichteu učinio dvostruku uslugu. S jedne strane, svojom recenzijom pokazao mu je da se ima odvratiti od lošeg kantovskog filozofiranja, dok mu je u Aenesidemu sabrao i zaoštreno prikazao dotadašnje prigovore Reinholdovu pothvatu zasnivanja filozofije kao znanosti. Time mu je ujedno i pripomogao da riješi sve poteškoće Reinholdove filozofije, što ga je utvrdilo u nakani da apsolutno Jastvo uzme kao princip transcendentalnoga idealizma.

Budući da su vanjski izvještaji o Maimonu kao Fichteovu filozofijskome sugovorniku prilično oskudni, Ježić je u svom istraživanju bio usmjeren na unutarnju konstrukciju iz samih filozofijskih tekstova. To se prije svega odnosi na Fichteovu bilješku iz prve polovine veljače 1794., gdje se na popisu raznovrsnih djela nalazi i Maimonov spis Aristotelove kategorije (1794.) te na recenziju Creuzerova djela Skeptička razmatranja o slobodi ljudske volje iz ožujka iste godine. U njoj Fichte spominje »Maimonove spise«, koje ne imenuje, nego im samo pridaje ocjenu »izvrsni«. Nejasno je stoga na koje se spise ovdje misli, što uvelike otežava razumijevanje nastanka i smisla znanstvoslovlja. Autor se ovdje ne slaže sasvim s Reinhardom Lauthom i Hansom Jacobom, koji su kao urednici u predgovoru djela O pojmu znanstvoslovlja prosudili »da na tome mjestu ʻspisiʼ ne treba značiti ništa više nego četiri rasprave skupljene u Streifereien (1793.)« (str. 159). Autoru se taj sud čini preuskim iz dva razloga: I) Da je Fichte čitao samo Streifereien, ne bi govorio o Maimonovim »spisima« (Schriften), nego o »raspravama« (Abhandlungen), kako sam Maimon zove četiri dijela na koje dijeli svoj spis. II) Fichte si je u jednome rukopisu pribilježio spis Aristotelove kategorije čiji sadržaj u pojedinim elementima podsjeća na Fichteovo djelo O pojmu znanstvoslovlja. Autor naposljetku zaključuje »da je Fichte poznavao barem Maimonove Streifereien i Aristotelove kategorije prije pisanja svojega programskoga spisa u kojem svjedoči o čitanju ʻizvrsnih Maimonovih spisaʼ« (str. 160).

U posljednjem potpoglavlju druge cjeline Ježić obrađuje odnos Fichtea prema kantovcima Carlu Christianu Erhardu Schmidu i Jacobu Sigmundu Becku. Schmid je razvio osebujno i kontroverzno razumijevanje kritičke filozofije kao inteligibilnoga fatalizma u kojem volja može biti empirijski slobodna a da je ujedno nužno predodređena inteligibilnim razlozima. Reinhold je kritički recenzirao Schmidovu empirijsku psihologiju (1791.), a u drugome bloku Pisama o Kantovoj filozofiji (1792.) naspram Schmidove etike razradio je izvode o umski indeterminiranoj, u sebi slobodnoj volji. Krajem listopada 1793. Fichte ulazi u taj spor svojom recenzijom djela Skeptička razmatranja o slobodi ljudske volje s obzirom na najnovije teorije o njoj (1793.), za koje je Schmid napisao predgovor.

Beckovo djelo Jedino moguće stajalište s kojega se kritička filozofija mora prosuđivati Kant je primio s nezadovoljstvom te je od Becka tražio izjašnjenje. Za Fichtea je ono bilo »znak da ipak nije cijelo kantovsko doba posve slijepo za duh Kantove filozofije« (str. 175). Premda je ukazao na Beckove nedostatke, Fichte je njegovo djelo preporučio »kao najbolju pripremu za sve koji kane studirati znanstvoslovlje« (str. 175), upravo iz razloga što ono otklanja prepreku (stvar o sebi) tomu da se misaono dopre do znanstvoslovlja.

Treća cjelina obrađuje odnos pokantovskih rasprava spram samoga duha Kantove filozofije, prije svega u kontekstu opreke realizma i idealizma. Budući da su kantovci dogmatički prihvatili opstojnost stvari o sebi Fichte je nastojao, na temelju nekih dijelova Kritike čistoga uma, pomiriti ova dva oprečna stajališta. Na određeni se način ova nakana pokazuje i kao sama razlika Kantova i Fichteova sustava. Mjesto gdje se Kant »rješava« objekta izvan Jastva, kako Fichte navodi, dolazi tek u sredini Kritike čistoga uma (poglavlje o shematizmu), dok se kod Fichtea on razrješava već i prije samoga početka znanstvoslovlja. Realizam je ovdje shvaćen kao nešto što nam se nameće samom naravi, ali nam se ne može razjasniti u svom temelju. On je samo stav, uvjerenje, svjetonazor (Denkart); on je ne samo životni svjetonazor nego i stajalište pojedinačnih znanosti. Kao takav on je u opreci spram znanstvoslovlja. Za razliku od realizma, idealizam je jedan »viši red svijesti«, odnosno čisto spekulativno stajalište s kojega je realizam jedino i razumljiv. Tako su po Fichteu svi Kantovi tumači Kanta razumjeli potpuno pogrešno, jer su u njemu umjesto transcendentalnoga idealizma pronašli upravo oprečni dogmatizam. Prema Fichteu, Kant »ne zna ništa o nekome Nešto različitome od Jastva« (str. 193). Iz navedenih sudova Ježić zaključuje da Fichte na svoj način dosljedno pomiruje Kantov transcendentalni idealizam i Jacobijev naravni realizam, i to na način da stvar o sebi uzima kao realnu samo onda kada je naše jastvo uronjeno u empirijsku svijest. No kada se ona uzdigne iznad životnoga stajališta na stajalište filozofa, ta ista stvar se pokazuje kao proizvod duha.

U zadnjem poglavlju Ježić je na temelju dosadašnjeg iscrpnog prikaza pokantovskih rasprava izveo Fichteove temeljne postavke kako bi pokazao u kojoj su mjeri te rasprave utjecale na izgradnju znanstvoslovlja te je na koncu iznio smisao Fichteova prvog prikaza znanstvoslovlja.

Premda je ova Ježićeva knjiga nastajala tijekom dužeg razdoblja i u više navrata, što je rezultiralo nekim nerazmjerima u obradi opsežne građe, prije svega u stilu i ponavljanjima nekih dijelova, ipak možemo reći da je ona vrlo vrijedna studija za svakoga tko se bavi filozofijom klasičnog njemačkog idealizma. Sadržaj knjige mogao bi se čitatelju na prvi pogled doimati vrlo stručno i zahtjevno, no vrlo istančano i pedantno obrađena građa pruža jasnoću i lakoću čitanja, pa se stoga ona svakako može preporučiti i kao uvodna studija za bolje razumijevanje klasične njemačke filozofije.

Kolo 2, 2019.

2, 2019.

Klikni za povratak