Kolo 4, 2016.

Kritika

Boris Beck

Središnja hrvatska kajkavska tribina

(Mario Kolar: Između tradicije i subverzije – časopis Kaj i kajkavska postmoderna, Filozofski fakultet, Zagreb, 2015.)

Književni kritičar dr. sc. Mario Kolar autor je iznimno kvalitetne i poticajne studije Između tradicije i subverzije – časopis Kaj i kajkavska postmoderna, koju je 2015. objavio Filozofski fakultet u Zagrebu. Studija na 253 stranice, zajedno s iscrpnom bibliografijom, kazalom imena i nizom slikovnih priloga, ukratko pokazuje smještaj kajkavskog jezičnog sustava unutar hrvatskog jezika i povijesti kajkavske književnosti, zatim objašnjava društveno-političke okolnosti 1960-ih godina u kojima se pokreće Kaj te u glavnom dijelu prati izlaženje tog časopisa tijekom 40 godina (1968.-2008.), tj. 295 brojeva u 207 svezaka, s ukupno čak 26.089 stranica.

U prvom poglavlju Kajkavska književnost i hrvatska književna višejezičnost autor zastupa tezu da »dijalekti s obzirom na izražajne mogućnosti ne zaostaju za standardnim jezikom« (str. 19), da je kajkavska književnost u drugoj polovici 20. stoljeća doživjela »daljnji razvoj« (str. 22) te da je Kaj »prvi i ustvari jedini hrvatski časopis specijaliziran za književnu i kulturnu tradiciju i suvremenost povezanu s jednim od hrvatskih nestandardnih varijeteta, odnosno uz geografsko područje na kojem se govori tim varijetetom« (str. 24). Nakon što je tako definirao vrijednost i kajkavskoga narječja, i kajkavske književnosti, i analiziranog časopisa, Kolar u drugom poglavlju Hrvatsko (i kajkavsko) proljeće reminiscira kulturne, društvene i političke okolnosti pokretanja časopisa Kaj.

Kao ključnu kulturnopovijesnu odrednicu unutar koje je čassopis Kaj pokrenut, te se potom razvijao, Kolar smatra postmodernizam (str. 28), napose »brisanje granica između tzv. visoke i niske književnosti/kulture, odnosno između kulture elita i margina, kao i interes za sve, pa i zanemarivane oblike tradicije«. Na društveno-političkom planu, pak, presudnim vidi »slabljenje jednopartijske političke diktature« sredinom 1960-ih godina uslijed koje dolazi do »kulturne, pa i nacionalno-identitetske liberalizacije u kojoj su do izražaja mogli doći i regionalno-jezični identiteti«. Osim toga, Korčulanska ljetna škola od 1963. i časopis Praxis od 1964. godine predstavljali su prvu institucionalnu kritiku društva, a Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika iz 1967. i novi prijevod Biblije 1968. snažno su afirmirali hrvatski jezik.

Prvi broj časopisa Kaj izašao je početkom siječnja 1968. Glavni urednik bio je Stjepan Draganić, zagrebački književnik, scenarist i redatelj rodom iz Zlatar Bistrice, a likovno rješenje osmislio je akademski slikar Zorislav Drempetić Hrčić, rodom iz Donje Stubice. U zahtjevu za odobrenje izdavanja časopisa, upućenog SUP-u, stajalo je da je želja uredništva (str. 34) da časopis bude kulturna tribina kajkavske regije; da se njene umjetničke znamenitosti valoriziraju, znanstveno opišu i populariziraju; da se objavljuje novija kajkavska poezija i proza; da se tristogodišnji opus stare kajkavske književnosti studijski objavljuje i komentira; da se prilozi vrednuju po kvaliteti; da se autentično svjedoči o tradicijama i kraju; uz to su i navedene kajkavske regije kojima je časopis upućen: Hrvatsko zagorje, Prigorje, Moslavina, Podravina, Međimurje, Posavina, Pokuplje i Gorski kotar. Prvi broj otvoren je pretiskom Krležina teksta iz 1939. Lamentacija o našim književnim prilikama u stilu TomašaMikloušića plebanuša stenjevečkog, a slijede studije o narodnoj poeziji na kajkavskom, Ignacu Kristijanoviću i dijalektalnoj književnosti prve polovice 20. stoljeća te izbor iz novije kajkavske lirike – čime je, kaže Kolar, »povezano staro i novo« u »simboličnoj nakani uredništva« (str. 38).

Pokretanje časopisa Kaj autor smatra samo dijelom kulturnog buđenja kajkavskih krajeva, u što valja ubrojiti i oživljavanje izdavaštva, osnivanje udruga, održavanje raznih manifestacija i obnovu rada ogranaka Matice hrvatske, o čemu donosi podrobni popis. Od tog vremena zamjećuje se i novi fenomen – ulazak kajkavštine u popularnu kulturu, što Kolar elaborira na temelju uvida jezikoslovca Ive Žanića, a za što su napose zaslužni Festival kajkavskih popevki u Krapini (od 1966.) te serije Mejaši (1970.) i Gruntovčani (1975.). Među novim časopisima istaknutu ulogu imao je i Kajkavski kalendar pokrenut 1969. na inicijativu Dragutina Feletara, Ernesta Fišera i Tomislava Đurića. On je okupio stotinjak suradnika i postigao nakladu od 11.000 primjeraka, ali vrijeme političke liberalizacije je prošlo. Već 29. prosinca 1971. Općinski komitet Saveza komunista u Čakovcu traži političku odgovornost zbog »uočljive note nacionalizma« (str. 47), napose kod Feletara i Fišera te je kalendar ukinut.

U novim političkim okolnostima, u kojima se ne može otvoreno promicati hrvatski nacionalni identitet, ali i kulturnim – u kojima »književnost više nije bila niti jedini, a možda niti glavni medij« kajkavštine (str. 73) – časopis Kaj nastavio je izlaziti, održavajući izvorne intencije. Od desetog broja izdavač Kaja je Kulturno-umjetničko društvo Ksaver Šandor Đalski iz Zagreba, koje je također osnovao Draganić, s tim da ta udruga 1975. mijenja ime u Kajkavsko spravišče. Pod tim imenom udruga časopis Kaj izdaje sve do danas, a djelatnost i časopisa i društva detaljno je opisana u glavnom dijelu studije – od str. 75. do 210.– u poglavlju naslovljenom Središnja (časopisna) kajkavska tribina.

Časopis Kaj je počeo kao mjesečnik, no od 1978. do danas, uz povremene krize, izlazi u dvomjesečnom ritmu. Pristup mu je s vremenom prestao biti prosvjetiteljski, već je postao stručan i znanstven, pri čemu su takvi prilozi jasno odijeljeni od popularnih i književnih priloga (str. 81). Časopis je i redizajniran s prepoznatljivim naslovnicama akademskog slikara Frane Para. Nakon Stjepana Draganića uređivali su ga književnici i proučavatelji kajkavske književnosti Ivo Kalinski (od 1983.), Ernest Fišer (od 1991.) i Božica Pažur (od 1994.), dok su predsjednici Kajkavskog spravišča bili redom: povjesničar Josip Adamček (1973/77.), povjesničarka umjetnosti Đurđica Cvitanović (1977/80.), povjesničari Ivan Očak (1980/82.) i Dragutin Pavličević (1982/84.), pravnik Rudolf Malenovski (1984/94.), povjesničar književnosti Miroslav Šicel (1994/2011.) te pjesnik i sveučilišni profesor Zvonko Kovač (2011/15.), a sada je predsjednik arhitekt i povjesničar umjetnosti Tomislav Premerl.

Članovi Kajkavskog spravišča podijeljeni su u pet odjela – za književnost, povijest umjetnosti, povijest i likovnu djelatnost, dok je peta sekcija ljubitelja prirode i kulturne baštine – a društvo osim izdavanja časopisa i knjiga organizira izložbe, znanstvene skupove predavanja i tribine. Što se samog sadržaja Kaja tiče, Kolar navodi četrnaest tematsko-žanrovskih skupina tekstova kako ih je definirala Marija Roščić u Bibliografiji časopisa Kaj 1968.–2010., nazivajući ga najobuhvatnijim, najdetaljnijim i najrazrađenijim od svih sličnih podjela (str. 93-94). To su sljedeće žanrovske skupine tekstova: novija/suvremena hrvatska kajkavska književnost; starija književnost/baština; kajkavsko jezikoslovlje; kajkavski prijevodi; povijest umjetnosti i graditeljsko nasljeđe; zagrebačke teme; povijesne teme i iseljeništvo; tradicijska kultura; glazbene teme; likovne teme; čakavske teme; teme o društvu i prirodi; osvrti i recenzije; kronika.

Toliko raznolika i iscrpna djelatnost u skladu je s ocjenom Božice Pažur da se Kaj »bavi cjelovitom jezičnom, kulturno-povijesnom i umjetničkom podlogom cjelokupnoga kajkavskoga govornog područja kao temeljnim vrijednostima matične hrvatske kulture i znanosti« (str. 90), a također i s ocjenom Vinka Brešića, koja je dala i naslov ovoj knjizi, da je Kaj »u najmanju ruku barem subverzivno čuvao na institucionalno prepoznatljiv način kontinuitet kajkavske tradicije hrvatske kulture, njezine prakse i teorije« te da je »tu tradiciju nastojao na moderan način usustaviti i vrednovati« (str. 91).

Na temu subverzije Kolar se vraća u zadnjem, četvrtom poglavlju Institucionalizacija kajkavske i decentralizacija hrvatske kulture, primjećujući da institucionalno izdvajanje bilo kojeg dijela hrvatske kulture ne odgovara nacionalnoj kulturi i njezinim centrima moći, no u slučaju Kaja takvu odioznost smatra neopravdanom. Naime, u njegovu slučaju prema Kolaru ne postoje »fragmentacijske namjere«, već napori za »poznavanje kajkavske baštine« i »njezino adekvatno pozicioniranje u sustavu nacionalne kulture« (str. 225) koje ocjenjuje »nedvojbeno kapitalnim« (str. 226).

Takvom bismo mogli ocijeniti bez sumnje i studiju Maria Kolara. Njegova knjiga, uz već spomenutu bibliografiju Marije Roščić, svakom zainteresiranom za hrvatsku kajkavsku književnost i kulturu, kako za onu što pripada baštini, tako i za suvremenu, predstavlja pouzdan vodič, referentno mjesto za brojne podatke i izvor pouzdanih mišljenja i ocjenâ. Njezina je posebna vrlina u tome što se autor služi suvremenim znanstvenim aparatom koji mu omogućuje originalne i inventivne uvide u fenomen koji obrađuje. Na taj je način Mario Kolar iznimno uspješno rasvijetlio vrlo vrijedan segment zlatnog doba hrvatske časopisne produkcije koje, nažalost, čini se da nepovratno prolazi.

Kolo 4, 2016.

4, 2016.

Klikni za povratak