Kolo 4, 2015.

Naslovnica , Suprotstavljanja

Loretana Farkaš

Kroatistikom uzvodno ‒ rasprava o autorstvu (2)

Reagiranje prof. dr. sc. Loretane Farkaš na polemički tekst prof. dr. sc. Sande Ham »Kroatistikom uzvodno ‒ rasprava o autorstvu« objavljen u časopisu Kolo br. 3/2015.Poštovani akademiče Stjepane Damjanoviću, predsjedniče Matice hrvatske,

u 3. broju časopisa Kolo iz 2015. godine objavljen je članak Sande Ham Kroatistikom uzvodno ‒ rasprava o autorstvu objavljen u rubrici Suprotstavljanja na pozamašnom broju stranica. Nisam iznenađena stavom, stilom i pristupom autorice, no neugodno me iznenadilo što je tekst objavljen u časopisu čiji je izdavač Matica hrvatska, a Vi ste potpisani kao nakladnik.*

Budući da ste niz godina predavali i surađivali na Filozofskom fakultetu u Osijeku, vjerujem da su Vam prilike na našoj ustanovi dobro poznate pa želim vjerovati da je riječ o Vašem previdu teksta koji je objavljen u Kolu.

Sanda Ham je naša djelatnica koja godinama Filozofski fakultet u Osijeku i brojne kolegice i kolege prijavljuje različitim tijelima (MZOS, AZOP, Rektorat Sveučilišta u Osijeku, DORH, Sud, MUP, razni mediji i dr.). Sve prijave koje je Sanda Ham podnijela protiv Filozofskog fakulteta u Osijeku i osobno protiv kolegica i kolega uvijek se odbacuju jer su u potpunosti neutemeljene. Ovdje je doista riječ o patološkom stanju i frustraciji što 2009. godine Sanda Ham kao jedina kandidatkinja za dekanicu Filozofskog fakulteta u Osijeku nije dobila podršku radnih kolega i članova Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta u Osijeku, a to dovoljno govori o radnim kvalitetama Sande Ham. Od tada Sanda Ham koristi svaku prigodu kako bi difamirala Filozofski fakultet u Osijeku, Upravu i djelatnike.

Veći dio teksta koji je objavljen u 3. broju časopisa Kolo, a čiji ste Vi nakladnik, ispunjen je neistinama i objedama na moj račun i na račun mog znanstvenog rada. Začuđena sam da etablirani časopis koji izlazi od 1842. godine i njegovo Uredništvo dopuštaju objavljivanje neprovjerenog teksta (koji odiše osobnim animozitetom i mržnjom), a koji se već dugo »nudi« raznim medijima, i pri tome ga nitko nije objavio. Do sada.

Ove je objede Sanda Ham u identičnom obliku poštom slala članovima Fakultetskog vijeća tjedan dana uoči moje kandidature za dekanicu Filozofskog fakulteta u Osijeku krajem svibnja 2014. godine. Činjenica je da je istu prijavu zbog navodnog plagiranja njezinih radova podnijela i Etičkom povjerenstvu Filozofskog fakulteta u Osijeku, a u konačnici je znanstvenom ekspertizom utvrđeno da su dijelovi rečenica izvađeni iz konteksta i da nije riječ o plagijatu. Naime, 3. lipnja 2014. zasjedalo je Etičko povjerenstvo Filozofskog fakulteta u Osijeku, a na temelju prijave prof. dr. sc. Sande Ham protiv prof. dr. sc. Loretane Farkaš zbog kršenja Etičkog kodeksa Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku po člancima 14., 15. i 17., nakon održane i zaključene sjednice dana 30. travnja 2014. te naknadne analize fragmenata tekstova koji se navode u prijavi, jednoglasno je donijelo sljedeće Mišljenje: »Prijava prof. dr. sc. Sande Ham, u trajnom zvanju, protiv prof. dr. sc. Loretane Farkaš zbog kršenja Etičkog kodeksa Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku po člancima 14., 15. i 17. odbacuje se kao neosnovana«.

Ističem da područje znanstvenog interesa Sande Ham i moje osobno pripadaju različitim područjima jezikoslovne kroatistike i tematski se ne preklapaju pa stoga radove Sande Ham i ne čitam. Svi su moji znanstveni radovi rezultat vlastitih ideja i istraživanja. Također, riječ je o radovima koji su recenzirani od strane uglednih stručnjaka s područja jezikoslovne kroatistike i prihvaćeni od strane uredništava publikacija u kojima su objavljeni. Osim toga, indikativno je da su moji radovi koji su predmet interesa Sande Ham objavljeni godinama ranije, ali se interes Sande Ham za njihovom analizom pojavio tek od kada sam postala kandidatkinja, a u konačnici i dekanica Filozofskog fakulteta u Osijeku.

Etičko je povjerenstvo Filozofskog fakulteta u Osijeku precizno utvrdilo postotak sličnosti radova pa stoga citiram navode iz Mišljenja Etičkog povjerenstva:

»Prebrojavanjem znakova s bjelinama utvrđeno je kako prvi rad koji se navodi u prijavi obaseže 23,63 kartice teksta. S druge strane, prebrojavanjem znakova s bjelinama u fragmentima teksta koje prof. dr. sc. Sanda Ham, u trajnom zvanju, smatra prepisanima utvrđeno je kako se radi o ukupno 8 fragmenata koji zajedno obasežu 1,10 kartica teksta, pa se na temelju tih podataka može izračunati kako je tekstu prof. dr. sc. Sande Ham, u trajnom zvanju, slično ukupno 4,65 % prvoga predmetnog teksta.Ukoliko se pak analizira sam sadržaj navedenih fragmenata, uočava se kako je u pet od ukupno osam navoda riječ o pregledu osnovne tematike rada i njezine pokrivenosti u suvremenoj jezikoslovnoj literaturi i normativnim priručnicima te o definicijama pasiva koje predstavljaju jedno od općih mjesta u radovima koji se na području jezikoslovne kroatistike bave tom tematikom, dok se u preostala tri navoda govori o općim morfosintaktičkim obilježjima participa u hrvatskome jeziku, o čemu se u hrvatskoj gramatičkoj tradiciji također već dugo govori i te su definicije nezaobilazne u radovima navedene tematike, pa tako upravo o razlikovanju glagolskih priloga sadašnjih i glagolskih pridjeva (participa) govori i Radoslav Katičić u pasusu 1015. Sintakse hrvatskoga književnog jezika (1986, 1991: 462), a upravo ta jedinica stoji i u fusnoti br. 3 te u popisu literature analiziranog rada.

Što se pak tiče drugog rada koji se navodi u prijavi, prebrojavanjem znakova s bjelinama utvrđeno je kako tekst rada obaseže 72,27 kartica, dok se prebrojavanjem znakova s bjelinama u dva fragmenta teksta koje navodi podnositeljica prijave dobiva iznos od 0,46 kartica, pa je postotak sličnosti između tekstova u slučaju drugog rada 0,63 %. Što se pak sadržajne strane tih fragmenata tiče, i u ovom slučaju radi se o opisu morfosintaktičkih obilježja participa te o njihovu razlikovanju od glagolskih proširaka, pa se prethodna napomena odnosi i na njih.«

Dakle, unatoč Mišljenju i ekspertizi Etičkog povjerenstva, Sanda Ham pokazuje da nimalo ne poštuje i ne uvažava odluke relevantnih i njerodavnih tijela, već proizvoljno manipulira javnošću i Uredništvom časopisa Kolo iznoseći niz neistina.

Napominjem da je Sanda Ham 2010. podnijela tužbeni zahtjev protiv Filozofskog fakulteta u Osijeku koji je prvostupanjskom presudom i odbačen. Isto tako, 2010. godine podnijela je i kaznenu prijavu protiv mene koja je pravomoćno okončana te sam po svim točkama optužbe oslobođena. Ponašanje i djelovanje Sande Ham nedostojno je akademske zajednice, pa tako u službenoj prepisci Sanda Ham radne kolege vrlo često naziva vulgarnim imenima, a s čime je vrlo dobro upoznata i hrvatska javnost, pa me stoga čudi da takva osoba uopće dobiva pažnju u hrvatskom javnom prostoru.

Začuđena sam i da Uredništvo časopisa Kolo (Ernest Fišer, Davor Šalat i Joža Skok) objavljuje takve nedostojne tekstove protiv dekanice Filozofskog fakulteta u Osijeku, tim više što sam već u drugom mandatu i članica Predsjedništva osječkog Ogranka Matice hrvatske i gotovo uvijek kao čelnica ustanove pomažem sve Matičine aktivnosti. Najveći dio istaknutih i angažiranih članova osječkog Ogranka Matice hrvatske profesori su upravo Filozofskog fakulteta u Osijeku. Iznenađuje me da je Uredništvo časopisa Kolo dopustilo objavljivanje teksta koji nisu željeli objaviti ni drugorazredni mediji, posebice stoga što je objavljivanjem ovakvog neistinitog, tendencioznog i zlonamjernog teksta prekršeno nekoliko odredaba Kaznenog zakona Republike Hrvatske.

Od Uredništva časopisa Kolo zahtijevam javnu ispriku, a cijeli sam predmet predala odvjetničkom uredu koji će po potrebi poduzeti daljnje korake u cilju zaštite ugleda Filozofskog fakulteta u Osijeku i dekanice Filozofskog fakulteta u Osijeku.

d e k a n i c a
Filozofskog fakulteta u Osijeku
prof. dr. sc. Loretana Farkaš____________________
* Pripomene Uredništva Kola: Premda je aktualna dekanica Filozofskog fakulteta u Osijeku, prof. dr. sc. Loretana Farkaš, već »u startu promašila adresu«, jer se ovim svojim polemičkim tekstom ponajprije poimence obraća predsjedniku Matice hrvatske, akademiku Stjepanu Damjanoviću, dok članovima Uredništva Kola poimence samo »dostavlja« taj tekst (valjda ‒ na uvid?), Uredništvo je ipak odlučilo objaviti u cijelosti ovakvo njeno neprimjereno reagiranje na prethodni polemički tekst prof. dr. sc. Sande Ham (Kroatistikom uzvodno ‒ rasprava o autorstvu, objavljen u Kolu br. 3/2015.). Za takvu je odluku bila presudna činjenica da je Kolo časopis koji je posve otvoren za iznošenje različitih (pa i suprotstavljenih) autorskih stajalištâ o aktualnim temama iz književnosti, umjetnosti i kulture (što znači i s područja jezikoslovne kroatistike).

Međutim, Uredništvo i ovom prigodom ističe kako argumentirana stajališta pojedinih autorâ (o bilo kojoj stručnoj ili znanstvenoj temi) iznesena u Kolu najčešće nisu ili ne moraju biti identična sa stajalištima Uredništva ovog časopisa. Pri tome Uredništvo, također, s pravom očekuje kako će se i najžustriji polemičari ‒ ako im je stalo do vlastita profesionalnog digniteta i ugleda ‒ u takvim svojim tekstovima pokušati suzdržati od pamfletističkih navodâ i uvredljivih (a neargumentiranih) optužbi na račun svojih oponenata, odnosno neistomišljenika.

Kako je fundamentalna pretpostavka svakog relevantnoga znanstvenog rada da se i najmanji citati iz tekstova drugih autorâ jasno označe (navodnicima ili imenima tih autora, kao i izvorima tj. autorskim djelima iz kojih su citati preuzeti), Uredništvo Kola procijenilo je da se u tekstu prof. dr. sc. Sande Ham iznosi dovoljno nepobitnih argumenata (u primjerima usporednih citata!) koji dokazuju da se i gotovo doslovni citati iz pojedinih njenih znanstvenih radova naprosto prešućuju, tj. ne označuju kao njezini, nego ih druga autorica (u ovom slučaju ‒ prof. dr. sc. Loretana Farkaš) na taj način prezentira kao izvorno svoje, vlastite. Stoga je Uredništvo Kola i odlučilo objaviti polemički tekst prof. dr. sc. Sande Ham pod naslovom Kroatistikom uzvodno ‒ rasprava o autorstvu, držeći da je tekst od posebnog interesa ne samo za jezikoslovnu struku, već i za našu širu kulturnu javnost.

U tom kontekstu Uredništvo Kola ograđujese i od svih zakonom utuživih navoda iz teksta prof. dr. sc. Loretane Farkaš, kojima ona na nedostojan, uvredljiv način nastoji javno diskreditirati dr. sc. Sandu Ham, redovnu sveučilišnu profesoricu (u trajnom zvanju), ali i glavnu urednicu časopisa Jezik (od 2005. godine do danas), dakle,najznačajnijega i najuglednijega hrvatskoga jezikoslovnog časopisa kojemu je nakladnik Hrvatsko filološko društvo. Uredništvo također ističe, da se znanstvene činjenice ne dokazuju tužbama na građanskim sudovima, nego isključivo u struci (tj. u stručnoj literaturi), a prof. dr. sc. Loretana Farkaš u svom reagiranju ne iznosi niti jedan stručno-znanstveni protuargument na argumentirane stručno-znanstvene činjenice koje je u svom tekstu iznijela prof. dr. sc. Sanda Ham. Uredništvo zato i ne vidi smisao daljnje polemike između ove dvije autorice na stranicama Kola.

Kolo 4, 2015.

4, 2015.

Klikni za povratak