Kolo 5-6, 2012.

Institucionalni dokumenti o položaju hrvatskoga jezika

Izjava HAZU o položaju hrvatskoga jezika (2005.)

POLOŽAJ HRVATSKOGA JEZIKA


Uvod

Pitanje o položaju (statusu) hrvatskoga jezika u prvome je redu pravno pitanje, a jezikoslovna je argumentacija preduvjet pravnoj samo utoliko što treba odgovoriti na pitanje – je li hrvatski jezik poseban jezik, različit od srpskoga, ili od bošnjačkoga (bosanskoga, jezika bosanskih Muslimana ili Bošnjaka), ili od crnogorskoga jezika, i je li jezik Hrvata u Bosni i Hercegovini isti kao i hrvatski jezik u Republici Hrvatskoj.(1)

Iako Hrvati govore različitim narječjima i govorima, kao i drugi narodi, hrvatski je književni i/ili standardni jezik jedan i jedinstven. Hrvati u Hrvatskoj i Hrvati u Bosni i Hrecegovini(2) nemaju drugog jezika. Štoviše, Hrvati u Hrvatskoj ne bi imali ovakav standardni jezik da mu nisu bitnim dijelom osnovice bili govori Hrvata u Bosni i Hercegovini.

Drugo, iako je hrvatski jezik genetski srodan sa srpskim, bosanskim (bošnjačkim) i crnogorskim (štoviše, standardizirani su na bliskim dijalektima)(3), te iako su oni dalekosežno razumljivi, hrvatski je književni ili standardni jezik, a redovito se samo za standardni jezik uspostavlja pravna regulativa, poseban jezik i neovisan o srpskome i drugim srodnim standardnim jezicima (u mjeri u kojoj su se standardizirali).

Štoviše, hrvatski standardni jezik, utemeljen na novoštokavskom narječju, u bitnome je bio određen najkasnije u 18. stoljeću. Tada je srpski književni jezik još bio staroslovjenski (starocrkvenoslavenski) pod utjecajem ruske redakcije ili slavjanoserbski, a tek se s Karadžićevom reformom u 19. stoljeću novi srpski standardni jezik radikalno približio hrvatskomu standardu. Hrvatski standardni jezik i srpski standardni jezik zasnovani su – svaki po vlastitu izboru (hrvatski najkasnije od 18. st., srpski tek u 19. st.) – na bliskim hrvatskim odnosno srpskim novoštokavskim govorima, i imali su neovisne procese standardizacije. Bošnjački je (bosanski) standardni jezik još u stvaranju, a tako i crnogorski. Stoga je hrvatski jezik, naime standardni jezik, po svojem postanku i razvoju poseban i o drugima neovisan jezik.

U vrijeme bivše Jugoslavije lingvisti su se znali služiti pojmom hrvatske varijante hrvatskoga ili srpskoga jezika, da bi ublažili pritiske onih koji su zastupali jedinstvo tzv. srpskohrvatskoga jezika, a zapravo nametali jedino srpsku varijantu. Ipak, pojam varijante ne zadovoljava ni jezikoslovne ni logičke zahtjeve za razumijevanje različitosti standardnoga hrvatskoga jezika od standardnoga srpskoga jezika, ili od bošnjačkoga (bosanskoga) ili od crnogorskoga jezika u procesu standardizacije. Naime, i u vrijeme bivše Jugoslavije svi su savezni dokumenti morali biti sastavljeni na četiri jezika: na slovenskome, hrvatskome, srpskome i makedonskome. Hrvatski je jezik dakle čak i u ono vrijeme imao pravno (zbog posebnosti pravnoga i drugoga civilizacijskoga nazivlja) jednako poseban status kao npr. i slovenski ili makedonski jezik. Zato što je, bez obzira na različit stupanj genetske srodnosti, jednako poseban standardni jezik kao i slovenski i makedonski.

Hrvatski jezik (književni i standardni) služi izražavanju svoje kulture i civilizacijskih potreba svoje povijesne i narodne jezične zajednice. On funkcionira za Hrvate savršeno jednako kao za bilo koji drugi narod njegov standardni jezik. Njegovo bi potiskivanje ili diskriminacija predstavljali diskriminaciju Hrvata, odnosno njihove kulture i jezika, i u Europskoj uniji u kojoj će Hrvatska uskoro biti ravnopravna članica, ili u Bosni i Hercegovini kao državi u kojoj su konstitutivni narod. To bi grubo kršilo ljudska prava i pravne temelje međunarodne zajednice, Ujedinjenih naroda, Vijeća Europe i Europske unije.

Zato hrvatska država, hrvatska diplomacija, kao i hrvatska znanost, na međunarodnoj razini moraju zastupati i štititi ravnopravnost hrvatskoga jezika, kao i svakoga drugoga europskoga jezika ili jezika u svijetu. Ne smiju potpisati nikakav ugovor koji bi mu takav status relativizirao.

Položaj hrvatskoga jezika u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Europskoj uniji i u međunarodnoj zajednici

1. Pravni vid pitanja

Postoji niz dokumenata međunarodnih organizacija, Ujedinjenih naroda, Vijeća Europe, Koferencije o sigurnosti i suradnji u Europi, Europske unije, koji obvezuju te organizacije, kao i države članice njihove ili potpisnice njihovih dokumenata, a odnose se na pravo naroda ili nacionalnih manjina na njihov kulturni identitet i jezik.

A. Dokumenti:

Navest ćemo neke od odredaba koje se tiču tih predmeta iz nekoliko najznačajnijih dokumenata, a potom ćemo iznijeti kratku argumentaciju što to znači za pitanje o položaju hrvatskoga jezika u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, te kakve to ima implikacije za položaj hrvatskoga jezika u Europskoj uniji kada joj Hrvatska postane članicom.

Ujedinjeni narodi(4) i Opća deklaracija o ljudskim pravima (1948.). U kontekstu prethodnih članaka koji govore o ljudskim pravima na život, slobodu i osobnu sigurnost, na imovinu, na slobodu mišljenja, savjesti i vjere, na rad, na odgoj i obrazovanje(5), čl. 27. Opće deklaracije kaže: »Svatko ima pravo slobodno sudjelovati u KULTURNOM životu svoje zajednice, uživati u umjetnosti, pridonositi znanstvenom razvoju i koristiti se njihovim prednostima«.

Drugi dokument Ujedinjenih naroda, Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima (1966., 1976.), u kontekstu prava naroda na samoodređenje(6) nabraja mjerila po kojima se države potpisnice moraju obvezati na nediskriminaciju prema osobama i prema zajednicama na svojem području. U Dijelu II. čl. 1. kaže: »Svaka država stranka ovog Pakta obvezuje se da će poštovati i jamčiti prava priznata u ovome Paktu svim osobama na svom području... bez obzira na razlike, kao što su rasa, boja kože, spol, JEZIK, vjera, političko ili drugo uvjerenje, nacionalno ili socijalno podrijetlo, imovinu, rođenje ili neku drugu okolnost«. A čl. 27. nastavlja: »U onim državama u kojima postoje etničke, vjerske ili jezične manjine, osobama koje pripadaju tim manjinama ne smije se uskratiti pravo da u zajednici s ostalim pripadnicima svoje grupe uživaju svoju kulturu, ispovijedaju i iskazuju svoju vjeru ili da se služe SVOJIM JEZIKOM.

Još jedan dokument Ujedinjenih naroda obvezuje na takvu nediskriminaciju. To je Međunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima (1966., 1976.). U Dijelu II. čl. 3., stavak 2 glasi: »Države stranke ovoga Pakta se obvezuju jamčiti da će prava utvrđena u ovom Paktu biti ostvarena bez ikakve diskriminacije u pogledu na rasu, boju kože, spol, JEZIK, vjeru, političko ili drugo uvjerenje, nacionalno ili socijalno podrijetlo, imovinu, rođenje, neku drugu okolnost...«

Vijeće Europe donijelo je dokument pod naslovom: Europska socijalna povelja (izmijenjena: 1961., 1966., 1996.). U Dijelu V. čl. E određuje pojam nediskriminacije: »Korištenje prava priznatih ovom Poveljom treba osigurati bez ikakve diskriminacije osobito s obzirom na rasu, boje kože, spol, JEZIK, vjeru, političko ili bilo kakvo drugo mišljenje, nacionalnu pripadnost ili socijalno podrijetlo, zdravlje, pripadnost nacionalnoj manjini, rođenje ili svaki drugi status«.

Drugi dokument Vijeća Europe, Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina (1995.), u odjeljku 1. (čl. 9-14.) govori i o pravu na jezik. Navodimo karakteristične stavove:

»Čl. 10., st. 1. Stranke se obvezuju priznati pravo da svaki pripadnik nacionalne manjine ima pravo slobodno i bez miješanja drugih koristiti se svojim manjinskim JEZIKOM, privatno i javno, u govoru i pismu. St. 2. Na područjima nastanjenim osobama koje tradicionalno ili u znatnijem broju pripadaju nacionalnim manjinama, ukoliko te osobe to traže te ondje gdje takav zahtjev odgovara stvarnoj potrebi, stranke će uznastojati, koliko je to moguće, osigurati uvjete koji će omogućiti korištenje manjinskim JEZIKOM u ophođenju tih osoba s tijelima vlasti. Čl. 12., st. 1. Gdje je to prikladno, stranke poduzimaju mjere na području obrazovanja i istraživanja radi promicanja spoznaja o kulturi, povijesti, JEZIKU i vjeri njihovih nacionalnih manjina i većine. Čl. 13., st. 1. Unutar svojih obrazovnih ustanova stranke priznaju da osobe koje pripadaju nacionalnoj manjini imaju pravo ustanovljavati i upravljati vlastitim privatnim ustanovama za obrazovanje i pouku. Čl.14., st. 1. Stranke se obvezuju priznati da svaka osoba koja pripada nacionalnoj manjini ima pravo učiti na svojem manjinskom JEZIKU.«

I Organizacija za sigurnost i suradnju u Europi (OSCE, OSSE) donijela je srodan dokument – Haaške preporuke o pravu nacionalnih manjina na odgoj i obrazovanje. U preambuli Duh međunarodnih instrumenata čl. 1. glasi: »Pravo osoba koje pripadaju nacionalnim manjinama na očuvanje svog identiteta može u punoj mjeri biti ostvareno jedino ako te osobe u odgojnoobrazovnom procesu ovladaju znanjem svog materinskog JEZIKA...«

Europska unija nedavno je, 18. lipnja 2004. godine, istoga dana kada je Europsko vijeće prihvatilo Hrvatsku za kandidata za EU, poslala nacrt Ustavnog ugovora na ratifikaciju svojim članicama. Iz tog dokumenta objavljenog pod naslovom Constitution pour l’ Europe (Juillet 2004)(7) ističemo uvodne dijelove koji naglašuju vrijednosti na kojima Ustavni ugovor počiva, a među njima su i prava manjina (prije navedeni međunarodni dokumenti jasno pokazuju na koja se tu prava prvenstveno misli), te posebno naglašuju nediskriminaciju i poštovanje prema kulturnomu i jezičnomu bogatstvu i raznolikosti u EU. Stoga stavovi iz tog dokumenta moraju zanimati zemlje poput Hrvatske, koja je kandidat za članstvu u EU, ili Bosne i Hercegovine kojoj je, kao i cijeloj Jugoistočnoj Europi, otvorena »europska perspektiva« na zasjedanjima vodećih tijela Europske unije.

B. Obrazloženje:

Iz navedenih dokumenata Ujedinjenih naroda, Vijeća Europe, OSSE i Eurpske unije – bjelodano je da nijedna od tih organizacija ne dopušta diskriminaciju po jeziku. Iz dokumenata o zaštiti manjina proizlazi a fortiori da se u slučaju naroda u vlastitoj državi, (8) ili jednoga od suverenih i konstitutivnih naroda u zajedničkoj državi više naroda, (9) diskriminacija prema jeziku ne može ni zamisliti, a kamoli dopustiti. Još je gore ako se tako diskriminira neki narod države članice ili kandidata za Europsku uniju, ili konstitutivni narod i jezična zajednica u nekoj državi u kojoj ona pripada najstarijem sastavu stanovništva. A najgore je ako se pritom radi o malenom, ili čak u nekoj državi najmanjem narodu i jezičnoj zajednici, kao što su to Hrvati u Bosni i Hercegovini, kojima bi navedene međunarodne zajednice – od Ujedinjenih naroda, preko Vijeća Europe do Europske unije – po svojim načelima morale posvećivati najveću pažnju i pružati najveću zaštitu!

Stoga bi se svaki pokušaj da se hrvatskomu narodu u Hrvatskoj, u Europskoj uniji ili u Bosni i Hercegovini ne dopusti slobodno služenje svojim posebnim književnim i/ili standardnim jezikom, kao i stjecanje svih stupnjeva naobrazbe na njem i služenje njime u zakonodavstvu i radu tijela vlastite države, a u skoroj budućnosti i u tijelima EU, morao osuditi kao nedopustivo kršenje ljudskih prava i kao diskriminacija protivna svim načelima navedenih zajednica i ustanova. Takav bi trebao biti službeni stav i pravna argumentacija predstavnika Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine (a osobito predstavnika hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini).

2. Genetskolingvistički vid pitanja

Hrvatski i srpski standardni jezik, a tako i bošnjački (bosanski) i crnogorski, ako se standardiziraju kao posebni standardni jezici, iako jesu genetski veoma bliski (standardizirani su na bliskim dijalektima!), a i međusobno su uvelike razumljivi, ipak su kulturološki i standardološki različiti književni i standardni jezici. Služenje njima izražava pripadnost različitim nacionalnim kulturama, pa je nametanje jednoga drugima izrazit oblik diskriminacije kulture drugih.

Pitanje genetske srodnosti navedena četiri standardna jezika, dakle, može biti samo akademsko pitanje (s obzirom na genezu) s jedne strane, a pragmatičko (s obzirom na razumljivost) s druge,. Međutim, odgovor na to pitanje ne odgovara i na pitanje o različitosti književnih ili standardnih jezika, niti može imati veze s pravnim pitanjem nediskriminacije kulturnoga identiteta i jezika hrvatskoga naroda u Hrvatskoj i u Europi, ili kao konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini.

3. Književnojezični i standardnojezični vid pitanja

Ako i jesu nazivi za brojeve, rodbinske odnose ili osnovne glagolske radnje dalekosežno podudarni među hrvatskim, srpskim, bošnjačkim (bosanskim) i crnogorskim jezikom, nazivlje s područja kulture i civilizacije (uz veći broj razlika čak i u gramatici standardnih jezika) jasno se razlikuje. Argumentaciju za posebnost hrvatskoga jezika u odnosu na genetski bliske, ali standardološki i kulturološki jasno različite jezike, nije lako artikulirati. Naime, suvremena lingvistika još nije dovoljno razvila teoriju književnoga i standardnoga jezika, a u nazivlju i teorijskom aparatu genetske lingvistike, kao ni dijalektologije ili sociolingvistike, takva se očita posebnost ne da dobro izraziti ni objasniti. Razvoj teorije književnoga i standardnoga jezika (uz pomoć filologije) ostaje zadatak za jezikoslovlje.

Lako se može ilustracijom objasniti o čemu se tu radi. Tako čas i trenutak u hrvatskom jesu varijante, to jest – jesu slobodno zamjenljivi izrazi, ali čas kao »trenutak« i čas kao »sat« (to je značenje riječ čas u srpskome standardu) – nisu zamjenjivi. Odatle proizlazi da hrvatski izbor jezičnoga izraza predstavlja cjelinu koja predodređuje izbor jezičnih elemenata, pa oni niti pojedini niti u svojoj cjelini nisu varijante elementima bošnjačkoga ili srpskoga izraza. Isto vrijedi za srpski jezik prema hrvatskomu i bošnjačkomu, i za bošnjački prema hrvatskomu i srpskomu. Zato svi oni kao cjeline nisu varijante nego posebni standardni jezici.

Kada bi pripadnici hrvatskoga naroda bili prisiljeni govoriti pozorište, kiseonik, sijalica, defile, a ne bi smjeli reći kazalište, kisik, žarulja i mimohod, onda bi se time potirala i diskriminirala njihova kulturna, znanstvena, tehnička i civilizacijska posebnost.(10) A ako se ona priznaje, očito se priznaje i posebnost njihova hrvatskoga jezika.

Priznavanje te posebnosti hrvatskoga jezika (kao i drugih kulturološki posebnih jezika) najosnovniji je stupanj priznavanja onih ljudskih prava i načela Ujedinjenih naroda, Vijeća Europe, OSSE i Europske unije koja su ilustrirana navodima iz njihovih službenih dokumenata, a koja (prava i načela) te zajednice i ustanove obvezuju. Stoga očekujemo ne samo da ih same poštuju, nego i da ulože najveće napore da im osiguraju poštovanje u svim zemljama u kojima imaju utjecaja.

Položaj hrvatskoga jezika i hrvatskih lektorata u inozemstvu

Hrvatska država preko svojih ministarstava treba nastojati da se otvori što više lektorata za hrvatski jezik, a gdje je moguće i hrvatskih katedara, kroatističkih odsjeka ili hrvatskih studija. Treba nastojati da se na sveučilišta u inozemstvu šalju dobri lektori (profesori), da se šalju knjige, priručnici i potrebna oprema. To je bitna investicija u afirmaciju hrvatske kulture u svijetu, a tamo gdje ima hrvatske manjina ili iseljeničkih zajednica, i u očuvanje njihova nacionalnog identiteta.

Treba nastojati da lektorati u svijetu budu zaista hrvatski, za hrvatski jezik, književnost i kulturu uopće. Ipak, znamo da su tu mogućnosti ograničene. Prvo, zbog sveučilišne autonomije, novčanih prilika, a i svijesti pojedinih kolega profesora. Stoga će biti najlakše pomagati onim kolegama slavistima, posebice kroatistima, koji stručno zastupaju gledište da je hrvatski jezik poseban književni i standardni jezik.

Negdje će biti moguće uspostaviti trajne hrvatske lektorate, ili čak katedre i odsjeke, bilo u skladu sa željama na nekom sveučilištu, bilo na osnovi recipročnosti, bilo na osnovi sufinanciranja s hrvatske strane. Drugdje će biti moguće postići barem da se naizmjence primaju hrvatski lektori u smjeni sa srpskima, ili/i drugima. A svugdje treba nastojati jezikoslovnim i pravnim argumentima postići da se pojmovno razlikuje hrvatski jezik (kao književni i standardni jezik) od srpskoga, kao i od bošnjačkoga i crnogorskoga (u mjeri u kojoj su se oni standardizirali).

Samo ako se pojmovno jasno razlikuje hrvatski jezik kao poseban književni i standardni jezik, moći će se raditi na njegovu učenju i širenju. Radi toga treba prihvaćati inicijative kada dolaze od drugih za osnivanje hrvatskih lektorata (ili čak katedara i odsjeka), a s druge strane treba u Hrvatskoj stvoriti vlastitu strategiju zalaganja za uvođenje hrvatskih lektorata (katedara, odsjeka) na strateški važna sveučilišta i u (politički ili kulturno) strateški znatna središta u Europi i svijetu.

__________

(1) Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u Zagrebu objavila je tiskom početkom 2005. godine zasebnu knjižicu pod naslovom Izjava o položaju hrvatskoga jezika (ur. akademik Petar Šimunović). Tekst toga dokumenta uobličio je akademik Mislav Ježić na osnovi provedene rasprave Razrednoga povjerenstva o položaju hrvatskoga jezika, koje je imenovao Razred za filološke znanosti HAZU (u sastavu: akademici Stjepan Babić, Josip Bratulić, Dalibor Brozović, Mislav Ježić, Radoslav Katičić i Petar Šimunović). Ova Izjava o položaju hrvatskoga jezika jednoglasno je prihvaćena na sjednici Predsjedništva HAZU 23. veljače 2005., a Uredništvo »Kola« ovdje ju prenosi u cijelosti (op. ur.).

(2) To naravno vrijedi i za Hrvate u Vojvodini i Crnoj Gori.

(3) Srodnost hrvatskoga, bošnjačkoga (bosanskoga), srpskoga i crnogorskog jezika specifične je naravi, tako da genetskolingvistički status njihove jezične građe ne daje povoda za genetskolingvističko razlikovanje i istraživanje, kao što npr. kemijski sastav javorovine u violini i u guslama ne daje povoda za drvnokemijsko razlikovanje i istzraživanje, a ipak su violina i gusle jasno različiti predmeti.

(4) Tekstove dokumenata UN, VE, OSSE i EU navodimo u prijevodu prema izdanju: Obrazovanje za ljudska prava i demokraciju. Zbirka međunarodnih i domaćih dokumanata, ur. Vedrana Spajić-Vrkaš, Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO, Zagreb 2001.

(5) Vidi: Čl. 3. Svatko ima pravo na život, slobodu i osobnu sigurnost. Čl. 18. Imovina. Čl. 19. Sloboda mišljenja, savjesti i vjere. Čl. 23. Pravo na rad. Čl. 26. Odgoj i obrazovanje.

(6) Vidi: Dio I., čl. 1. Svi narodi imaju pravo na samodređenje.

(7) Vidi o tome izvorno izdanje Vijeća Europske unije: Projet de Traité établissant une Constitution pour l’ Europe tel qu’ agréé pal la Conférence intergouvermentale le 18 juin 2004, Luxembourg, Office des publications officielles des Communautes européennes.

(8) Navedenim međunarodnim dokumentima može se dodati i navod iz važećeg Ustava Republike Hrvatske. U čl. 12. Ustav jasno određuje temeljni položaj hrvatskoga jezika: »(1) U Republici Hrvatskoj u službenoj je uporabi hrvatski jezik i latinično pismo. (2) U pojedinim lokalnim jedinicama uz hrvatski jezik i latinično pismo u službenu se uporabu može uvesti i drugi jezik te ćirilično ili koje drugo pismo pod uvjetima propisanim zakonom«.

(9) Konstitutivni su narodi u Bosni i Hecegovini (skraćeno: BiH): Bošnjaci (južnoslavenski Muslimani), Hrvati i Srbi; oni su kao nacionalne zajednice nositelji suvereniteta Bosne i Hercegovine, koji počiva na volji svih građana i triju konstitutivnih naroda. U tome osebujnome pravnome sustavu, primjerenome BiH, nijedan od konstitutivnih naroda nije manjina, te svaki a fortiori mora uživati prava koja nisu manja od onih koja se jamče manjinama, a nezamislivo je da se nekomu od njih ospore prava koja se inače jamče manjinama.

To je jasno iz Preambule Ustava BiH, iz sastava Parlamentarne skupštine (koja ima Dom naroda i Zastupnički dom), kao i iz činjenice da se ustav i svi državni akti objavljuju na bošnjačkome, hrvatskome, srpskome i (za međunarodnu zajednicu) na engleskome jeziku. Evo, kao primjer, zadnjega stavka Preambule Ustava BiH: »Bošnjaci, Hrvati i Srbi, kao konstitutivni narodi (zajedno s ostalima), i građani Bosne i Hercegovine ovim utvrđuju Ustav Bosne i Hercegovine...« Inače je znakovito da se taj Ustav BiH izričito pozivlje na već spomenute međunarodne dokemente.

(10) Čak se i u kulturi svakodnevnoga života jasno razlikuju hrvatski i srpski, i drugi jezici. Govornik hrvatskoga jezika sjest će za stol, te jesti iz tanjura pomoću žlice, vilice i noža, a obrisat će usta ubrusom ili salvetom, a govornik srpskoga sjest će za trpezu ili sto, te jesti iz tanjira pomoću kašike, viljuške i noža, a obrisat će usta servijetom. Nemoguće je napisati tekst od nekoliko rečenica, osobito ako se radi o kulturološki obilježenu sadržaju, a da bude i hrvatski i srpski (ili još i bošnjački i crnogorski)!

Kolo 5-6, 2012.

5-6, 2012.

Klikni za povratak