Kolo 4, 2004.

Matica hrvatska 2004 , Naslovnica

Matica hrvatska 2004.

Matica hrvatska 2004.

Do 1. travnja 2005, kada je zaključena obrada podataka u Matičinu odjelu za članstvo, obveze redovitoga člana Matice hrvatske ispunilo je u 2004. godini 2900 članova. Njih 2570 prebiva u Hrvatskoj, 292 u Bosni i Hercegovini te 38 u europskim i prekomorskim zemljama. Nažalost, među njima nema više trinaestorice članova koji su tijekom 2004. i 2005. preminuli. Iz članstva Matice hrvatske ispisalo se troje redovitih članova, dok je 11 članova, sukladno Matičinim Pravilima, predsjednik Matice hrvatske oslobodio plaćanja članarine za 2004. Kako bismo usporedili podatke za 2004. s podacima iz proteklih godina izradili smo tablicu.

Redoviti članovi Matice hrvatske2001. 2002. 2003.2004.
Ukupno članova2150254728412900
Bosna i Hercegovina 473 22% 318 12.5% 403 14.2% 292 10.1%
Inozemstvo 23 1% 21 0.8% 20 0.7% 38 1.3%
Hrvatska1654 77%2208 86.7%2418 85.1%2570 88.6%
Središnjica i odjeli u Zagrebu 573 26.5% 617 24.2% 667 23.5% 679 23.4%
Središnjica izvan Zagreba 78 4% 78 3.1% 99 3.5% 114 3.9%
Ogranci1003 46.5%1513 59.4%1652 58.1%1777 61.3%
Indeks rasta članstva u odnosu na prethodnu godinu/slike/kolo/kolo2004_4/ 18.5% 11.5% 2%

Premda tablica zorno pokazuje stanje i tendencije u kretanju Matičina članstva, potrebno je upozoriti na nekoliko važnijih činjenica:

1. U Matičino je članstvo 2004. primljeno ukupno 657 novih članova među kojima je njih 290 (44% od novoprimljenih i 10% od ukupnoga broja redovitih članova) ispunilo obveze redovitoga člana. Njih 239 je iz Hrvatske, 40 iz BiH te 11 iz zemalja Europske zajednice.

2. Obveze redovitoga člana prvi je put ispunilo 596 članova (503 iz Hrvatske, 90 iz BiH te 3 iz zemalja Europske zajednice) koji su u Maticu hrvatsku primljeni u razdoblju od 1990. do 2003. Dakle, u odnosu na 2003. Matica je postala bogatija za 886 novih redovitih članova (30.5% ukupnoga broja redovitih članova u 2004. godini).

3. S druge strane, 861 redoviti član iz 2003. (711 iz Hrvatske te 150 iz Bosne i Hercegovine), nije ispunilo obveze redovitoga člana za 2004. Dakle, u 2004. Matica hrvatska je siromašnija za 30% redovitih članova iz 2003.

4. Najveći udio u Matičinu članstvu i ove godine imaju članovi koji djeluju u ograncima Matice hrvatske u Hrvatskoj. Najviše redovitih članova imaju ogranci u Splitu (149), Čakovcu (71), Osijeku (70), Vinkovcima (56), Sinju (49). U Bosni i Hercegovini članstvo predvode ogranci u Čitluku (82) i Sarajevu (70). Među Matičinim odjelima u Zagrebu najviše redovitih članova djeluje u odjelima za književnost (81), jezikoslovlje (62) i povijest (54). Gledamo li pak omjer između redovitih i upisanih članova, najuspješnijim ograncima možemo smatrati one u Kastvu (30/30), Čitluku (82/84), Murteru (18/24), Stonu (10/15), te, među odjelima, novoosnovani Odjel za nacionalnu tehnologiju (14/16).

Spolna, starosna i obrazovna struktura redovitih članova Matice hrvatske u 2004.

Pregled stanja članstva Matice hrvatske u 2004. dopunit ćemo ovom prilikom i s nekoliko osnovnih statističkih podataka o spolnoj, starosnoj i obrazovnoj strukturi redovitih članova Matice hrvatske. Statistiku smo radili prema podacima koje smo preuzeli iz članskih kartica, pohranjenih u središnjoj, informatičkoj bazi podataka Matičina članstva. Mjestimice ti podaci nisu poznati ili su već zastarjeli i nevažeći, te smo ih nastojali, gdje je to bilo moguće, obnoviti i dopuniti obavijestima naših članova i podacima koje smo prikupili iz tiskanih i elektroničkih medija. Za svaku statističku kategoriju naveli smo točan broj članova kojih su nam potrebni podaci bili poznati. Napominjemo da ovaj statistički pregled nema karakter ozbiljnijeg istraživanja, već služi samo kao orijentacijski uvid u neke aspekte Matičina članstva, aspekte koji dosada još nisu bili predmetom neke rasprave a kamoli stručne ili znanstvene obrade. Stoga i nepreciznosti — za koje se nadamo da nisu naročito značajne — nisu isključene.

a) Spol. Za ovu su nam kategoriju bili dostupni podaci za sve redovite članove (2900). Ujedno smo usporedili spolnu strukturu svih članova sa zastupljenošću muškaraca i žena u upravnim tijelima Matice hrvatske. Što se tiče kategorije predsjednik ogranaka i pročelnik odjela, obradili smo podatke onih predsjednik i pročelnik kojih ogranci i odjeli broje 10 ili više redovitih članova (sveukupno 65 ogranaka i 17 odjela). Statistika pokazuje puno veću zastupljenost muškaraca od žena, odnosno muškarci čine dvije trećine svih redovitih članova i tri četvrtine članova Matičinih upravnih tijela.

KategorijaMuškarciŽeneUkupno članova
Redoviti članovi MH1948 67%952 33%2900
Članovi upravnih tijela Matice hrvatske 97 78% 27 22%124
Predsjedništvo 6 100% 0 0%6
Glavni odbor 22 85% 4 15%26
Nadzorni odbor 5 100% 0 0%5
Časni sud 3 60% 2 40%5
Predsjednici ogranaka 49 75.4% 16 24.6%65
Pročelnici odjela 12 70.6% 5 29.4%17

b) Dob. U ovoj kategoriji obrađeni su podaci za 2473 člana. I ovdje smo usporedili rezultate za redovite članove s onima za članove upravnih tijela. Dok su redoviti članovi Matice hrvatske u prosjeku stari 55.3 godine, članovi Matičinih upravnih tijela stariji su za 2.5 godine, odnosno stari su 57.8 godina. Istaknimo i činjenicu da je »najmlađe« Matičino upravno tijelo njezino Predsjedništvo kojega su članovi u prosjeku stari 51.3 godine. Pogledamo li pak rezultate za pojedine starosne skupine, za koje smo kao dobnu granicu uzeli razdoblje od 10 godina, vidjet ćemo da polovicu Matičinih redovith članova čine članovi stari između 50 i 70 godina. U oči upada i podatak da su brojniji Matičini članovi stariji od 70 godina (njih 410), nego članovi mlađi od 40 godina (njih 379). Napomenimo da je najstariji Matičin redoviti član stogodišnjak (Dragutin Tadijanović), a najmlađi članovi su troje gimnazijalaca iz Čitluka, Livna i Zagreba.

KategorijaBroj članovaProsjek starosti

u godinama

Redoviti članovi MH247355.3
Članovi upravnih tijela MH12457.8
Predsjedništvo651.3
Glavni odbor2660.6
Nadzorni odbor558
Časni sud563.5
Predsjednici ogranaka6558
Pročelnici odjela1758.1
Dob (prema starosnim skupinama)
Starosna skupina

(godine života)Broj članova

90–100 11 0.4%
80–90 90 4%
70–80 309 12%
60–70 581 23.5%
50–60 662 26.8%
40–50 441 18%
30–40 256 10.4%
20–30 119 4.8%
18–20 4 0.1%

c) Stručna (školska) sprema. U ovoj kategoriji obradili smo podatke 2679 članova. U postocima je izražen udio svake pojedine skupine prema spolu u ukupnome broju članova kojih su podaci obrađeni u ovoj kategoriji.

Stručna školska spremaMuškarciŽeneUkupno
Niža stručna sprema 2 0.1% 1 0% 3 0.1%
Srednja stručna sprema 217 8.1% 125 4.7% 342 12.8%
Viša stručna sprema 116 4.3% 99 3.7% 215 8%
Visoka stručna sprema1465 54.7% 654 24.4%2119 79.1%

d) Zvanje. U ovoj kategoriji poznati su podaci 2225 članova. Izdvojena su zvanja s najvišim statističkom vrijednostima. Budući da nemamo dovoljno podataka na temelju kojih bismo ustanovili tko je sve među doktorima medicine završio, odnosno nije završio poslijediplomski znanstveni studij, među doktore znanosti uvrstili smo ovom prilikom i doktore medicine i stomatologije bez završenoga poslijediplomskog znanstvenog studija.

ZvanjeMuškarciŽeneUkupno
Akademik 36 1.6% 2 0.1% 38 1.7%
Doktor znanosti 373 16.8% 129 5.8% 502 22.5%
Magistar znanosti 73 3.3% 44 2% 117 5.3%
Profesor 312 14% 306 13.8% 618 27.7%
Diplomirani inženjer 203 9% 35 1.6% 238 10.7%
Inženjer 63 2.8% 10 0.4% 73 3.3%
Diplomirani pravnik 97 4.4% 27 1.2% 124 5.6%
Diplomirani ekonomist 78 3.5% 41 1.9% 119 5.3%
Diplomirani veterinar 19 0.9% 2 0.1% 21 0.9%
Diplomirani politolog 13 0.6% 3 0.1% 16 0.7%
Akademski obrazovan umjetnik (likovni, kazališni, glazbeni) 39 1.8% 7 0.3% 46 2.1%
Učitelj (nastavnik) 49 2.2% 83 3.7% 132 5.9%
Ostalo 121 5.4% 60 2.7% 181 8.1%

e) Zanimanje. Što se tiče zanimanja, među doktorima znanosti najviše je liječnika i stomatologa (211). Ostali doktori znanosti, većinom iz društveno–humanističkih područja znanosti, bavi se ili se bavilo predavanjem na sveučilištu (predavači, viši lektori, docenti, izvanredni i redoviti profesori, umirovljeni profesori — njih 170). Među redovitim članovima Matice hrvatske nalazi se 91 svećenik te 86 studenata. Zapaža se da je najzastupljenije zvanje, a ujedno i zanimanje ono profesorsko. Među gimnazijskim i srednjoškolskim profesorima prednjače profesori društveno–humanističkih i jezičnih skupina predmeta. Valja primjetiti kako se prosvjetnom radu (učitelji i profesori) posvetio veći broj žena nego muškaraca, te je to jedina kategorija među redovitim članovima Matice hrvatske u kojoj su žene brojčano zastupljenije od muškaraca. Među članovima sa srednjom stručnom spremom, nalazi se šezdesetak tehničara (kemijski, građevinski, šumarski, ekonomski), zatim četrdesetak službenika, dvadesetak referenata, i drugih članova, kojih su zanimanja statistički manje izražena.

Upravna tijela Matice hrvatske 2004.

Predsjednik

Igor Zidić

Potpredsjednici

Vlaho Bogišić

Tonko Maroević

Stjepan Sučić

Glavni tajnik

Zorislav Lukić

Gospodarski tajnik

Vedran Šošić

Glavni odbor

Zvonimir Bartolić, Šime Batović, Vlaho Benković, Vlaho Bogišić, Josip Bratulić, Željka Čorak, Branimir Donat, Nedjeljko Fabrio, Dunja Fališevac, Ernest Fišer, Jelena Hekman, Renata Husinec, Zvonimir Jakobović, Mladen Klemenčić, Zorislav Lukić, Tonko Maroević, Ive Mažuran, Andrija Stojić, Josip Muselimović, Antun Onsea, Darko Polšek, Ivo Pranjković, Davor Salopek, Stjepan Sučić, Vedran Šošić, Igor Zidić

Nadzorni odbor

Mato Artuković, Slavko Fijačko, Ratko Krstičević, Juraj Lokmer, Ivan Paštar

Časni sud

Ante Fuštar, Nada Dalipagić, Ivo Gabrić, Franjo Husinec, Marijana Kolundžić

Tajnici

Jelena Hekman (nakladništvo), Alma Čavlek–Kovač (poslovanje), Stjepan Sučić (ogranci)

Pročelnici odjela Matice hrvatske u Zagrebu sa 10 ili više članova

Tomislav Bracanović* (Odjel za filozofiju, 30 članova), Fred Došek (glazba, 25), Niko Vidović (gospodarstvo, 37), Darko Glavan (javni mediji, 10), Ana Lederer (kazalište i film, 17), Pavao Pavličić (književnost, 83), Zvonko Maković (likovne umjetnosti, 21), Jasna Lukić–Nagy (medicina, 32), Zvonimir Radić (nacionalna tehnologija, 14), Đuro Vidmarović (povijest, 56), Damir Zorić (povijest umjetnosti, arheologija i etnologija, 53), Dafinka Večerina (pravna pitanja i kultura prava, 25), Jasna Matekalo–Draganović (prirodoslovlje i matematika, 44), Bartul Matijaca (psihološka medicina, 11), Darko Polšek (sociologija, 12), Jagoda Blažina–Miličević (školstvo, 19), Zvonimir Jakobović (tehnička kultura, 18)

Predsjednici ogranaka Matice hrvatske sa 10 ili više redovitih članova

Julijana Vladetić (Ogranak Matice hrvatske Beli Manastir, 38 članova), Zdravko Ivković (Bjelovar, 20), Zvonimir Bartolić (Čakovec, 71), Andrija Stojić (Čitluk, 82), Mirjana Jakčin–Ivančić (Daruvar, 16), Vlaho Benković (Dubrovnik, 44), Marinko Zirdum (Đakovo, 22), Zvonko Farago (Garešnica, 14), Ranko Šimić (Gospić, 15), Kuzma Kovačić (Hvar, 19), Milan Glibota (Imotski, 14), Fabijan Peronja (Jelsa, 12), Ivan Jurković (Karlovac, 28), Branko Kukurin (Kastav, 30), Milan Hodžić (Kaštela, 26), Dražen Ernečić (Koprivnica, 14), Lovro Steka (Korčula, 11), Renata Husinec (Križevci, 34), Mladen Mitar (Kutina, 36), Anto Mišković (Livno, 15), Tomislav Gospodnetić (Lošinj, 10), Ivo Lučić (Ljubuški, 47), Ankica Ravlić (Makarska, 22), Ante Brečić (Metković, 30), Miljenko Mitrov (Murter, 18), Silvija Lučevnjak (Našice, 12), Josip Ostić (Nova Gradiška, 22), Zlatko Meštrić (Novi Marof, 13), Alojz Buljan (Novska, 20), Višnja Lipošćak (Ogulin, 25), Antun Onsea (Opatija, 23), Ivo Maričić (Orebić, 19), Helena Sablić–Tomić (Osijek, 70), Josip Jakovčić (Ozalj, 13), Antun Barić (Pakrac, 11), Davor Salopek (Petrinja, 32), Dražen Vlašić (Podstrana, 15), Božidar Škrinjarić (Pokupsko, 11), Vlatko Mišetić (Posušje, 27), Josip Luketa (Primošten, 10), Josip Škifić (Pula, 17), Darko Deković (Rijeka, 42), Ranka Novosel (Samobor, 22), Petar Perica Vidić (Sarajevo, 70), Mislav Bilović (Senj, 18), Mirko Marić (Sinj, 49), Đurđica Lasić–Vuković (Sisak, 22), Danica Krehula (Slatina, 33), Hrvoje Špicer (Slavonski Brod, 32), Josip Botteri Dini (Split, 149), Joso Stepić (Ston, 10), Marko Menđušić (Šibenik, 38), Predrag Kožul (Široki Brijeg, 46), Fani Celio Cega (Trogir, 15), Ernest Fišer (Varaždin, 26), Božena Filipan (Varaždinske Toplice, 12), Dražen Švagelj (Vinkovci, 56), Jasna Razlog–Grlica (Virovitica, 24), Ana Linčir (Vis, 15), Katarina Mrak (Viškovo, 10), Štefica Šarčević (Vukovar, 25), Stjepan Bučar (Zabok, 28), Šime Batović (Zadar, 41), Stjepan Laljak (Zaprešić, 27), Zlatko Kokanović (Županja, 10)

Redoviti članovi Matice hrvatske u Hrvatskoj

Ignacije Abramović, Ogulin

Miroslav Abramović, Zagreb

Zvonimir Abramović, Prezid

Branimira Adamek, Samobor

Damir Agičić, Zagreb

Mate Ajduk, Šibenik

Augustin Akrap, Sinj

Mijo Akrap, Zagreb

Tatjana Alajbeg, Split

Zdeslav Alajbeg, Split

Tomislava Albertović, Rokovci

Tatjana Aleksić, Orahovica

Marko Alerić, Zagreb

Tamara Alerić, Zagreb

Natko Alfirević, Sinj

Marija Alikazović, Osijek

Abi Ivor Altaras–Penda, Zagreb

Silvija Altaras–Penda, Zagreb

Željka Aljinović, Kaštel Sućurac

Jasna Ambrinac, Borovo Naselje

Anđelka Ančić, Orebić

Nediljko Ante Ančić, Split

Ljiljana Andreis Farčić, Blato

Drago Andrić, Zagreb

Josip Andrić, Lopar

Veselko Andromak, Kaštel Lukšić

Ivan Anđelić, Zagreb

Petar Aničić, Slavonski Brod

Željko Anić, Tovarnik

Pero Antičević, Knin

Ivan Antolčić, Zagreb

Krunoslav Antoliš, Zagreb

Marina Antolović, Požega

Antun Antonije, Štrigova

Neda Anzulović, Split

Mila Anzur, Pazin

Pero Aračić, Đakovo

Ivan Aralica, Zagreb

Dragan Arar, Split

Lovro Artuković, Zagreb

Mato Artuković, Slavonski Brod

Smiljko Ašperger, Zagreb

Zvjezdana Augustinović, Križevci

Jasna Ažman, Slavonski Brod

Katica Babaja, Split

Ante Babić, Studenci

Ante Babić, Zagreb

Antun Babić, Vinkovci

Antun Babić, Zagreb

Ivana Babić, Studenci

Mirjana Babić, Sinj

Nada Babić, Zagreb

Stjepan Babić, Zagreb

Vanja Babić, Zagreb

Zvonko Babić, Studenci

Željko Babić, Zagreb

Ankica Babin, Kaštel Stari

Zlatko Bacinger, Čakovec

Dobrila Bačić, Daruvar

Ivan Bačura, Slatina

Margareta Bačura, Slatina

Marko Baća, Cavtat

Mile Baće, Zagreb

Ivan Baćo, Novska

Jurica Badanjak, Kastav

Miroslav Badanjak, Požega

Miljenko Badel, Petrinja

Gordana Bader, Vođinci

Anđelko Badurina, Susak

Lada Badurina, Rijeka

Antun Badurina–Pavičić, Zadar

Stipe Bagarić, Zagreb

Vjekoslava Bagarić, Nova Gradiška

Mladen Bago, Popovača

Stjepan Bahert, Zagreb

Nataša Bajić Žarko, Split

Marija Bajt, Požega

Josip Bajuk, Sv. Juraj na Bregu

Katarina Bajuk, Sv. Juraj na Bregu

Sonja Bajurin, Ston

Marijan Bakač, Našice

Suzana Bakale, Ozalj

Vladimir Bakarić, Vinkovci

Jakov Bakić, Zadar

Josip Bakić, Split

Bruno Bakotić, Kaštel Sućurac

Ivica Baković, Čakovec

Željko Baković, Zagreb

Ivan Baksa, Čakovec

Ivica Balagović, Zabok

Josip Balaško, Zagreb

Eva Balatinac, Draž

Branka Balen, Osijek

Vjera Balen–Heidl, Zagreb

Siniša Baletić, Metković

Jozo Balić, Split

Naima Balić, Zagreb

Stanko Balić, Dugopolje

Božidar Balog, Garešnica

Danko Balog, Kutina

Branko Baljkas, Zagreb

Erna Banić–Pajnić, Zagreb

Nedjeljko Banovac, Split

Ivo Banović, Split

Vida Barac–Grum, Zagreb

Nada Barac–Jelčić, Zagreb

Bruno Barać, Sinj

Draga Barać, Knin

Mirjana Barać, Sinj

Mladen Barać, Sinj

Tanja Baran, Zagreb

Frano Baras, Split

Damir Barbarić, Zagreb

Josip Barbarić, Zagreb

Mirela Barbaroša–Šikić, Zagreb

Joško Barčić, Zagreb

Slavko Barčić, Ogulin

Damir Barešić, Zagreb

Anton Baričević, Rijeka

Dragutin Baričević, Sveti Ivan Zelina

Josip Baričević, Zagreb

Damir Barišić, Kaštel Kambelovac

Iva Barišić, Garešnica

Jerko Barišić, Sv. Ivan Žabno

Pavo Barišić, Zagreb

Željko Barišin, Kaštel Stari

Josip Barković, Zagreb

Ivo Barović, Ston

Josip Bartolić, Beli Manastir

Zvonimir Bartolić, Čakovec

Danica Bartulović, Podstrana

Zlatko Bastašić, Velika Gorica

Đivo Bašić, Dubrovnik

Goran Bašić, Nova Gradiška

Ivan Bašić, Split

Nikola Bašić, Petrinja

Nikola Bašić, Vis

Sanja Bašić, Kaštel Štafilić

Ante Batinica, Šibenik

Slaven Batnožić, Zagreb

Mato Batorović, Ilok

Šime Batović, Zadar

Nikola Batušić, Zagreb

Miroslav Bauer, Đakovo

Ivo Bavčević, Zadar

Branko Bazina, Vinkovci

Josip Bažant, Vrbovec

Ante–Tonći Baždarić, Korčula

Florijan Bebić, Metković

Dragutin Bedeničić, Čakovec

Andrija Bedeniković, Zabok

Marija Bednjanec, Zagreb

Želimir Beer, Varaždin

Franjo Begedin, Kutina

Tihomir Begić, Zagreb

Eugenija–Đeni Bego, Cavtat

Jakov Begović, Trpanj

Predrag Bejaković, Zagreb

Ivan Bekavac Basić, Zagreb

Kata Bekina, Bizovac

Igor Belamarić, Split

Sandra Beletić–Javorac, Rijeka

Miljenko Belić, Zagreb

Mario Belušić, Pula

Mira Beljan, Ivanić Grad

Jela Beljo, Tovarnik

Zvonko Benašić, Đakovo

Ivan Benčić, Rijeka

Zvonko Benčić, Zagreb

Andrija Benković, Gospić

Vlaho Benković, Dubrovnik

Adam Benović, Dubrovnik

Katarina Berać, Županja

Iboja Berdalović, Beli Manastir

Miroslav Bertoša, Pula

Milan Bešlić, Zagreb

Božo Beti, Prelog

Nada Beuc, Makarska

Mario Beusan, Zagreb

Živan Bezić, Split

Nevenka Bezić–Božanić, Split

Ante Bežen, Zagreb

Mihael Bičak, Čakovec

Vesna Bičak, Bedenica

Bernardica Bićanić, Brinje

Nikola Bićanić, Zagreb

Mirta Bijuković, Osijek

Ante Bilić, Split

Vlatko Bilić, Zagreb

Josip Bilić–Pavlinović, Studenci

Tobija Bilić–Prcić, Popovača

Frano Bilokapić, Hrvace

Mislav Bilović, Senj

Anica Birač, Vinkovci

Zora Birimiša, Split

Branko Biruš, Desinić

Božidar Bistričić, Zagreb

Miljenko Bistrović, Čakovec

Anđelka Biško, Blato

Božo Biškupić, Zagreb

Iris Biškupić Bašić, Zagreb

Mladen Bjažić, Zagreb

Stjepan Blagus, Čakovec

Karel Blaha, Daruvar

Ivana Blašković, Ogulin

Valentina Blašković, Ogulin

Tomo Blažeka, Čakovec

Tatjana Blažeković, Zagreb

Ankica Blažević, Gospić

Ivan Blažević, Gospić

Krešimir Blažević, Zagreb

Zoran Blažević, Fužine

Branka Blažić, Zaprešić

Jagoda Blažina–Miličević, Zagreb

Boris Blažinić, Velika Gorica

Ivica Bobanović Ćolić, Kuna

Dragan Bobetko, Zagreb

Jelena Bobetko, Sisak

Ana Bobovec, Kutina

Peruško Bogdanić, Zagreb

Lidija Bogišić, Zagreb

Vlaho Bogišić, Zagreb

Antonija Bogner–Šaban, Zagreb

Mile Bogović, Gospić

Božidar Boić, Zabok

Meri Bojanić, Hvar

Ivo Boko, Sinj

Željko Bonefačić, Zagreb

Marko Bonifačić, Zagreb

Petar Bor, Vukovar

Boro Boras, Metković

Damir Boras, Zagreb

Vjekoslav Boras, Slavonski Brod

Anela Borčić, Vis

Ante Borić, Kaštel Štafilić

Reza Borković, Daruvar

Ivana Borovac, Garešnica

Tonči Borovac, Split

Stjepan Bosek, Klanjec

Ante Bosnić, Zagreb

Josip Bosnić, Žrnovnica

Marinela Bosnić, Petrinja

Petar Bosnić, Blato

Ivan J. Bošković, Split

Nada Bošković, Samobor

Maja Bošković–Stulli, Zagreb

Jozo Bošnjak, Knin

Kruno Bošnjak, Zagreb

Marijan Bošnjak, Zagreb

Mario Bošnjak, Zagreb

Ivan Botica, Otok (Dalmacija)

Marijana Botoš, Baranjsko Petrovo Selo

Biserka Botteri, Split

Josip Botteri Dini, Split

Ankica Božičević, Oštarije

Josip Božičević, Otok

Srećko Božičević, Zagreb

Aleksandar Božić, Velika Gorica

Ivo Božić, Boće

Ljubomir Božiković, Podstrana

Vladimir Brabec, Suhopolje

Neva Bracanović, Hvar

Sergio Bracanović, Hvar

Ljubica Brailo, Cavtat

Ljubica Braja, Samobor

Dunja Brajčić, Vis

Dora Brajević, Zagreb

Davor Brajković, Vrsar

Višnja Brajnović, Skradin

Šime Brala, Zagreb

Ante Bralić, Bibinje

Ivo Branica, Šibenik

Josip Bratulić, Zagreb

Marija Bratulić, Zagreb

Ante Brečić, Metković

Darko Breitenfeld, Zagreb

Ivica Brekalo, Osijek

Jasna Brekalo, Zagreb

Željko Brekalo, Zagreb

Josip Brigljević, Velika Gorica

Rudolf Brijačak, Voćin

Tibor Brisky, Split

Ante Brkić, Petrinja

Ivka Brkić, Zadar

Katarina Brkić, Kutina

Biserka Brkljačić, Jastrebarsko

Nikola Brkljačić, Gospić

Ivana Brković, Zagreb

Ivan Brleković, Garešnica

Nikola Brleković, Garešnica

Branka Brlenić–Vujić, Osijek

Blaženka Brlošić, Đakovo

Stjepan Brlošić, Osijek

Ivan Brljak, Zagreb

Janko Brnardić, Sisak

Gerald Brozolo, Buje

Sonja Brozović–Cuculić, Kastav

Dunja Brozović–Rončević, Zagreb

Antun Bubalović, Beli Manastir

Darko Bubanko, Donja Stubica

Ljerka Bubanko, Donja Stubica

Janko Bučar, Zagreb

Kristina Bučar, Zagreb

Stjepan Bučar, Zabok

Neven Budak, Zagreb

Pero Budak, Zagreb

Teo Budimir, Split

Maja Budrović, Hvar

Zlata Bujan–Kovačević, Samobor

Mladen Bujas, Split

Dr. Marija Buklijaš, Orebić

Marija Bukovac, Zagreb

Ivanka Buković, Čazma

Sandi Bulimbašić, Split

Alojz Buljan, Novska

Jakov Buljan, Zagreb

Andrija Buljević, Supetar

Frano Buljević, Postira

Zvonimir Buljević, Split

Marica Bunčić, Ozalj

Matko Bupić, Dubrovnik

Aldina Burić, Mali Lošinj

Damir Burić, Vinkovci

Elvira Burić, Fužine

Marija Burić, Vinkovci

Milutin Burić, Fužine

Mirko Burić, Osijek

Mislav Burić, Osijek

Sofija Burić, Split

Tonči Burić, Kaštel Lukšić

Višeslav Burić, Rijeka

Mirjana Burić Moskaljov, Velika

Gorica

Zdenko Burkowsky, Sisak

Franko Burmas, Korčula

Robert Buršić, Funtana

Barica Buschauer, Sibinj

Jure Bušić, Metković

Zdravka Bušić, Zagreb

Đuro Butina, Kutina

Đuro Butinović, Suhopolje

Zdenka Butinović, Suhopolje

Božidar Butković, Kastav

Mile Butković, Senj

Lojzo Butorac, Sisak

Nenad Cambi, Split

Adriana Car–Mihec, Crikvenica

Margita Carić, Hvar

Marica Carić, Hvar

Fani Celio Cega, Trogir

Krešimir Cerovac, Zagreb

Sanja Cerovski, Velika Gorica

Vesna Cestarić, Zadar

Ankica Cicvarić, Podstrana

Lidija Cifrek, Novi Marof

Krunoslav Cigoj, Zagreb

Boris Cikoja, Dubrovnik

Dalibor Cikojević, Donja Bistra

Petar Cikojević, Imotski

Ljubica Cindrić, Ogulin

Slavo Cindrić, Rakovica

Marijan Cingula, Varaždin

Ingrid Cippico, Zagreb

Rudolf Cišper, Pakrac

Miljenko Cmrečak, Mursko Središće

Neva Coce, Trogir

Vinko Coce, Trogir

Zlatko Crnec, Sveti Ivan Zelina

Jadranko Crnić, Dugo Selo

Josip Crnić, Viškovo

Nevenka Crnko, Split

Damir Crnković, Karlovac

Ivan Crnković, Skrad

Nikola Crnković, Novalja

Vesna Crnković, Brod Moravice

Zlatko Crnković, Zagreb

Vesna Crnković–Nosić, Slavonski Brod

Pavao Crnjac, Zagreb

Paulina Cukor, Slatina

Marijan Culjak, Zabok

Vjekoslav Cunjak, Opatija

Berislav Curman, Karlovac

Jadranka Cvek, Samobor

Katherine Cveljo, Zagreb

Josip Cvenić, Osijek

Elena Cvetkova, Zagreb

Katica Cvetković, Samobor

Nenad Cvijanović, Bakar

Andrija Cvijin, Stenjevec

Grozdana Cvitan, Zagreb

Vladimir Cvitanović, Karlovac

Ivančica Cvitić Znidarčić, Zagreb

Darko Cvjetko, Zagreb

Niko Cvjetković, Bakar

Vesna Cvjetković–Kurelec, Zagreb

Mariana Čačić, Zagreb

Stjepan Čaljkušić, Podstrana

Slavko Čamba, Đurđevac

Cvjetko Čandrlić, Zabok

Neven Čanić, Vela Luka

Boris Čargo, Split

Alma Čavlek–Kovač, Zagreb

Vladimir Čavrak, Blinjski Kut

Muhamed Čavrk, Zagreb

Božidar Čečuk, Zagreb

Stjepan Čefko, Zabok

Gaetano Čehić, Rovinj

Ante Čeliković, Rešetari

Josip Čeović, Slavonski Brod

Stjepan Čeović, Slavonski Brod

Jasna Čepin Bogović, Zagreb

Dalibor Čepulo, Zagreb

Marina Česen, Opatija

Antun Česko, Dubrovnik

Ivan Čičin Mašansker, Koprivnica

Budimir Čičin Šain, Pazin

Mira Čičin Šain–Buljan, Zagreb

Emil Čić, Zagreb

Ivan Čihoratić, Lastovo

Pavle Čikanović, Vukovar

Ivan Čikara, Metković

Ante Čizmić, Split

Branka Čmrlec, Čazma

Zvonko Čokljat, Rijeka

Ferdo Čolak, Zagreb

Ivan Čolak, Babina Greda

Ljerka Čorak, Kutina

Željka Čorak, Zagreb

Lovorka Čoralić, Zagreb

Mario Čorić, Trogir

Katica Čorkalo Jemrić, Zagreb

Ante Čović, Zagreb

Rozelinda Čož–Rakovac, Zagreb

Josip Črep, Čakovec

Vesna Čučić, Dubrovnik

Antun Čulić, Našice

Zdravko Čulig, Samobor

Pero Čulo, Osijek

Sintija Čuljat, Rijeka

Petar Čumbelić, Dubrovnik

Stjepan Čunko, Zagreb

Tomo Čupić, Split

Sanja Čurko, Vinkovci

Vjekoslav Ćosić, Zadar

Anto Ćurić, Zagreb

Jakov Ćurić, Zagreb

Mate Ćurić, Vodnjan

Mirko Ćurić, Đakovo

Iva Ćurković, Zagreb

Jakica Ćurković, Zagreb

Tihomir Ćurković, Zagreb

Antonija Ćutić, Zagreb

Maja Ćutić Gorup, Viškovo

Ante Dabo, Pula

Silva Dabo, Pula

Nada Dadaček, Križevci

Borislav Dadić, Split

Žarko Dadić, Zagreb

Milica Dalbello, Sinj

Nikola Damjanović, Đakovo

Stjepan Damjanović, Zagreb

Mario Dananić, Sveti Ivan Zelina

Srećko Dean, Šibenik

Mladen Debeljak, Šenkovec

Đurđica Debogović, Samobor

Stipe Dedić–Lokma, Sinj

Vladimir Đuro Degan, Zagreb

Darko Deković, Kastav

Valnea Delbianco, Pula

Ante Delić, Sinj

Dragica Delić, Sinj

Luka Delić, Han

Štefica Delić, Križevci

Ivan Delipetar, Imotski

Vedrana Delonga, Split

Ana Demut, Kutina

Vladimir Depolo, Korčula

Inga Depolo Bućan, Zagreb

Lana Derkač Beslić, Požega

Miljenko Deronja, Šibenik

Julije Derossi, Zadar

Zlata Derossi, Zadar

Đurđica Despot, Split

Ivan De Zan, Pakrac

Mira De Zan, Pakrac

Marija Dešković, Zagreb

Maja Dešpalj–Begović, Zagreb

Zdenko Dević, Brčko

Bernardo Di Leonardo Zamlić, Rijeka

Deša Diana, Split

Mijo Dimšić, Osijek

Vinko Divić, Imotski

Mladen Divković, Brčko

Marija Divošević, Donji Miholjac

Zvonimir Divošević, Donji Miholjac

Saša Dizdar, Zagreb

Domagoj Dlaka, Dubrava

Irena Dlaka, Mali Lošinj

Ivanka Dlaka, Dubrava

Ivan Doboš, Beli Manastir

Ivan Dobrić, Zagreb

Julijan Dobrinić, Lovran

Lelja Dobronić, Zagreb

Vjekoslav Dodig, Knin

Miho Doko, Ičići

Zvonko Domaćinović, Vinkovci

Julijan Domanovac, Nin

Julka Domazetović, Nova Gradiška

Miroslav Domazetović, Nova Gradiška

Stjepan Dombaj, Varaždin

Šimo Dominković, Vinkovci

Alojzije Domislović, Varaždin

Žarko Domljan, Zagreb

Mira Donadini, Split

Branimir Donat, Zagreb

Petar Donjerković, Blato

Mladen Dorkin, Zadar

Drina Dorotić, Vis

Marijan Dosegović, Kapela

Fred Došek, Zagreb

Božo Došen, Biograd na Moru

Maja Došen, Zagreb

Ružica Došen, Vinkovci

Vanja Drach, Zagreb

Berta Dragičević, Dubrovnik

Vjeko Dragičević, Mali Lošinj

Željko Draženović, Vinkovci

Marija Dražić, Zagreb

Sanja Dražić, Dubrovnik

Slavica Dražić, Vis

Vlaho Dražić, Dubrovnik

Zorislav Drempetić–Hrčić, Donja

Stubica

Ada Drescher, Murter

Danijela Drezga, Drniš

Ante Drmić, Tovarnik

Sanja Dubić, Ogulin

Željko Dubovečak, Šibenik

Ivan Dubravčić, Zagreb

Ervin Dubrović, Matulji

Gordana Dugorepec, Zabok

Radoslav Duhović, Split

Andrija Dujić, Split

Dubravka Dujmović, Split

Ivan Dujmović, Samobor

Jozefina Dujmović, Osijek

Perica Dujmović, Malinska

Zdenka Dukat, Zagreb

Josip Dukić, Trilj

Zlatan Dumanić, Split

Lucija Dumenčić, Tenja

Josip Dundović, Našice

Marija Ana Dürrigl, Zagreb

Vera Dürrigl, Zagreb

Ivo Dužević, Makarska

Franjo Džakula, Đakovo

Vladimir Džanko, Osijek

Augustin Đaković, Lozovac

Branko Đaković, Zagreb

Zdenka Đerđ, Zagreb

Vinko Điković, Zagreb

Petar Đonlić, Split

Nikola Đuračić, Ston

Slavko Đurčinović, Vinkovci

Ivo Đurđević, Vinišće

Antonija Đuzel, Imotski

Vjekoslav Ečić, Kaštel Stari

Dobroslav Elezović, Grohote

Tomislava Elijaš, Zagreb

Linda Eljuga, Makarska

Dragutin Erdelja, Repušnica

Ružica Erić, Varaždinske Toplice

Antun Erjavec, Pakrac

Vera Erl, Osijek

Marija Erl Šafar, Osijek

Miljenko Essert, Ston

Natalija Fabić, Samobor

Ante Fabris, Omiš

Vjekoslav Fabris, Korčula

Dunja Fališevac, Zagreb

Zvonko Farago, Garešnica

Josip Faričić, Zadar

Ivanka Fatović, Zagreb

Ivan Fekeč, Repušnica

Dragutin Feletar, Koprivnica

Jelica Ferenđa, Zagreb

Antun Ferić, Stari Mikanovci

Stanislav Ferić, Split

Stjepan Ferin, Brezovica

Ivančica Fett, Suhopolje

Dalia Ficović, Ston

Igor Fićko, Zagreb

Slavko Fijačko, Koprivnica

Vlado Filić, Đakovo

Božena Filipan, Varaždinske Toplice

Tomislav Filipan, Varaždinske Toplice

Damir Filipović, Vinkovci

Josip Filipović, Vinkovci

Šimo Filipović, Vinkovci

Vicko Filipović, Slatina

Mira Filipović Grčić, Sinj

Neven Filipović Grčić, Sinj

Davor Firšt, Zagreb

Igor Fisković, Zagreb

Ernest Fišer, Varaždin

Aleksandar Flaker, Zagreb

Marija Fleten, Prelog

Katica Forempoher, Komiža

Neda Foretić, Zagreb

Stjepan Fortuna, Križevci

Robert Frajlić, Zagreb

Anđela Frančić, Sveta Marija

Vesna Frangeš, Zagreb

Dijana Franić, Ogulin

Bernard Franković, Rijeka

Marija Franulović–Lukrić, Blato

Petar Franulović, Blato

Karlo Franjić, Beli Manastir

Stanislav Fras, Vukovar

Maja Freundlich, Zagreb

Josip Friščić, Koprivnica

Dragan Frlan, Kastav

Marina Frlan–Jugo, Viškovo

Nevenko Fruk, Bedenica

Franjo Fundak, Čakovec

Rajko Fureš, Zabok

Ante Fuštar, Osijek

Vanja Fuštar, Osijek

Mirko Futivić, Veliko Trgovišće

Ivan Gabelica, Zagreb

Ivan Gabrić, Metković

Josip Gabrić, Rijeka

Igor Gačeša, Petrinja

Danica Gaćeša, Slatina

Krešimir Gaćina, Split

Pavo Gagulić, Zagreb

Vladimir Gajski, Novoselec

Ivan Galac, Tovarnik

Vladimir Galeša, Zagreb

Branimir Gali, Vinkovci

Anita Galić, Trogir

Ante Galić, Vrgorac

Zvonimir Galić, Makarska

Josip Galović, Sikirevci

Krešimir Galović, Zagreb

Nikola Galović, Zagreb

Tomislav Galović, Zagreb

Kristina Gamiršek Šnidaršić, Zagreb

Ivo Gamulin, Zagreb

Ljuba Gamulin, Baderna

Katica Gašljević, Glina

Ivan Gašpar, Kutina

Vinko Gašpar, Hercegovac

Darinka Gašparić–Jakšić, Zagreb

Darko Gašparović, Rijeka

Davor Gaurina, Drniš

Miroslav Gazda, Orahovica

Jakov Gelo, Zagreb

Alojzije Getliher, Zagreb

Margherita Gilić, Rijeka

Kornelija A. Giunio, Zadar

Katarina Dinka Gjeldum, Split

Ružica–Marija Gjurašin, Sveti Ivan

Zelina

Josip Gjurović, Zagreb

Matej Glasnović, Zagreb

Paško Glasnović, Zagreb

Davorka Glavaš, Rijeka

Vedrana Glavaš, Senj

Željko Glavić, Požega

Marijan Glavina, Prelog

Vinka Glunčić–Bužančić, Split

Smiljan Gluščević, Zadar

Smiljka Gluščević, Metković

Matej Glušić, Petrinja

Milan Gobac, Ogulin

Mate Gojsalić, Split

Ivica Golec, Petrinja

Ivan Goleš, Zagreb

Tomislav Gospodnetić, Mali Lošinj

Jasna Gotovac, Prvić Luka

Mario Gotovac, Slatina

Davor Govorčinović, Hrvatska

Kostajnica

Ivan Grabar, Varaždin

Ivo Grabovac, Split

Vesna Grahovac–Pražić, Gospić

Vladimir Gran, Sračinec

Matko Granić, Baška Voda

Vilim Grbac, Pazin

Paulina Grbić–Glavinja, Cavtat

Dragutin Grbiniček, Pisarovina

Franjo Grčević, Zagreb

Marina Grčić, Karlovac

Erna Grečl, Zagreb

Zdenka Gregelj, Zagreb

Tomislav Gregović, Zagreb

Juraj Gregur, Čakovec

Željko Gregurinović, Sisak

Vesna Gregurović, Krapina

Silva Grgas Bego, Zagreb

Mateo Grgičević, Jelsa

Ivan Grgić, Slavonski Brod

Milivoj Grgić, Vranjic

Petra Grgić, Ogulin

Terezija Grgić, Nova Gradiška

Dražen Grgurević, Split

Blagotvor Grgurinović, Metković

Martin Grgurovac, Vinkovci

Ana Grković, Lovran

Milan Grljušić, Podstrana

Mirjana Gross, Zagreb

Jasna Gruber, Osijek

Ante Grubišić, Zagreb

Zdravko Gržičić, Crikvenica

Josip Gržinčić, Klana

Veljko Gržinić, Kastav

Petar Gudelj, Baška Voda

Damir Gugić, Babina Greda

Franko Gugić, Sisak

Rajka Gugić, Vela Luka

Ante Gulin, Zagreb

Mato Hacmanjek, Kašina

Vladimir Hadviger, Novska

Vera Hajdarović, Pula

Josip Hajdin, Virovitica

Đurđica Haladi, Zaprešić

Ivica Halar, Generalski Stol

Valentin Halić, Čađavica

Darka Hamel, Zagreb

Florijan Hanzalek, Bregana

Branko Hanžek, Zagreb

Franjo Haramina, Marija Gorica

Gašpar Harlović, Orebić

Brigita Haslah, Osijek

Tomislav Hauptfeld, Karlovac

Zijad Haznadar, Zagreb

Ivan Hećimović, Novska

Marija Hegeduš–Jungvirth, Čakovec

Marija Hegedušić, Hlebine

Ljiljana Hekić, Viškovo

Jelena Hekman, Zagreb

Milivoj Hekman, Split

Josip Herceg, Đakovo

Matija Herceg, Krapinske Toplice

Stjepan Herceg, Metković

Eduard Hercigonja, Zagreb

Branimir Herites, Zagreb

Zdravko Herljević, Pazin

Evelina Hermanović, Križevci

Vjenceslav Herout, Daruvar

Josip Himbele, Zagreb

Mirjam Hinić, Rijeka

Miodrag Hitrec, Zagreb

Antun Hlačar, Žakanje

Dragutin Hmelaš, Vrbovec

Antun Hoblaj, Prelog

Zvonimir Hocenski, Mali Lošinj

Đurđica Hočevar–Medvedovski,

Jastrebarsko

Josip Hodak, Vinkovci

Milan Hodžić, Kaštel Stari

Duško Hokman, Novi Marof

Miljenko Josip Holzleitner, Požega

Željka Holjević, Čazma

Jaroslav Honjek, Cres

Marija Horački, Ogulin

Dragutin Horkić, Bregana

Boris Hornjak, Ilok

Fabijan Horvat, Varaždin

Franjo Horvat, Novska

Ida Horvat, Beli Manastir

Ivan Horvat, Vukovar

Jasna Horvat, Osijek

Ljerka Horvat, Opatija

Marijan Horvat, Koprivnica

Marijana Horvat, Kutina

Stanko Horvat, Zagreb

Stjepan Horvat, Bjelovar

Vladimir Horvat, Zagreb

Katarina Horvat–Levaj, Zagreb

Slavko Horvatić, Ludbreg

Vlasta Horvatić–Gmaz, Oroslavje

Danko Horvatin, Orahovica

Jakob Horvatović, Županja

Mladen Houška, Sveti Ivan Zelina

Josip Hrala, Slatina

Ivan Hranjec, Zagreb

Stjepan Hranjec, Čakovec

Kažimir Hraste, Split

Ivan Hrčić, Samobor

Krešimir Hrgić, Knin

Manja Hribar, Zagreb

Branko Hrs, Sisak

Stjepan Hrvačić, Sisak

Ivan Hubalek, Tenja

Višnja Hudeček, Požega

Ivan Huljev, Primošten

Gabrijel Hurčak, Zagreb

Antun Husinec, Zagreb

Franjo Husinec, Križevci

Renata Husinec, Križevci

Vladimir Ibler, Zagreb

Bernarda Idžojtić, Virovitica

Marinko Iličić, Bjelovar

Ana Ilić, Varaždinske Toplice

Drago Ilić, Varaždinske Toplice

Ivana Ilić, Metković

Marko Ilijašev, Beli Manastir

Josip Ilijević, Bakar

Branka Ilijić, Zagreb

Marija Ilišević, Beli Manastir

Branko Ipša, Popovača

Miroslav Ištuk, Vukovar

Darenka Ivančan–Jenkač, Novi Marof

Rudolf Ivančić, Zabok

Slavica Ivančić, Zabok

Ivan Ivanda, Makarska

Vilim Ivanek, Križevci

Marijana Ivanek Martinčić, Križevci

Damir Ivaniš, Zagreb

Milan Ivanišević, Split

Miran Ivanišević, Split

Zorana Ivanković, Podstrana

Marija Ivanović, Velika Gorica

Mileva Ivas, Trogir

Sanja Ivčević, Split

Branko Iveljić, Knin

Krešimir Ivezić, Velika Gorica

Vladimira Ivica–Santini, Opatija

Ante Ivić, Kaštel Stari

Lovro Ivin, Zagreb

Vladimir Ivir, Zagreb

Zdravko Ivković, Bjelovar

Hicela Ivon, Split

Stjepan Jačmenica, Sv. Križ Začretje

Verica Jačmenica–Jazbec, Čakovec

Vlatko Jadrešić, Zadar

Ante Rokov Jadrijević, Fažana

Ilija Jagatić, Kastav

Margareta Jagatić, Kastav

Andrija Jagečić–Boltek,

Varaždinske Toplice

Nada Jaić, Sisak

Mirjana Jakčin–Ivančić, Daruvar

Anica Jakelić, Đurđevac

Petar Jakelić, Split

Aleksandar Jakir, Brela

Štefica Jakir, Orebić

Zvonimir Jakobović, Samobor

Ante Jakovčević, Split

Josip Jakovčić, Ozalj

Vesna Jakovljević, Kutina

Zlatan Jakšić, Zadar

Žarko Jakšić, Brdovec

Velimir Jakupec, Novska

Ana Jakupić, Vis

Ivan Jakuš, Vrbovec

Đorđe Jandrić, Zagreb

August Janeković, Zagreb

Zdenka Janeković–Römer, Zagreb

Branimir Janković, Zagreb

Hrvoje Janković, Vinkovci

Josip Janković, Čakovec

Mladen Janković, Zagreb

Krešimir Janoši, Osijek

Zvonimir Janović, Zagreb

Angela Japirko, Kaštel Stari

Ivana Jašić, Dubrovnik

Ivo Jašić, Dubrovnik

Ranka Javor, Zagreb

Aleksandar Javorac, Rijeka

Nenad Javorac, Kastav

Tomislav Javorčić, Zagreb

Božidar Javorović, Bestovje

Vjekoslav Jazbec, Zagreb

Miljenko Jelača, Dubrovnik

Dubravko Jelačić–Bužimski, Zagreb

Vladimir Jelaska, Zagreb

Vladimir Jelenčić, Slatina

Ana Jeličić, Karlovac

Andro Jeličić, Hvar

Ivan Jelić, Zagreb

Vinka Jelić, Čazma

Višnja Jelić, Koprivnica

Jakov Jelinčić, Pazin

Tonči Jelinčić, Postira

Marija Jelinek, Macinec

Ana Jelinić, Zagreb

Srećko Jelinić, Blace

Igor Jelovac, Split

Milivoj Jelovica, Kastav

Franjo Jelušić, Križevci

Alojz Jembrih, Sesvete

Boris Jerbić, Varaždin

Stanko Jerčić, Selca

Silvio Jergović, Vinkovci

Tonči Jerković, Metković

Miljenko Jerneić, Zabok

Luka Ježek, Bjelovar

Libuše Jirsak, Zagreb

Natalija Jolić, Velika Gorica

Mladen Jonke, Zagreb

Dinko Jonjić, Imotski

Petar Jonjić, Sinj

Tomislav Jonjić, Zagreb

Ivica Josipović, Vojnić

Marijan Jošt, Križevci

Veljko Jovanović, Zagreb

Blagoja Jovanovski, Čepin

Josip Jović, Split

Maro Jović, Dubrovnik

Ljubica Jozić–Miškec, Daruvar

Božidar Judaš, Petrinja

Daniela Jugo–Superina, Viškovo

Ivan–Iko Jukić, Feričanci

Mladen Jurač, Garešnica

Edo Juraga, Murter

Kristijan Juran, Zadar

Nenad Juranić, Veliko Trgovišće

Zlatko Ivan Juras, Podstrana

Damjan Jurčev, Split

Franjo Jurčević, Kastav

Ivan Jurčević, Osijek

Božena Jurčić, Zagreb

Darja Jurčić, Zagreb

Franjo Jurčin, Samobor

Ante Juretić, Repušnica

Gordan Juretić, Lipik

Zdravka Juri, Križevci

Meri Juričev–Dumpavlov, Vodice

Damir Juričin, Pakoštane

Ivan Jurić, Metković

Ivan Jurić, Zagreb

Jozo Jurić, Nova Gradiška

Marko Jurić, Tovarnik

Mate Jurić, Zagreb

Nada Jurić, Popovača

Nikola Jurić, Oriovac

Vera Jurić, Beli Manastir

Žarko Jurić, Šibenik

Edo Jurin, Primošten

Irena Jurin, Zagreb

Ivan Jurišić, Zagreb

Karlo Jurišić, Makarska

Marina Jurišić, Baška Voda

Kristijan Jurjako, Cres

Josip Jurjević, Slavonski Brod

Ivan Jurkas, Šenkovec

Dragan Jurković, Kula Norinska

Ivan Jurković, Karlovac

Marija Jurković, Vinkovci

Pero Jurković, Zagreb

Ljubimka Jurleka, Šibenik

Ante Juroš, Šibenik

Ivan Juroš, Novi Zagreb

Višnja Juroš, Šibenik

Josip Justinić, Zagreb

Željko Justinić, Zagreb

Dragan Jutronić, Split

Hrvoje Kačić, Zagreb

Zehrid Kadrić, Kastav

Vladimir Kajdi, Zagreb

Višnja Kajzer, Slatina

Vedrana Kalačić, Rovinj

Eduard Kale, Zagreb

Ivana Kale, Šibenik

Jadranko Kaleb, Zadar

Ajka Kaleb Kovačević, Zagreb

Dunja Kalilić, Žrnovnica

Vjekoslav Kamenarović, Opatija

Martin Kaminski, Zagreb

Pajo Kanižaj, Zagreb

Romuald Kantoci, Pregrada

Franjo Kapetanić, Nova Gradiška

Niko Kapetanić, Mlini

Nikolina Kapović, Dubrovnik

Zdravko Kapović, Zagreb

Vladimir Karabalić, Andrijaševci

Marijan Karabin, Gornja Stubica

Mato Karalić, Vinkovci

Antun Karaman, Dubrovnik

Tonči Karaman, Korčula

Josip Karamatić, Ploče

Željko Karaula, Zaprešić

Ivan Kardum, Zagreb

Krešimir Kardum, Pakrac

Slavica Kardum, Pakrac

Stipe Karmelić, Bol na Braču

Šandor Kasaš, Zagreb

Sonja Kastl–Zimmerman, Zagreb

Rade Kaštropil, Blato

Dragutin Katalenac, Osijek

Ivan Katalin, Rijeka

Kristina Katalinić, Slatina

Vjera Katalinić, Zagreb

Morana Katičić, Zagreb

Radoslav Katičić, Zagreb

Jadranka Katona, Zagreb

Ljubica Katunar, Zagreb

Stjepan Katušić, Prigorje Brdovečko

Vlasta Kaurić, Zagreb

Stjepan Kavran, Prelog

Duško Kečkemet, Split

Ante Kedžo, Šibenik

Ranko Keindl, Zagreb

Margarita Kelava, Podstrana

Mirko Kemiveš, Varaždin

Božo Kera, Zadar

Ivan Kerepčić, Popovača

Ljiljana Kerepčić, Popovača

Ivan Keškić, Zagreb

Ivo Kirić, Čakovec

Ivo Kiriđija, Potomje

Jerko Kirigin, Zagreb

Anica Kisić, Dubrovnik

Snježana Klarić, Vinkovci

Nevenka Klasić, Sisak

Mladen Klemenčić, Zagreb

Dragan Klement, Slatina

Marija Klenovar, Zagreb

Marko Klepo, Vrlika

Zorana Klišmanić, Split

Josip Klobučar, Petrinja

Antun Knapić, Slatina

Marija Knezović, Daruvar

Nikša Knezović, Split

Zvonimir Knezović, Zagreb

Dragica Knežević, Daruvar

Jozo Knežević, Novi Marof

Mladen Knežević, Sisak

Bojan Kocijan, Čakovec

Tomislav Kočović, Fažana

Franjo Kodrić, Samobor

Stipe Kodžoman, Sinj

Tanja Kodžoman–Križanac, Sinj

Nikola Kojić, Dubrovnik

Anita Kokić, Sinj

Mira Kolar–Dimitrijević, Zagreb

Ružica Kolarević–Kovačić, Sesvete

Zrinka Kolarić, Sesvete

Stjepan Kolomaz, Slatina

Pero Kolumbić, Hvar

Marijana Kolundžić, Slavonski Brod

Ante Komar, Drniš

Mirko Komarčić, Čakovec

Stjepan Komaromi, Belišće

Ivana Komel, Novska

Josip Kompanović, Beli Manastir

Goran Končar, Zagreb

Lucija Konda Labaš, Zagreb

Ivanka Konfic, Križevci

Mato Kopjar, Novi Marof

Luka Koprčina, Sinj

Ivan Koprek, Zagreb

Dina Koprolčec, Osijek

Krunoslav Korać, Osijek

Ivan Kordić, Zagreb

Vesna Korečić, Sisak

Marija Korenić–Lević, Lipik

Kata Korica–Božić, Vinkovci

Grozdana Korpar, Samobor

Mario Kos, Zagreb

Verica Kos, Sveti Ivan Zelina

Vladimir Kos, Zagreb

Ivan Kosalec, Zagreb

Božidar Kosec, Zagreb

Mato Kosović, Orebić

Ivan Košak, Beli Manastir

Josip Košćak, Beli Manastir

Krunoslav Košćak, Varaždin

Anđelko Kovač, Kaštel Štafilić

Antun Kovač, Zagreb

Zvonko Kovač, Zagreb

August Kovačec, Zagreb

Anton Kovačev, Kaštel Lukšić

Ana Kovačević, Gospić

Dražen Kovačević, Popovača

Josip Kovačević, Buševec

Mandica Kovačević, Gospić

Marija Kovačević, Vukovar

Marko Kovačević, Petrinja

Nevenka Kovačević, Podstrana

Rade Kovačević, Osijek

Tomislav Kovačević, Crikvenica

Ivanka Kovačić, Nova Gradiška

Josip Kovačić, Zagreb

Luka Kovačić, Zagreb

Marko Kovačić, Zagreb

Nenad Kovačić, Zagreb

Nina Kovačić, Rijeka

Stipan Kovačić, Darda

Barbara Kovačić–Domančić, Split

Anka Kovačić–Glavina, Split

Ivan Kozjak, Lopatinec

Mithad Kozličić, Split

Vinko Kozumplik, Zagreb

Ivan Kožarić, Zagreb

Maja Kožić, Zagreb

Stjepan Kožić, Virovitica

Branka Krajačić, Mala Gorica

Ivana Krajačić, Zagreb

Ivan Krajcar, Žminj

Dubravka Krajina, Zaton Veliki

Mile Krajina, Osijek

Marijo Krajinović, Podstrana

Josip Krajnović, Slavonski Brod

Slavka Krakan, Drniš

Branko Kralj, Zagreb

Ivica Kralj, Rabac

Evica Kraljić, Nova Gradiška

Stipan Kraljević, Ilok

Zvonko Kraljić, Nova Gradiška

Mira Kramarić, Feričanci

Davor Krapac, Zagreb

Irena Kraševac, Zagreb

Danica Krehula, Slatina

Ivo Krehula, Slatina

Mihovil Krešić, Split

Branko Kreštan, Bjelovar

Mirela Kričkić–Marcan, Rijeka

Darja Krističević, Orebić

Ilija Krišto, Split

Jure Krišto, Zagreb

Morana Križan, Jastrebarsko

Janko Križanić, Koprivnica

Jure Križanović, Vrbovec

Vlado Krmek, Metković

Ivo Krokar, Kaštel Kambelovac

Ana Krpačić, Slatina

Anđelko Krpan, Zagreb

Tomislav Krpan, Slavonski Brod

Vladimir Krpan, Petrinja

Nikša Krpetić, Split

Jure Krstanović, Mali Lošinj

Ratko Krstičević, Metković

Ivan Krstulović, Split

Josip Kršulović, Zadar

Želimir Kršulović, Zagreb

Mato Krtalić, Metković

Irena Krumes–Šimunović,

Slavonski Brod

Josip Krunić, Posavski Podgajci

Željka Kružić, Mrkopalj

Barbara Kryžan–Stanojević, Zagreb

Jasmina Krznarić, Slatina

Marko Krznarić, Vinkovci

Slavko Krznarić, Slatina

Ana Krželj, Split

Marija Kucel, Molve

Mladenka Kučić, Cres

Duško Kučina, Zadar

Željko Kućan, Zagreb

Zorica Kuda, Virovitica

Marijan Kuduz, Osijek

Helena Kuharić, Vinkovci

Josip Kuharić, Vinkovci

Ivo Kujundžić, Zagreb

Ante Kukavica, Osijek

Sinda Kukuljević–Grobelšek, Rijeka

Mato Kukuljica, Čilipi

Branko Kukurin, Kastav

Mislav Kukurin, Kastav

Vjekoslav Kulaš, Šibenik

Priska Kulčar, Čakovec

Tomislav Kuljiš, Dubrovnik

Branko Kuna, Osijek

Franjo Kuna, Baranjsko Petrovo Selo

Ljuboslav Kuntarić, Opatija

Bruna Kuntić–Makvić, Zagreb

Vera Kuntner, Varaždin

Anđelka Kurelac, Ogulin

Mihaela Kurtela, Zagreb

Dubravka Kuščević–Grgić, Split

Mihael Kušenić, Našice

Miroslava Kušić, Belišće

Zvonimir Kušter, Varaždin

Tanja Kuštović, Zagreb

Danica Kuštrak, Zagreb

Zlatko Kuten, Vrbovec

Stipe Kutleša, Zagreb

Boris Kuzmić, Zagreb

Ivan Kvakić, Zagreb

Milka Kvakić, Zagreb

Marina Kvesić, Beli Manastir

Vinko Kvesić, Zabok

Danijel Labaš, Zagreb

Rudolf Labaš, Zagreb

Mijo Laić, Karlovac

Darija Lakić, Sinj

Ivan Lakić, Sinj

Milan Lakoš, Hvar

Stjepan Laljak, Zaprešić

Franjo Lamot, Samobor

Ivan Lamot, Krapina

Dubravka Lampalov, Pula

Gabrijel Lamza, Petrinja

Hrvoje Lasić, Zagreb

Đurđica Lasić–Vuković, Sisak

Andrija Lasinger, Vinkovci

Stanko Lazar, Varaždin

Smiljana Lazić Marinković, Zagreb

Ana Lederer, Zagreb

Gerhard Ledić, Zagreb

Josip Ledinić, Ston

Branimir Leko, Beli Manastir

Ruža Lenac–Brleković, Garešnica

Kata Lenđel, Vukovar

Eva Leniček, Petrinja

Boris Leović, Dobrinj

Ante Lešina, Imotski

Ana Linčir, Vis

Katica Linčir, Vis

Miljenko Linčir, Vis

Vlasta Linić–Vlahović, Rijeka

Božidar Linke, Zagreb

Gordana Linke, Zagreb

Krešimir Linke, Zagreb

Marko Linke, Zagreb

Ivo Lipanović, Split

Janko Lipošćak, Ogulin

Višnja Lipošćak, Ogulin

Goranka Lipovac Vrkljan, Zagreb

Srećko Lipovčan, Zagreb

Melita Lipovščak, Kastav

Gordana Lipšinić, Ozalj

Stjepan Lipšinić, Ozalj

Jadranka Lisek, Zagreb

Lovro Lisičić, Zagreb

Teodora Liščić, Osijek

Leonard Logožar, Štrigova

Petar Lokas, Đakovo

Juraj Lokmer, Rijeka

Vladimir Loknar, Zagreb

Ante Lončar, Jelsa

Duško Lončar, Novska

Ivan Lončar, Varaždin

Mirjana Lončar, Novska

Magdalena Lončarević, Županja

Vladimir Lončarević, Zagreb

Zdenka Lončarević, Osijek

Slavica Lončarić, Pula

Stanka Lončarić, Vrata

Branimir Loš, Udbina

Slavko Lovasić, Samobor

Antun Lovreković, Sisak

Božidar Lovrić, Metković

Fabijan Lovrić, Knin

Josip Lovrić, Dubrovnik

Stana Lovrić, Brezovica

Višnja Lovrić–Mencej, Novska

Marijan Lovrinčević, Orebić

Vladko Lozić, Zagreb

Zvonimir Luburić, Vinkovci

Nenad Lučanin, Vinkovci

Silvija Lučevnjak, Našice

Lovorko Lučić, Mlini

Bratislav Lučin, Split

Davor Luetić, Split

Ivica Luetić, Split

Leo Luetić, Split

Ivka Lugarec, Križevci

Tomislav Lui, Bjelovar

Martin Lukavečki, Vidovec

Josip Luketa, Primošten

Vladimir Lukić, Đakovo

Zorislav Lukić, Zagreb

Zvonko Lukić, Knin

Jasna Lukić Nagy, Zagreb

Franjo Luković, Zagreb

Branimir Lukšić, Split

Vinicije Lupis, Kućište (Pelješac)

Nikola Lušić, Kuna

Nikola Ljubešić, Zagreb

Drago Ljubičić, Rab

Šime Ljubičić, Nin

Blaženka Ljubović, Senj

Ivana Macanić, Donji Miholjac

Mladen Machiedo, Zagreb

Sascha Machiedo, Jelsa

Romana Mačković, Zagreb

Ivan Madunić, Split

Ivan Mađerić, Grubišno Polje

Branko Magdić, Zagreb

Karmela Magdić, Ogulin

Marija Magdić, Ogulin

Većeslav Magić, Vela Luka

Valentina Majdenić, Osijek

Sanja Majer–Bobetko, Zagreb

Vlatko Majić, Pag

Nives Majnarić–Pandžić, Zagreb

Vladimir Majsec, Prigorje Brdovečko

Dragutin Makovec, Čakovec

Milan Malek, Velika Gorica

Vojislav Malešević, Makarska

Aleksandar Maletić, Zagreb

Dragica Malić, Zagreb

Branko Malnar, Zagreb

Dario Malnar, Zagreb

Vera Malnar, Prezid

Stjepan Maltar, Novi Marof

Dubravko Malvić, Zagreb

Josip Maljak, Koprivnica

Sandra Maljić, Mali Lošinj

Damir Mamuzić, Varaždin

Želimir Mance, Varaždin

Stipe Mandac, Sinj

Vlatko Mandekić, Kastav

Jasna Mandić, Križevci

Zlatko Mandić, Osijek

Ivana Mandić–Hekman, Zagreb

Josip Manjgotić, Rijeka

Špiro Marasović, Split

Tomislav Marasović, Split

Franjo Marciuš, Čakovec

Mato Marčinko, Zagreb

Andrija Vojko Mardešić, Split

Ivica Mareković, Sisak

Marija Marenzi, Skradin

Augustin Marević, Ploče

Mara Margaritoni, Dubrovnik

Lujo Margetić, Rijeka

Drago Marguš, Šibenik

Ivo Maričić, Orebić

Ojdana Maričić, Knin

Ljiljana Marić, Zaprešić

Marinko Marić, Dubrovnik

Milivoj Marić, Knin

Mirko Marić, Sinj

Ružica Marić, Vukovar

Stjepan Marić, Stari Mikanovci

Zvonimir Marić, Zagreb

Zvonko Marić, Bol na Braču

Boško Marijan, Vinkovci

Stanislav Marijanović, Osijek

Jasminka Marinić, Kutina

Filip Marinković, Zagreb

Ljubomir Marinov, Šibenik

Nedjeljko Marinov, Kaštel Sućurac

Ante Marinović, Dubrovnik

Anto Marjanović, Knin

Antun Marjanović, Daruvar

Nives Marjanović, Delnice

Zvonimir Marjanović, Oriovac

Pavao Markač, Sveta Marija

Ivan Markežić, Zagreb

Nada Markić, Metković

Ante Marković, Sinj

Antonija Marković, Rijeka

Zdenka Marković, Sinj

Mira Markus, Virovitica

Sanda Marlais Buble, Trogir

Danka Maroević, Varaždinske Toplice

Franjo Maroević, Varaždinske Toplice

Ivan Maroević, Split

Mirjana Maroević, Split

Tonko Maroević, Zagreb

Želimir Maroević, Split

Marijan Maroja, Zadar

Stanislav Maroja, Zadar

Ante Maroš, Split

Drago Maršić, Split

Marko Maršić, Fažana

Ivica Martić, Knin

Željko Martinac, Metković

Franjo Martinez, Čakovec

Joško Martinić, Hvar

Zdravko Martinić–Jerčić, Zagreb

Krunoslav Martinović, Varaždin

Mirjana Martinović, Pakrac

Miše Martinović, Dubrovnik

Tomislav Martinović, Zagreb

Terezija Marton, Daruvar

Ivan Maruna, Zagreb

Tonko Marunčić, Dubrovnik

Ivo Marušić, Murter

Juraj Marušić, Hvar

Mira Marušić, Hvar

Tomislav Marušić, Nova Gradiška

Monika Marušić–Rakovac, Rijeka

Ivan Masnec, Kutina

Martina Mašić, Varaždin

Zvonimir Maštrović, Zagreb

Julijana Matanović, Zagreb

Ivan Matas, Slavonski Brod

Vladimir Matejaš, Lobor

Jasna Matekalo Draganović, Zagreb

Ante Mateljan, Split

Branka Matenhajm–Zanki, Komiža

Ivan Mateša, Slunj

Franjo Matešin, Gornji Draganec

Marijan Maticka, Zagreb

Ivan Matičević, Zagreb

Ivica Matičević, Zagreb

Ante Matić, Šibenik

Danica Matić, Sinj

Ivanka Matić, Šibenik

Ivo Matić, Šibenik

Mate Matić, Metković

Miše Matić, Zagreb

Nediljko Matić, Zagreb

Ante Matijaca, Korčula

Bartul Matijaca, Zagreb

Robert Matijašić, Pula

Stjepan Matijević, Zagreb

Henrieta Matković, Đakovo

Stjepan Matković, Zagreb

Nikolina Matoc, Zagreb

Ivica Matohanac, Fažana

Ana Matoš, Vukovar

Jerko Matošić, Split

Josip Matota, Bjelovar

Saša Matovina, Kastav

Branko Matulić, Postira

Anica Mažuran, Zagreb

Ive Mažuran, Zagreb

Višnja Mažuran, Zagreb

Marija Medak, Beli Manastir

Stanko Medak, Metković

Lada Marija Medić, Zagreb

Ana Medo, Dubrovnik

Slavica Medunić–Pecoja, Karlovac

Ivan Medved, Slavonski Brod

Vesna Medvedec, Vrsar

Franjo Medvedovski, Jastrebarsko

Rene Medvešek, Zagreb

Božidar Medvid, Jelsa

Mirjana Medvidović, Žrnovnica

Stipan Medvidović, Žrnovnica

Antica Menac, Zagreb

Dragica Menđušić, Šibenik

Marko Menđušić, Šibenik

Hamdija Menzildžić, Zagreb

Boris Mesarić, Kutina

Vladimir Mesarić, Selnica

Bogdan Mesinger, Osijek

Vladimir Meštrić, Novi Marof

Zlatko Meštrić, Novi Marof

Antun Tonko Meštrović, Kućište

Bartul Meštrović, Pag

Rudolf Miculinić, Bjelovar

Krešimir Mićanović, Zagreb

Aleksandar Midžor, Split

Branka Migotti, Zagreb

Martin Mihaldinec, Virje

Stjepan Mihalić, Ozalj

Marija Mihaljević, Nova Gradiška

Mate Mihaljević, Opuzen

Milan Mihaljević, Zagreb

Milica Mihaljević, Zagreb

Mate Mihanović, Zagreb

Hrvojka Mihanović Salopek, Zagreb

Marija Mihatov, Preko

Željka Mihočka, Đurđevac

Vladimir Mihoković, Vodice

Nada Mihoković–Kumrić, Velika

Gorica

Vladimir Miholek, Đurđevac

Tomislav Mihotić, Split

Vid Mihotić, Split

Željko Mihulja, Novi Zagreb

Tonko Mijač, Križevci

Ilija Mijatović, Čakovec

Jure Miroslav Mijić, Metković

Vjekoslav Mikecin, Zagreb

Ivan Mikić, Cernik

Krešimir Mikić, Zagreb

Maja Mikić, Nova Gradiška

Marijana Mikić, Zagreb

Snježana Miklaušić–Ćeran, Zagreb

Slavko Miklić, Zagreb

Cika Mikolčić, Zagreb

Dionizije Mikuličić, Mali Lošinj

Marinko Mikulić, Zagreb

Nada Mikulić, Sisak

Marijan Mikuljan, Donja Bistra

Frano Milanović Litre, Zagreb

Vinka Milatić, Omiš

Vlatko Mileta, Zagreb

Miroslav Miletić, Zagreb

Jasna Miličić, Zagreb

Josip Milić, Zagreb

Marijan Milić, Gornji Zovik

Dragana Milih, Opatija

Antun Milinković, Mahično

Ante Milinović, Zagreb

Zorislav Milković, Orahovica

Mladen Milohanić, Buje

Tomislav Milohanić, Poreč

Margareta Miloš, Hercegovac

Anđelka Milošević, Zagreb

Dragan Milošević, Valpovo

Radenko Milošević, Zagreb

Velimir Milošević, Zagreb

Dunja Milošević–Zelić, Zagreb

Vjekoslav Milovan, Fažana

Valentina Milunović, Makarska

Ante Miljak, Vinkovci

Ivan Miljak, Split

Ivo Miljković, Zagreb

Mario Mimica, Split

Vatroslav Mimica, Zagreb

Božidarka Miošić, Podaca

Ilija Miošić, Podaca

Đorđe Mirčetić, Vinkovci

Slavko Mirković, Slavonski Brod

Ana Mirosavljević, Vukovar

Katarina Mišić, Ogulin

Ilija Miškić, Zagreb

Nada Miškulin, Zagreb

Nevenka Miškulin, Zabok

Trpimir Mišur, Vrlika

Mladen Mitar, Kutina

Miljenko Mitrov, Murter

Nenad Mladineo, Split

Marinko Mlakić, Šibenik

Ivo Mlinarić, Zagreb

Nenad Moačanin, Zagreb

Sanja Mocnaj, Osijek

Martin Modrušan, Velika Gorica

Zdenka Moguš, Kutina

Marijan Molnar, Zagreb

Dušan Moro, Split

Josip Moser, Zagreb

Srećko Moslavac, Virovitica

Hania Mover–Manzin, Umag

Ivo Mozara, Makarska

Katarina Mrak, Viškovo

Zvonko Mrak, Đakovo

Željko Mrak, Zagreb

Miroslav Mrass, Split

Stjepan Mraz, Koprivnica

Božica Mrazović, Križevci

Božena Mrđen, Split

Ingrid Mrđen, Matulji

Ante Mrgan, Petrinja

Josip Mrgan, Petrinja

Ivo Mrgudić, Orebić

Krste Mrša, Šibenik

Vesna Mrša, Brodarica

Andro Mršić, Đakovo

Franjo Mrzljak, Zagreb

Ivan Mrzljak, Karlovac

Ilija Mucić, Labin

Marko Mudronja, Murter

Mirko Mudronja, Murter

Sveto Mudronja, Murter

Sead Muhamedagić, Zagreb

Gordana Mulac, Rijeka

Žarko Muljačić, Zagreb

Vladimir Muljević, Zagreb

Ante Murn, Zadar

Tvrtko Andrija Mursalo, Zagreb

Nikola Muslim, Zagreb

Marko Mustać, Zadar

Mato Mustapić, Metković

Stanka Mustapić, Zagreb

Andrija Mutnjaković, Zagreb

Ivan Mužić, Split

Josip Mužić, Split

Vatroslav Nabršnigg, Zagreb

Ivan Nadilo, Metković

Tomislav Nagy, Zagreb

Jasminka Najcer Sabljak, Osijek

Dora Najžar–Fleger, Zagreb

Dubravka Nakić, Vukovar

Maja Nakić, Slavonski Brod

Milo Nardelli, Babino Polje

Ivan Nasić, Sinj

Berhmana Nazor, Split

Branka Nedved, Zadar

Ana Nekić, Ozalj

Darko Nekić, Senj

Krešimir Nemec, Zagreb

Eva Nemet, Bilje

Jadranka Nemeth–Jajić, Split

Milorad Nikčević, Osijek

Sanja Nikčević, Zagreb

Borislav Nikolić, Split

Dragica Nikolić, Metković

Jozo Nikolić, Tovarnik

Sonja Nikolić, Zagreb

Vlado Nikolić, Metković

Rene Nikpalj, Zagreb

Janja Ninić Babić, Zagreb

Dunja Noethig Hus, Zagreb

Ljiljana Nofta Grdić, Zagreb

Božo Norac–Kljajo, Sinj

Stjepan Novački, Gornji Draganec

Dragutin Novak, Čakovec

Ivanka Novak, Sv. Martin na Muri

Marina Novak, Kaštel Lukšić

Mili Novak, Kaštel Lukšić

Mirela Novak, Kaštel Lukšić

Predrag Novak, Zagreb

Slobodan Prosperov Novak, Hvar

Slobodan Novak, Zagreb

Štefica Novak, Ludbreg

Tonči Novak, Hvar

Željka Novak, Varaždinske Toplice

Frane Novak–Plonka, Hvar

Darko Novaković, Zagreb

Ivan Novosel, Karlovac

Ranka Novosel, Samobor

Katica Novoselac, Komletinci

Zvonimir Novoselec, Bjelovar

Blaženka Novotny, Orahovica

Vlado Nuić, Solin

Željka Nuić, Fažana

Lada Nuić–Ugarković, Sisak

Ivan Nujić, Zagreb

Stijepo Obad, Zadar

Ante Obrovac, Varaždin

Mladen Odić, Čakovec

Jadranka Okmažić Senta, Orebić

Zlatan Olić, Split

Jasna Omejec, Zagreb

Neda Omrčen, Karlovac

Josip Ondej, Krapinske Toplice

Antun Onsea, Opatija

Nives Opačić, Zagreb

Ivan Opić, Samobor

Marijan Opitz, Požega

Dubravka Oraić Tolić, Zagreb

Frano Milan Oreb, Korčula

Božidar Orešković, Zagreb

Vesna Orlić, Kastav

Ratimir Orlovac, Nedelišće

Martin Oršolić, Zagreb

Dražen Oršulić, Nova Gradiška

Josip Ostić, Nova Gradiška

Jerolim Ostojić, Trogir

Jure Oštrić, Zagreb

Ivka Otrok, Vukovar

Stjepan Ovčar, Čakovec

Meri Ozretić, Čakovec

Petar Ozretić, Čakovec

Vladimir Paar, Samobor

Miroslav Padovan, Kastav

Ante Pađen, Senj

Igor Pahljina, Nova Gradiška

Gordana Paić, Zagreb

Ivica Pajer, Popovača

Ljubica Paladin–Šušnjara, Sinj

Vesna Palcer–Turk, Slatina

Ivo Palčić, Novalja

Stjepan Palijan, Križevci

Anamarija Paljetak, Dubrovnik

Luko Paljetak, Dubrovnik

Radojka Pamuković, Makarska

Marko Pandurević, Viškovo

Jasna Pandžić, Zadar

Đuro Panjan, Bjelovar

Stipe Papak, Šibenik

Marija Papić, Križevci

Janja Parać, Šibenik

Mladen Parlov, Split

Frane Paro, Zagreb

Dragutin Pasarić, Kutina

Ivan Pašić, Beli Manastir

Ivan Paštar, Zadar

Daniel Patafta, Rijeka

Josip Patajac, Našice

Danijela Pauković, Novska

Marijan Pavan, Karlovac

Antun Pavešković, Zagreb

Ante Pavičić, Drniš

Ante Pavičić, Zagreb

Gordana Pavičić, Zagreb

Josip Pavičić, Zagreb

Jurica Pavičić, Split

Robert Pavičić, Zagreb

Verica Pavičić–Beljak, Samobor

Petar Pavić, Sinj

Radovan Pavić, Zagreb

Stjepan Pavić, Visoko

Tatjana Pavić, Kaštel Stari

Valerija Pavić, Zagreb

Vlastimir Pavić, Rovinj

Željko Pavić, Zagreb

Emil Pavišić, Vrboska

Vlatko Pavletić, Zagreb

Pavao Pavličić, Zagreb

Zvonko Pavličić, Đakovo

Nataša Pavlićević, Zagreb

Gabrijela Pavlinek, Osijek

Ante Pavlov, Zagreb

Ljubomira Jela Pavlović, Metković

Mladen Pavlović, Zagreb

Borislav Pavlovski, Zagreb

Ana Pavoković, Virovitica

Ivan Pažanin, Split

Božica Pažur, Zagreb

Marija Peakić–Mikuljan, Zagreb

Božidar Pecak, Sveti Ivan Zelina

Ivan Pecoja, Karlovac

Mišo Pecotić, Smokvica

Zdravko Pecotić, Zagreb

Zvonko Pečenić, Zagreb

Ermeneđildo Pećarić, Zlatar

Dragutin Pećina, Klanac

Pio Mate Peić, Dubrovnik

Ilija Pejić, Bjelovar

Marija Pejić, Makarska

Ivica Peko, Osijek

Nada Peleh–Serenčeš, Nova Gradiška

Ranko Pelicarić, Zagreb

Ante Pelivan, Donja Lomnica

Robert Pencinger, Tovarnik

Vinko Penezić, Zagreb

Tadija Peraić, Matulji

Petar Perak, Zagreb

Franjo Percela, Pušća

Aleksandra Pereković, Glina

Ante Branko Periša, Split

Marin Periškić, Vinkovci

Stipe Perkov, Primošten

Milica Perković, Knin

Vlatko Perković, Split

Cvjetka Peronja, Zagreb

Fabijan Peronja, Jelsa

Kruno Peronja, Split

Zoran Perović, Samobor

Dragutin Persoli, Vrbovec

Dragutin Perše, Karlovac

Marija Perše, Karlovac

Ankica Perše–Deškin, Veliki Zdenci

Dušan Peršić, Lovran

Vladimir Peršin, Karlovac

Đordano Peršurić, Poreč

Mile Pervan, Zagreb

Ante Peša, Zadar

Marija Pešić, Omiš

Dubravka Petek, Zagreb

Željko Petek, Osijek

Kristina Peternai, Osijek

Mirko Peti, Zagreb

Anita Peti–Stantić, Zagreb

Milan Petković, Zagreb

Božidar Petrač, Zagreb

Dubravko Petrač, Zagreb

Antun Petračić, Petrinja

Sanja Petranović, Križevci

Biserka Petretić, Matulji

Marin Petric, Korčula

Ivo Petricioli, Zadar

Anka Petričević, Split

Dušan Petričević, Zagreb

Ivana Petričević, Vinkovci

Joško Petričević, Split

Anastazio Perica Petrić, Bol

Hrvoje Petrić, Koprivnica

Petar Petrić, Požega

Ljubica Petrinić, Daruvar

Marko Petrinović, Zagreb

Ivan Petriš, Čakovec

Bernardina Petrović, Velika Gorica

Đurđa Petrović, Mrkopalj

Ferdinand Petrović, Mrkopalj

Tihana Petrović, Zagreb

Antun Petrušić, Zagreb

Viktorija Petrušić, Orahovica

Marija Petry, Gospić

Emilija Pezer, Vinkovci

Milan Pezić, Orahovica

Bruno Pezo, Sinj

Hrvoje Pezo, Zagreb

Zoran Pičuljan, Zagreb

Greta Pifat–Mrzljak, Zagreb

Mirko Pilaj, Donja Dubrava

Ivan Pilat, Vrsar

Marin Piletić, Novska

Zorina Pinoza–Kukurin, Kastav

Frano Piplović, Slavonski Brod

Ivan Piršić, Vrbovsko

Igor Pivac, Osijek

Josip Pivar, Podturen

Ivan Plačko, Osijek

Ljudevit Plačko, Križevci

Ivan Planinić, Zagreb

Ankica Plazibat, Stobreč

Damir Plečko, Krapinske Toplice

Vatroslav Plejić, Zagreb

Ivo Plenković, Dubrovnik

Juraj Plenković, Rijeka

Mili Plenković, Stari Grad

Ljerka Pleština, Vinkovci

Tonći Pletikosić, Sinj

Nada Podnar, Skrad

Robert Podrug, Skradin

Jagna Pogačnik, Zagreb

Vladislav Pogarčić, Zagreb

Anđelka Pogorilić, Rijeka

Milan Pojić, Zagreb

Ljerka Polak, Zagreb

Mirjana Polić Bobić, Zagreb

Blanka Poljak, Ogulin

Nada Pomper, Križevci

Goran Popić, Fažana

Jasna Popović, Novska

Marija Popović, Ogulin

Krunoslav Porupski, Zagreb

Darko Posarić, Vinkovci

Zlatko Posavac, Zagreb

Lucija Posavec, Zagreb

Miroslav Pospiš, Varaždin

Katica Pospišil, Đurđenovac

Ivana Postružin, Luka

Ivana Postružin, Luka

Narcisa Potežica, Zagreb

Dražen Potkonjak, Senj

Hrvoje Potrebica, Zagreb

Kristina Poturović, Kistanje

Marijan Poturović, Kistanje

Željko Pracny, Slavonski Brod

Ante Pranić, Zagreb

Anto Pranjkić, Gornji Zovik

Ivo Pranjković, Velika Gorica

Luka Prcela, Split

Longin Prebeg, Zagreb

Miroslav Preglej, Karlovac

Tomislav Premerl, Zagreb

Ljubica Premzl, Križevci

Milan Presečan, Bjelovar

Vesna Prešnjak, Rijeka

Nikola Prević, Daruvar

Čedo Prica, Zagreb

Miljenko Primorac, Zagreb

Strahimir Primorac, Zagreb

Stelio Prodan, Umag

Vice Profaca, Zadar

Ante Prolić, Hrvace

Ilija Protuđer, Split

Ana Prpić, Zagreb

Milan Prpić, Senj

Miroslav Prpić, Nova Gradiška

Darko Prusina, Osijek

Aneta Pšihistal, Nuštar

Ružica Pšihistal, Vinkovci

Ivan Pucak, Karlovac

Božidar Pugelnik, Novska

Robert Puharić, Matulji

Josip Puklek, Zagreb

Đuro Pulitika, Dubrovnik

Zvonimir Puljić, Split

Nikola Puškar, Zagreb

Đuro Puškarić, Matulji

Valentin Puževski, Križevci

Sanko Rabar, Zagreb

Ivan Rabuzin, Novi Marof

Valentina Račić, Višnjevac

Lolita Radaković, Bijelo Brdo

Ante Rade, Bjelovar

Dubravka Rade–Jagaš, Karlovac

Zvonko Radek, Čakovec

Olga Radetić, Šibenik

Ivo Radica, Dubrovnik

Ruben Radica, Zagreb

Slavko Radičević, Rijeka

Danka Radić, Okrug Gornji

Nikola Radić, Sisak

Ognjen Radić, Makarska

Stjepan Radić, Zagreb

Stjepan Radić, Zagreb

Zvonimir Radić, Zagreb

Irena Radić Rossi, Zagreb

Marijana Radnić, Split

Marija Radonić, Gruda

Ranka Radonić, Jelsa

Zvonimir Radoš, Zagreb

Višnja Radović, Vukovar

Duško Rađenović, Orahovica

Leo Rafolt, Zagreb

Ivo Raguž, Zagreb

Marija Raguž, Vrpolje

Marijan Raguž, Bjelovar

Mirko Raguž, Senj

Nadica Rain, Novi Marof

Anka Rajčić, Kaštel Stari

Ante Rajčić, Kaštel Stari

Zdenko Rajgl, Zagreb

Ivan Rajh, Varaždin

Vjekoslav Anđelko Rakhel, Čakovec

Mladen Rakić, Split

Vini Rakić, Split

Marija Raljević–Rađenović, Kutina

Ante Jozo Ramić, Generalski Stol

Ivan Ramljak, Zagreb

Ozana Ramljak, Zagreb

Vlasta Ramljak, Zagreb

Anđelko Ramušćak, Zagreb

Mirko Ramušćak, Varaždin

Nikola Ramušćak, Zagreb

Ljiljana Randelj, Slatina

Đurđica Raos, Daruvar

Mirica Rapić, Karlovac

Vesna Rapo, Zagreb

Biserka Raspor, Zagreb

Kata Rašić, Pula

Darko Raškaj, Lobor

Tvrtko Rašpolić, Dubrovnik

Tomislav Raukar, Zagreb

Biserka Rauter Plančić, Zagreb

Ankica Ravlić, Makarska

Jasna Razlog–Grlica, Virovitica

Stjepan Razum, Zagreb

Tomislav Ražov, Škabrnja

Zvonimir Ražov, Škabrnja

Zlatko Rebernjak, Zagreb

Adalbert Rebić, Zagreb

Eta Rehak, Dubrovnik

Vjera Reiser, Zagreb

Kristijan Remenar, Varaždinske

Toplice

Keti Remetin, Zagreb

Ante Rendić Miočević, Zagreb

Dubravka Rendulić, Vukovar

Slavica Ricov–Vukčević, Plitvička

Jezera

Stipo Rimac, Vinkovci

Ivan Rizmaul, Petrinja

Marija Roca, Zagreb

Davor Rodin, Zagreb

Milena Rogić, Senj

Tea Rogić, Zagreb

Ivan Rogić Nehajev, Zagreb

Ivan Rogin, Križevci

Ružica Rogin, Križevci

Krešimir Rogina, Zagreb

Ivan Roglić, Split

Miroslav Rogošić, Omiš

Biserka Romac–Čečuk, Zagreb

Ivan Rončević, Našice

Branko Rösler, Križevci

Tatjana Rossi, Split

Marija Roščić, Zagreb

Tatjana Rožanković, Sisak

Hrvoje Rožman, Karlovac

Pavao Rukavina, Gospić

Tomislav Rukavina, Gospić

Vladimir Rukavina, Zagreb

Grgo Rumora, Zagreb

Petar Runje, Ogulin

Ankica Rupčić, Sisak

Marija Rušev, Zadar

Mladen Rutić, Zagreb

Đuro Ružić, Čakovec

Nada Ružić, Split

Denis Sablić, Novska

Ljerka Sablić, Rijeka

Rudolf Sablić, Zagreb

Helena Sablić–Tomić, Osijek

Mate Sabljić, Pula

Dubravka Sabolić, Virovitica

Terezija Salaj–Rakić, Virovitica

Milan Salajić, Belišće

Boris Salamaha, Beli Manastir

Duška Salečić, Smokvica

Damir Salopek, Zagreb

Davor Salopek, Petrinja

Marko Samardžija, Zaprešić

Miroslav Samobor, Varaždin

Frano Samodol, Karin

Vinko Sanader, Solin

Andrea Sapunar, Zagreb

Marina Saračević Živković, Murter

Mirko Sardelić, Split

Helena Sasso, Zagreb

Zdenko Satrapa, Daruvar

Rajko Savić, Zagreb

Berislav Schejbal, Daruvar

Ivan Schweizer, Vinkovci

Eva Sedak, Zagreb

Katica Sedmak, Slavonski Brod

Marijan Sekso, Šibenik

Ante Sekulić, Zagreb

Ante Sekulić (dr. med.), Zagreb

Blaženka Sekulić, Petrinja

Domagoj Sekulić, Petrinja

Ante Selak, Zagreb

Zdravko Seleš, Đurđevac

Kristina Semenjuk, Novska

Višnja Sepčić, Zagreb

Dimitrije Sergejev, Zagreb

Ivan Sertić, Jastrebarsko

Zdravko Sertić, Virovitica

Zlata Sertić, Slatina

Franjo Sever, Velika Gorica

Stipe Sikirica, Zagreb

Dragutin Sikirić, Zagreb

Josip Silić, Zagreb

Maja Silov, Zagreb

Gordon Sinanović, Zabok

Lovorka Singer, Slavonski Brod

Mirjana Siriščević, Split

Dunja Sirotković, Split

Hodimir Sirotković, Zagreb

Ljerka Sirovica, Šibenik

Nikola Skledar, Zaprešić

Margita Skočko, Pridvorje

Ivan Skračić, Murter

Slobodan Skračić, Murter

Tanja Skračić, Murter

Tomislav Skračić, Murter

Vladimir Skračić, Zadar

Branko Skrbin, Sisak

Ivan Skroza, Šibenik

Milan Skukan, Slunj

Radovan Slade–Šilović, Zagreb

Franjo Slamić, Virovitica

Ivan Slamić, Virovitica

Petar Slapničar, Split

Andro Slavić, Vis

Perica Slavić, Vis

Karmen Slivka, Osijek

Zeljko Slošnjak, Kutina

Mirela Slukan–Altić, Zagreb

Magdalena Smokrović, Zagreb

Ante Smolić, Varaždin

Zvonimir Smolić, Virovitica

Neven Smoljanec, Novi Marof

Vilko Smrečki, Zagreb

Alojzije Sobočanec, Čakovec

Ante Sokol, Split

Tomislav Sokol, Zagreb

Vjekoslava Sokol, Split

Ivan Sokolić, Zlatar

Vladimir Sokolić, Zaprešić

Josip Ante Soldo, Sinj

Stjepan Soldo, Zagreb

Sandra Soldo Brkić, Udbina

Branka Solina, Slavonski Brod

Božica Somek–Machala, Zagreb

Stjepan Somođi, Čakovec

Hrvoje Somun, Zagreb

Višnjica Sorčik, Andrijaševci

Mario Sošić, Kanfanar

Ivan Sović, Zagreb

Ivan Soža, Primošten

Rafael Spajić, Imotski

Marica Srbljanin, Zagreb

Jasna Srdar, Zagreb

Ines Srdoč–Konestra, Rijeka

Stjepan Sršan, Osijek

Zdravko Sršen, Ploče

Marija Stagličić, Zagreb

Višnja Stahuljak Chytil, Zagreb

Ante Stamać, Zagreb

Branko Stamać, Trogir

Jasenka Staničić, Ozalj

Arsen Stanić, Matulji

Dragica Stanić, Kastav

Marko Stanić, Janjina

Ivica Stanković, Zagreb

Gordana Stanuga, Zagreb

Franciska Staraj, Opatija

Franjo Starčević, Mrkopalj

Ivan Starčević, Zaprešić

Mario Starešinić, Zagreb

Lovro Steka, Korčula

Josip Stepanić (prof. dr. sc.), Velika

Gorica

Josip Stepanić (mr. sc.), Velika Gorica

Jelena Stepić, Sisak

Joso Stepić, Ston

Nikica Stepić, Ston

Branka Stergar, Ozalj

Ante Stipanela, Murter

Igor Stipanović, Rijeka

Aleksandar Stipčević, Zagreb

Ennio Stipčević, Zagreb

Ana Stipetić, Ogulin

Antun Stipetić, Ogulin

Vladimir Stipetić, Varaždinske Toplice

Vanja Stipkov–Kuzmanić, Kaštel Stari

Franjo Stjepanović, Šibenik

Zdenko Stolar, Zagreb–Stupnik

Emil Stošić, Draž

Mijo Strepački, Županja

Petar Strgar, Đakovo

Vlado Strikić, Dicmo

Živko Strižić, Zagreb

Marjanka Strukan, Sinj

Mladen Strukan, Zagreb

Neven Strukan, Sinj

Ivica Suchanek, Osijek

Vlado Sučec, Petrinja

Izidor Sučić, Zagreb

Stjepan Sučić, Zagreb

Milana Sudarić, Donji Miholjac

Ivančica Sudnik, Samobor

Olga Suknjaić, Novska

Ratko Suman, Tovarnik

Ivica Sumić, Makarska

Vlado Sunko, Split

Zlatko Sušan, Opuzen

Željko Sušek, Umag

Ivica Sušić, Skradin

Slavko Sušilović, Osijek

Ljubo Suton, Krapinske Toplice

Zdenko Sverić, Opatija

Ante Sviličić, Split

Agneza Szabo, Zagreb

Drago Šafar, Čakovec

Bono Zvonimir Šagi, Varaždin

Antun Šagovac, Velika Gorica

Miljenko Šajfar, Zagreb

Mirko Šajnić, Sisak

Ivan Šalari, Mursko Središće

Tomo Šalić, Vinkovci

Alfio Šamanić, Kastav

Jozo Šantak, Sopje

Goran–Pavel Šantek, Zagreb

Ivan Šantek, Novi Marof

Mirjana Šantić, Prvić Luka

Nenad Jadran Šantić Šangarelo, Split

Stjepan Šarac, Lipik

Petar Šarčević, Zagreb

Štefica Šarčević, Vukovar

Ivan Šarić, Zagreb

Marija Šarić, Zagreb

Berislav Šebečić, Zagreb

Marija Šedlbauer, Garešnica

Irena Šegavić, Karlovac

Ljiljana Šegavić, Karlovac

Mirjana Šegedin, Korčula

Petar Šegedin, Zagreb

Jasna Šego, Zagreb

Ljubica Šego, Bregana

Alan Šegota, Rijeka

Snježana Šeliš, Veliki Zdenci

Josip Šentija, Zagreb

Zvonimir Šeparović, Zagreb

Ivan Šepić, Bakar

Stipo Šeremet, Županja

Nada Šerić, Cernik

Draško Šerman, Zagreb

Ljubica Šestak, Čazma

Vjekoslav Šestak, Rijeka

Alojz Šestan, Prelog

Ivanka Šestan, Opatija

Jakša Šestić, Račinovci

Ante Šešelj, Split

Nevio Šetić, Pula

Miroslav Šicel, Zagreb

Rozalija Šijanec, Viškovo

Ive Šikić, Murter

Kristina Šikić, Zagreb

Miodrag Šikić, Murter

Ružica Šimara, Slatina

Šime Šimatović, Zagreb

Oto Šimeković, Slunj

Ivo Šimičević, Zagreb

Ivan Šimić, Beli Manastir

Ranko Šimić, Gospić

Nikola Šimić–Tonin, Knin

Ivan–Pavao Šimundža, Sinj

Božidar Šimunić, Zadar

Branimir Šimunić, Umag

Mijo Šimunić, Zagreb

Nikola Šimunović, Slatina

Petar Šimunović, Zagreb

Ružica Šimunović, Zagreb

Zlatko Šimunović, Vukovar

Đurđa Šinko–Depierris, Šibenik

Dragutin Šipek, Rijeka

Mladen Šipek, Veliko Trgovišće

Drago Širić, Vinkovci

Ante Šiško, Podstrana

Marija Šiško Kuliš, Solin

Ervin Škacan, Sveta Nedjelja

Petar Škarica, Drniš

Vanja Škarica, Drniš

Želimir Škarica, Knin

Nikola Škaro, Osijek

Josip Škerlj, Dubrovnik

Josip Škifić, Medulin

Nedjeljko Škifić, Rijeka

Anđelko Škoda, Čakovec

Sanja Škrabić, Osijek

Suzana Škrbić–Dubrović, Matulji

Božidar Škrinjarić, Pokupsko

Matija Škrinjarić, Pokupsko

Milivoj Škrinjarić, Zagreb

Mirko Škrinjarić, Pokupsko

Vladimir Škrinjarić, Slatina

Mario Škrivanko, Vinkovci

Drago Škrlec, Vrbovec

Josip Škrlec, Čađavica

Andriana Škunca, Zagreb

Bernardin Škunca, Zadar

Stjepan Šlabek, Kutina

Josipa Šmaguc, Dubravica

Mirko Šmajdek, Zagreb

Vera Šodan, Zagreb

Ivan Šokčević, Zagreb

Marijan Šola, Dugo Selo

Aleksandar Šolc, Zagreb

Branka Šolić, Senj

Antun Šoljić, Dubrovnik

Jure Šonje, Zagreb

Pero Šošić, Đakovo

Vedran Šošić, Zagreb

Marija Šoštar, Gornja Stubica

Jasna Špalj, Grižane

Vladimir Špehar, Đurđenovac

Zlatko Špehar, Vukovar

Žarko Šperanda, Požega

Hrvoje Špicer, Slavonski Brod

Emil Špirić, Zagreb

Zlatko Špoljar, Zagreb

Željko Špoljar, Zaprešić

Drago Špoljarić, Zagreb

Nada Šprem–Antunac, Šibenik

Margita Šprung–Duboković, Split

Vesna Šredl, Zagreb

Franjo Štakorec, Ozalj

Maja Štambuk, Zagreb

Nives Štambuk–Giljanović, Split

Željko Štanfel, Vinkovci

Ivan Štefan, Glina

Željko Štenger, Baška Voda

Vladimir Štengl, Vukovar

Kata Štimac, Delnice

Vlatka Štimac, Pula

Manda Štivić, Županja

Zrinka Štivić–Sudarević,

Slavonski Brod

Alojz Štoković, Fažana

Marko Štroliga, Split

Željko Štubelj, Križevci

Mladen Štulhofer, Zagreb

Rudolf Šturm, Kastav

Nada Šubić–Bedenicki, Rijeka

Ivan Šugar, Zagreb

Ivan Šuker, Velika Gorica

Branka Šulc, Zagreb

Tomislav Šulj, Zagreb

Josip Šuljak, Knin

Leticija Šuljić, Novalja

Smiljana Šunde, Zagreb

Marijan Šunjić, Zagreb

Marijan Šuperina, Zagreb

Karlo Šutalo, Koprivnica

Krešimir Šutalo, Koprivnica

Rozario Šutrin, Zadar

Dragica Šuvak, Slatina

Dražen Švagelj, Vinkovci

Emil Šverko, Split

Paskval Šverko, Rovinj

Marko Tadić, Samobor

Marko Tadić, Zagreb

Nina Tadić, Koprivnica

Sanja Tadić–Šokac, Rijeka

Dragutin Tadijanović, Zagreb

Marjan Tadin, Kaštel Kambelovac

Branka Tafra, Zagreb

Mate Tafra, Split

Vladimir Tandarić, Murter

Davorin Taslidžić, Beli Manastir

Milovan Tatarin, Osijek

Mira Tecilazić–Bašić, Zagreb

Zvonimir Teklić, Dugo Selo

Tihomila Težak–Gregl, Zagreb

Viktor Tica, Lipik

Đuro Tikvica, Zaprešić

Zrinka Tikvicki Haddad, Zagreb

Ivan Tironi, Ogulin

Josip Tišljar, Zagreb

Vesna Tkalac, Županja

Petar Todorić, Zagreb

Mislav Togonal, Samobor

Štefica Tojčić, Šibenik

Ana Tojčić–Jušić, Split

Tanja Tole, Sisak

Dragan Tolić, Metković

Tomislav Tolić, Trogir

Biserka Tolj, Šibenik

Nataša Tolj, Orebić

Dragutin Toma, Lopatinec

Ana Tomac, Novska

Krešimir Tomasović, Hvar

Marinko Tomasović, Makarska

Mario Tomasović, Podstrana

Stjepan Tomaš, Osijek

Luka Tomašević, Sinj

Sonja Tomašević, Poljana

Zlatko Tomičić, Zagreb

Ivica Tomičić–Tajnikov, Hvar

Luka Tomić, Makarska

Radoslav Tomić, Dugi Rat

Stjepan Tomić, Županja

Ivana Tomić–Ferić, Split

Đurđica Tomić–Ivanković, Blato

Branimir Tomljanović, Senj

Alenka Tomljenović, Zagreb

Ana Tomljenović, Zagreb

Ružica Tomljenović, Vrbovec

Tomica Tomljenović, Zagreb

Biserka Tompak, Zagreb

Mira Tompak Zagorac, Kutina

Jozo Tomšić, Čazma

Branka Tonković, Belišće

Marija Tonković, Zagreb

Davor Topolčić, Zagreb

Sofija Torbarina, Zadar

Ljerko Torbašinović, Čazma

Lidija Torre–Pedišić, Križevci

Antun Travirka, Zadar

Zlata Trbuljak, Prigorje Brdovečko

Josip Trbus, Križevci

Luka Trconić, Bjelovar

Zvonko Trdić, Ogulin

Darko Trinajstić, Viškovo

Nenad Trinajstić, Zagreb

Ksenija Tripalo, Stobreč

Višeslav Tripalo, Zagreb

Ante Tripar, Poreč

Milka Trninić, Ogulin

Marko Trogrlić, Split

Stjepan Trojko, Čakovec

Darko Troskot, Kastav

Ivan Drago Trošelj, Našice

Ivan Tršinski, Zabok

Marijan Tucaković, Kutina

Ivan Tudić, Karlovac

Tomislav Tudić, Zagreb

Vesna Tudjina Gamulin, Zagreb

Stanislav Tuksar, Zagreb

Marijan Tulić, Bjelovar

Željka Turčinović, Zagreb

Mira Turk, Zagreb

Sunčana Turk, Slatina

Marija Turk–Kuči, Slatina

Ivan Turković, Našice

Vladimir Turković, Karlovac

Ante Turudić, Vrlika

Stipe Turudić, Vrlika

Mirjam Tušek, Split

Antonija Tušetić, Karlovac

Emil Tuškan, Karlovac

Žarko Udiljak, Zagreb

Ante Uglešić, Zadar

Borben Uglešić, Split

Milan Ugrin, Podstrana

Rudolf Ujčić, Pula

Smiljana Ujčić, Pula

Boris Ujević, Imotski

Nevenka Uljanić Degobbis, Rovinj

Jagoda Ungaro, Zagreb

Vlasta Urbiha, Vinkovci

Ljubomir Urlić, Makarska

Josip Užarević, Zagreb

Oskar Valenčić, Klana

Davorka Valentić, Zagreb

Mirko Valentić, Zagreb

Ružica Valušek, Opatija

Velimir Valjo, Duga Resa

Vanda Vandekar Bartulica, Samobor

Zorica Varga, Slatina

Mišo Vargek, Beli Manastir

Melita Veber, Garešnica

Ivan Večenaj, Gola

Nikola Večenaj, Koprivnica

Dafinka Večerina, Zagreb

Lidija Vedernjak, Beli Manastir

Nino Vedriš, Zagreb

Trpimir Vedriš, Zagreb

Katica Vegh, Bjelovar

Željko Vegh, Zagreb

Nenad Vekarić, Dubrovnik

Vlastimir Vekarić, Orebić

Vladimir Velčić, Zagreb

Andrija Velić, Knin

Davor Velnić, Rijeka

Ivan Veljača, Kaštel Stari

Darko Veljan, Zagreb

Mihovil Veraja, Savudrija

Žarko Veramenta, Dubrovnik

Zlatko Verhaz, Garešnica

Marko Veselica, Zagreb

Mladen Veža, Zagreb

Josip Vicelja, Rijeka

Zlatko Vidačković, Zagreb

Antun Vidaković, Novska

Vjera Vidas–Gorupić, Novalja

Đuro Vidmarović, Zagreb

Ivan Vidnić, Petrinja

Anita Vidović, Orebić

Domagoj Vidović, Metković

Hrvoje Vidović, Zagreb

Mirjana Vidović, Čakovec

Niko Vidović, Zagreb

Ilda Vidović–Begonja, Split

Mirko Vidulić, Zagreb

Zlatko Vidulić, Sisak

Jelena Vignjević, Prigorje Brdovečko

Dražen Vikić Topić, Zagreb

Antonija Vila, Osijek

Inga Vilogorac, Zagreb

Vlasta Vince–Ribarić, Zagreb

Jelka Vince–Pallua, Zagreb

Josip Vinkešević, Đakovo

Marija Vinković, Belica

Ivanka Virgej, Kotoriba

Ante Tonko Visković, Jelsa

Franjo Vitek, Vukovar

Janja Vitek, Vukovar

Zvonimir Vitek, Zagreb

Andrija Vitezić, Zagreb

Matko Vladanović, Zagreb

Duško Vladetić, Beli Manastir

Julijana Vladetić, Beli Manastir

Vojko Vlah, Kastav

Zvonko Vlahek, Beli Manastir

Slavica Vlahov, Šibenik

Darko Vlahović, Split

Luka Vlahović, Zagreb

Stipo Vlahović, Beli Manastir

Gordana Vlajčić, Zagreb

Dražen Vlašić, Podstrana

Martin Vlašić, Split

Ratko Vlašić, Split

Frano Vlatković, Orebić

Jasminka Vlatković, Velika Gorica

Mirjana Vodopić, Virovitica

Nina Vodopić (Violić), Kuna

Irena Vodopija, Osijek

Mladen Vojvodić, Zagreb

Dragutin Volenik, Beli Manastir

Josip Vončina, Zagreb

Franjo Vonjak, Beli Manastir

Eugenija Vrabec, Vukovar

Alojz Vragolović, Garešnica

Sanja Vragović, Novi Marof

Josip Vrančić, Zadar

Miljenka Vraničar, Samobor

Nikola Nino Vranić, Zagreb

Draga Vranješ–Vargović, Virovitica

Vladimir Vratović, Zagreb

Duško Vrban, Rijeka

Franjo Vrbanić, Kutina

Antun Vrdoljak, Zagreb

Neda Vrekalo, Drniš

Martin Vrgoč, Sinj

Antun Vrhovac, Senj

Eduard Vrhovac, Senj

Marija Vrkljan, Osijek

Jelena Vučak Kulić, Sinj

Andrija Vučemil, Rijeka

Drago Vučemil, Mali Lošinj

Ivan Vučemil, Rijeka

Nevenka Vučemilović, Ičići

Petar Vučemilović Jurić, Našice

Vinko Vučenović, Šibenik

Marko Vučetić, Zagreb

Petar Vučić, Zagreb

Krunoslav Vučićević, Zagreb

Ivan Vučinac, Slatina

Vladimir Vučinović, Zagreb

Anđelko Vučković, Sinj

Josip Vučković, Sinj

Mladenka Vučković, Sinj

Božica Vuić, Petrinja

Damir Vuić, Popovača

Zlata Vuić, Vinkovci

Saša Vujanović, Slatina

Jordan Vujatović, Zagreb

Miroslav Vujević, Zagreb

Alka Vujica, Umag

Branimir Vujić, Petrinja

Ana Vujnović, Zadar

Olga Vujović, Zagreb

Budislav Vukas, Rijeka

Vlado Vukašin, Žuljana

Ivan Vukelić, Beli Manastir

Mato Vukelić, Slavonski Brod

Branimir Vukina, Zagreb

Marija Vukman, Split

Berislav Vuković, Sisak

Daniela Vuković, Novska

Davor Vuković, Zaprešić

Domagoj Vuković, Sisak

Ljubomir Vuković, Kravarsko

Mijo Vuković, Slavonski Brod

Nela Vuković, Skradin

Vesna Vuksanović, Đakovo

Milivoj Vukšić, Kastav

Ana Vukušić, Makarska

Ivan Vulas, Zagreb

Sandra Vuletić, Ston

Stjepan Vuletić, Trogir

Julijana Vurm, Kneževo

Josip Vusić, Bjelovar

Ljubica Wagner, Opatija

Josip Waller, Našice

Miroslava Werft, Petrinja

Robert Wrana, Čakovec

Velimir Zadro, Nuštar

Zdravko Zagorščak, Beli Manastir

Marin Zaninović, Zagreb

Ivanka Zanki, Zagreb

Antonija Zaradija Kiš, Zagreb

Ante Zdilar, Imotski

Zvonko Zdunić, Gospić

Ksenija Zdjelar, Virovitica

Ninoslava Zeković, Zagreb

Ivan Zelenbrz, Virovitica

Veselinka Zelenika, Zagreb

Naco Zelić, Zagreb

Žarko Zelić, Bilje

Dragica Zeljko, Slivno

Zdenko Zeman, Zagreb

Vera Zemunić, Čakovec

Franjo Zenko, Zagreb

Ljiljana Zergollern–Čupak, Zagreb

Antun Zidić, Zagreb

Igor Zidić, Zagreb

Marinko Zirdum, Đakovo

Zlata Zjakić, Šibenik

Marijan Zlovečera, Cavtat

Boris Zmijanović, Brodarica

Željka Znidarčić, Zagreb

Zvjezdana Znidarčić–Begović, Zagreb

Marija Znika, Zagreb

Stjepan Zoretić, Ozalj

Josip Zoričić, Zagreb

Borislav Zorić, Dugo Selo

Lidija Zorić, Zagreb

Mara Zorić, Đakovo

Ante Zovko, Matulji

Ante Zovko, Zagreb

Pavao Zovko, Knin

Antun Zrinjski, Novi Marof

Tomislav Zrnc, Ogulin

Maja Zrnčić, Zagreb

Marinko Zubčić, Vis

Tomislav Zubčić, Metković

Rino Zujić, Rovinj

Gordana Zurak, Rijeka

Đuro Zvonar, Šemovci

Ivica Zvonar, Zagreb

Josip Žagar, Zagreb — Dubrava

Mateo Žagar, Zagreb

Slavko Žagar, Našice

Viktorija Žagmešter, Krapinske Toplice

Ivica Žarko, Zagreb

Ivan Žarković, Đakovo

Tija Žarković Palijan, Popovača

Blaž Žebec, Zagreb

Milan Žegarac, Zagreb

Emil Kazimir Žeravica, Pula

Franjo Žeželj–Mustak, Prelog

Ivica Žile, Dubrovnik

Blaž Žilić, Zagreb

Jelka Žilić, Viškovo

Dražen Živić, Zagreb

Martin Živić, Tovarnik

Lucijana Živković, Virovitica

Saša Živković, Križevci

Želimir Živković, Županja

Viktor Žmegač, Zagreb

Darko Žubrinić, Zagreb

Miroslav Žugaj, Varaždin

Šime Županović, Split

Ana Župić, Sinj

Jozo Župić, Sinj

Snježana Žura, Skradin

Jadranka Žuvela, Blato, Prigradica

Mladen Žuvela, Zagreb

Redoviti članovi Matice hrvatske u Bosni i Hercegovini

Jozo Alilović, Ljubuški

Ivo Mijo Andrić, Sarajevo

Branko Antunović, Livno

Šefik Arnautović, Sarajevo

Karolina Atagić Lung, Sarajevo

Ivan Baković, Sarajevo

Ivan Bakula, Posušje

Branka Balvanović, Sarajevo

Milenko Bandur, Ljubuški

Josip Baotić, Sarajevo

Damir Barbarić, Široki Brijeg

Ivan Barbarić, Čitluk

Marin Barbarić, Blatnica

Jozo Barišić, Studenci

Ivan Bebek, Ljubuški

Ante Begić, Broćanac

Ljubo Begić, Posušje

Jasna Bela–Mičija, Sarajevo

Vladimir Beus, Sarajevo

Miljenko Bevanda, Biletić Polje

Mladen Bevanda, Sarajevo

Nedjeljka Bilić, Ljubuški

Silvana Bilić, Ljubuški

Blago Biško, Posušje

Branka Bjelčić, Sarajevo

Željka Bjelčić, Sarajevo

Jozo Blažević, Posušje

Marko Ivan Blažević, Kazaginac

Ante Boras, Vitina

Ivica Boras, Vitina

Mario Bošnjak, Ljubuški

Radoslav Bošnjak, Ljubuški

Vinko Braćić, Čitluk

Andrija Bradvica, Ljubuški

Josip Brkić, Čitluk

Mirna Brkić, Čitluk

Borislav Brozek, Sarajevo

Astrida Bugarski, Sarajevo

Ivan Bule, Sarajevo

Valentina Bulić, Dubrovnik

Tihomir Buljan, Čitluk

Jadranka Bušić–Pešorda, Široki Brijeg

Ivan Cigić, Široki Brijeg

Ante Crnogorac, Posušje

Mira Crnogorac, Posušje

Vjekoslav Čamber, Posušje

Ivo Čeko, Livno

Mladen Čilić, Čitluk

Ivica Čolak, Široki Brijeg

Ivo Čolak, Široki Brijeg

Daniel Čulina, Sarajevo

Ivo Čupić, Sarajevo

Damir Čutura, Posušje

Nikola Čutura, Posušje

Mirela Čuvalo, Ljubuški

Marinko Ćavar, Široki Brijeg

Stipe Ćavar, Čitluk

Nino Ćorić, Ljubuški

Jadranko Ćuk, Kočerin

Ante Ćužić, Široki Brijeg

Tomislav Ćužić, Široki Brijeg

Vera Daneš, Sarajevo

Veronika Davidović, Sarajevo

Ivica Dodig, Međugorje

Radoslav Dodig, Ljubuški

Krešimir Dominković, Orašje

Rade Dragičević, Čerin

Ivan Dugandžić, Široki Brijeg

Željko Dugandžić, Čitluk

Lidija Dugandžić, Čitluk

Nada Đerek, Posušje

Lidija Fekeža, Sarajevo

Marija Filipović–Pančić, Sarajevo

Nada Gabela, Sarajevo

Nedjeljko Galić, Žitomislići

Vera Gašpar, Široki Brijeg

Zdravka Gelo, Lusnić Livno

Mirko Grujić, Sarajevo

Ana Havel, Sarajevo

Krešo Herceg, Ljubuški

Serafin Hrkač, Čitluk

Ivan Žarko Ilić, Vrgorac

Vesna Ilić, Sarajevo

Ante Ivančić, Vir

Anita Ivanković, Čitluk

Marija Janković, Sarajevo

Anto Jelić, Sarajevo

Gojko Jelić, Široki Brijeg

Ivo Jerkić, Čitluk

Ante Jerković, Sarajevo

Nedjeljko Jerković, Čitluk

Ana Jović, Vir Kod Posušja

Ivan Jukić, Posušje

Mara Jukić, Vir Kod Posušja

Mate Jukić, Runović

Dinko Jurić, Mostar

Vesna Jurišić, Sarajevo

Ivan Kaleb, Ljubuški

Aleksandar Kalmar, Sarajevo

Ivan Kapular, Čitluk

Zora Kapular, Čitluk

Zdenko Karačić, Čitluk

Ilijana Korać, Dubrovnik

Kornelije Kordić, Čitluk

Nikola Kordić, Čitluk

Luca Koroman, Sarajevo

Ante Kovač, Posušje

Blago Kovač, Posušje

Ljubo Kovač, Posušje

Ivanka Kovačević, Sarajevo

Predrag Kovačić, Široki Brijeg

Grgo Kozina, Međugorje

Jozo Kožul, Turčinovići

Pero Kožul, Široki Brijeg

Predrag Kožul, Široki Brijeg

Blanka Kraljević, Široki Brijeg

Miro Kraljević, Široki Brijeg

Mladen Kraljević, Posušje

Stjepan Krasić, Čitluk

Stjepan Krasić, Roma

Stjepan Petar Krasić, Posušje

Veselko Kvesić, Široki Brijeg

Željka Kvesić, Čitluk

Ljerka Lajtner, Sarajevo

Vencel Lasić, Sarajevo

Viktor Lasić, Jare

Branko Leko, Posušje

Marinko Leko, Posušje

Josip Lisac, Sarajevo

Dijana Lonac, Sarajevo

Helena Lončar, Posušje

Ćiril Lovrić, Podhum Kod Livna

Marija Lovrić, Široki Brijeg

Zlatan Luburić, Ljubuški

Ivo Lučić, Ljubuški

Tomo Lučić, Ljubuški

Mara Ljubić, Sarajevo

Ruža Ljubić, Čitluk

Mate Majić, Čitluk

Draško Mamić, Livno

Petar Mario Mamić, Livno

Anđelka Mandić, Livno

Tihomir Mandić, Široki Brijeg

Ante Marić, Drinovci

Ružica Marić, Sarajevo

Stjepan Marić, Sarajevo

Toni Marić, Široki Brijeg

Zdravko Marić, Sarajevo

Franka Marijanović, Čitluk

Ljiljana Marjanović, Sarajevo

Mirko Marjanović, Sarajevo

Ante Markotić, Mostar

Zdravko Marušić, Široki Brijeg

Ivan Matić, Ljubuški

Ivana Matić, Sarajevo

Vesna Matić, Sarajevo

Davorin Medić, Ljubuški

Stojan Medić, Donji Hamzići

Miroslav Mihalj, Široki Brijeg

Ante Mihaljević, Podhum

Jozo Mihaljević, Vidoši

Blago Mikulić, Sarajevo

Grgo Mikulić, Kočerin

Ivan Mikulić, Kočerin

Kamilo Milas, Čitluk

Mate Miletić, Čitluk

Rudolf Miličević, Radišići

Krešimir Milićević, Čitluk

Vladimir Milinović, Sarajevo

Ante Mišetić, Ljubuški

Dragan Mišetić, Ljubuški

Vlatko Mišetić, Posušje

Anto Mišković, Livno

Stanislav Mucić, Ljubuški

Šimun Musa, Čitluk

Katica Mustapić–Šantić, Široki Brijeg

Snježana Mutapčić, Sarajevo

Tihomir Nakić, Čitluk

Ante Nevjestić, Sarajevo

Dragana Nuić–Vučković, Široki Brijeg

Daniel Oreč, Široki Brijeg

Jerko Oreč, Posušje

Vinko Oreč, Posušje

Ivan Ostojić, Čitluk

Mira Ostojić, Čitluk

Nikola Ostojić, Međugorje

Marinko Ostojić–Mrga, Čitluk

Zoran Palameta, Ljubuški

Veljko Paškvalin, Sarajevo

Vlado Pavičić, Ljubuški

Ivan Pavlović, Ljubuški

Mile Pavlović, Čitluk

Vinko Pavlović, Čitluk

Krešo Pehar, Čitluk

Zdenka Pehar, Čitluk

Zvonimir Pehar, Čitluk

Jure Pelivan, Sarajevo

Jakov Perković, Livno

Šimun Pervan, Međugorje

Tomislav Pervan, Čitluk

Jasminka Petric, Posušje

Anka Petrović, Sarajevo

Zvonimir Petrović, Sarajevo

Dražen Petrušić, Ljubuški

Velimir Pinjuh, Čitluk

Martin Planinić, Čitluk

Darinka Plavšić, Sarajevo

Milenko Plavšić, Sarajevo

Antonela Primorac, Ljubuški

Franjo Primorac, Čitluk

Ivan Primorac, Čitluk

Josip Primorac, Sarajevo

Milkica Primorac, Dubrovnik

Ivan Prskalo, Čitluk

Zlatko Prusina, Čitluk

Željko Puđa, Livno

Zdenka Radić, Radišići

Ivan Radišić, Čitluk

Igor Radovanović, Sarajevo

Bosiljko Rajić, Sarajevo

Emil Raspudić, Čitluk

Katarina Rašo, Sarajevo

Dubravka Rauković, Sarajevo

Marko Romić, Mostar

Jure Rupčić, Ljubuški

Dalibor Ružička, Sarajevo

Leona Sabolek, Sarajevo

Josip Salapić, Sarajevo

Josip Schreilechner, Sarajevo

Bariša Sivrić, Čitluk

Marin Sivrić, Međugorje

Iko Skoko, Međugorje

Stjepan Skoko, Gradac

Ivan Soldo, Široki Brijeg

Marijofil Soldo, Široki Brijeg

Marko Soldo, Čitluk

Ruža Sopta, Široki Brijeg

Milan Stančić, Sarajevo

Andrija Stojić, Čitluk

Anđelka Stojić, Čitluk

Ferdo Stojić, Metković

Irena Stojić, Čerin

Ivan Stojić, Čitluk

Ivan (Serafinov) Stojić, Čitluk

Ivana Stojić, Dragićina

Jakov Stojić, Čerin

Mile Stojić, Čerin

Miljenko Stojić, Međugorje

Ana Sučić, Livno

Mladen Sučić, Livno

Jakov Sulić, Čitluk

Franjo Sušac, Čitluk

Ivana Sušac, Ljubuški

Mario Sušac, Čitluk

Josip Siniša Šagi, Sarajevo

Željka Šaravanja, Široki Brijeg

Anto Šarić, Sarajevo

Božidarka Šćerbe–Haupt, Sarajevo

Krešimir Šego, Čitluk

Borka Šiljeg, Vitina

Borislav Šimović, Čerin

Zlata Šimović, Čitluk

Ljiljana Škegro, Radišići

Želimir Šoše, Grude

Mira Šunjić–Beus, Sarajevo

Eugen Šušak, Široki Brijeg

Nenad Tomić, Donji Mamići

Adam Topić, Široki Brijeg

Eleonora Trlin, Sarajevo

Nita Tulić, Sarajevo

Zlatko Tulić, Sarajevo

Zdenka Udovičić, Ljubuški

Jure Vasilj, Međugorje

Mario Vasilj, Međugorje

Mario (Jozo) Vasilj, Međugorje

Petar Vidić, Sarajevo

Leo Vlahović, Sarajevo

Igor Vrco, Sarajevo

Ivan Vukoja, Vitina

Marin Vukoja, Široki Brijeg

Tihomir Vukšić, Ljubuški

Zoran Vukšić, Ljubuški

Radoslav Zadro, Široki Brijeg

Silvana Zadro, Široki Brijeg

Leonard Zelenka, Sarajevo

Katica Zelić, Ljubuški

Markan Zelić, Ljubuški

Andrija Zeljko, Široki Brijeg

Dobroslav Zovko, Gornji Veliki

Ograđenik

Jozo Zovko, Široki Brijeg

Marija Zovko–Jurić, Mostar

Vlasta Jelena Žuljić, Sarajevo

Redoviti članovi Matice hrvatske u europskim i prekomorskim zemljama

Mirko Bašura, Ludwigshafen

(Njemačka)

Zdravko Blažeković, Astoria (SAD)

Ante Dabo, Tiel (Nizozemska)

Lazar Dodić, Bochum (Njemačka)

Malkica Dugeč, Stuttgart (Njemačka)

Anto Djoja, Hagen (Njemačka)

Mauricij Frka Petešić, Pariz (Francuska)

Nada Fumic, Ludwigshafen (Njemačka)

Čedo Gobin, Ludwigshafen

(Njemačka)

Stjepan Hadrović, Buffalo (SAD)

Ankica Horvat, Mannheim (Njemačka)

Ivanka Jagić, Düsseldorf (Njemačka)

Nada Jelinić, Ludwigshafen

(Njemačka)

Blaženka Jergović, Rosenheim

(Njemačka)

Roland Jovanović–Barolda, London (Velika Britanija)

Niko Kličan, Beč (Austrija)

Tomislav Klobučar, Bankeryd

(Švedska)

Tonka–Antonija Klobučar, Bankeryd (Švedska)

Marijana Koop, Düsseldorf (Njemačka)

Ivica Košak, Idstein (Njemačka)

Zlata Krolo, Ludwigshafen (Njemačka)

Zdravka Krpina, Rim (Italija)

Zdenko Leto, Ludwigshafen

(Njemačka)

Jiri Malanik, Pfaffhausen (Švicarska)

Ilonka Mandić, Ludwigshafen

(Njemačka)

Mladenka Marinović–Sušac, Niefern (Njemačka)

Šimun Mrđan, Ludwigshafen

(Njemačka)

Marijan Nikolić, Ludwigshafen

(Njemačka)

Ilija Peran, Mannheim (Njemačka)

Staša Skenžić, Sosnowiec (Poljska)

Ana Stojević, Beč (Austrija)

Antun Sučić, Altbach (Njemačka)

Nada Šunjić, Amstelveen (Nizozemska)

Margareta Topalović, Ludwigshafen (Njemačka)

Marija Tuškan, Cincinnati (SAD)

Vera Valčić Belić, Vancouver (Kanada)

Mate Vekić, Trst (Italija)

Branislava Zaradić, Beč (Austrija)

Redoviti članovi Matice hrvatske koji su preminuli tijekom 2004/05.


Petar Guberina, Zagreb

Ivan Gugić, Vinkovci

Antun Hoblaj, Goričan

Josip Jernej, Zagreb

Zvonimir Komarica, Zagreb

Ivan Košč, Bjelovar

Ana Kovačević, Gospić

Miroslav Kurelac, Zagreb

Stjepan Markač, Zagreb

Gorazd Nikić, Zagreb

Stjepan Puljiz, Split

Sunčana Skrinjarić, Zagreb

Jela Tadijanović, Zagreb

Napomena: ovom se prilikom ispričavamo dr. Zvonimiru Bartoliću kojega, zbog tehničke greške, ne spominjemo u popisu redovitih članova Matice hrvatske u 2003, objavljenoga u »Kolu«, broj 1, proljeće 2004.

Pripremio Josip Brleković

*

Početkom 2005. na mjesto pročelnika Odjela za filozofiju izabran je Ivan Kordić. ( Pocetkom 2005. na mjesto procelnika Odjela za filozofiju izabran je Ivan Kordic.

Kolo 4, 2004.

4, 2004.

Klikni za povratak