Knjige

Usmene lirske pjesme

Priredio Stipe Botica

K A Z A L O

Predgovor (Stipe Botica)
Bibliografija (S. B.)
1. Publikacije
2. Rukopisne zbirke
3. Stručna literature
4. Kratice

STARIJI ZAPISI
(od prvih bilježenja do kraja XVIII. stoljeća)
1. Još poidoh ravnim poljom
2. Orao se vijaše nad gradom Smederevom
3. Vila je moma tri vjenačca
4. Našla 'e hrabra djevojčica u travici speći
5. A ti, divojko šegljiva
6. Ne daj mene staru hrabru
7. Naš gospodin poljem jizdi
8. Marko Kraljević i brat mu Andrijaš
9. I kliče devojka, pokliče devojka
10. Popivka o porazu Turaka kod Siska 1593.
11. Majka Margarita
12. Kuliko je u Lici Gradova
13. Boj na Krbavskom polju
14. Balada o kneginji Vidosavi
15. Sestra Iva Hrvaćanina
16. Iz javora suhoga žuti cvijet procaptio
17. Oružan junak Dunaj prepliva
18. Uz potok, niz potok
19. Glas dopade mladu
19a. Koje je drijevce sred mora
20. Kako je Novaku utekla vila njegova ljubovca
21. Kako je Marko Kraljević poljubio vjerenicu a ona ga nije poznala
22. Molitva gizdave divojke
23. Kako planinkinja vila zavadi dva brata Jahšića
24. Trudan junak kroz goricu prođe
25. Pokri, djevojko, koprinom kose
26. Uticali se gospodičići
27. Hvalila se žuta dunja na moru
28. Ja putovah ljetni dan do podne
29. Vino pije kita od Senjana
30. Gorom jezde dva mila brajana
31. Ja usadih vitu jelu
32. Što se bili kraj sinjega mora
33. Vino pije Dojčin Patar, varadinski ban
34. Rano rani Jagoda na vodu (Nejaka Jagoda)
35. Što m' se sjaji to u Zadru gradu?
36. Lepi Ive terga Rose
37. Popijevka Radića Vukojevića
38. Najljepša je ta zvijezda Danica
39. Rasla je višnja crljena
40. Prodoh kroz goru, ne znam kroz koju
41. Xalostna pjesan za plemenite Asan-Aghinize (Asanaginica)
42. A ja se priniknuh trudan vodu piti
43. Lipa je divojka
44. Lasno ti je poznati divojke (Ljubljena i neljubljena djevojka)
45. Drag se i draga na livadi ljube (Kletva dvoje zaljubljenih)
46. Ivan se majci moljaše
47. Izrasla mlada travica
48. Sidila moma kraj mora
49. Spava Janko pod jablankom
50. Rosna bosa, košutico
51. Divojčica vodu gazi

NOVIJI ZAPISI
(od početka XIX. st. do našega vremena)

a) Pjesme o ljudskom životu
52. Spavaj, čedo (moje), rodila te majka
53. Nini, nani, moj sokole
54. Ja posijan bjelicu šenicu
55. Ja sem jeden mali zajec
56. Sijala Mare murtelu
57. Sedla konja skeledžija Ivo
58. Vijala se vrbičica
59. Susrilo se momče i divojče
60. Ječam žela Maruša djevojka
61. Koji bi me momak zavolio
62. Djevojka je kraj gore stajala
63. S onu stranu Orljavice
64. Divojčica župić gazi
65. Savo vodo, pozdravi mi dragog
66. Velika je u livadi trava
67. Zorja, zorja moja, ne shajaj mi rano
68. Šetala se divojčica
69. Dva se mila u selu miluju
70. Garifule mili
71. Prošetala lijepa Ana
72. Soko sidi na studenoj stini
73. Poletio soko ptica (Otkud biser)
74. Jačke 1
75. Kuliko je u Liki gradova
76. Jubavi, jubavi!
77. Divojčica lanak sije
78. Zaspa Ivo na travi zelenoj (Zmija iz njidarca)
79. On. Oj Marica, klinčac gusti
80. O Ivane, sumbul - zlato
81. Oj ti višnja višnjica
82. Rujna zora rudi
83. Rano rani mlada Katarina (Djevojčino vidro)
84. U Milice duge trepavice
85. Divojka je pokraj gore stala
86. Mujo majku po đulbašči voda
87. Kad se ženi Celenbrija Mujo (Pričinjala se mrtvom)
88. Lip se Ivo k brdu šeće
89. Sidi Ane na stazi
90. Sadi Ivo bora zelenoga
91. Ićindija, sunce prihađaše
92. Sunce jarko, ne siješ jednako
93. Oj divojko, ča si tako lipa
94. Ni u Liki snahe ni divojke (Ive Karlović i Marica divojka)
95. Kupil sem ti ropčeka
96. Kokotiček, kukuriček
97. Višnjica nam obrodila
98. Star se šeće po palači
99. Tiček leti, tiček leti
100. Ćuk sedi, ćuk sedi na zelenom boru
101. Vezak vezla divojčica
102. Večer si pojdem po svilnoga rupca
103. Podigla se gusta tama
104. Ober kleti mesec sveti
105. Klinček stoji pod oblokom
106. Julijanka tancuvala
107. Titrala se lipa Mara
108. Budila majka Ivana
109. Na dvoje se sunce razdvojilo
110. Sjedi Mare na čardaku (Mare paun)
111. Podsijala sjajna misečina
112. Zeleni se zelena livada (Ljuba Ivanova)
113. Poboli se gospodine Vide (Bolani Vid pomaže vilama igrati kolo)
114. Bila vila Vida dozivala
115. Mene moji za nedragog daju
116. Đuro imal mladu lubu
117. Vezla gaće tanahna Fatima
118. Pribila grlice
119. Trimahane
120. Šetnju šeta Karloviću Ivo (Ivan Karlović i sestra)
121. Kad kauri Klis grad porobiše
122. Oj devojko mala
123. Šetala se lepa Mara
124. Vino pije kralju od Budima
125. Zrasla mije vinska rozgva
126. Stal sem se ja v jutro rano
127. Ja s' oženih iz Novoga grada
128. Lijepom Ali utekla djevojka
129. Uletila šaren ptica, perja šarena (Moma od zla vojna)
130. Tri puta me privarila draga
131. Crna goro, puna ti si lada (Jad jadujem)
132. Zazvonila zvona semerinska
133. Kada sunce na poldnevu biše
134. Rodila loza dva grozda (Okrutni Ive)
135. Prosio Ivo Anicu (Dvě sestre za jednim)
136. Hasan aga na gori siđaše (Koji ti je najmiliji bio)
137. Ljubila se Ane Ljubovića
138. Šetala se lipa Katarina
139. Ive kosi, rukavice nosi
140. Sinoć Ivi b'jela knjiga došla
141. Vehni mi fijolica, ne žalosti me
142. Oj jesenske duge noći
143. Pasla ovce Šuičkinja Mara
144. Klikne vila s visoke planine (Smrznuti svatovi)
145. Sto se sunce pokraj gore krade? (Snaha Jelina i diver Pavle)
146. Sunce staše, zalazaše
147. Mila majko, kaž' mi pravo (Nesretna kči)
148. Sunce zađe, a mjesec izađe
149. Mladi Joža svate zbira
150. Ženio se Banđurica
151. Lipa Mara lišće umivala
152. Proletila dva crna gavrana (Gavrani javljaju smrt Pere Daničića)
153. Fran se i Lijana (Fran i Lijana)
154. Bol boluje Ivo i Anica
155. Divojka je brala (Ranjeni junak)
156. Vu te černe gore (Ranjeni junak)
157. Junak stoji v crne gore
158. Mara spava kraj Dunaja
159. Oj, ti tožni človek
160. Velik jogen gori vu te crne gore
161. Ivo Maru prosi na bunaru
162. Male pismice o životu čovjeka

b) Pjesme o odnosu čovjeka prema svijetu oko njega
163. Šetala se, šetala (Prokleta topola i jasika)
164. Di je voda vrilica
165. Ajme, sinko, diko moja
166. Ka' je Juda Boga proda
167. Šal je sveti Mikula
168. Lipi s' Niko na raj naslonio
169. Šetala, prošetala
170. Jarko s' sunce na put opremalo
171. Car Salamun, mudrim su ga zvali
172. Zacvela vinska jagoda (Romari)
173. Kad divojka brata ne imaše
174. Dvanajst svetih apostolov (Sveti brojevi)
175. Svetoga je Petra mati
176. Šetnju šeta blažena Marija (Sveci blago dijele)
177. Preporuči hodili
178. Tiho je more kano raj (Kum vilinu sinu)
179. Vino pije Banoviću Mate (Djevojka ubija očima junake)
180. Lipa Mare rosno žito plila (Mare i zmaj)
181. Dvije kume zakumile kuma (Sin u janjetu)
182. U Ivana devet ćeri biše (Očeva kletva)
183. Sokol sjedi na Udbini gradu
184. Brod brodila bila vila (Vila utopljenica)
185. Koprive su rodile
186. Grad gradio Koviljiću
187. Sinoć se je kasno (Čudesna lađa)
188. A javore, zelen bore
189. Nutre va ten grade
190. Igrala zlatna jabuka
191. Sadila je Mare (Riba zlatokrilna)
192. Se su se gore zazelenile
193. Tenka mala konoplica
194. Lepo je nebo kinčano (Senje Jakovekova)
195. Povorčići ovce pasu
196. Sadila sem bažilek
197. Široka mi kopriva
198. Tekla zv'jezda Danica
199. Vatra gori u vilovskoj gori
200. Doleće cv'jetak iz tuđe zemlje (Počasnica djevojci)
201. Tancala bi al ne mogu
202. Grize momak jabuku (Svatovska)
203. Jezdio kume konja niz ravno polje
204. Igraj kolo, igraj kolo
205. Ne puš vitre, mećevnjaće
206. Majka Mari kosu plela
207. Oj jezero sve zeleno
208. Prva kita prvjenčeva (Kad dolazi po djevojku)
209. Rosna, rosna košutice
210. Uvila se zlatna žica
211. Po Prigorju, po Prigorju
212. U petak se, nane (Teške su suze materine)
213. Prošal je prošal (Zeleni Juraj)
214. Dalom - balom kralju
214a. Lipi Ive kris nalaže
215. Zaigrala bela vila (Ivanjski krijes)
216. Došli smo vam kolendati
217. Žito žela lipota divojka (Daj, divojko, što si obećala)
218. Žito žela Marica divojka
219. Tri djevojke žito žele
220. Pimo, braćo, vince
221. Pij, pij s punoga
222. Prišev je, prišev sveti Martin
223. Kolko ima, dušo
224. Karamfile, pleme moje
225. One dvi jabuke, ke ti majka dala
226. Lepo nam peva ptica kos
227. Zbor zborile Zemunke divojke
228. Sagradit ću kuću
229. S prvem putum, draga (Gumbelijum beli)
230. Dvoje se je zaašikovalo
231. Falila se lepa Jana (Star i mlad na konju)
232. Grad se beli preko Balatina
233. Rasla tunja i nuz nju jabuka (Sokol se je privario)
234. Visoke su te kalničke planine
235. Ča je more
236. Mlad se Ivo na vojnicu sprema
237. Zaspala djevojka kraj Save na bregu
238. Izvor voda izvirala
239. Sinoć mi je ruža procvjetala
240. Lipa ti je zelena livada
241. O more duboko
242. Lepo meni poje vtica papiga
243. Zemlju dile orle i sokole
244. Mili Bože, čuda velikoga (Dvi ptice zemlju podilile)
245. Jabuka je moja
246. Oj Nadaljski zdenci, kadi voda 'zvire
247. Lipa moja črna gora
248. Čubar bilje, dušo
249. Draga nan je zemlja
250. Okolo grada zelena trava
251. Lijep ti je Ladko Janko (Zavičaj Ladka Janka)
252. Vrbniče nad morem
253. Mal mi je vrtek ograjen
254. Lepa moja gora zelena
255. Oj petrinjsko ravno polje
256. Pudarice ne pudaru grožđe
257. Pod Budimom ovce plandovale (Žalila dragog devet godina)
258. Čija gora, Ivo, čija gora, Ivane
259. Koj se jono sveti pod goro visoko?
260. Pivalo je Ture uz tambure
261. Boga moli Vlašče momče
262. Kolo igra Radojica
263. Popuhnul je hladan vetar (Marina kruna)
264. Divlji jelen Boga moli (Marina kruna)
265. Kad mletačke plavi (Turne moj lipi)
266. Tiho je more kako kal (Albus kraj)
267. Beli dan u jutro se ne razdanil
268. Zazval bratac sestru na večerku
269. Ovce pasla mlada čobanica (Možeš za nj poći)
270. Tuži junak, tuži vu madžarski vuzi
271. Gospoda se zbirala
272. Stal se jesem rano jutro, malo pred zorjum
273. Lepo pevaj, ptiček, drobni moj slaviček

PRILOZI
Bilješke (S. B.)
A) Opće napomene
B) Napomene uz pjesme
Tumač imena i izraza (A. K.)
Rječnik (A. K.)

Biblioteka Stoljeća hrvatske književnosti, glavni urednik Vlatko Pavletić, izvršni urednici Dubravko Jelčić i Josip Vončina.


Usmene lirske pjesme

Klikni za povratak