Knjige

Tridentska baština

Katolička obnova i konfesionalizacija u hrvatskim zemljama. Zbornik radova

Urednice izdanja ZRINKA BLAŽEVIĆ i LAHORKA PLEJIĆ POJE


Tridentski koncil (1545-1563), čija se 450. obljetnica obilježavala 2013., bio je vrhunac pokreta za sveobuhvatnu teološku i insčitucionalnu reformu Katoličke crkve. Osim toga imao je i dalekosžne posljedice u preoblikovanju različitih političkih, socijalnih i kulturnih struktura. Osim uvođenja novih liturgijsko-sakramentalnih i pastoralno-katehetskih normi i organizacijsko-administrativnih promjena unutar same Katoličke crkve, a proces katoličke obnove zahvatio je i mnoga druga područja.

Korjenito mijenjajući odnose između Crkve i držve, on je utjecao na formiranje socijalne i moralne discipline, oblikovanje različitih kulturnih i obrazovnih modela, na konstituiranje etno-konfesionalnih, socijalnih i rodnih identiteta, kao i na ljudsku svakodnevnicu. Želeći ispitati ostvarenja i posljedice tridentskih reformi u hrvatskom i širem regionalnom kontekstu, u suorganizaciji niza visokoškolskih i znanstvenih institucija, održan je u prosincu 2013. znanstveni skup Tridentska baština: katolička obnova i konfesionalizocija u hrvatskim zemljama.  

U zborniku radova s toga skupa okupljeno je trideset znanstvenih članaka koji iz interdisciplinarne perspektive ispituju manifestacije procesa katoličke obnove i konfesionalizacije u hrvatskim zemljama. Radovi su podijeljeni na tri dijela (povijesni, teološki i kulturno-povijesni) koji zajedno čine komplementarnu cjelinu.

Tekstovi objedinjeni u povijesnom i teološkom dijelu zbornika obrađuju niz znanstveno relevantnih tema kao što su dosezi dosadašnjih znanstvenih istraživanja tridentske baštine i zacrtavanje njihovih budućih smjernica u hrvatskoj povijesnoj znanosti, ispitivanje složenih odnosa političke, socijalne i crkvene domene u sklopu procesa konfesionalizacije, te osobitosti realizacije tridentskih reformi u rimskoj središnjici s jedne i na prostorima hrvatskih povijesnih zemalja s druge strane.  Kulturnopovijesni dio zbornika posvećen je posttridentskim kulturnim praksama u najširem smislu, od jezične i umjetničke proizvodnje do medijskih oblika i propagandnih strategija, a sukladno najnovijim trendovima u inozemnim istraižvanjima katoličke obnove ispituju se i obilježja tridentske obrazovne politike te oblici socijalnog discipliniranja (Franjo Šanjek).

 

Zbornik radova sa znanstvenoga skupa održanog u Zagrebu 6. i 7. prosinca 2013. — Biblioteka Zbornici, glavna urednica Romana Horvat, urednički odbor Slavko Slišković, Marijan Steiner, Ivan Šestak i Nataša Štefanec, recenzenti Dunja  Fališevac i Franjo Šanjek, lektura i korektura Jasmina Han, lektura engleskih sažetaka Vanja Polić, oblikovanje korica Željko Podoreški, prijelom Služba tehničke pripreme MH / Neven Osojnik, tisak MediaPrint tiskara Hrastić d. o. o. (Zagreb). — Knjiga je opremljena sa 36 c/b ilustracija, sažecima na hrvatskom i engleskom jeziku te imenskim kazalom


Tridentska baština

PDF-ovi

Klikni za povratak