Knjige

Damir Barbarić

Skladba svijeta

Platonov 'Timej'. Tekst izvornika s hrvatskim prijevodom, uvodom te filološkim i filozofskim komentarom
»Timej će možda uvijek ostati najneusporedivije Platonovo djelo, kao što je dugo vremena vrijedio kao njegovo glavno djelo. Takve mješavine svećeničkog dostojanstva i groteskne šale, najviše apstrakcije i najšire empirije, matematike i fantastike ranije nije bilo, a niti se ikada ponovno pojavila. (...) Nijedna prava prirodna znanost ne može postojati bez toga da zna za svoju vlastitu povijest. A u toj povijesti jamačno nema nijednog pojedinačnog pisanog djela koje je djelovalo tako duboko i tako široko kao što je to slučaj s Timejem. Napisati povijest njegova utjecaja bila bi velika zadaća, za koju bi se historijsko istraživanje moralo povezati s prirodoznanstvenim i medicinskim« (Paul Friedländer)

»Platonov dijalog Timej  jedna je od prvih rasprava o filozofiji prirode u cjelokupnoj zapadnjačkoj povijesti, koja je možda više od bilo koje druge utjecala na povijesni hod filozofije prirode i prirodne znanosti. (...) Iznimna, štoviše središnja važnost Platonova Timeja u dugom razdoblju europske povijesti sve do sedamnaestog i osamnaestog stoljeća, počivala je na kasnije više nikad dostignutoj sintezi kozmoloških, prirodoznanstvenih, psihologijskih, fizio-logijsko-medicinskih spoznaja s onima čisto teoretske, naime ontologijske, teologijske i etičke naravi. (...) U novije vrijeme, poglavito od tridesetih godina 20. stoljeća, učestalo se javljaju pokušaji da se naučavanja izložena u Timeju povežu s najnovijim fizikalnim spoznajama, prvenstveno onima polučenima u obzoru kvantne fizike i teorije fluidnih čestica i polja« (Damir Barbarić).

Ovim prijevodom i komentarom Timeja Damir Barbarić nastavlja svoje dugogodišnje intenzivno bavljenjem Platonovom filozofijom, rezultati čega su sabrani u mnoštvu studija i članaka objavlje­nih u Hrvatskoj i inozemstvu te u knjigama: Poli­tika Platonovih 'Zakona''. Uvod u studij Platona, Zagreb 1986. (drugo, pregledano i dopunjeno izdanje Zagreb 2009); Platonova 'Politeia'. Knji­ga šesta i sedma. Uvod, prijevod i komentar, Zagreb 1991; Ideja dobra, Zagreb 1995; Anblick Augenblick Blitz, Tübingen 1999; (ur.): Platon. Das Gute und die Gerechtigkeit, Würzburg 2005; Annäherungen an Platon, Würzburg 2009; Chora. Über das zweite Prinzip Platons, Tübingen 2015.

ALETHEIA. Filozofska biblioteka Matice hrvatske, knj. 6, glavni urednik Luka Šeput, urednik biblioteke Damir Barbarić. — Prijevod teksta usporedo s grčkim izvornikom, bibliografija, imensko kazalo

 


Ocjene i prikazi

»Damir Barbarić jedan je od naših najspremnijih i zacijelo najboljih istraživača filozofske predaje, napose grčke antičke filozofije. Taj je svoj status potvrdio i učestalim objavljivanjem u inozemstvu, kod afirmiranih izdavača i u poznatim publikacijama. Predloženi prijevod Timeja, popraćen opsežnim filološkim i filozofskim komentarima, rezultat je dugogodišnjeg temeljnog izučavanja kako ovog dijaloga tako i cjeline Platonove filozofije. U cjelini gledano, Barbarićeva Skladba svijeta nije tek učena doksografska vježba iz povijesti filozofije, nego knjiga koja od početka do kraja služi stvari filozofije, programski teži biti strogo sistematskom raspravom. Što se tiče samog prijevoda, pred nama je vrlo jasan i nadasve skrupulozan prijevod, kvalitetom čak iznad mnogih znanih na dostupnim nam svjetskim jezicima. Filološki i filozofski komentari, zasnovani na izvornoj i bogatoj sekundarnoj literaturi, znatno produbljuju razumijevanje teksta i vođeni su najvišim filozofskim ambicijama. Uvod u prijevod donosi veoma zrelu, dostatno široko postavljenu, pouzdano vođenu i lijepo napisanu studiju. U ambijentu u kojem je filozofija već dulje vremena bez dodira sa samom sobom, dobrovoljno pristavši na ulogu sluškinje različitih društveno-kritičkih, psihoanalitičkih ili hipermoralističkih ideologija ili navodnih sistemsko teorijskih znanosti poput kognitivnih, za nadati se da će ova fundamentalna filozofska knjiga o nebesima i čovjeku kao 'biljki iz nebesa ponikloj' povratiti napuštenu izvornu filozofsku uznesenost i pronaći put do svojih zahvalnih čitatelja« (Mario Kopić, Filozofski magazin).

»Barbariću je snagom vlastita filozofiranja uspjelo potvrditi to da istinskim postignućima duha vrijeme ne znači ništa te time zbiljski očitovati i nasljedovati poznatu sliku iz Timeja o čovjeku kao biljci koja je svojim korijenjem vezana uz ono nebesko i vječno« (Petar Šegedin, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine)

»Ovaj prijevod s opsežnim komentarima ne samo da je izdavački pothvat važan za filozofiju i uopće za čitavu hrvatsku kulturu nego je, na neki način, i zrcalo Barbarićeva odnosa prema filozofiji i filozofijskoj tradiciji te putokaz k istinskom filozofiranju...« (Stipe KutlešaNova prisutnost)

Autori

Damir Barbarić

Damir Barbarić

Filozof, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju u Institutu za filozofiju u Zagrebu, od 2019. u mirovini. Predavao je filozofiju kao redovni pro­fesor u naslovnom zvanju na Hrvatskim studijima Sveuči­lišta u Zagrebu te kao gostujući profesor na sveučilištima u Beču, Tübingenu, Freiburgu i Berlinu. Predavanja je držao na sveučilištima u Europi, SAD, Meksiku i Japanu. Urednik te član uredništava i znanstvenih savjeta časopi­sa, zbornika i knjižnih nizova u Hrvatskoj, Njemačkoj, Ita­liji, Sloveniji i Argentini. Uz više od dvije stotine i pedeset izvornih članaka i studija objavljenih u periodici i različitim zbornicima u Hrvatskoj i inozemstvu  napisao je, uredio i za tisak priredio više od osamdeset knjiga, mnoge među njima i u Matici hrvatskoj.

Skladba svijeta

PDF-ovi

Klikni za povratak