Knjige

Damir Barbarić

Khora

O Platonovu drugom principu

   

Damir Barbarić u knjizi Khora: O Platonovu drugom principu razmatra pojam prostora, odnosno materije u kasnoj Platonovoj filozofiji, „što je nesumnjivo jedan od najizazovnijih i možda najčešće istraživanih problema u interpretacijama Platona izvođenim diljem svijeta u posljednjih tridesetak godina“ (Ozren Žunec).

Ova izvorna rasprava sadržava niz originalnih filologijskih i povijesno-filozofijskih razjašnjenja mnogih tradicionalno teških i do sada ili neriješenih ili pak različito, a često i međusobno protuslovno tumačenih mjesta u tekstovima najznačajnijih antičkih komentara Platonova djela, osobito njegova kasnog dijaloga Timej. Prijevod Timeja Damir Barbarić objavio je u Matici hrvatskoj te popratio filološkim i filozofskim komentarom (Skladba svijeta. Platonov „Timej“, 2017), a autor u uvodu naglašava da se Khora može čitati kao svojevrsna dopuna i daljnje pojašnjenje njegova komentara Timeja.

Rasprava Khora pobudit će zanimanje filozofa, a posebno stručnjaka za Platonovu i općenito antičku filozofiju, ali i ne samo njih nego i znatno šireg kruga znanstvene i kulturne javnosti jer su „njome na uvid ponuđeni ne samo rezultati autorova izvornog filozofijskog promišljanja nego i kompetentni, svagda kritički izloženi pregledi značajnog dijela suvremenoga europskog i svjetskog povijesno-filozofijskog i filozofijskog istraživanja“ (Ozren Žunec).

Biblioteka Parnas. Niz Filozofija, glavni urednik Luka Šeput, likovna i tehnička oprema biblioteke Luka Gusić, priprema Tehnička priprema MH (Neven Osojnik), tisak Grafomark (Zagreb).


Autori

Damir Barbarić

Damir Barbarić

Filozof, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju u Institutu za filozofiju u Zagrebu, od 2019. u mirovini. Predavao je filozofiju kao redovni pro­fesor u naslovnom zvanju na Hrvatskim studijima Sveuči­lišta u Zagrebu te kao gostujući profesor na sveučilištima u Beču, Tübingenu, Freiburgu i Berlinu. Predavanja je držao na sveučilištima u Europi, SAD, Meksiku i Japanu. Urednik te član uredništava i znanstvenih savjeta časopi­sa, zbornika i knjižnih nizova u Hrvatskoj, Njemačkoj, Ita­liji, Sloveniji i Argentini. Uz više od dvije stotine i pedeset izvornih članaka i studija objavljenih u periodici i različitim zbornicima u Hrvatskoj i inozemstvu  napisao je, uredio i za tisak priredio više od osamdeset knjiga, mnoge među njima i u Matici hrvatskoj.

Khora

PDF-ovi

Klikni za povratak