Knjige

Jezik na križu / Križ na jeziku

Svezak 2. Lektori i jezična kultura

priredila Jelena Hekman

Lektorska je tuga pregolema
, naslov je jednoga članka iz posebnoga tematskog priloga naslovljenog Križ na jeziku koji je objavljen početkom 2000. u »Vijencu«. O jezičnoj kulturi naše inteligencije pisali su iz lektorske perspektive tada ponajbolji hrvatski lektori i jezikoslovci, problematizirajući smisao i granice lektorskoga posla i jezične redakture, odgovarajući na pitanje trebaju li nam uopće lektori. Rasprava je potaknuta krajnje negativnim spoznajama o nepismenosti hrvatske inteligencije, a tekstovi ni danas ne gube na aktualnosti, dapače...

Doduše, deset godina poslije imamo nekoliko novih razlikovnih rječnika i rječnika hrvatskoga jezika, imamo nekoliko novih jezičnih savjetnika i novih pravopisa, ali i nadalje imamo istih, a k tomu još i novih jezičnih problema!


KAZALO


Uvod (Jelena Hekman)

Umjesto predgovora
Nives Opačić O križu i oko njega


I.

Marko Samardžija Jezična kultura
Nebojša Koharović Pravopisni križ svejedno gori (Kratka povijest hrvatskih pravopisa)
Stjepan Babić Jezični savjetnici
Branka Tafra Hrvatske gramatike
Alemko Gluhak Hrvatski rječnici
Marko Tadić Hrvatski računalni korpusi
Marija Znika Hrvatski jezik danas i sutra


II.

Stjepan Babić Teze o lektorima
Josip Silić I pravopisna pravila mogu nauditi jeziku
Dalibor Brozović Jezik i !ektori
Vladimir Anić Autor i onaj drugi
Radoslav Katičić Križ lektora
Ivo Pranjković Sastavljeno i nesastavljeno pisanje
Dragica Malić Kada/gdje smo izgubili koncepciju?
Josip Lisac Lektoriranje i jezična kultura
Branka Tafra Potezanje konopa
Nataša Bašić Strah od jezika i jezikoslovaca


III.

August Kovačec Smisao i granice lektorskoga posla
Vladimir Vratović Transparentne kontraverze!
Ranko Matasović Čemu lektori (u oskudnom vremenu)?
Darko Novaković Strah od mrtvih jezika i nehaj prema inozemnim abecedama
Dubravko Škiljan Lektorov križ
Zoran Kravar Lektorski stalež
Alemko Gluhak O lektoriranju


IV.
Luko Paljetak I/ili o l'ectoru
Pavao Pavličić Jezikova juha
Tonko Maroević Tko čita a ne pita
Čedo Prica Uvijek pomalo olovna vremena
Zlatko Crnković Lektorska je tuga pregolema


V.

Mirjana Jurišić Jezični policajci ili kako je morski pas postao tuljan
Živana Morić Dobar lektor zlata vrijedi, a od lošega oslobodi nas, Bože!
Lidija Bogišić Razapeti izmedu akademskog promišljanja i svakodnevice
Žarko Anić-Antić O nekim problemima jezične redakture i lekture Hrvatske enciklopedije
Saša Vagner-Perić Koristiti, ne štetiti
Slaven Batnožić Novi sadržaji na internetskom poslužitelju Matice hrvatske

Knjiga je rasprodana!

Biblioteka Vijenac, knj. 6, sv. 2,urednici Jelena Hekman i Ivica Matičević. - Tematski prilog "Vijenca", broj 158 od 23. ožujka 2000.

Jezik na križu / Križ na jeziku

Klikni za povratak