Autori

Vera Blažević Krezić

Vera Blažević Krezić

Jezikoslovka i kroatistica, poslijedoktorandica pri Odsjeku za hrvatski jezik i književnost Filozofskoga fakulteta Sve­učilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Sudjeluje u realizaciji kolegija (vježbe i seminari) Staroslavenski jezik 1, Starosla­venski jezik 2, Slavenska pisma, Novija povijest glagolizma i dr. Dana 18. svibnja 2016. na Filozofskome fakultetu Sveuči­lišta u Zagrebu uspješno je obranila doktorski rad Jezik Mi­sala Dragutina Antuna Parčića, pod mentorskim vodstvom prof. dr. sc. Milice Lukić i prof. dr. sc. Matea Žagara.

Uz prof. dr. sc. Milicu Lukić (su)autorica je jedne znanstve­ne monografije (Divanimo, dakle postojimo - književnojezične i jezičnopovijesne studije, Matica hrvatska - Ogranak Osijek, Osijek, 2014), tridesetak znanstvenih i stručnih te po­pularnih radova koji su usmjereni na paleoslavističku, paleo-kroatističku i ćirilometodsku problematiku, slavenska pisma, hrvatsku dijalektologiju, književnoteorijske i književnopo­vijesne teme te na zavičajnu problematiku (tzv. slavonistika).

Od 2014. do 2018. izvodi nastavu fakultativnoga proseminara Jezik i pismo hrvatskih srednjovjekovnih tekstova na Zagrebačkoj slavističkoj školi u Dubrovniku. Na 44., 45., 46. i 47. hrvatskome seminaru za strane slaviste radila je i kao novinarka/urednica mrežnih stranica Škole.

S prof. dr. sc. Milicom Lukić te s brojnim unutarnjim i vanjskim dionicima sudjeluje u osmišljavanju, planiranju i pro­vedbi popularizacijskih nastavnih i izvannastavnih projekata posvećenih hrvatskoj glagoljaškoj kulturi u prošlosti i sadaš­njosti: performans Sto minuta S/slave - Glagoljica rediviva, 2013; Pisma sljubljena u potenciji (veza između glagoljičkoga pisma i Tolkienovih djela), 2014; projekt Glagoljaška večer(a) (I - IV): Gaštronomija dijaka grišnoga fra Karla z Osika, slavonskoga glagoljaša, 2015. (I), Gastronomia Zriniana Glagolitanska, 2016. (II), Glagoljaška večer(a) na Kreativnoj riznici, 2017. (III), Gastronomia Cyrillomethodianska, 2017. (IV); mobilna aplikacija Glagopedija - virtualna glagoljska enciklopedija, 2017. i dr.

Godine 2017. sudjelovala je u nastavnome usavršavanju u okviru Erasmus+ nastavne mobilnosti na Šleskome sveučili­štu u Katowicama (Institut za slavensku filologiju, Republi­ka Poljska). Iste je godine kao istraživačica pridružena timu znanstvenika okupljenom na znanstvenome projektu Hrvat­ske zaklade za znanost Jezik izdanja hrvatske protestantske tiskare u kontekstu književnojezičnih smjernica XVI. stolje­ća (2015-2019, voditelj projekta: prof. dr. sc. Mateo Žagar). Dana 20. rujna 2018. prof. dr. sc. Milica Lukić i dr. sc. Vera Blažević Krezić nagrađene su godišnjom Državnom nagra­dom za znanost Ministarstva znanosti i obrazovanja Republi­ke Hrvatske u kategoriji popularizacije i promidžbe znanosti, a za spomenute nastavne i izvannastavne popularizacijske projekte - Glagoljaška večer(a) IV ‒ Gastronomia Cyrillo­methodianska i Glagopedija — virtualna glagoljska enciklo­pedija - osmišljene i realizirane u 2017. godini.

Knjige