Autori

Vatroslav Kalenić

Vatroslav Kalenić

Kroatist i jezikoslovac (Zagreb, 1930 — Ljubljana, 1981). Čitav radni vijek (od 1957) proveo je na Filozofskome fakultetu u Ljubljani (gdje je radio kao lektor, docent te izvanredni profesor za hrvatski i srpski jezik; ondje je od 1970. do 1980. bio je i predstojnik Ka­tedre za srpskohrvatski jezik i književnost). Osim na Filozofskome fakultetu u Ljubljani Kalenić je surađi­vao i na RTV Ljubljana, u Društvu prevodilaca Slovenije, u slavističkom aktivu srednjoškolskih profesora u Ljubljani te na Pedagoškome fakultetu u Mariboru. Sudjelovao je također kao preda­vač na seminarima za strane slaviste u Ljubljani, Zadru, Sara­jevu, Beogradu i Dubrovniku. Bio je »zauzet i pedagoški inven­tivan nastavnik koji je na zanimljiv način tumačio zamršene odnose između hrvatskoga i srpskoga jezika. Posebno se bavio kontrastivnim proučavanjem hrvatskoga (u tadašnjoj termino­logiji srpskohrvatskoga) i slovenskoga jezika te lingvostilistič­kom problematikom« (Ivo Pranjković). Objavljivao je jezikoslovne, kroatističke, slavističke i anglističke radove.


Ovdje preuzmite autorov ljetopis i izabranu bibliografiju što ih je za ediciju Stoljeća hrvatske književnosti priredio Ivo Pranjković

Knjige

Rasprave i članci

Rasprave i članci

463 str.

2018.