Inkluzija 21

Inkluzija

PROJEKTI

Umjetnost za društvenu jednakost

Klara Jakobović

Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda održava jedinstveni projekt Vidim, čujem, osjećam umjetnost – programi socijalnog uključivanja u Slavonskom Brodu za osobe s invaliditetom kroz prilagođene kulturne sadržaje

Svakome od nas katkad su potrebni od­mor i bijeg od svakodnevnih obve­za, a nerijetko ćemo ih pronaći odlaskom na razne izložbe, koncerte i druge kultur­ne manifestacije. Međutim, posjete takvim i sličnim zbivanjima često uzimamo „zdra­vo za gotovo“, ne razmišljajući kako među nama postoje oni koji zbog različitih tjelesnih nedostataka ne mogu otkriti bogatstvo umjetničkog izričaja.

Radionica za slijepe i slabovidne u projektu Vidim, čujem, osjećam umjetnost/ Izvor fotografija: Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda

Dramske radionice vodit će redatelj Mario Kovač, koreograf Branko Banković te scenografkinja Nikolina Miletić

 Svjesna tog problema, Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda ove je godine započela s provedbom zanimljivog i u Hrvatskoj jedinstvenog projekta Vidim, čujem, osje­ćam umjetnost – programi socijalnog uključivanja u Slavonskom Brodu za osobe s invaliditetom kroz prilagođene kulturne sadržaje. Uz navedenu Galeriju umjetnina, u projektu sudjeluju i partneri Grad Slavonski Brod, Dječje kazalište Ivana Brlić-Mažuranić, Udruga gluhih i nagluhih Brodsko-posavske županije te Udruga slijepih Brodsko-posavske županije. Glavna je svrha ovog projekta, ističe ravnate­ljica Galerije umjetnina grada Slavonskog Broda Romana Tekić, povećati socijalnu uključenost za slijepe, slabovidne, gluhe i nagluhe osobe s urbanog područja Slavonskog Broda kroz razvoj mreže programa izvaninstitucionalnih usluga, koja u suradnji javnog i civilnog sektora omogućava aktivno uključivanje i podizanje kvalitete života osoba s invaliditetom.

Osim toga, Romana Tekić ističe kako će Galerija i njezini projektni partneri zajedničkim radom kao zajednica postići nekoliko važnih ciljeva, a to su: poštivanje ljudskih prava, tolerancija i uvažavanje različitosti, informiranost, suradnja i odgo­vor­nost svih sudionika društva, pravo na umjetničku kreaciju te ono najvažnije, jed­nakost sviju unatoč invaliditetu. Ovaj projekt, osim povećanja pristupa kulturnim sadržajima osobama s invaliditetom, ima i mnogo opsežniji cilj, a to je prije svega senzibilizirati javnost i utjecati na rušenje predrasuda prema sposobnostima osoba s invaliditetom, ističe ravnateljica Galerije.

 Rušenje predrasuda

Projekt Vidim, čujem, osjećam umjetnost vrijedan je 1.481.148,00 kuna, a u potpunosti je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda i od strane Republike Hrvatske. Rea­lizacija projekta započela je 15. veljače 2021, a trajat će do 15. veljače 2023. Budući da je projekt Vidim, čujem, osje­ćam umjetnost namijenjen osobama s inva­li­ditetom, iz Galerije umjetnina grada Sla­­von­skog Broda ističu da su prateći i oslušku­ju­ći doga­đanja na umjet­ničkoj sceni nastojali pronaći tim stručnjaka koji ima bogato is­kustvo u radu osoba s inva­lidite­­tom. Stoga su za provedbu dramskih radioni­ca te pripremu predstave i recitala za suradnju kao redatelja i izvršnog producenta oda­­brali Maria Kovača, koreografa i pro­du­centa Branka Bankovića te scenograf­kinju i rekviziterku Nikolinu Miletić. Ma­rio Ko­vač je, naime, 2015. doktorirao s te­mom Me­todologija kazališnog rada sa sli­je­pim i slabovidnim osobama te će upravo on na naj­bolji mogući način, sa svojim suradnicima, uvesti sudionike projekta u svijet kazališta. Ujedno će ih pripremiti za izvedbu poetskog recitala koji će svoju premijeru doživjeti krajem iduće godine u Galeriji Ružić, kulturnom središtu brodske Tvr­đa­ve.

Romana Tekić, ravnateljica Galerije umjetnina grada Slavonskog Broda

Recital je, napominje ravnateljica Gale­rije umjetnina grada Slavonskog Broda, namijenjen gluhima i nagluhima, ali i korisnicima bez tjelesnih oštećenja, kako bi ih se senzibiliziralo i utjecalo na ruše­nje predrasuda prema sposobnostima osoba s in­validitetom da sudjeluju u recepciji kul­turnih sadržaja i aktivnom kulturnom životu. Osim kazališnih radionica, u okviru projekta planirane su i radionice li­kov­nog odgoja sa slijepim i slabovidnim osobama, kao i ostalim osobama s invaliditetom, a za njihovu provedbu bit će zadužena Tanja Parlov, koja u Centru za odgoj i obrazovanje Vinko Bek provodi zanimljivu metodu likovnog odgoja učenika s oštećenjem vida, a koja se zasniva na odgoju taktilne pažnje te redoslijedu usvajanja elemenata likovnog jezika koji započinje upoznavanjem prostora i trodi­menzionalnog oblikovanja, a završava crte­žom. Takav je redoslijed, ističe Romana Tekić, „obrnut od uvriježenog redoslijeda u sustavu redovnog odgoja i obrazovanja, a zapravo korespondira s prirodnim senzomotoričkim razvojem djeteta, čime dobiva potencijal univerzalne primjene u ranom likovnom odgoju djece i time zavrjeđuje pažnju šire javnosti“.

 Interaktivni vodič

Usporedno s kazališnim i likovnim radionicama namijenjenima osobama s određenim tjelesnim oštećenjima, u tijeku je i izrada aplikacije, odnosno muzej­skog interaktivnog vodiča, koja će „omogućiti informiranje slabovidnih osoba o eksponatima Galerije te pospješiti aktivno uključivanje osoba s invaliditetom u kulturni i društveni život urbanog područja Slavonskog Broda. Aplikacija bi trebala biti u funkciji već krajem 2021“, pojašnjava Romana Tekić.

 U prizemlju i na prvom katu bit će postavljene taktilne trake za kretanje namijenjene slijepim i slabovidnim osobama

 Nadalje, tijekom provedbe dvogodišnjeg projekta, Galerija će u nekoliko navrata organizirati stručna vodstva po stalnom postavu Galerije s prevoditeljem na znakovnom jeziku. Projekt će, između ostaloga, uključiti i poneke aktivnosti izvan Slavonskog Broda pa će tako sudionici na proljeće moći sudjelovati na zajedničkom studijskom putovanju u Zagreb kako bi se tamo upoznali s primjerima dobre prakse kulturnog života osoba s invaliditetom. Također, prisustvovat će izvedbi kazališne predstave u Kazalištu slijepih te će posjetiti Tiflološki muzej. Iako će projekt Vidim, čujem, osjećam umjetnost trajati samo dvije godine, iza njega će ostati trajni tragovi.

Redatelj Mario Kovač (u sredini) voditelj je dramskih radionica na kojima surađuju i koreograf Branko Banković te scenografkinja Nikolina Miletić

U sklopu navedenog projekta planirana je adaptacija prostora stalnog postava Galerije Ružić kako bi se i nakon provedbe projekta olakšao pristup i recepcija kulturnog sadržaja osobama s invaliditetom. Tako će se u Galeriji Ružić ugraditi verti­kalna podizna platforma zahvaljujući ko­joj će osobama u kolicima, osobama s poteškoćama u kretanju te slijepim i sla­bovidnim osobama biti omogućen pri­stup katu zgrade na kojemu se nalazi i stalni postav. U prizemlju i na prvom katu bit će postavljene i taktilne trake za kretanje u prostoru namijenjene slijepim i slabovidnim osobama. Nadalje, u prostoru stalnog postava nalazit će se i orijentacijski plan na Brailleeovom pismu, rasvjeta će biti pri­lagođena slabovidnim osobama, a trenutačno je u planu uređivanje i tzv. taktilne galerije u kojoj će se slijepi i slabovidni dodirom upoznavati s različitim skulptura­ma. Prethodno spomenuta mobilna apli­kacija, muzejski vodič, osim teksta imat će i zvučnu interpretaciju sadržaja na hrvatskom i engleskom jeziku kako bi se slijepim i slabovidnim osobama mogao dje­lomično dočarati izloženi sadržaj i tema postava, pojašnjava ravnateljica Romana Tekić.

Želja za ovim projektom koji je oduševio sudionike prisutna je, ističe ravnate­ljica, već neko vrijeme. Međutim, dodatni poticaj za projekt dobili su 2020. kada su u prostoru Galerije Ružić ugostili in­klu­zivnu izložbu Gledam dodirom nastalu u suradnji Gradskog muzeja Karlovac te Centra za odgoj i obrazovanje Vinko Bek. „Ta nas je inkluzivna izložba pozvala da doživimo umjetnost kroz osjet dodira i upoznamo likovno stvaralaštvo djece s oštećenjem vida iz Centra za odgoj i obrazovanje, a nastalo prema već spomenutoj metodi likovnog odgoja Tanje Parlov. Mi se isto tako nadamo da će u budućnosti i naš projekt biti poticaj za neke nove surad­nje i nove projekte te da ćemo njegovom provedbom stvoriti trajne vrijednosti za osobe s invaliditetom u našem gradu“, ističe Romana Tekić.

 Pročišćenje duše

 U konačnici, ravnateljica Galerije umjet­nina grada Slavonskog Broda dodaje da je „dužnost svake muzejske ustanove pro­mišljati kako aktivno uključiti sve skupine svojih korisnika u aktivnosti, stvoriti uvje­te za ravnopravno sudjelovanje osoba s oštećenjem vida i sluha u njima, poštujući pritom dostojanstvo i interese osobe“. Jednakost sviju u društvu, bez obzira na invaliditet, i jest jedan od glavnih ciljeva ovog projekta, a upravo umjetnost, pokazali su to i brojni istraživački radovi, utječe na povećanje samouvjerenosti. Štoviše, Romana Tekić naglašava da je „umjetnost često i za samog umjetnika katarza kojom se oslobađa svojih negativnih iskustava, ali i za promatrača može biti svojevrsno pročišćenje duše“.

 Izrađuje se i aplikacija koja će omogućiti informiranje slabovidnih osoba o izlošcima

 Upravo u cilju povećanja svijesti javnosti o potrebi prilagođavanja umjetničkih sadržaja osobama s invaliditetom, kao i u cilju veće vidljivosti i promidžbe projektnih aktivnosti, bit će snimljen dokumentarni film koji će pratiti sve faze projekta Vidim, čujem, osjećam umjetnost. Film će biti premijerno prikazan početkom 2023, a dokumentirat će, između ostaloga, i reakcije sudionika projekta kako bi se i druge institucije i ustanove u budućnosti usmje­rile prema ovakvim i sličnim projektima koji zaista pridonose tome da ovo društvo bude društvo jednakih.

Obogaćivanje novim iskustvima

Osim nositelja projekta Vidim, čujem, osjećam umjetnost i projektnih part­nera, sudionici projekta su iznimno za­dovoljni dosadašnjim provede­nim aktivnostima. „S radošću iščekuju sva­ki slje­deći susret, ali moram dodati da se i mi, organizatori radionica, kao i vodite­lji, radujemo svakoj idu­­ćoj ra­dio­nici, jer na njima učimo jedni od drugih i obogaćujemo se novim iskustvi­ma. Svi ističu kako se do sada nisu imali prilike susresti s ovakvim vidom rada prilagođenog njima i nji­ho­vim potrebama i mogućnosti­ma“, govori Romana Tekić o re­ak­­cijama sudionika.

Inkluzija 21

21 - 7. listopada 2021. | Arhiva

Impressum

Inkluzija

Prilog Vijenca za promicanje socijalne uključenosti

Nakladnik

Matica hrvatska
Ulica Matice hrvatske 2
10000 Zagreb

Za nakladnika

Miro Gavran, predsjednik Matice hrvatske

Voditelj projekta

Goran Galić, glavni urednik Vijenca

Koordinatorica projekta

Jelena Gazivoda, izvršna urednica Vijenca

Urednik Inkluzije

Boris Beck

Projektna administratorica

Tamara Kvas

Prijelom i dizajn tiskanog izdanja

Borovac i Bence d.o.o.

Lektura

Tihana Pšenko Miloš

Adresa uredništva

Redakcija Vijenca - Matica hrvatska

Ulica Matice hrvatske 2, 10 000 Zagreb

Tisak

Tiskara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 210, 10000 Zagreb

Za više informacija o EU fondovima
strukturnifondovi.hr

Prilog Inkluzija izdan je u okviru projekta Uključiva kultura - potpora socijalnoj inkluziji kroz kulturu putem Vijenca koji provodi Matica hrvatska s partnerima Udrugom Pragma i Društvom za komunikacijsku i medijsku kulturu.
Sadržaj priloga Inkluzija isključiva je odgovornost Matice hrvatske.

Klikni za povratak