Inkluzija 14

Inkluzija

KLJUČ ZA UKLJUČIVANJE

Živjeti i raditi slobodno

Boris Beck

Pozitivan primjer inkluzijske zajednice stanovanja u Solinu

„Početkom provođenja reforme sustava socijalne skrbi Centar MIR je sredstvima osnivača kupio stan u Solinu i odlučio osnovati prvu zajednicu samostalnog stanovanja za inkluzijski smještaj četvero korisnika koji prema svojim osobinama i preostalim sposobnostima mogu udovoljiti kriterijima takvog oblika zbrinjavanja“, rekao nam je o jednom uspješnom primjeru inkluzije Borislav Maričić iz Splita.

 Regulirani prava i obveze

 Borislav Maričić, rođeni Županjac, di­plomirao je na Pravnom fakultetu u Splitu, 1998. godine zaposlio se u Centru za rehabilitaciju MIR na pravnim poslovima, a deset godina bio je i ravnatelj te ustanove. „S uglednom solinskom tvrtkom AD Plastik“, govori Maričić, „studi­ozno je pripremljen koncept poslova ko­je ova firma kao izraz svoje socijalne osjetlji­vosti može ponuditi za korisnike sa stalnog smje­štaja. Potom je zaključen ugo­vor o poslovno-donatorskoj surad­nji kojim su do u detalje regulirani prava i obveze Cen­­tra MIR i AD Plastika. Uzeti su u obzir pomoćni jednostavni poslovi koje korisnici mogu relativno lako obavljati, utvr­đena je mjesečna naknada za obavljeni rad, radno vrijeme svakodnev­no od 7 do 13 sati i ostalo. Osobe u inklu­ziji primaju mjesečnu naknadu od dvije do tri tisuće kuna koju po svojoj volji troše, primjerice za odijevanje ili električ­ne i kućanske aparate.“

Centar MIR je matična kuća i osni­vač inkluzijske zajednice samostalnog sta­novanja koja je smještena u prizemlju stambene zgrade u Solinu, udalje­nu 20-ak kilometara. Stambeni prostor u kojemu žive i obitavaju korisnici ove inkluzije je trosoban stan u prizemlju višestambene zgrade u samom gradu Solinu.

Centar MIR, osnovan 1997, zbrinjava 70 korisnika na stalnom smještaju i 80 korisnika u raznim oblicima skrbi, kao što su dnevni i poludnevni boravci, rana intervencija te ostale usluge struč­njaka defektologa, logopeda, psihologa i medicinskog osoblja, kao i drugih asis­tivnih usluga stručnih radnika s po­lo­že­nim stručnim ispitima kod osni­vača ustanove. „Korisnici ove inkluzijske zajednice stanovanja“, govori nam Maričić, „jesu klijenti: Darko (53), Milan (47), Sa­nja (55) i Aleksandra (48). Svi su statusa umjerenog intelektualnog ošteće­nja bez dodatnih hendikepa. O ovakvom izboru korisnika, koji će biti smješteni u tu in­kluziju, pomno i temeljito je, nakon sagledavanja svih osobina svakog od sudionika, odlučilo stručno vijeće Centra MIR, uzevši u obzir njihove ljudske, osobne navike i karakterne osobine.“

Muški klijenti Darko i Milan svako­dnevno rade u tvornici autodijelova AD Plastika, a Sanja i Aleksandra čiste stu­bište ulaza u zgradi u kojoj stanuju. Radnim danom im ručak dovoze iz sjedišta ustanove u okviru programa pomoći i njege socijalnim slučajevima, starim i nemoćnim osobama koji također provodi ustanova – uz vozača su u podjeli i dva korisnika sa stalnog smještaja u sjedištu ustanove. Za večeru i poslijepodnevnu užinu korisnici sami kupuju namirni­ce i spremaju obroke u stanu. Radnim danom, samo u popodnevnim satima, s korisnicima je netko od asistivnog osob­lja, a po noći su sami u stanu. Nedjeljom i praznikom od 8 do 19 sati s korisnicima je također netko od osoblja ustanove i s njima priprema sve dnevne obroke, a također s korisnicima ide u šetnju u grad ili na dnevne izlete u okolicu ili obliž­nji Split.

„U slobodno vrijeme korisnici se bave hobijima“, kaže Maričić i nastav­lja: „Dar­ko od pletiva izrađuje narukvice i ukrasne torbice, a Milan u prilagođenoj drvarnici čavlićima i letvicama izrađuje razne kutije. Korisnici su omiljeni stanari zgrade u kojoj stanuju i prepoznati su među sugrađanima Solina kao drage osobe, koje se može vidjeti u šetnjama gradom i koje sudjeluju u gradskim manifestacijama. Također, omiljeni su im povremeni po­sje­ti Centru MIR i druženja s korisnicima na stalnom smještaju, s kojima su u dugogodišnjem prijateljstvu i poznanstvu. S njima ljeti, kada su Darko i Milan na godišnjem odmoru, često odlaze na obližnju kaštelansku plažu. I tako već dvadeset godina“, naglašava Maričić go­vo­reći o tom uspješnom inkluzivnom iskustvu.

Borislav Maričić je tijekom dvadesetogodišnjeg rada u javnoj ustanovi socijalne skrbi sudjelovao u nizu edukacija te aktivno surađivao sa stručnjacima u ustanovi i ministarstvima, a bio je i sudionik na studijskim putovanjima u Litvi, Latviji i Londonu. Centar MIR je za to vrijeme dobio međunarodno priznanje Entente Florale, što je europsko natjeca­nje s temeljnim ciljem unapređenja kvalitete života za stanovništvo u gradovima i na­seljima; također je nositelj certifikata ISO 1981-2001 te je jedina javna ustanova s certifikatom Hrvatska kvaliteta.

U svojem bogatom profesionalnom is­kustvu skrbi za pripadnike ranjivih sku­pina, Borislav Maričić bio je i svjedok in­sti­tu­cionalnih pogrešaka. „Prije de­set-petnaest godina“, govori on, „tada aktual­­na garnitura nadležnog ministarstva od­lučila je pristupiti reformi susta­va so­ci­jalne skrbi uključujući, narav­no, in­klu­ziju kao model deinstitucionali­zaci­je oso­ba smještenih u ustanovama. Anga­ži­ra­ni su inozemni konzultanti i savjetni­ci; sklop­ljen je kredit sa svjetskom ban­kom od nekoliko milijuna eura, plus mi­li­jun­ska donacija Kraljevine Švedske, sve s namjenom da se poboljšaju uvjeti ustanova u kojima su smješteni klijenti. I, doista, novac su uglavnom potrošili na uređenje ustanova, i to pogotovo sanitarnih uvjeta, te su se zaredali dolasci ino­zemnih stručnjaka od kojih su se neki divili novim ustanovama.

Kada je došlo vrijeme mandata mini­star­ske nadležnosti gospođe Milanke Opa­čić, pravac reforme bilo je rigidno na­čelo deinstitucionalizacije; gotovo oficir­skom naredbom ukidanju upravo ovih do­mo­va, a to su najranjivije kategorije – teš­ki slučajevi pa prema tome i najzahtjev­niji po potrebi cjelodnevnog nadzora osoblja, osobe s mentalnim ošte­će­njima, psihički bolesne odrasle osobe, pa i djeca bez odgovarajuće skrbi. Svi van iz domova, a domove pozatvarati! To je bio slučaj s ustanovom Stančić, podružnicom primoštenskog Centra za odgoj i obrazova­nje Šibenik te domom za psihički bolesne osobe u Trogiru, a najbeskompromisnije za ustanovu u Osijeku. U ministarstvu je stvorena posebna ekipa koja je, s podaničkim mentalitetom ravnatelja tih ustanova, deinstitucionalizirala u privatne stanove najosjetljiviju i najranjivi­ju skupinu štićenika, i to – nećete vjero­vati – stotinjak korisnika. Sve u sprezi, kažem, s mekanim ravnateljima tih ustanova, i u suradnji s udrugom Validus, u najkraćem roku napravljen je dar-mar ustanova. I to uz skromnu ili nikakvu, a nekompetentnu asistenciju stručnih vijeća i stručnih timova tih ustanova, od­nosno presudno mišljenje stručnih vije­ća centara za socijalnu skrb – čiji članovi nikada u životu nisu vidjeli te korisnike! I, što smo dobili? Dobili smo probleme jer se pokazalo da odveć veliki broj korisnika nije za takav oblik zbrinjava­nja, a nisu se imali kamo vratiti jer su im ma­tične ustanove pozatvarane. Da se razu­mijemo: postignut je i odgovarajući po­zi­tivan efekt, ali uz nebrojeno problema – na primjer, što i kamo s korisnicima za koje se vidjelo da im je život u inkluzij­skim stanovima nemoguć?“

 Recept za inkluziju

 Na temelju takvih negativnih iskustava, Borislav Maričić naglašava pozitivne aspekte inkluzijske zajednice stanova­nja. Da bi se tako zamršen i osjetljiv pro­jekt doista uspio pokrenuti i održavati na životu, najprije je potrebno odlučivanje o tome koji će klijent otići u inkluziju prepustiti stručnom vijeću i stručnim radnicima ustanove, a ne centrima za socijalnu skrb. Nadalje, pokazalo se da je najbolji model kada inkluzijska zajedni­ca stanovanja ima matičnu ustanovu zbog mogućih problema u snalaženju ko­­ris­nika u inkluziji. Potom, prije defi­ni­­tiv­­nog premještaja u inkluziju treba napraviti nekoliko pokusnih izdvaja­nja korisnika iz ustanove na nekoliko dana, kako bi se iskusilo sve prednosti i mane novog načina života. Također, u početku podrška stručnog osoblja mora biti češća, da bi se s vremenom mogla popu­stiti. Na koncu, u inkluziju se mogu smješ­tati samo osobe koje imaju vrlo rijetke krize svojega stanja, a inkluzijske zajednice stanovanja valja organizirati samo i is­ključivo u stanovima ili obitelj­skim kućama u vlasništvu gradova, općina i županija, odnosno u takozvanim dr­žav­nim stanovima.

Bilo kako bilo, od 2000. godine Darko, Milan, Sanja i Aleksandra žive slobodno i rade – „u najboljem mogućem slučaju inkluzije, kakav rijetko gdje u Europi posto­ji“, kako kaže Borislav Maričić.

Bez ograda

Centar za rehabilitaciju MIR iz Kaštela javna je ustanova socijalne skr­bi koja smještajno i rehabilita­cij­­ski zbrinjava populaciju osoba s mentalnim oštećenjima i pri­dru­že­nim smetnjama – primjeri­ce, epi­lep­sijom, tjelesnim invaliditetom i drugim smet­njama. Ustanova pred­stav­lja maleni urbani­stičko-građe­vin­ski kompleks koji se sastoji od de­setak odvojenih objekata: pet su samostoje­će kuće s po dva trosobna stana, a uz to su restoran i kuhi­nja, zgrada rehabilitacije s kabinetima, sportska dvorana, likovna i glazbena radionica te fizikalna rehabilitacija. Ondje se provode i programi dnevnih i poludnevnih boravaka korisnika, kojima prijevoz organizi­ra Crveni križ i udruge roditelja korisnika. Ustanova je smještena u Ka­štelima i zapravo je dio nase­lja Ru­dine jer nije od njega odvojena nikakvim ogradama.

Inkluzija 14

14 - 20. svibnja 2021. | Arhiva

Impressum

Inkluzija

Prilog Vijenca za promicanje socijalne uključenosti

Nakladnik

Matica hrvatska
Ulica Matice hrvatske 2
10000 Zagreb

Za nakladnika

Miro Gavran, predsjednik Matice hrvatske

Voditelj projekta

Goran Galić, glavni urednik Vijenca

Koordinatorica projekta

Jelena Gazivoda, izvršna urednica Vijenca

Urednik Inkluzije

Boris Beck

Projektna administratorica

Tamara Kvas

Prijelom i dizajn tiskanog izdanja

Borovac i Bence d.o.o.

Lektura

Elizabeta Pernar

Adresa uredništva

Redakcija Vijenca - Matica hrvatska

Ulica Matice hrvatske 2, 10 000 Zagreb

Tisak

Tiskara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 210, 10000 Zagreb

Za više informacija o EU fondovima
strukturnifondovi.hr

Prilog Inkluzija izdan je u okviru projekta Uključiva kultura - potpora socijalnoj inkluziji kroz kulturu putem Vijenca koji provodi Matica hrvatska s partnerima Udrugom Pragma i Društvom za komunikacijsku i medijsku kulturu.
Sadržaj priloga Inkluzija isključiva je odgovornost Matice hrvatske.

Klikni za povratak