Inkluzija 14

Inkluzija

RAZGOVOR

Učenje solidarnosti

Andrija Tunjić

Razgovor s urednicom HTV-ove emisije o našim starijim sugrađanima koja pokazuje da novinarstvo nije samo posao nego i poziv, i to od velike društvene važnosti

Anita Hrstić

novinarka, urednica emisije Treća dob HTV-a

Izvor: HRT

Projekt Uključiva kultura, čiji je idejni za­četnik i organizator dvotjednik za kultu­ru Vijenac, Matice hrvatske, nedavno je u suradnji s partnerskom organizacijom Pragma organizirao webinar Socijalna politika u RH – politike usmjerene starijima na nacionalnoj i lokalnoj razini, u kojem je aktivno sudjelo­vala i Anita Hrstić, novinarka, urednica i voditeljica emisije Treća dob, Hrvatske radiotelevizije, i na njemu podijelila svoje iskustvo rada s pripadnicima ranjivih sku­pina. Bio je to povod za raz­go­vor s Ani­tom Hrstić.

 Gospođo Hrstić, godinama uređujete i vodite emisiju Treća dob na Hrvatskoj te­leviziji pa recite što su glavni proble­mi ljudi takozvane treće dobi, unutar hrvatskog društva i njihove percepcije u tom društvu?

Najveći problem s kojim se stariji bore jest usamljenost. Sva istraživanja koja su rađena o životu u starosti to su pokazala. Siromaštvo i bolesti su nakon toga. Nažalost, to su ljudi koji se uglavnom žale i na nedostatak dostojanstva. Ono im je oduzeto odnosom društva prema njima.

 Primjerice?

Prije svega malim mirovinama, koje su ne­dostatne za pristojan život. Udio prosječ­ne mirovine u prosječnoj plaći je oko 37 po­sto i iznosi oko 2800 kuna, a takvih je u Hrvatskoj oko šesto tisuća. Takozvani Covid dodatak Vlade RH dodijeljen umirovljeni­cima, koji imaju mirovine do četiri tisuće kuna, pokazao je da je takvih osamsto pe­deset tisuća od ukupno oko milijun i dvje­sto tisuća umirovljenika. Znači, samo oko četiristo tisuća ima veća primanja i pristoj­niji život u starosti.

 Zašto je to tako?

To je posljedica dugogodišnjeg urušava­nja mirovinskog sustava što zbog rata, što zbog privatizacije, što zbog loše gospo­dar­ske situacije. Do 1990-ih, kada su se socijalni problemi rješavali uglavnom kroz mi­rovinski sustav, udio prosječne mirovi­ne u prosječnoj plaći bio je oko 70 posto. Sada sve Vlade i političari obećavaju da će taj po­stotak podići barem na 50 posto, što se iz postojećeg stanja čini kao utopija. Omjer zaposlenih i umirovljenih nikako ne ide na ruku mirovinama i mirovinskom su­stavu. Sada je taj omjer jedan zaposleni na 1,2 – 1,5 umirovljenika.

 Usamljenost je najveći problem s kojim se bore stariji

 Ekonomski analitičari često kažu da su mirovine veliko opterećenje za prora­čun. Diskriminira li to umirovljenike?

To se u našem društvu ne smatra diskrimi­nacijom, nažalost. Zaboravlja se da su umi­rovljenici svoje mirovine zaradili.

 Jesu li socijalni i zdravstveni sustav ade­kvatni potrebama starijih?

Nisu. Nedovoljan je broj ustanova za skrb o starijima, prije svega domova za starije u velikim gradovima. To prati i nedovoljan broj njegovateljica, medicinskog osoblja... Dio problema, kojima se stariji pokuša­vaju što duže zadržati u njihovim kućama i stanovima, pokušava se riješiti kroz projekte tipa Zaželi koji provodi Ministar­stvo mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. No, iako na određenoj razi­ni taj projekt rje­šava problem usamljenih i nezbrinutih starijih osoba, još uvijek ne­mamo nikakav servis koji bi na nekoj međuresor­noj su­radnji pomogao onima koji su nepokret­ni, koji ovise o tuđoj pomoći i njezi 24 sata dnevno.

Posebna priča je zdravstvo u kojem zapo­slenici, ne svi, diskriminiraju starije osobe. Nerijetko govore: „Pa što biste Vi htjeli, znate li koliko je Vama ili Vašoj majci/ocu godina?”, „Njega/nju se ne isplati niti ope­rirati, vidite koliko godina ima“ i slično.

 Sve veći broj umirovljenika su intelektualci, čije su potrebe često iste kao i dok nisu bili umirovljenici...

Njihove potrebe za obrazovanjem, društvenom aktivnošću, sportom, informira­noš­ću i dalje su ostale, možda su i pove­ćane, a o tome nigdje nema ni tema ni informacija ni priča. Možda ih ima usputno i prigodno za Međunarodni dan starijih 1. listopada.

 Brine li se politika dovoljno za ljude tre­će dobi?

Politika nam je, nažalost, sveprisutna, u svakoj pori društva. Katkad osjećamo da nam odlučuju o svemu. O mirovinama sva­kako, o socijalnoj politici svakako, o zdrav­stvenoj također. I o starijima uoči izbora. Uvijek ih nečim „podmićuju” uoči izbora.

 Osim politike, tko se još brine i koliko?

Nevladin sektor. A opet, ne može se reći da je neovisan o politici. I oni žive od projeka­ta koji se financiraju od nekog novca koji do­djeljuje netko ovisan o lokalnoj vlasti i tako u krug. No, mnoge su udruge okre­nu­­te projektima koji se brinu za starije i o sta­rijima. Bilo da je riječ o zabavno-sportskim aktivnostima, edukativ­nim, umjet­nič­kim... Bitni čimbenici u tome su Sindi­­­kat umirov­ljenika Hrvatske i Mati­ca umi­rovlje­­nika Hr­vatske, koja postoji već više od 70 go­dina. Njihovi ogranci raspro­stra­­nje­ni su po cijeloj Hrvatskoj i njihov rad je do­ista hvalevrijedan. Posebno u organi­zira­nju druže­nja, zabava, izleta, ra­zli­či­tih radioni­ca, a isto tako pomažu mate­rijalno svoje članove koliko mogu. Tu je i Nacionalno vijeće za umirovljenike i starije osobe koje okuplja predstavnike Vlade, nadležnih ministarsta­­va i predstavnike umi­rovljeničkih udruga.

 Postoji li razlika u brizi društva između ve­ćinskoga naroda i nacionalnih manjina? Postoje li razlike u tretiranju recimo romske i ostalih manjina?

Nacionalne manjine imaju svoje mjesto u našem društvu. Njihov je položaj de­fini­ran Ustavnim Zakonom o pravima na­cionalnih manjina te nizom međuna­rod­nih konvencija. Jezici nacionalnih ma­njina zaštićeni su Europskom poveljom o nacionalnim manjinama. Romska nacio­nalna manjina, zbog svojeg specifičnog položaja u društvu ima i posebnu Nacio­nalnu strategiju za Rome. Prošle godine Vlada je donijela i Operativni program za nacionalne manjine.

 Koliko je nacionalnim manjinama treće dobi važna kultura?

Stariji su veliki pokretači i čuvari kultur­nog identiteta i tradicije. Kako se društva koja okupljaju nacionalne manjine suo­čavaju s problemom pomlađivanja, po­treb­no je puno truda i napora da se zadr­ži identitet i očuva tradicija. A još je teže to prenositi na mlađe naraštaje.

Identitet i tradicija su najvažniji pripadnicima treće dobi. Njihova percepcija o održavanju određenih događaja kroz koje čuvaju svoju tradiciju i njeguju običaje povezuje ih s njihovom domicilnom zemljom. A to je mnogo važnije starijima nego mladima, koji su sve više kozmopoliti nego pripadnici nacije. Osim toga, i globalizacija čini to da se svi osjećaju kao građani svijeta, a manje kao pripadnici nekog naroda. Na žalost ili na sreću. Ovisi kako tko gleda.

 Jeste li upoznati s odnosom europskih država prema trećoj dobi i marginalizira­nim skupinama?

U razvijenijim zemljama Zapada nema toliko predrasuda prema starosti i starenju. No, starenje je europski problem, a male mirovine i niži životni standard prisutni su u svim zemljama. Nijemci, primjerice, masovno odlaze živjeti tamo gdje skrb mo­gu platiti svojom mirovinom jer je ona i u Njemačkoj skupa. Nigdje u svijetu starost nije bajkovita, kako često mislimo, ali svugdje može biti zanimljiva, lijepa i poželjna. Često je to i naša osobna odluka.

Recimo, po indeksu sreće prednjače Danci. No, pitanje je – je li to subjektivno ili objektivno. Mnogi sreću povezuju s mate­rijalnim, jer živimo u vremenu koje je „iz­materijaliziralo“ sve oko nas. Valja nam se katkad vratiti malo i u povijest, pogledati kako su živjeli ljudi prije nas. Nisu ima­li današnjeg izobilja, sve nadohvat ruke, što imamo mi, a svjedoče nam da su bili sretniji. No problem otuđenosti i usamlje­nosti ipak je veći na Zapadu. Važno je razlučiti što držimo važnijim.

 Za kraj, kako promijeniti te odnose prema starijima, osobama s invaliditetom i drugim marginaliziranim skupinama?

Kako? Sve to počinje u obitelji, u obra­zov­nim i odgojnim ustanovama. Ondje bi se trebalo učiti kako se odnositi prema sva­kom živom biću, a posebno prema sku­pinama koje su na marginama. U obite­ljima su bake, primjerice, još uvijek samo u ulozi baka-servisa, a u odgojno-obrazovnim usta­novama su u domeni projekata koje provode neke senzibili­zirane duše za starije ili neke druge margina­lizirane skupine. Zato bismo trebali uvesti obvezno učenje solidarnosti, a ne ga imati tek na emocio­nalnoj razini. Međutim, teško je to posti­ći u trenutku kada je fokus na brzoj i kratkoj informaciji, kada živimo u svijetu u kojem se njeguje kult mladost i ljepote, bogatih i nabildanih. Sa svih strana vrište samo seks i skandali jer to stvara profit. Profit je da­nas SVE. Danas je važnije imati nego biti.

Stariji, osobe s invaliditetom i druge margina­lizirane skupine nedvidljivi su široj javnosti

Rekli ste kakav je odnos prema sta­ri­joj po­pulaci­ji. A kako se hrvatsko druš­tvo odnosi prema osobama s invalidite­tom i drugim marginaliziranim skupi­na­ma po­pulacije?

Nedovoljno dobro. Najblaže rečeno. Ne vo­limo svoje starije, osobe s invalidite­tom, si­ro­maš­ne, netrpeljivi smo prema dru­gima i dru­gačijima. Naravno, ne možemo ge­ne­ra­lizirati i reći da smo svi i uvijek tak­vi, no naši mediji, i elek­tro­nič­ki i ti­ska­ni, vrlo malo prosto­ra posvećuju tim sku­pinama. O njihovom životu imamo ja­ko malo priča. Uglavnom su getoizirani po emisijama, a na na­slov­nicama novina i na televiziji tek su kada se dogodi neka tragedija ili kada slave stoti rođendan. Osobe s invalidi­tetom goto­vo su nevidljive u društvu. Prigodno se obilježe određeni dani ko­je se po­ve­zu­je s određenom bolesti ili fizičkim i psihičkim invaliditetom. Ti ljudi i njihove obitelji žive u tiši­ni, ne­vi­dlji­vi široj javnosti, i sami se bore s preprekama na koje nailaze kao „dru­gi i drugačiji”.

Inkluzija 14

14 - 20. svibnja 2021. | Arhiva

Impressum

Inkluzija

Prilog Vijenca za promicanje socijalne uključenosti

Nakladnik

Matica hrvatska
Ulica Matice hrvatske 2
10000 Zagreb

Za nakladnika

Miro Gavran, predsjednik Matice hrvatske

Voditelj projekta

Goran Galić, glavni urednik Vijenca

Koordinatorica projekta

Jelena Gazivoda, izvršna urednica Vijenca

Urednik Inkluzije

Boris Beck

Projektna administratorica

Tamara Kvas

Prijelom i dizajn tiskanog izdanja

Borovac i Bence d.o.o.

Lektura

Elizabeta Pernar

Adresa uredništva

Redakcija Vijenca - Matica hrvatska

Ulica Matice hrvatske 2, 10 000 Zagreb

Tisak

Tiskara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 210, 10000 Zagreb

Za više informacija o EU fondovima
strukturnifondovi.hr

Prilog Inkluzija izdan je u okviru projekta Uključiva kultura - potpora socijalnoj inkluziji kroz kulturu putem Vijenca koji provodi Matica hrvatska s partnerima Udrugom Pragma i Društvom za komunikacijsku i medijsku kulturu.
Sadržaj priloga Inkluzija isključiva je odgovornost Matice hrvatske.

Klikni za povratak