Inkluzija 13

Inkluzija

VIJESTI I NAJAVE

Priredila Tamara Kvas

Kino za sve

Hrvatski filmski savez (HFS) nastavlja s programom senzornih projekcija, a uz već redovita kina, kino Tuškanac u Zagre­bu, kino Gaj u Varaždinu i kino Velebit u Koprivnici, u projektu sudjeluje i trinaest kina diljem Hrvatske. Pod motom kino za sve i dostupno svima, na senzornim projek­cijama djeca mogu šetati, kretati se, donijeti svoju omiljenu igračku ili dekicu, gric­kalice i sok, doći u pratnji roditelja, nastavnika, prijatelja, baka, djedova. Takve pro­jekcije omogućuju i djeci sa senzornim poremećajima da s roditeljima odlaze u kino, ali i brojnoj drugoj djeci kojoj ne odgovaraju zamračena kina, preglasni zvuk i sadržaj upitne kvalitete i poruka. Iz HFS-a kažu da je s obzirom na pandemiju koronavirusa, ali i sve više djece s poteškoćama u vidu mentalnog zdravlja, važnost ovog projek­ta još i veća, jer omogućava integraciju sve djece, bez obzira na domenu odstupa­nja. Koncept senzornih projekcija 2016. godi­ne pokrenule su Eva Brlek, stručnjaki­nja u području edukacijske rehabilitacije i psihoterapije, i Sandra Malenica, prof. kroa­tistike i komparativne književnosti. Projekt su prepoznali Hrvatski audiovizualni centar i Hrvatski filmski savez u čijem su kinu Tuškanac projekcije prvi put i odr­žane.

Uključiva kultura

Ministarstvo kulture i medija obja­vi­lo je poziv za predlaganje programa koji omogućuju pristup i dostupnost kultur­nih sadržaja za osobe s invaliditetom i dje­cu i mla­­de s teškoćama u razvoju u 2021. Poziv je namije­njen organizacijama civilnog društ­va, točnije umjetničkim organizacija­ma, zakladama i udrugama koje djeluju u području kulture i umjetno­sti i socijalne djelatnosti. Prijave traju do 20. svibnja, a financiraju se progra­mi viso­ke kvalitete i profesionalnih standarda. Programi bi trebali obuhvaćati široka područja koja osiguravaju ravno­pravno uži­vanje u kulturi osobama s invalidite­tom i djeci i mladima s teškoćama u razvoju, dostupnost i pri­stup kulturnim sa­dr­žajima, programima vizualnih umjet­nosti, audiovizualnih djelatnosti, izvedbenih umjetnosti, knjige i književnosti i kulturne baštine.

Dani medijske pismenosti

Agencija za elektroničke medije i Ured UNICEF-a za Hrvatsku od 19. do 25. travnja 2021. održali su 4. Dane medijske pisme­no­sti. Cilj Dana medijske pismenosti jest osvije­stiti javnost o važnosti medijske pisme­nosti i osigurati što većem broju građana, a po­sebice djeci i mladima, priliku za uče­nje o medijima. Naglasak je ovogodišnjih dana na utjecaju medija na mentalno zdrav­lje djece i mladih, a uz mentalno zdrav­lje i dalje posebna se pozornost posvećuje aktualnom problemu dezinformacija i laž­nih vijesti, utjecaju influencera te opće­ni­to razvoju vještina kritičkog sagleda­vanja me­­dij­skih sadržaja. Tim su temama po­sve­ćeni novi obrazovni mate­rijali koji će se moći preuzeti na portalu medijskapismenost.hr, kao i materijali za odgojite­lje, nastavnike i roditelje objavljeni pro­tek­lih godina.

Virtualna izložba

Hrvatski savez udruga invalida rada u travnju je održao virtualnu izložbu radova kreativnih radionica po projektu Izgradnja socijalnog kapitala u lokalnoj zajednici kroz međugeneracijsku solidarnost i aktivno starenje. Izložba je i dalje dostupna u online izdanju na službenim stranicama Saveza. Hrvatski savez udruga invalida rada partner je na projektu koji provodi Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobinga, s još osmero partnera. Radionice su održane u prostoru Saveza u Zagrebu, a polaznici su bili umirovljenici, starije osobe i osobe s invaliditetom. Cilj je kreativnih radionica osmisliti razne edukativne programe kojima se nastoji postići stvaralaštvo, cjeloživotno učenje, kreativno izražava­nje i korištenje slobodnog vremena, a kako bi se unaprijedio život starijim osobama. Kroz vrijeme provedeno na radionicama u ovakvom obliku polaznicima se omogućuje da osvijeste svoju kreativnost, upoznaju nove ljude i podižu kvalitetu života.

Zadar: Uključi se knjigom

U Gradskoj knjižnici Zadar sredi­nom travnja održana je početna konferen­cija projekta Uključi se knjigom, koji će Grad­ska knjižnica Zadar provoditi u partnerstvu s gradom Ninom, općinama Poličnik, Preko i Galovac te udrugom HVIDR-a Zadar. Cilj projekta Uključi se knjigom jest osnažiti osobe s invaliditetom za socijalno uklju­čivanje kroz kulturne sadržaje te razviti i unaprijediti sustav knjižnice na kotačima namijenjen osobama s invaliditetom. Projektom će se nabaviti biblio-kombi, putujuća knjižnica koja će sadržavati građu namijenjenu osobama s invaliditetom, što uključuje i slijepe osobe. Kako bi kultu­ra bila dostupnija svima, biblio-kombi obilazit će 77 stajališta diljem Zadarske župa­nije. Osim knjižnice na kotačima, u sklopu projekta organizirat će se i druge aktivnosti čija je svrha uključivanje posebno osjetljivih skupina našeg društva. Tako će ko­­risnici kroz različite aktivnosti imati pri­liku razvijati kreativno izražavanje, dok će za stručne djelatnike biti organizirane radionice osnaživanja za rad s osobama s invaliditetom.

Petrinja: Inkluzija glinom

Udruga za građanski aktivizam GRAK iz Petrinje ugovorila je provedbu projekta Keramika 54+ na pozivu Umjetnost i kultura online. Svrha projekta jest povećanje socijalne uključenosti i razvijanje kreativnih vještina kod osoba starijih od 54 godine s područja Sisačko-moslavačke županije. Osim što potiče kreativnost, smatra se da glina ima i terapijska svojstva te se kori­sti u liječenju depresije i artritisa. U Sisač­ko-moslavačkoj županiji 30 osoba razvit će vještine za ručno oblikovanje gline i di­zajn unikatnih umjetničkih predmeta od keramike. Aktivnosti projekta odvijat će se u Otvorenom keramičkom ateljeu koji je također nastao kao rezultat drugog projekta financiranog iz EU fonda za fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima. Stečena znanja i vještine korisnici će moći širiti dalje, unutar svojih zajednica. Kroz Facebook stranicu i grupu Keramika 54+ namjera je izgraditi online zajednicu osoba starijih od 54 godine koje se bave izradom umjetničke keramike. Korisnici će i nakon završetka projekta ostati pove­zani, dijeliti savjete i iskustva te nastaviti razvijati svoju kreativnost.

Mediji i moji osjećaji

U sklopu Dana medijske pismenosti Agen­cija za elektroničke medije, UNICEF i Hrvatski filmski savez orga­nizi­ra­ju filmski natječaj za djecu i mlade na temu Mediji i moji osjećaji. Kako je jedna od glavnih tema ovogodiš­njih Dana medijske pisme­nosti utjecaj medija na mentalno zdrav­lje, ovim natječajem djecu i mlade želi se potaknuti da putem filma progovore o utjecaju medija na njihove osjećaje, sliku o sebi, odnose s drugima, učenje i druge obveze i aktivnosti, navike, nošenje sa stresom, razinu općeg zadovoljstva životom. Natje­čaj je otvoren u dvije kategorije, osnovnoškolci i srednjoškolci. Svaka družina, klub, skupina ili pojedinac može na natje­čaj prijaviti neograničen broj djela koja mogu biti igrani film, dokumentarni film, animirani film, TV reportaža ili film slobodnog stila u maksimalnom trajanju do tri minute. Prijava radova odvija se putem prijavnice dostupne na portalu medijskapismenost.hr. Rok za prijavu filma je 15. svibnja. Odabrani filmovi bit će nagrađeni, a koristit će se u edukacijske svrhe i u svrhu promoviranja Dana medijske pismenosti te medijske i filmske pismenosti općenito.

Pomoć u učenju

Udruga Maštara u suradnji s Volonterskim centrom Zagreb traži volontere za po­moć u učenju osnovnoškolaca. Poziv je namijenjen studentima/cama i stručnja­cima pomagačkih i obrazovnih zanima­nja. Kako se bliži kraj školske godine, ra­ste broj korisnika kojima su potrebne po­moć i podrška u učenju. Da bi se zadržala kvaliteta i osiguralo da volontiranje i dalje ostane svojevoljno ulaganje vremena, planira se povećati postojeći broj volonte­ra. Tim pu­tem pozivaju se studenti/ce i stručnja­ci pomagačkih i obrazovnih zanimanja da onima kojima je potrebno pomognu da se lakše nose s izazovima obrazova­nja i odrastanja. Svi zainteresirani za volontiranje mogu se prijaviti na e-adresu: udrugamastara@mastara.hr ili putem Fa­cebook stranice udruge. Uz prijavu je potrebno poslati životopis i motivacijsko pismo.

Važnost kreativnog stvaranja

U udruzi Srce iz Svetog Ivana Zeline redovito se provode radionice kreativnog i likovnog izražavanja u sklopu radno-tera­pijskih postupaka za osobe s invalidite­tom. Poticanjem osoba s invaliditetom na korištenje različitih tehnika i materijala kroz kreativne radionice nastoje se otkriti i probuditi njihovi skriveni potencijali. Radionice se provode u skupinama, ali svaka komponenta aktivnosti je pojedincu dodijeljena s namjerom i svrhom obnavljanja i održavanja senzomotoričkih, kognitivnih i psihosocijalnih komponen­ti. Glavna svrha radno-terapijskih postu­paka je da dijete ili odrasla osoba bez ob­zira na razlog i poteškoće vezane uz njiho­va razvojna odstupanja ili invaliditet po­stignu što veći stupanj samostalnosti u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Mogućnosti likovnog i kreativnog izražava­nja osoba s invaliditetom vrlo su velike. Kreativne i likovne radionice potiču na stva­ranje novih ideja, razvijaju maštovitost, vode prema originalnim rješenjima problema i novim poveznicama između postojećih ideja ili pojmova. Različite aktivnosti poput crtanja, slikanja, modeliranja, uporabe kolaža i drugih materijala mogu poslužiti kao sredstvo komunikacije i osvještavanja svjesnih i nesvjesnih ljudskih reakcija.

Inkluzija 13

13 - 6. svibnja 2021. | Arhiva

Impressum

Inkluzija

Prilog Vijenca za promicanje socijalne uključenosti

Nakladnik

Matica hrvatska
Ulica Matice hrvatske 2
10000 Zagreb

Za nakladnika

Miro Gavran, predsjednik Matice hrvatske

Voditelj projekta

Goran Galić, glavni urednik Vijenca

Koordinatorica projekta

Jelena Gazivoda, izvršna urednica Vijenca

Urednik Inkluzije

Boris Beck

Projektna administratorica

Tamara Kvas

Prijelom i dizajn tiskanog izdanja

Borovac i Bence d.o.o.

Lektura

Tihana Pšenko Miloš

Adresa uredništva

Redakcija Vijenca - Matica hrvatska

Ulica Matice hrvatske 2, 10 000 Zagreb

Tisak

Tiskara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 210, 10000 Zagreb

Za više informacija o EU fondovima
strukturnifondovi.hr

Prilog Inkluzija izdan je u okviru projekta Uključiva kultura - potpora socijalnoj inkluziji kroz kulturu putem Vijenca koji provodi Matica hrvatska s partnerima Udrugom Pragma i Društvom za komunikacijsku i medijsku kulturu.
Sadržaj priloga Inkluzija isključiva je odgovornost Matice hrvatske.

Klikni za povratak