Inkluzija 12

Inkluzija

RAZGOVOR

Simbol slobode i nepokorenosti

Filip Kopanica

Razgovarali smo sa Zoranom Pavletićem, predsjednikom udruge Arteco, koja je kroz izradu i izložbe skulptura usmjerena na prezentaciju kulturne baštine, razvoj lokalne sredine i pojedinca, a poseban je naglasak na onima kojima prijeti socijalna isključenost

Selo Malino, blizu Slavonskog Broda, može se podičiti originalnim umjetničkim projektom petorice braće Pavletić. Da­ni­jel, Marinko, Zdenko, Zdravko i Zoran Pa­vletić dokazuju da vizijom i upornošću mo­žemo ostvariti svoje ciljeve, prenijeti zna­nja i vještine na mlade ljude i biti sretni u onome što radimo. Razgovarali smo sa Zoranom Pavletićem, predsjednikom udruge Arteco, koja je osnovana 2016, a okuplja 20-ak stalnih članova. Kroz izradu i izložbe skulptura, udruga je usmjerena na prezentaciju kulturne baštine, razvoj lokalne sredine i pojedinca, a poseban je naglasak na onima kojima prijeti socijalna isključenost. Riječ je o fenomenu autsajderskih umjetnika koji pokazuju kako sve svojom kreativnošću mogu doprinositi razvoju vlastitoga kraja i poraditi na inkluziji.

Prema riječima Zlatka Pavletića, divlji i nesputani konji simboliziraju dušu umjetnika/ Snimio: Denis Lešić

Park je zamišljen kao prostor u kojem bi se mogli okupljati razni umjetnici i stvarati, izlagati te javnosti predstavljati svoj talent

Odakle naziv Arteco?

▶ Naše ime pokazuje da je riječ o spoju umjet­nosti i ekologije. U svijetu je takva umjet­nost poznata pod nazivom land art. Zalaganje je to da se umjetničko djelo ostva­ri sa što manjim zahvatima na pri­rodnom, rabljenom ili otpadnome mate­rijalu, a taj je likovni pravac u Hrvatskoj slabo poznat.

Prošle ste godine organizirali radioni­ce za nezaposlene mlade osobe. Što se sve može naučiti na vašim radionicama i koliko je mladih do sada u njima sudje­lovalo?

▶ Arteco u svojem statutu ima upisanu brigu o mladima i svi su naši projekti usmjereni na razvoj mladih osoba. Potičemo na razvoj talenata kod onih koji ga posje­duju, te učenje o mogućnostima koje nudi članstvo u udrugama. Također, mladi od nas mogu naučiti nešto o društve­nom poduzetništvu u praksi; tehnike izrade suvenira, nakita, uporabnih i umjetničkih pred­meta. Ukratko, mogu naučiti kako ho­bi pretvoriti u posao. Mladi će zna­nja koja su stekli kod nas moći primijeniti u svojoj sredini. Pokrećemo i poslovanje po modelu društvenog poduzetništva kao prvi u svojoj županiji. Cilj je bio da edukacije prođe 30-ak mladih osoba s područja naše općine kako bi si poboljšali uvjete za zapošljavanje ili samozapošljavanje.

Vaš je rad prepoznala i Europska Unija, odo­brivši vam projekt Djeluj lokalno, mi­sli globalno koji planirate provesti u svojem selu, a namijenjen je mladim lju­di­ma iz šest europskih zemalja. Kako teku pri­preme i koji su ciljevi projekta?

▶ U planu je dolazak 35 mladih osoba iz Turske, Grčke, Sjeverne Makedonije, Ru­munj­ske, Španjolske, te još pet mladih oso­ba iz Hrvatske do 30 godina. Boravit će u našem parku sedam dana. Mladi će se družiti i stjecati prijateljstva, vježbati en­gleski jezik te od nas naučiti neka neformalna zna­nja. Cilj je predstaviti svoje tra­dicijske kulture i naučiti goste nešto i o na­šoj kulturi. Projekt je zbog pandemije pri­vre­meno odgođen.

Slavonski konji u slavonskom trsu, kako kaže Zlatko Pavletić, najbolje iskazuju povezanost njihove umjetničke udruge sa zavičajem/ Snimio: Denis Lešić

Kada se javila ljubav prema umjetnosti i ideja da počnete izrađivati skulpture na ekološki prihvatljiv način?

▶ Samouki sam umjetnik, a cijela je priča započela još u djetinjstvu kada sam shvatio da imam talent i od tada nisam prestao crtati. Sav sam džeparac trošio na kupnju različitog slikarskog pribora i papira, a sve slobodno vrijeme na slikanje. U međuvremenu sam isprobavao razne tehnike i motive. Poslije sam se zaposlio u jednoj firmi u kojoj su se izrađivali poliesterski odljevci različitih uporabnih predmeta. Ja sam bio zadnja ruka u proizvodnji, što je značilo da sam svaki odljevak osobno dovršavao i popravljao sve nepravilnosti prije nego što je proizvod izašao na tržište. To sam iskustvo primijenio u izradi modela, kalupa te na kraju odljevku skulptura.

Usporedno sam radio i skulpture od gipsa, gline te one ekološki prihvatljive od pilje­­vine i ljepila za drvo. Svje­stan problema­tike našeg društva u kojoj samouki umjetnici ne dobivaju prilike izlagati radove niti ih prodavati, osnovao sam udrugu u kojoj bi osobe poput mene mogle izaći iz okvira anonimnosti i javnosti predstaviti svoj talent. Na početku sam četvoricu braće uključio u osnivanje i rad udruge, a oni su postali moji asistenti i suautori.

Koje sve materijale koristite u izradi skulptura i koji su motivi prisutni na skulpturama?

▶ Za izradu skulptura koristimo odbačeno drvo. Ono je jeftino i lako nabavljivo, a budi nam uspomene na naša djetinjstva. U udruzi morate razmišljati o budžetu, a dr­vo možemo sami prikupiti kroz ekološ­ke akcije. Maslinovo drvo i drvo vinove loze u Hrvatskoj predstavljaju više od poljo­pri­vrede. Oni simboliziraju mukotrpni rad tijekom povijesti mnogih generacija i na­raštaja. S vremenom su skulpture izrađe­ne od vinove loze postale naš zaštit­ni znak. Najprepoznatljiviji motivi su „sla­von­ski konji u slavonskom trsu”, što je i lo­gično jer su konji simbol Slavonije, slobode i nepokorenosti. Najzastupljeniji su motiv u umjetnosti tijekom povijesti, a ja bih dodao da divlji i nesputani konji simboliziraju dušu umjetnika.

Petorica braće Pavletić – Danijel, Marinko, Zdenko, Zdravko i Zoran – pokrenuli su originalni umjetnički projekt/ Snimio: Denis Lešić

Uspješno ste organizirali mnoge izložbe diljem Hrvatske i realizirali zanimljive pro­jekte, a svakodnevno uključujete i po­tičete mnoge ljude na stvaranje i razvoj. Gdje ste sve izlagali i čime se najviše po­no­site tijekom dosadašnjeg rada?

▶ Ljudima se svidjelo to što radimo pa su se zaredale izložbe, počeli su nas pratiti mediji, pristizati donacije i cijela se stvar zakotrljala. Mnogi gradski trgovi, izletišta, dvorišta firmi i institucija krase naše skulpture. Do sada smo izlagali u Biogradu na Moru, Krku, Zagrebu, Kutini, Novskoj, Novoj Gradiški, Vinkovcima, a vrhunac na­­šeg dosadašnjeg rada očekujemo kroz punu postavu Tematskog parka Pavletić. Naj­po­nosniji sam na vođenje projekata o kul­turi i prenošenje neformalnog zna­nja koje sam stekao na mlade, te da to sve pra­te Mini­starstvo kulture i medija i Europska Unija.

Kako je zamišljen i što sve sadržava Tematski park Pavletić?

▶ Tematski park Pavletić mjesto je u kojem su izvršene minimalne interven­cije u pro­storu, a prostor sadržava: potok, staze, voć­ke, neobične sjenice, ekokućice u ho­bit­skom stilu. Park je prikladno mjesto za po­stav skulptura u našem art-eko stilu. Samo mjesto zamišljeno je kao prostor u kojem bi se mogli okupljati razni umjetnici i stva­­ra­ti, izlagati te javnosti predstavljati svoj talent. U tome će pomoći i to što pla­ni­ramo održati nekoliko manifesta­ci­ja go­dišnje. Manifestaciju LegendFest u suradnji s udrugom Val kulture i LandartFest u suradnji s drugim nama sličnim umjet­nicima.

Božićno svjetlo je inicijativa koja se odr­žava u vrijeme adventa i traje četrdesetak dana. U planu je svake nedjelje kroz godinu organizirati i Obiteljski dan u sklopu kojeg bismo u parku ugošćivali glazbenike, umjetnike, kazališne predstave i održavali književne i slikarsko-kiparske radionice. Park je zamišljen da bude samoodrživ u financijskom smislu.

Arteco omogućuje samoukim umjetnicima priliku da izlažu svoje radove/ Snimio: Denis Lešić

Kako korona-kriza utječe na vas kao samostalne umjetnike i na kojim projektima trenutačno radite?

▶ U doba pandemije sve je stalo, mi nismo, iako nas je pandemija usporila u realiza­ciji projekata. Na svu sreću, Ministar­stvo kulture i medija brzo je reagiralo i raspi­salo natječaj Umjetnost i kultura online na kojem smo prošli i upravo krećemo s emitiranjem umjetničkih radionica. Konstantno ra­di­mo na uspostavi i izgradnji Te­matskog parka Pa­vletić i trenutno provodimo neko­­liko pro­jekta. Isto tako, pred potpisom smo još jednog europskog ugovora za raz­voj društ­­ve­nog poduzetništva. Svakako ćemo prijav­ljivati nove projekte za Erasmus+ i Europske snage solidarnosti. Kada se pandemija smiri, u planu je provedba LegendFesta i pokretanje internetske trgovine.

Razvijanje socijalnih i kreativnih vještina

Nedavno je Ministarstvo kulture i me­dija odobrilo vaš projekt Klikom do kul­­­ture i umjetnosti za mlade u part­ner­­­­st­vu s Udrugom mladih Feniks iz Oro­­slav­lja. Možete li nam opisati projekt i kako ga namjeravate rea­lizirati?

▶ Nositelj projekta je naša udruga, a pro­­vodimo ga u partnerstvu s Udru­gom mla­dih Feniks iz Oroslavja u Kra­pinsko-za­gorskoj županiji. Projekt je usmjeren na razvijanje socijalnih i kreativ­nih vje­šti­na mladih od 15 do 25 godina, kroz su­­djelovanje u kulturnim i umjetnič­kim aktivnostima u cilju preven­cije nji­­hove socijalne isključenosti. Projekt je osmi­šljen kako bi se dopri­nijelo sma­­nje­nju utjecaja epidemije i njezi­nih mje­ra na kreativno i umjetničko stva­­ralašt­vo mla­dih te stjecanje novih znanja i razvija­nje osjećaja za inicijati­vu. Predviđeno je šesnaest radionica likovnog izražava­nja u kojima će mladi upoznati likovne tehnike kroz vještine kreativnog izražavanja i opušta­nja, izražavanjem emoci­ja i trenutačnog ra­­spoloženja. U ra­dio­nicama plesne umjet­nosti imat će pri­liku naučiti ples­ne korake standard­nih, folklornih i balskih plesova. U radi­o­nicama umjetnosti tra­dicijskih zanata mladi će se upoznati s tradicijskom kulturom i umjetnošću kroz lončarstvo, izradu licitarskih srca i tradicijskih drvenih igračaka. Radio­nice kreativne umjet­nosti kroz održivi razvoj bit će us­mjerene na umjetnost uz očuva­nje prirode i promovira­nje održivog razvo­ja, kroz kreativno izražava­nje, upora­bom odbačenog drveta masline i vino­ve loze. Jednom mjesečno sastat će se sudioni­ci književnog kluba koji će čitati odabrana književna djela usmjerena pre­ma osobnom rastu i razvoju te ak­tivnom angažmanu u društvu. Još su predviđene i četiri online izložbe reno­miranih umjetnika te radova sudionika pojedinih radionica unutar projekta.

Inkluzija 12

12 - 22. travnja 2021. | Arhiva

Impressum

Inkluzija

Prilog Vijenca za promicanje socijalne uključenosti

Nakladnik

Matica hrvatska
Ulica Matice hrvatske 2
10000 Zagreb

Za nakladnika

Miro Gavran, predsjednik Matice hrvatske

Voditelj projekta

Goran Galić, glavni urednik Vijenca

Koordinatorica projekta

Jelena Gazivoda, izvršna urednica Vijenca

Urednik Inkluzije

Boris Beck

Projektna administratorica

Tamara Kvas

Prijelom i dizajn tiskanog izdanja

Borovac i Bence d.o.o.

Lektura

Elizabeta Pernar

Adresa uredništva

Redakcija Vijenca - Matica hrvatska

Ulica Matice hrvatske 2, 10 000 Zagreb

Tisak

Tiskara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 210, 10000 Zagreb

Za više informacija o EU fondovima
strukturnifondovi.hr

Prilog Inkluzija izdan je u okviru projekta Uključiva kultura - potpora socijalnoj inkluziji kroz kulturu putem Vijenca koji provodi Matica hrvatska s partnerima Udrugom Pragma i Društvom za komunikacijsku i medijsku kulturu.
Sadržaj priloga Inkluzija isključiva je odgovornost Matice hrvatske.

Klikni za povratak