Inkluzija 11

Inkluzija

VIJESTI I NAJAVE

Priredila Tamara Kvas

Kulturni život u Murteru

Društveni centar Jedro iz Murtera provodi kulturne aktivnosti u online obliku, sufinancirane iz Europskog socijalnog fonda. Okupivši lokalne murterske udru­ge, nu­de razne aktivnosti koje će Murte­ra­ni­ma pružiti kvalitetno provođe­nje slobodnog vremena. Tako su DC Jedro i njegove partnerske udruge proteklih tjedana organizirali tri aktivnosti. Udruga Zaokret po­nudila je školu gitare u kojoj je član udru­ge i vođa grupe MSAQ Mate Skra­čić sve zainteresirane upoznavao s blues rit­movima na gitari. U projektu sudje­luje i Ogranak Matice hrvatske u Murteru koji je ugo­stio mladu lokalnu spisateljicu Antone­lu Bokan. Ona je podijelila svoja razmišlja­nja o spisateljskoj djelatnosti, svojim uspje­sima, projektima i izazovima svojeg pro­fesionalnog puta. Udruga Latinsko idro, or­ganizirala je online radionicu o veza­nju mornarskih čvorova; pašnjak i mu­ški uzao. Uz ove aktivnosti, od siječnja se sva­koga tjed­na odr­ža­vaju i online te­ča­­jevi špa­njolskog i talijanskog jezika u realiza­ci­ji nositeljice ovog projekta, udruge Argonauta.

Zagreb u borbi protiv siromaštva

Usvojena je Zagrebačka strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključeno­sti za razdoblje od 2021. do 2025. godine. Time je Grad Zagreb postao prvi grad u Republi­ci Hrvatskoj koji je osmislio i usvojio stra­teški dokument posvećen prevenciji siromaštva i socijalne isključenosti. Iz Grada su naglasili da je usvajanje ovog dokumen­ta važno u ovako specifičnom trenutku u kojem živimo, u svakidašnjici koja je obi­lježena pandemijom i potresima, uz novo­nastale okolnosti koje ostavljaju socijalne, zdravstvene i ekonomske posljedice. Zagrebačka strategija borbe protiv siromašt­va i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2025. godine odgovor je u svrhu što boljeg usmjeravanja budućeg djelovanja te suočavanja s predstojećim izazovima, poručili su iz Grada. Dokument se može pronaći na službenoj mrežnoj stranici Grada Zagreba.

Umjetnost kao terapija

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika HDLU i ove je godine obilježilo Europski dan kreativnosti izvedbom projekta Umjet­nost kao terapija u okviru EU projekta CreArt. Pro­jekt je proveden u suradnji s udrugom za zaštitu i promicanje mentalnog zdrav­lja u Zagrebu Svitanje i Psihijatrijskom bol­nicom Sveti Ivan u Zagrebu. Vodite­lji pro­jekta su akademski slikari Mercedes Bra­­toš i Ivan Barun, koji je ujedno i liječ­nik u Kli­nici za psihijatriju Sveti Ivan u Zagre­bu. Kao voditeljice radionica u projektu su su­djelovale i psihologinja Tara Beata Racz, pro­fesorica likovne kulture na Tekstilno-te­hnološkom fakultetu u Zagrebu, Koralj­ka Kovač i akademska slikarica Natalie Ka­sap Kozarac. Svaki od ovih umjetnika os­mislio je i proveo likovno-terapijsku ra­dio­nicu te se ovim projektom, uz radove polaznika radionica, predstavlja pristup i na­čin rada njihovih voditelja. Izložba li­kov­nih radova održala se u Galeriji Karas od 16. do 22. ožujka 2021.

Međunarodni natječaji za mlade

MArteLive međunarodno je natjeca­nje i festival otvoren za mlade između 18 i 35 godina iz Europe. MArteLive prvi put pru­ža priliku i mladima s našeg područja. Pro­jekt podržava Europska Unija u sklopu programa Kreativna Europa, a natjecanje uključuje i povezuje više od 10.000 umjetnika. Udruga Tuzla Live iz Bosne i Hercegovine, s partnerima iz Poljske i Litve te lide­rima projekta iz Italije, otvara javni poziv za mlade kreativce u 16 umjetničkih disci­plina. Radove će ocjenjivati međunarodni žiri. Sve potrebne informacije mogu se naći na mrežnoj stranici ili Facebook i Instagram profilu festivala.

Zaklada Jelenkor objavila je natječaj za mlade mađarske i hrvatske likovne umjet­nike. Cilj natječaja je pružiti priliku mladim umjetnicima s hrvatske i mađarske li­kovne scene da predstave sebe i svoja dje­la na skupnoj izložbi u Pečuhu, Zalaegerszegu i Kaposváru. Očekuje se prijava radova nastalih u kategoriji likovnih umjet­no­sti. Prednost pri ocjenjivanju imat će po­vezanost s ciljnim područjem ne­koli­ko hrvatskih županija (Međimur­ska, Va­raždin­ska, Koprivničko-križevačka, Bje­lo­varsko-bi­lo­gorska, Virovitičko-podrav­­­ska, Po­­žeš­ko-slavonska, Osječ­ko-baranj­­ska i Vu­­ko­var­sko-srijemska župa­nija). Mogu se pri­­javiti svi umjetnici s ma­đarskim ili hrvat­­­skim državljanstvom, mlađi od 35 godina, s najviše pet djela. Rok za prijavu je 15. trav­nja, a rezultati se očekuju početkom svib­nja ove godine.

Umjetnost i kultura online

U okviru Operativnog programa Učin­ko­viti ljudski potencijali 2014–2020, Mini­starstvo kulture i medija, nakon provede­­nog natječajnog postupka i odabira proje­kata, donijelo je drugu Odluku o fi­nan­­­ci­ranju za otvo­re­ni Poziv na dostavu pro­­jektnih prijed­loga Umjetnost i kultura online. Poziv se provodi u okviru Priori­tet­ne osi 2 – Soci­jal­no uklju­či­vanje, specifič­­nog cilja 9 i 1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključe­nosti kroz promociju integra­cije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije. Poziv Umjetnost i kultu­ra online usmjeren je na poveća­nje socijalne uklju­čenosti osoba mlađih od 25 i starijih od 54 godine sudjelovanjem u kulturnim i umjet­ničkim aktivnostima putem interneta.

Prijave za Mali veliki redatelji

Centar za razvoj osobnih kompetencija i zaštitu ljudskih prava otvorio je prijave za novu skupinu radionica Malih velikih redatelja. Pozivaju se učenici srednjih škola koji će imati priliku saznati što je to ekstremno gornji rakurs ili američki plan, ali i snimiti svoj kratki film, naučiti osnove o režiji, pisanju scenarija, snimanju i montaži. Ciklus se sastoji od 13 besplatnih online radionica koje izvodi filmski redatelj Tomislav Šoban, a počinje 14. trav­nja i traje do 26. svibnja. Po završetku programa sudionici dobivaju potvrde o su­djelovanju. Raspored radionica drugog ciklusa i informacije o registraciji za sudje­lovanje mogu se pronaći na Facebook stranici Centra za razvoj osobnih kompetencija i zaštitu ljudskih prava.

Kamp frikova nominiran za Oscara

Dokumentarni film Crip Camp: A Disa­bility Revolution koji prati život tinejdžera s invaliditetom i poznatih aktivista za pra­­­va osoba s invaliditetom nominiran je za nagradu Oscar u kategoriji dugometraž­nog dokumentarnog filma. Premi­jer­no pri­kazan na Sundance Film Festivalu u si­ječ­­nju prošle godine, dokumentarac je osvo­jio nagradu publike, a kada se počeo emitira­­ti na Netflixu, dobio je izvrsne kriti­ke. Rad­nja filma smještena je u 1971. godinu. Kamp Jened služi kao osnovni temelj dokumentarca sazdanog uglavnom od arhiv­skih snimki i intervjua i pomaka svije­sti Amerikanaca, koji su osobe s inva­lidi­tetom promatrali kao građane drugog reda. U drugom dijelu filma upoznajemo osobu odgovornu za val promjena, također bivšu polaznicu kampa, Judith Heumann, koja je zahtijevala izglasavanje i provođenje 504. članka Zakona o rehabilitaciji iz 1973. godine, važnog za olakšavanje života osoba s invaliditetom, tada najbrojnije manjine u Sjedinjenim Američkim Državama (danas su treća, na­kon Afroamerikanaca i Hispanoamerika­naca).

Projekti za mlade

Agencija za mobilnost i programe EU u sklopu tjedna webinara za programe Erasmus+ i Europske snage solidarnosti organizirala je webinar o projektima solidarnosti pod nazivom Imamo ideju! Webinar je okupio mlade osobe, predstavnike udruga, srednjih škola i drugih organizacija i ustanova. Projekti solidarnosti aktivnost je u okviru programa Europske snage soli­darnosti koja omogućuje mladima u dobi od 18 do 30 godina dobiti bespovratna sredstva kako bi proveli svoju inicijativu i potaknuli konkretnu promjenu u svojoj zajednici na području Hrvatske s naglaskom na potresom pogođena područja. Spomenute će skupine tako dobiti priliku samostalno voditi projekt financiran sredstvima EU, a pritom i steći praktična znanja. Djelatnici Agencije za mobilnost i programe EU na webinaru su izvijestili o detaljima same aktivnosti Projekti solidarnosti, pojasnili su kako se prijaviti na projekt te predstavili uspješno provedene projekte solidarnosti u Hrvatskoj.

Europski projekt Reshape

Zagrebački centar za nezavisnu kultu­ru i mlade Pogon sudjelovao je na europ­skom projektu Reshape kao jedan od 19 partnera. Cilj projekta bio je istražiti i razviti inovativne prototipove za organizacij­ske modele kulturnih i umjetničkih in­sti­tucija i kolektiva. U 18 mjeseci četrdeset okupljenih umjetnika i radnika u kulturi radilo je na osmišljavanju strategija, alata i instrumenata na pet gorućih kul­tur­no-društvenih i umjetničkih tema i izazova. Rezultat tog procesa devet je prijedloga koji pozivaju na transformaciju umjet­ničkog i kulturnog polja prema pra­vednijim i održivijim načinima rada i or­­ganiziranja. U sklopu projekta objav­ljen je priručnik RESHAPE: A Workbook to Reimagine the Art World. Autori tekstova, me­đu kojima su umjetnici, znanstvenici i kri­tičari, analiziraju i kontekstualiziraju iza­zove u polju umjetnosti i kulture danas te skiciraju koncepte za promjene. Online verzija publikacije dostupna je na stranici projekta. Tijekom proljeća 2021. projektni partneri predstavit će rezultate čitavog projekta u različitim formama.

Koprivnica

U knjižnici i čitaonici Fran Galović u Ko­privnici redovito se održava Mala škola korištenja pametnih telefona za starije osobe. Za sudjelovanje u programu potrebno se pri­ja­viti u Odjelu za odrasle, e-poštom: petar­@­knjiznica-koprivnica.hr ili telefonski: 048/­622-363. Uz navedeno, u knjižnici se tjedno organiziraju događanja za djecu, starije, oso­be s invaliditetom i širu javnost poput ra­dionica, pričaonica, čitateljskih klubova, izložbi. Svi zainteresirani informacije o događanjima mogu pronaći na mrežnoj stranici knjižnice i čitaonice Fran Galović. Programi se provode pod strogim epidemiološkim mjerama pa iz knjižnice mole po­sje­titelje da svoj dolazak na pojedine pro­grame prethodno najave.

Inkluzija 11

11 - 8. travnja 2021. | Arhiva

Impressum

Inkluzija

Prilog Vijenca za promicanje socijalne uključenosti

Nakladnik

Matica hrvatska
Ulica Matice hrvatske 2
10000 Zagreb

Za nakladnika

Stipe Botica, predsjednik Matice hrvatske

Voditelj projekta

Goran Galić, glavni urednik Vijenca

Koordinatorica projekta

Jelena Gazivoda, izvršna urednica Vijenca

Urednik Inkluzije

Boris Beck

Projektna administratorica

Tamara Kvas

Prijelom i dizajn tiskanog izdanja

Borovac i Bence d.o.o.

Lektura

Tihana Pšenko Miloš

Adresa uredništva

Redakcija Vijenca - Matica hrvatska

Ulica Matice hrvatske 2, 10 000 Zagreb

Tisak

Tiskara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 210, 10000 Zagreb

Za više informacija o EU fondovima
strukturnifondovi.hr

Prilog Inkluzija izdan je u okviru projekta Uključiva kultura - potpora socijalnoj inkluziji kroz kulturu putem Vijenca koji provodi Matica hrvatska s partnerima Udrugom Pragma i Društvom za komunikacijsku i medijsku kulturu.
Sadržaj priloga Inkluzija isključiva je odgovornost Matice hrvatske.

Klikni za povratak