Inkluzija 10

Inkluzija

VIJESTI I NAJAVE

Priredila Tamara Kvas

Art terapija

Ciklus radionica kreativnog izražava­nja, u čijem je fokusu art terapija, pilot je program udruge Galerija Miroslav Kraljević GMK u Zagrebu. Radionice su namije­njene svim zainteresiranim pojedincima, no poseban je fokus na mlađim odraslim osobama, kao i osobama koje u svojoj neposrednoj blizini imaju osobu koja se su­sre­će s preprekama kada je riječ o mental­nom zdravlju. Voditeljica radionice je Ta­ra Beata Racz, magistra psihologije i aka­dem­ska slikarica sa završenom edukaci­jom i iskustvom u provođenju art terapi­je te sa snažnim senzibilitetom i znanjem kojim može konstruktivno pridonijeti podizanju svijesti o mentalnom zdravlju. U terapiji umjetnošću naglasak je na stvaralačkom procesu i umjetničkom predmetu kao sred­stvima izražavanja i komunikacije. Ovaj ciklus radionica zamišljen je u obli­ku kreativnih likovnih radionica u ukupnom trajanju od mjesec dana. Radionice bi se održavale jednom tjedno u trajanju od dva sata. Informacije se mogu pronaći na službenim stranicama udruge GMK.

Društvo hrvatskih književnika

Virtualni program Društva hrvatskih književnika sPOJi se! posvećen je čitanju poezije. Riječ je o deset interaktivnih radionica programa Poj – poezija, jednostavno na kojima se uz pomoć teoretske pozadine i iskustava sudionika razvija zajedničko čitanje i kreativno tumačenje poezije. Fascinantne teorije, vječne rasprave i krea­tivne igre sudionicima jamče jedin­stve­no iskustvo poezije u online obliku. Iz DHK najavljuju kako će uključivanjem u ovaj program sudionici steći znanja iz širokog područja kulture, razviti svoje komunika­cijske i interpretacijske vještine te stvori­ti poticajan kolektiv za kreativno izražavanje. S pomoću cjelovitog interaktivnog pristupa otkrit će i vlastito mjesto u kulturi i mjesto kulture u sebi, a pritom uživati u poeziji 50 suvremenih hrvatskih pjesnika. Program prate i javno dostupni digitalni sadržaji: virtualna čitanka i deset edukativnih videoisječaka. Programske radionice u trajanju od 90 minuta održavaju se jednom tjedno od 30. ožujka do 2. lipnja. Vodi ih Luka Tripalo, član Društva hrvatskih književnika i nagrađivani mladi pjesnik, a s poezijom će spojiti sveukupno 20 sudionika u dobi između 18 i 35 godina.

Dan osoba s Downovim sindromom

Povodom Svjetskog dana osoba s Dow­novim sindromom, koji se obilježava 21. ožujka svake godine, Svjetski savez mladih Hrvatska održao je online projekciju fil­ma Lijepo mi je s tobom, znaš. Projekcija je za sve zainteresirane organizirana u ci­lju podizanja svijesti o osobama s Downo­vim sindromom i njihovoj ulozi u društvu. Film je portret dviju sestara koji je nastajao tijekom deset godina. Mia ima Dow­nov sindrom, a Eva je kamerom bilježila dru­­že­nja sa sestrom. Nakon projekcije filma, svi koji su gledali film sudjelovali su u razgovo­ru s autoricom filma, Evom Kralje­vić, koja je otkrila detalje vezane uz ideju za film te je govorila o procesima nje­gova nastanka.

11. međunarodna revija lutkarstva

U organizaciji Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, od 22. do 26. ožujka, od 26. do 30. travnja te od 24. do 28. svibnja na Kritičkoj platformi suvremenog lutkarstva EU održat će se 11. međunarodna revija lutkarstva Lutkokaz. Lutkokaz je osječka akademija pokrenula 2010. godine kako bi na jednom mjestu upoznala gledatelje s ispitnim produkcijama osječkih studenata lutkarstva. Ovogodišnji Lutkokaz održat će se u sklopu projekta Kreativne Europe – Kritička platforma suvremenog lutkarstva EU, u kojem osječka Akademija sudjeluje kao partner uz Lutkovno gledališče Ljubljana (voditelj), litvanski Teatar Lele iz Vilniusa i Puppet Ani­ma­tion Scotland iz Edinburgha. Posebni napori bit će uloženi kako bi se određena publika upoznala sa suvremenim lut­kar­stvom. Većina pro­jekt­nih aktivnosti bit će usredotočena na angažman pu­blike, pru­žajući joj mo­gućnosti uviđa­nja vlasti­tih odgovo­ra, ja­čanje zna­nja, teorij­ske po­za­di­ne, artiku­lacijskih vještina, ra­zumije­va­­nja suvremenog lutkar­stva, pove­ćanje an­gaž­mana i uživanje publike u događajima suvremene umjetnosti. Tako će se ujedno produbiti, proširiti, ali i odr­ža­ti od­nosi s publikom.

Svjetski dan socijalnog rada

Svake godine trećeg utorka u ožuj­ku obilježava se Svjetski dan socijalnog ra­da. Ovogodišnji slogan Ja sam, dakle mi (je)smo ističe važnost jačanja socijal­ne soli­dar­nosti i globalne povezanosti. Udruga so­cijalnih radnika svake godi­ne dodjelju­je nagradu Jakov Kudrić u tri kategorije, socijalnom radniku/ci koji/a je svojim stručnim ili znanstvenim radom osobito doprinio/la ili doprinosi razvoju i afirmaciji profesije socijalnog rada, ustano­vi socijal­ne skrbi koja se istaknula kvalitetom socijalnih usluga ili inovativnošću svojih programa u interesu korisnika, udruzi civilnog društva koja se istaknula kvalitetom socijalnih usluga ili inovativnošću svojih pro­grama u interesu korisnika. Posvećeni temeljnim vrijednostima profesije, socijalni radnici zalažu se za otvoreno i zdravo društvo oslobođeno od diskriminacije i nasilja, usmjereno prema ekonomskom i socijalnom razvoju i socijalnoj koheziji te punom uvažavanju i zaštiti ljudskih prava svake osobe.

Film za mlade

Studenti – Međunarodni studentski filmski festival STIFF poziva vizual­ne i novomedijske umjetnike da do 1. svibnja prijave svoje radove na izložbeni program koji razrađuje tematski fo­kus filmskog pro­­grama. STIFF u svojem poprat­nom pro­gramu okuplja umjetnike iz cijelog svije­ta koji svojim radom propituju značaj­ne pojave društvene, političke, ali i intimne svako­dnevice, s naglaskom na suvremene umjetnič­ke prakse. Ovogodišnja tema fe­stivala je Tijelo pa će i izložbeni program istraživati društveno relevantne načine in­ter­pretacije tijela u suvremenom digi­tal­nom okolišu zasićenom slikom. Umjet­nici bi trebali prijaviti fotografije, GIF ani­ma­cije ili videoradove te ostale obli­ke digital­nih radova (video­igre, mrežne stra­nice, apli­kacije) koji se bave ili dotiču teme tije­la u najširem smislu. Odabrani radovi bit će izloženi tijekom festivala koji će se održavati od 4. do 7. studenog u Rijeci.

Mladi od 12 do 14 godina – Zagreb Film Festival partner je Europske filmske akademije u dodjeli Nagrade mlade pu­bli­­ke (EFA Young Audience Award). Dodje­la nagrade organizira se od 2012. u ci­lju promicanja europskog filma za djecu, a ovogodišnja dodjela održat će se online, 25. travnja u 38 zemalja. U svakoj od 38 zemlja bit će izabran dječji žiri koji će pogleda­ti sva tri filma, sudjelovati u razgovorima o filmovima te glasati za svoje favorite. Filmu s najvećim brojem glasova po zavr­šet­ku događanja bit će dodijeljena Nagrada mlade publike za najbolji europski film za djecu. Međunarodni odbor nominirao je sljedeće naslove: Pinocchio, redatelj Ma­tteo Garrone (Italija, Francuska), The Cro­ssing, redatelj Johanne Helgeland (Norveška), Wolf­­walkers, redatelji Tomm Moore, Ross Ste­wart (Irska, Luksemburg, Fran­cuska). Dodjela će se moći pratiti uživo na mrežnoj stranici Yaa.europeanfilm­awards.eu 25. trav­nja u 20 sati. Svi mladi filmoljupci u dobi od 12 do 14 godina koji mogu od 22. do 25. travnja sudjelovati na ovom posebnom događanju trebaju poslati kratko motivacij­sko pismo i listu od pet najdražih filmova s kratkim obrazlože­njem e-mailom na iva@zagrebfilmfestival.com. U prijavi je potrebno napisati kontakt roditelja ili staratelja (ime i pre­zime, telefon i e-adresa). Rok za pri­javu je 1. travnja 2021.

Akademija aktivni(h) u zajednici

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva treću godinu zaredom započinje s provedbom programa vezanog uz razvoj lokalnih zajednica. Aka­demija aktivni(h) u zajednici osmišljena je tako da educira ljude kako bi stečenim znanjem i vještinama, posebno osobnim i društvenim vještinama, u svojoj lokalnoj zajednici pokrenuli promjene. Održat će se od 16. do 18. travnja u Puli sa sudioni­cima iz Istarske, Primorsko-goranske, Karlo­vač­­ke, Sisačko-moslavačke ili Kra­­pin­­sko-za­gorske županije. Poziv na sudje­­lo­va­nje upu­ćen je svima koji žele doprinije­ti društ­venim promjenama u svojoj lokalnoj zajednici, pokrećući društvene programe i projekte. Sudjelovanje na Akademiji je bes­platno te su pokriveni troškovi smješta­ja, prehrane i puta. Prijave se zaprimaju do 10. travnja. Više informacija o programu može se pronaći na mrežnoj stranici Zaklade. Program edukacije podijeljen je u nekoliko tematskih područja, a pokrivat će edukacije i radioni­ce na temu osobnog i poslovnog razvoja. U provedbi programa uz stručnjake iz Zaklade sudjelovat će i vanjski suradnici.

Mjesec svjesnosti o limfedemu

U Sveučilišnoj galeriji Vasko Lipovac na splitskom Kampusu održana je izložba fo­to­grafija Limfa i ja – Što se krije pod mojom ko­­žom? Ovu izložbu organizirali su članovi Od­sjeka za fizioterapiju Sveučilišnog odje­la zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu u suradnji s Hrvatskim društvom za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu, Kate­drom za fizikalnu medicinu i rehabi­litaciju Medicinskog fakulteta u Splitu te Udrugom Caspera. S obzirom na to da se ne zna koliko osoba u Hrvatskoj boluje od limfe­de­ma, cilj izložbe bio je primjerom osam hrabrih žena potaknuti i pružiti profesio­nalnu i ljud­sku pomoć onima koji bolu­ju od limfedema. Ži­vot s limfede­mom mo­guć je isključivo uz redovito provođe­nje kom­pletne terapije, a veli­ke stanke u te­­ra­piji mogu imati ozbilj­ne poslje­dice, pa čak i ugroziti život pacijen­ta. Drugi je pro­blem nedostatak struč­njaka spe­cijali­zi­ra­nih za ovu bolest, što se najbo­lje osli­kava u činjenici da u Hrvatskoj, za ra­zliku od susjednih zemalja EU, nema spe­cijalista lim­fologa, već oboljele uz svoju os­nov­nu specijalizaciju uglavnom liječe fizijatri.

Inkluzija 10

10 - 25. ožujka 2021. | Arhiva

Impressum

Inkluzija

Prilog Vijenca za promicanje socijalne uključenosti

Nakladnik

Matica hrvatska
Ulica Matice hrvatske 2
10000 Zagreb

Za nakladnika

Miro Gavran, predsjednik Matice hrvatske

Voditelj projekta

Goran Galić, glavni urednik Vijenca

Koordinatorica projekta

Jelena Gazivoda, izvršna urednica Vijenca

Urednik Inkluzije

Boris Beck

Projektna administratorica

Tamara Kvas

Prijelom i dizajn tiskanog izdanja

Borovac i Bence d.o.o.

Lektura

Elizabeta Pernar

Adresa uredništva

Redakcija Vijenca - Matica hrvatska

Ulica Matice hrvatske 2, 10 000 Zagreb

Tisak

Tiskara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 210, 10000 Zagreb

Za više informacija o EU fondovima
strukturnifondovi.hr

Prilog Inkluzija izdan je u okviru projekta Uključiva kultura - potpora socijalnoj inkluziji kroz kulturu putem Vijenca koji provodi Matica hrvatska s partnerima Udrugom Pragma i Društvom za komunikacijsku i medijsku kulturu.
Sadržaj priloga Inkluzija isključiva je odgovornost Matice hrvatske.

Klikni za povratak