Inkluzija 10

Inkluzija

KLJUČ ZA UKLJUČIVANJE

Ne postojimo mi i oni

Boris Beck

Uskrs nam daje nadu da invaliditet ne bi smio utjecati na ljudsko dostojanstvo

Kada se papa Franjo jednom prilikom susreo s djecom s Downovim sindromom, jedna djevojčica, imenom Serena, poža­­lila mu se da se ne osjeća dobrodošlo u svo­joj župi i da ne razumije zašto ne može primati pričest. „Serena“, odgovo­rio joj je papa, „govorila si o jednoj od naj­­ruž­­­nijih stvari koja postoji među nama: diskrimi­naciji!“ Nikom se ne smije re­ći: „Odlazi, ti nisi kao ja!“ rekao je tada papa, dodavši: „U Katoličkoj crkvi mogu biti svi ili nitko.“

Liječenje je u nježnosti

Kada je 2015. godinu papa Franjo pro­glasio godinom milosrđa, želeći is­tak­­nu­­ti važnost koju bolesnici imaju u krš­ćan­­skom nauku i zauzimanju Crkve za njih, na svakoj su općoj audijen­ciji u prvom re­du sjedile osobe s invaliditetom, koje je pa­pa odlazio prve pozdraviti. „Na­čin na koji se suočavamo s patnjom kri­te­rij je na­še slobode u tome da damo smi­sao život­nom iskustvu. Va­lja ići da­lje od lijeko­va, jer liječenje je ponajviše u njež­nosti, u ljubavi koju treba pružiti. Svaki je bole­s­nik ljudsko biće te se tako prema njemu treba i odnositi”, rekao je o bo­lesti općenito, a napose o invalidno­sti: „Bolesnici i osobe s invaliditetom ima­ju neotuđivo dostojanstvo i misiju u životu. Nikad ne postaju jednostavno objekti. Koliko se osoba s invaliditetom otvara životu kada osjete da su voljeni? Isus razu­mije našu nemoć, jer ju je osobno isprobao.“

Netom prije pandemije, povjerenik Va­raždinske biskupije za pastoral osoba s invaliditetom, vlč. Leonardo Šardi, održao je izlaganje na Katehetskoj školi za vjero­učitelje na temu Osobe s inva­liditetom u crkvenim dokumentima. Tada je priopćio da se u gotovo svim dokumentima Katoličke crkve, kada je riječ o ljudskoj osobi, govo­ri i o osobama s in­va­liditetom. On smatra da se u pojmo­vima poput bolesni, slabi, potreb­ni, ne­moć­ni, pritisnuti patnjom i nevo­ljom mo­že prepoznati govor koji se odnosi i na osobe s invaliditetom. Od dokumena­ta II. vatikanskog sabora, napose je izdvo­­jio konstituciju Gaudium et spes koja u 29. poglavlju ističe: „Dakako, svi ljudi nisu jednaki s obzirom na različitu fizičku sposobnost, ni s obzirom na razliku umnih i ćudorednih moći. No, svaki oblik bilo društvene bilo kulturalne diskriminacije u temeljnim pravima osobe zbog spola, rase, boje kože, društvenog položaja, jezika ili religije mora se prevladati i ukloniti jer se protivi Božjem naumu. Premda među ljudima po­sto­je opravdane različitosti, jednako do­sto­janstvo osoba zahtijeva da se dođe do čovječnijih i pravičnih uvjeta za život.

Belgijski povjesničar i svećenik Char­les Moeler ovako je bio ocijenio važnost saborskog teksta Gaudium et spes i teme o čovjekovu dostojanstvu: „Tema čovje­ka stvorena na sliku Božju nova je za jedan saborski tekst i zbog toga je važan događaj. Radi se o kršćanskoj slici čovjeka čije je istraživanje i tumačenje možda najvažniji zadatak ovog stoljeća.“ Hansa Brügger, u časopisu za filozofiju i religij­ske znanosti Obnovljeni život, napisan na temu dostojanstva osobe s invaliditetom, postavlja sljedeća pitanja: Što je s čovjekovim dostojanstvom u današ­njemu svijetu? Kojim mjerilima svijet mjeri dostojanstvo osobe? Koji su kriteriji mjerodavni? Poznata nam je skala po kojoj se čovjek općenito vrednuje – inte­ligencija, zdravlje, ljepota, radna spo­sob­nost – kaže Brügger i nastavlja: Tko se kreće izvan ovih normi upra­vo je ne-normalan; ako ga se uopće ozbiljno uzima, onda samo pod nekim uvjetima; njegovo se mišljenje obično ne traži pa zbog toga nema ni težine. Taj je čovjek na rubu društva jer je bolestan, s invaliditetom ili nesposoban za život. On je u očima svijeta u pravome smislu riječi bez dostojanstva. Međutim, u Stvoritelje­vim očima stvar izgleda posve drukčije. I čovjek s invaliditetom punovažna je ličnost. Vrijednost osobe, argumentira Brügger, ne ovisi o stupnju inteligencije i duševnog blještavila, o fizičkom integritetu i psihičkom zdravlju, ne ovisi o službenoj ka­rijeri, a ponajmanje o materijalnom po­­sjedu ili društvenom položaju. Vrijednost osobe, prema kršćanskoj an­tropologiji, ovisi o činjenici da je čovjek – pa i s invaliditetom – stvorenje koje je Bog stvorio i koje ljubi, „dijete Božje i baštinik neba“, kako piše u Poslanici Rimljanima. I čo­vjek s najtežim invaliditetom stvoren je „na sliku i sličnost Božju“, prema Knjizi Postanka. On ostaje u srodstvu s Bogom ma što prouzrokovalo njegovu invalidnost koja ga sputava u kretanju, izražavanju, priopćavanju sebe i u sudjelova­nju u društvenom životu su­kladno tzv. normama. U tome leži njegova veličina, njegovo ne­po­vredivo dostojanstvo, kaže Brügger.

Osobe s invaliditetom isključuju se iz društvenog života zbog toga što ne odgovaraju uobičajenim normama radne sposobnosti

U skladu s time je papa Ivan Pavao II. u svojem nagovoru osobama s invalidite­tom u Quebecu 1984. rekao sljedeće: „Želio bih jasno reći i istaknuti: čovjek s invaliditetom punovrijedno je ljudsko bi­će sa svim odgovarajućim urođe­nim svetim i ne­povredivim pravima, neovis­no o tome je li njegov nedostatak prirođen ili je na­stao zbog kronične bolesti ili nesretnog slučaja, pati li od duševne ili staračke slabosti i koliko je teško njegovo ošteće­nje. Njemu se mora olakšati sudjelova­nje u društvenom životu u svim dimenzijama i na svim razinama koje bi mu mogle biti dostupne: obitelj, škola, posao, socijalna zajednica, politika, religiozni život. To praktično pretpostavlja apsolutno pošto­vanje ljudskoga života već nakon njegova začeća, a po tome i u svim stadijima nje­gova života.“

Šardi je u svojem izlaganju bio nagla­sio i da osobe s invaliditetom imaju jednaka prava primati duhovne stvarno­sti poput sva­kog drugog vjernika te da su i oni ak­tiv­ni i djelatni graditelji Tije­la Kristova. Spominjući pak Smjerni­ce hrvatskih biskupa o pastoralnoj skr­bi osoba s invaliditetom, koje je Hrvat­ska biskupska konferen­cija ob­javila 1996, Šardi je istaknuo da biskupi preporučuju važnost prilagođava­nja pro­­­sto­­ra župnih crkava, pastoralnih pro­­­sto­­ra i zna­čaj­nih ustanova invalidskim ko­licima te pri­stupačnost svetištu i ambo­nu i da se razmišlja o redovi­toj, a ne tek po­vre­me­­noj pastoralnoj skrbi osoba s teško­ćama u razvoju. Biskupi nagla­šavaju i da djecu i mlade s teškoćama u razvoju treba što više uvoditi u zajednički ži­vot i redovite životne odgovornosti, a ne preporučuju posebne mise, molitve ili vje­ronauk za njih. Dokument završava riječima: „Veli­čina velikih pokazuje se upra­vo u njihovu odnosu prema potrebama malenih.”

Brügger je ukazao i na mnoge uzroke koji napadaju čovjekovo dostojanstvo, iako po sebi nepovredivo i sveto. S jedne strane, to su zemlje u kojima je ate­izam postao državna ideologija i gdje se svjesno radi na tome da ta vjera u napredak prožme čitav društveni život – ondje se gazi osnovno pravo na religioz­nu slobodu i ispo­vijedanje vjere, a time i čo­vje­kovo dostojanstvo. Analogno to­me, ondje gdje pod isprikom slobode i to­le­­rantnosti cvjetaju određeni oblici li­beraliz­ma i subjektiviz­ma, nadmoćno se povećava nivelira­nje svih vrednota, a time i ravnodušnosti prema Bogu i nje­govoj Crkvi, a ugroženost ljudskog do­stojanstva poprima zastrašujuće razmje­re. Brügger uočava, također, da tamo, gdje se standard i bogatstvo toliko pove­ćavaju tako da se ohlade ljudska srca i zamuti pogled za potrebe bližnjih, nasta­ju novi mehanizmi moći koji razaraju čovjekovo dostojanstvo.

Rezultat je, prema njemu, da osobe s invaliditetom budu isključene iz druš­t­vena života zbog toga što ne odgovaraju uobičajenim normama radne sposobno­sti; istodobno nedostaju odgovarajuće socijalne ustanove, kao i mogućnosti školskog i stručnog osposobljavanja osoba s invaliditetom; a sve to zato što se život s in­validitetom promatra kao nevrijedan život, a moderna znanost zloupotrebljava za to da se takav život odstrani već u klici, pobačajem ili manipuliranjem geni­ma. Na čovjeka s invaliditetom gleda se samo kao na jadno, slabo i žalje­nja vrijedno stvorenje kojemu su potrebni jedino sućut i skrb – tako, eto, Brügger sažima prevladavajući pogled na osobe s invalidi­tetom. Srž takvog odnosa jest u tome da se pretpostavlja da postoje neki „zdravi“ i neki „bolesni“. Tipični apeli za humani­tarne akcije uvijek glase isto: pomo­zimo im! Dakle, postojimo „mi zdravi“ koji po­mažemo „njima“! Papa Franjo u najnovijoj enciklici Fratelli tutti izričito kaže da ne postojimo mi koji bismo bili drukčiji od nekih onih. „Ne postojimo mi i oni.“ Ta rečenica briše sve granice između ljudi, pa i one između onih s invalidnošću i onih bez invalidnosti.

Obilje duhovnih plodova

Brügger uzroke za odbijanje čovjeka nalazi u odbijanju Boga. To odbija­nje čo­vje­ka, kaže on, najočitije se pokazuje tamo gdje taj čovjek, posve ili uopće ne od­­­go­vara normama koje je postavio čovjek. Tada invalidnost i bolesti „obezvređuju“ čovjeka; takav se čovjek isključuje iz društ­­va ili se u najmanju ruku izgura na rub, izloži diskriminaciji. Šardi, naprotiv, poziva na inkluziju: „Kroz osobe s in­­validi­te­tom obilje duhovnih plodo­va biva oba­si­­pa­no na čovječanstvo, a na nama ih je prepoznati i pomoći osoba­ma s invalidi­tetom prikazivati svoje život­ne teškoće na tu nakanu.“ Ili, kako je poručio Ivan Pavao II. 1981. iz Castel Gandol­fa: „Vjera nas uči da u svakome čovjeku gledamo Božju sliku koja sjajno prosijava i iza za­stora kojom ju je mogla zastrti inva­lidnost. Čo­vjek s invaliditetom je čo­vjek u punoj vrijednosti čija naravna prava ostaju sveta i nepovrediva. S pomoću uzajamne otvore­nosti i srdačne velikodušnosti izolacija će ustupiti mjesto zajedništvu, a posljedica će biti uzajamno obogaćivanje i zajednički rast.“

Inkluzija 10

10 - 25. ožujka 2021. | Arhiva

Impressum

Inkluzija

Prilog Vijenca za promicanje socijalne uključenosti

Nakladnik

Matica hrvatska
Ulica Matice hrvatske 2
10000 Zagreb

Za nakladnika

Miro Gavran, predsjednik Matice hrvatske

Voditelj projekta

Goran Galić, glavni urednik Vijenca

Koordinatorica projekta

Jelena Gazivoda, izvršna urednica Vijenca

Urednik Inkluzije

Boris Beck

Projektna administratorica

Tamara Kvas

Prijelom i dizajn tiskanog izdanja

Borovac i Bence d.o.o.

Lektura

Elizabeta Pernar

Adresa uredništva

Redakcija Vijenca - Matica hrvatska

Ulica Matice hrvatske 2, 10 000 Zagreb

Tisak

Tiskara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 210, 10000 Zagreb

Za više informacija o EU fondovima
strukturnifondovi.hr

Prilog Inkluzija izdan je u okviru projekta Uključiva kultura - potpora socijalnoj inkluziji kroz kulturu putem Vijenca koji provodi Matica hrvatska s partnerima Udrugom Pragma i Društvom za komunikacijsku i medijsku kulturu.
Sadržaj priloga Inkluzija isključiva je odgovornost Matice hrvatske.

Klikni za povratak