Hrvatska revija 4, 2020.

Recenzije, osvrti i prikazi skupova

Ljiljana Marks: Zagreb u pričama i predajama. A sad je li to istina ili nije, ja to ne znam, Hrvatska sveučilišna naklada, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, 2020., 445 str.

Je li to istina ili nije, ja to ne znam...

Maja Pasarić

Svi gradovi imaju vlastite priče. Posljed­njih desetljeća gradovi su, pa tako i narativne prakse njihovih stanovnika, sve češće u fokusu istraživanja različitih humanističkih disciplina. Knjiga Zagreb u pričama i predajama. A sad je li to istina ili nije, ja to ne znam, doajenke hrvatske folkloristike Ljiljane Marks, jedinstveni je interdisciplinarni prozor u zagrebačku usmenu tradiciju.U toj je studiji grad Zagreb prepoznat kao dostojno i nadasve plodotvorno mjesto za istraživanje usmene proze i književne povijesti, a njegove se priče istražuju na sjecištu folkloristike, znanosti o književnosti, historiografske naracije, etnologije i kulturne antropologije. Združivanjem pitkoga znanstvenoga i vještoga pripovjednoga stila u dvanaest poglavlja analiziraju se usmene i pisane priče o Zagrebu zabilježene u povijesnim, književnim i kulturno-povijesnim izvorima, kao i njihovi motivi oživotvoreni suvremenim kulturnim praksama te primijenjeni u turističkim i političkopromidžbenim kontekstima.

Poglavlja O postanku imena, grada i koječemu još, Na kraljevskom banskom Griču, Blažena Djevica Marija i Zagrepčani, Od Griča do Kaptola: Krvavi most, »Prozor Stjepanovog Doma priča gotski san«, Vidljivo a nevidljivo, Crna kraljica jen, dva, tri, Kralj daleko, a nebo visoko: predaje o povijesnim osobama, Na zagrebačkim ulicama, Zagrebačke priče u hrvatskoj književnosti posvećena su prepoznatljivim gradskim punktovima, pričama o najranijim početcima grada, o povijesnim osobama, nadnaravnim događajima i čudima svetaca; zatim urbanim predajama, glasinama i prepričavanjima svakidašnjih događanja te zagrebačkim pričama u literarnom stvaralaštvu. Autorica se oslanja na povijesne izvore, usmena kazivanja, cjelovite publikacije, književne odjeke te tisak i elektroničke medije. Uvodni dio knjige nudi pregled povijesnih izvora u kojima nalazimo segmente predaja o Zagrebu te uvide u odnose znanstvenoga povijesnoga diskursa i usmene tradicije (npr. radovi Baltazara Adama Krčelića, Ivana Tkalčića, Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Đure Szaba i drugih). Usmena kazivanja o Zagrebu objavljivana su u folklorističkim časopisima i zbornicima poput Zbornika za narodni život i običaje Južnih Slavena, Vjesnika etnografskog muzeja, Narodne umjetnosti a katkad združena s povijesnim podatcima i u rijetkim cjelovitim publikacijama o prošlosti Zagreba poput Šetnje Zagrebom pet dana Danice Jerand. Veliku ulogu u objavljivanju i širenju priča o Zagrebu imaju i pojedine tiskovine (npr. Vjesnik, Obzor, Komunalni vjesnik) te radijske i televizijske emisije (Zagrebačka narodna škrinjica, Priče i predaje grada Zagreba).

Zagrebačku usmenu tradiciju, među ostalim, karakterizira i tijesna prepletenost ovjerenih povijesnih podataka s fikcijom. Svojom brojnošću, iz korpusa žanrova zagrebačke usmene proze u koji autorica ubraja legendarne, bajkovite i novelističke priče, pričanja iz života, glasine, tračeve, viceve i druge izdvajaju se predaje. Upravo predaje kao žanr izrastaju iz povijesnih kronika i stare literature ali i iz usmenih svjedočanstava i vjerovanja, stoga ih možemo promatrati i kao svojevrstan »dokument« pučkoga poimanja svijeta, društva, društvenih normi i vrijednosti zajednica u kojima nastaju. U poglavlju Žanrovske osobine priča o Zagrebu iscrpno se obrađuje predaja, navode se karakteristike tog žanra, njegova raznolikost i dinamičnost iz koje izvire i okvirna podjela na demonološke (mitske, mitološke) povijesne i etiološke predaje.

Složen odnos znanstvenoga povijesnoga diskursa i usmene tradicije posebno je vidljiv u pričama o postanku i nazivlju Zagreba, o zagrebačkim topografskim cjelinama i pojedinim istaknutim građevinama (npr. zdenac Manduševac, crkva sv. Marka, katedrala; Kaptol, Grič, Medvedgrad i druge) te u pričama o povijesnim osobama (o Matiji Gupcu, banu Josipu Jelačiću, Habsburgovcima). Znakovito je da se znanstveni spoznajni horizont, kako to autorica ističe, rado odriče predaje, ali pri rekonstrukciji početaka, podrijetla, pa i života povijesnih osoba ipak često poseže za njezinim motivima. Na sličan način motivi iz usmenih predaja prelijevaju se i u kanonsku književnost. Usmenoj tradiciji u Šenoinu književnom stvaralaštvu te zagrebačkim pričama u dramskim tekstovima Tita Brezovačkog i Josipa Freudenreicha posvećena su dva zasebna poglavlja knjige. Dinamiku razmjene književnih motiva moguće je pratiti u oba smjera. Tako naprimjer, dio predaje Prijestolje Matije Gubca u kojem se ukratko prepričava sadržaj Šenoina romana Seljačka buna svjedoči o tome da i literarni predložak može biti poticajem za stvaranje ili barem preoblikovanje predaje. Na relaciji razmjene pučke i takozvane učene, visoke kulture nastaju i priče o mitskim likovima grabancijašima i njihovim obračunima sa zmajevima. Srednjovjekovni su egzempli, tj. mirakuli utjecali na mnogobrojna zagrebačka usmena kazivanja, legendarne priče o čudotvornim moćima Majke Božje.

Ipak, najpoznatije i najraširenije predaje grada Zagreba jesu mitske predaje o vješticama. Predaje o vješticama tematski su povezane sa sudskim procesima protiv vještica koji su kod nas bili formalno verificirani sve do uredbe Marije Terezije iz 1785. godine kojom se zabranjuje pokretanje i donošenje presuda protiv čarobnjaštva u kraljevinama Slavoniji i Hrvatskoj bez izričita carskog dopuštenja. Pučke predodžbe o vješticama i njihovim moćima, znanja o vračanjima te osobna iskustva pojedinaca utjecali su i na formulacije u tekstovima optužnica, stoga sudske optužnice protiv vještica osim onodobnih pravnih izričaja otkrivaju i slojeve vjerovanja, običajnih praksi i cijelih osobnih priča oblikovanih barem dijelom kao predaje o vješticama. Kako to ističe Marks, sadržaji preuzeti iz tradicijske kulture u dominantnu kulturu ipak su podložni i promjenama »kao i kad podređena kultura asimilira invencije učene – ti kulturni sadržaji ne ostaju istovjetnima niti pasivno prihvaćenima. Oni se mijenjaju i prilagođuju u dodiru s već postojećim kulturnim obrascima kulture u koju bivaju integrirani. Tako se dogodilo i s pučkim poimanjima i pričanjima o vješticama u sudskim ispravama. Dakako da je tijekom stoljeća došlo i do povratka tih istih sadržaja u usmenu tradiciju: ona ih je ponovno preuzimala, djelomice sigurno i iz pisanih izvora, mijenjala prema zakonitostima usmena kazivanja i usmenoknjiževne vrste u kojoj se realizirala i postala svojinom usmene tradicije kakva je doprla do naših dana i još uvijek traje«.

Priče o vješticama prepričavale su se na ulicama Zagreba među pripadnicima svih društvenih slojeva. Neki od najčešćih motiva o vješticama, podudarni u sudskim zapisnicima i u usmenoknjiževnim zapisima, jesu ženina noćna preobrazba u neku sitnu životinju (leptira, muhu ili žabu), noćni vještičji let uz pomoć posebne coprničke masti i izgovorene čarobne formule, sastanak na raskrižjima i zapisivanja vragu, čaranja za ljubavnu omrazu ili bolest, činjenje gospodarske štete, pravljenje tuče i drugi. Navodi točnih zagrebačkih lokacija, osobnih imena i adresa aktera poznati iz sudskih svjedočenja pridonosili su zbiljnosti tih predaja kao i zanimanju za njih te postajali dijelom »zagrebačke memorije o vješticama«. »Na mukama je Kata Tinodi, zvana Vajdovka priznala 1699. godine da je vještica«. »I veli da je došla na raskršće pri gradskoj bolnici, da se ondje vjetar uzvitlao i ondje su je (vještice) uzele i tako je odnijele na goru Medvednicu. Poslije se nakon jedno dvije godine vragu zapisala na gori Medvednici«. Kata Tinodi spominje poimence i ostale žene iz Zagreba koje su bile prisutne kad se ona zapisivala vragu. U tom se priznanju spominju imena, prezimena i adrese, tj. zagrebačke ulice i kasnije četvrti: »jedna je bila iz Trnja, Juliška udovica je bila s Harmice, Mevrekovka iz Nove Vesi, na Potoku je stanovala punica remenara Janoša Horvatića, na Krvavom mostu udovica postolara Hižaka, a žena mladog kovača je stanovala na Manduševcu...«.

Premda su se na zagrebačkim ulicama osim strahom prožetih prepričavala i emotivna topla kazivanja, smiješne zgode i šaljive priče a kružile su i različite glasine, i to posebice u suvremenim gradskim praksama, predaje o vješticama i njihovi motivi najsnažnije prožimaju gradsku suvremenost i opstaju u različitim segmentima njezine kulture a posebno živo one turističke. Tako se danas predaje o zagrebačkim vješticama performativno pripovijedaju na različitim gradskim točkama, uglavnom Gornjega grada, a o životu i vitalnom interesu za mračnu povijest grada svjedoče brojne ture i njihovi posjetitelji.

Zagrebačka gradska usmena proza za­uzima istaknuto mjesto u znanstvenom opusu autorice, a monografija Zagreb u pričama i predajama nadopunjuje i zaokružuje njezina prethodna istraživanja. Osim znanstvene zajednice zainteresirane za problematiku gradskih priča u istraživačkim okvirima znanosti o književnosti, folkloristike, etnologije, kulturne antropologije i historiografije, ova iznimna studija s lakoćom će zadobiti pozornost i šire čitalačke publike.Uz autoričin vješt i pitak istraživački stil te akribiju i zaintrigiranost temom koju prenosi čitatelju posebnost monografije svakako jest raspon prikupljenih, analiziranih i objavljenih zagrebačkih priča. Uz popis literature i korištenih izvora knjiga donosi i 137 njihovih zapisa, Matija Gubec digao bunu, Hodnici od Popovog tornja do Kaptola, Grabancijaš delal tuču, Coprnice na Zagrepčici, Zakopano zlato crne kraljice neke su od njih.

Hrvatska revija 4, 2020.

4, 2020.

Klikni za povratak