Hrvatska revija 4, 2015

Tema broja: Svemir iz Hrvatske

Ciklus kajkavskih pjesama

Goran Gatalica

»Stihi kajkavije vu perihelu«

 

ODBEGLAJTANE VURE NA ZEMLI

Prkosime vesmiru

vusamleni vu njegve tujine i črnine,

tam gde odbeglajtane vure

sikak nam curiju vu kmicu.

Na Zemli te posne vure

dogorievlu vun samine stihof.

Vufame se same vu čuda,

vu sveti bogovetni gral,

teri ne dotikavle

človekov zemalski žitek.

Hteli bi vdirati,

vu glibinu galaktike,

spejs šatlinom

vu douga vupanja odleteti.

Vure nam na Zemli

po vesmiru plavaju

prkosom odbeglajtane.

 

odbeglajtano – odsvirano, odstranjeno; tujina – tuđina; vesmir – svemir; žitek – život; spejs šatlin – svemirski šatl; plavati – plivati

 

   

   

GANIMED

Zašpičil sem stihe

vesmirskom saminom

po mliečnoj brazdi,

tam gde Ganimed1

rasukan vu kmicu,

vu preprutju galaktike

ot pervega Praska2 senja.

Smiču se stihi

vesmirskom burom

vu carstve

ledenega Jupiteruša.

Ganimed1 teglim

po hemljavem vesmiru,

kak sonete

vu mir pretovarene.

Stihi su muoji mimoze

vu mrzlem vetru Ganimeda1,

kaj same varlivi frtalj

možganeh ščiplu.

 

zašpičiti – ušiljiti; samina – samoća; rasukan – razvaljan; tegliti – nositi; možgane – mozak; hemljave – iskrivljeno; frtalj – predio

 

[1] Ganimed – jedan od satelita Jupitera, ujedno i najveći prirodni satelit u Sunčevu sustavu; [2] veliki prasak (»Big Bang«) – teorija po kojoj se svemir prije 13,7 milijardi godina počeo širiti iz točke neizmjerne gustoće, te se nastavio širiti do danas

   

  

   

 

PUTUVANJE NAFALDANIM NEBESIMA

Nebesa nafaldana

vlovila su človeka

vu pavučinu visina.

Zemnu sviest

povlačiju skuti letrike,

tera cieli sviet

spram oblakof pela.

Na leteče putuvanje

človečanstvu duše

nebeska stroha škropi.

Več prerasli sme Zemlu

znatiželom napojeni.

Falde vu kmici vabe:

falde črne, falde betežne.

Leteče pelaju letrike

človeka kaj ni mogel

preči nikam.

 

nafaldane – naborane (falde – ravnomjerni nabori na tkanini); spram – prema; letrika – automobil

 

  

  

REZ VESMIRSKU RIGLJU

Črez vesmirsku riglju

črni je impetus1vlezel.

Tajne rieči same Buog

z dalina riglje šuflja.

Istina po segde

kak tiha vesmirska pira

kraje vsega oplieče.

Mime Istine

zgubili sme cestu

kak i pravicu trpku

kaj nam se

priek lica skliže.

Črez vesmirsku riglju

zabludele falinge

ftapaju se

na našim črnim licima.

 

riglja – ključanica; šufljati – tiho govoriti; pira – biljka, vrsta korova; pravica – pravda; falinge – greške; po segde – po svuda, črn – crn, ftapljaju se – utapaju se

 

[1] impetus – (ili utisnuta sila), ono što odražava gibanje u mehanici

 

  

  

  

 

GLUHI HOD ČLOVEKA

Zgrblena je nuoč,

zgrblen je gluhi hod človeka.

Vse su misli prepletene

vu mrežu smerti,

vu blisiček čistine.

Kakve to misli

gluhi hod človeka

po vesmiru rastače?!

Gluha nadanja

natiravaju davnine

vu trdi človekov strah.

Gluha samina

sumnjajuče duše zazivlje.

Gluhi hod človeka

po sumračnemMesecu

zavliekel se

vu njegvu glibinu nutrine.

 

blisiček – mali bljesak; natiravati – natjeravati; zazivlje – zaziva; zavilekel se – zavukao se, smert – smrt

 

 

 

 

 

ZAZIVLJEM HUN KAL

Zazivljem Maje

na hrđavi Hun Kal1

da krunu Sounca

namoče vu mrenji galaktike,

vu farbu beshmrline,

tera na licu Merkuruša

znikne vu lepšu Zemlu

prepunu drftanja i sreče,

vu krater ot lefke mesečine.

Zazivljem Hun Kal1

da otpre naše oči.

Zatiskani brezdanom

čakame živlenje

vu zmračene duplje

tera je prerasla vupanje.

Zazivljem Hun Kal1,

da nas ne otira vu ničesa.

 

farba – boja; živlenje – život; ničesa – ništavilo; beshmrlina– besmrtnost

 

[1] Hun Kal – maleni krater na Merkuru

  

  

  

  

PATETIKA Z VELIKEGA PRASKA

Vu kratkem času

sprebrazdana materija

z Velikega Praska

zacojkala je vesmir

razlomlenim kvantima1.

Zorja kmična

po šavu je prepoukla,

vse ftopive scurelo

vu farbane kvarkove2,

vu prkošljivi nuovi sviet.

Kre mertvila

na sprudu liepote,

zviezdane hrpte

zakeljenim pantima

držiju trage

 z pervotne samine.

Črne luknje

vurastaju vu tkivo

prostorje-vriemena.

Sumla curi

met živi sviet

z Buožjega hrama.

Človek otpire

vrata Nebeska

da bi videl

cielu patetiku živlenja.

 

zacojkati – zaljuljati; panti – držači za vrata; črneluknje – crne rupe; sumla – sumnja; otpirati – otvarati; farbani – obojeni

 

[1] kvanti – (fotoni) najmanja količina energije koja se može emitirati određenom frekvencijom; [2] obojeni kvarkovi – (boja kvarkova) svojstvo kvarkova i gluona zbog kojeg oni međudjeluju jakom interakcijom

  

 

    

  

 

EGZIL NA MARSU

Tam negde vu črljenoj puščavi

otajstvena čkuomina

vu koutu nigdine

človeku brez rieči

vu jarmu plazi.

Tam gde je Zemlu pozabil,

same smert i fanfare

črnom mužikom ščiplu.

Ne razme človek sebe,

ni potrgane glajze

brez kojih nemre

prejti nikam,

za frtalj zemalske sreče

i frtalj bogohulne sumle.

Prkos ga i vu egzilu čaka,

Tam gde je bieda črljena

kak piesek Marsa

vu daleke bolečive kmice.

 

čkuomina – tišina; črljena puščava – crvena pustinja; glajzi – tračnice; frtalj – četvrt; bolečiva – bolesna; kmica – mrak

  

 

 

 

 

STIHI KAJKAVIJE VU PERIHELU

Naslagani stihi kajkavije

driemlju vu perihelu1,

vu gluhe mrenji galaktike,

tam gde same Mesec

met raspuščenim planietima

trpke kletve vu daline pela,

vu trdu davninu dedovine,

vu skrite črne štaglje,

tam gde vrieme nikam ne curi.

Več ni za bitek rajiti o vesmiru,

kak zenesenjak o zemalske kajkavije.

Nevidlive divline

vu tere se rivlemo z cajta vu cajt,

krune beshmrlinom

pepelnate trage človeka.

Stihi kajkavije vu perihelu1počivlu,

vu gluhe mrenji galaktike,

ftopljeni trudnim

zemalskim živlenjem.

 

driemlju – spavaju; bitek – bitak; rajiti – puno raspredati o nečemu; trudnim – umornim

 

[1] perihel – (grč. peri: blizina + ἥλιος ili helios = Sunce) je položaj nekog planeta (ili bilo kojeg Sunčeva pratioca kao planetoida, patuljastog planeta, kometa i drugo) na svojoj eliptičnoj putanji kada je najbliži Suncu (zapravo do Sunčeva središta)

Hrvatska revija 4, 2015

4, 2015

Klikni za povratak