Zbivanja - znanstveni skup

Odjel za filozofiju Matice hrvatske

Znanstveni skup FILOZOFIJA JEZIKA I JEZIK FILOZOFIJE

Petak, 28. veljače 2020. u 09:15 sati, Dvorana Jure Petričevića, Ulica Matice hrvatske 2, Strossmayerov trg 4, Zagreb
slika

petak, 28. veljače 2020.

09.15 – 09.30
Otvaranje skupa

09.30 – 10.15
Ninoslav Zubović, O Empedoklovu jeziku i stilu

10.15 – 11.00
Petar Šegedin, Moć razgovaranja

Stanka

11.30 – 12.15
Marko Tokić, Galenovo poimanje jezika

12.15 – 13.00
Daniel Bučan, Jezik i značenje

Stanka

15.00 – 15.45
Mislav Ježić, Filozofijsko nazivlje kao razvoj moći jezika da izrazi filozofska pitanja i traži odgovore na njih

15.45 – 16.30
Igor Mikecin, Filozofijsko porijeklo helenističke gramatike

Stanka

17.00 – 17.45
Ljudevit Fran Ježić, Maimon i Fichte o značenju metafora za filozofiju

17.45 – 18.30
Tomislav Škrbić, Poetski jezik u Hegelovoj Estetici

subota, 29. veljače 2020.

09.30 – 10.15
Berislav Podrug, Problem jezika u Nietzschea

10.15 – 11.00
Ozren Žunec, Rasap opstanka: Heideggerova rana kritika jezika moderniteta

Stanka
11.30 – 12.15
Dean Komel, Filozofija i materinski jezik

12.15 – 13.00
Stjepan Kušar, Filozofijski problem religioznog jezika

Stanka

15.00 – 15.45
Damir Barbarić, Jezik kao organ tvorbe misli. Osnovne crte shvaćanja jezika u Wilhelma von Humboldta

15.45 – 16.30
Davor Krsnik, Pojam analogije u Humboldtovoj teoriji jezika

Stanka
17.00 – 17.45
Alen Sućeska, O genealogiji jezika: protiv sinkronije Ferdinanda de Saussurea

17.45 – 18.30
Bojan Marotti, Sličnosti

slika
Pregled