Hrvatska revija 2, 2019.

Kazalo

Kazalo


Izvor: http://zbirke.muzej-rijeka.hr Riječki Korzo, 1920., razglednica, autor: A. Pertot/

3                Irvin Lukežić: Novi prilozi o staroj baštini

5                Ranko Starac: Antička Tarsatica

12             Marijan Bradanović: Kao Feniks iz pepela
Rijeka u srednjem vijeku i početkom ranoga novog vijeka

18             Nina Kudiš – Damir Tulić: Barokna Rijeka

26             Irvin Lukežić: Žiga pl. Farkaš – prvi predsjednik
Hrvatske narodne čitaonice u Rijeci

35             Ervin Dubrović: Riječka kompanija i šećer

41             Tea Dimnjašević: Erazmo Barčić – riječki lav

46             Velid Đekić: Jučer industrijski dimnjaci, danas industrijska baština

51             Daina Glavočić: Likovnost Rijeke 1850–1950.

56             Marta Ban: Riječka kina u 20. stoljeću

60             Diana Stolac: Riječka filološka škola

65             Milorad Stojević: Napuštene pjesme

72             Sintija Čuljat: Janko Polić Kamov: Samoća, visina i vječnost literata

77           Julijana Matanović: Dijete riječkoga kazališta

Hrvatska revija 2, 2019.

2, 2019.

Klikni za povratak