Zbivanja - predavanje

Odjel za pravna pitanja i kulturu prava Matice hrvatske

Predavanje Dubravke Hrabar OSNOVE ZA OBITELJSKI ZAKON

Četvrtak, 16. veljače 2017. u 18:00 sati, Mala dvorana Matice hrvatske, Ulica Matice hrvatske 2, Strossmayerov trg 4, Zagreb
slika

Prof. dr. sc. Dubravka Hrabar rođena je 1956.  u Trogiru. Osnovnu školu i Klasičnu gimanziju završila je u Zagrebu gdje je na Pravnome fakultetu i diplomirala (1979). Na istome fakultetu upisala je poslijediplomski studij iz međunarodnog javnog i privatnog prava te međunarodnih odnosa (1980),  a  magistrirala s radom Oblik oporuke u međunarodnom privatnom pravu” (1986).

Od siječnja do rujna 1980. radila je kao sudački pripravnik na Općinskom, odnosno na Okružnom sudu u Zagrebu. Od studenoga iste godine radi kao stručni suradnik u Institutu za međunarodno pravo i međunarodne odnose Pravnoga fakulteta u Zagrebu. Za asistenta  na predmetu Porodično pravo izabrana je 1987, te  ponovno 1991.
Doktorsku disertaciju pod naslovom Prava djece u porodičnim odnosima obranila je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1991.
Za znanstvenoga suradnika i docenta na predmetu Porodično pravo izabrana je 1992, a 1997. izabrana je u zvanje izvanrednoga profesora. U zvanje redovitoga profesora i znanstvenoga savjetnika izabrana je 2001.
Predstojnica je Zavoda za građanskopravne znanosti i obiteljsko pravo od 2001. do 2011., a od 1998. predstojnica je Katedre za obiteljsko pravo. Godine 2011. osnovala je Sveučilišni interdisciplinarni specijalistički studij Prava djece koji vodi i danas.
God. 2015. izabrana je za dekanicu Pravnoga fakulteta u Zagrebu.Pregled