Vijenac 510

Književnost

POGLED IZ DUBRAVE

Zarobljenik riječi

Krešimir Bagić

 

Kockasta kugla Zvonimira Baloga domišljena je, zaokružena i uzbudljiva zbirka pjesama. U usporedbi s njom mnogo onoga što se ozbiljno tretira kao suvremena poezija izgleda kao neobavezno i ne osobito intrigantno čavrljanje

Potkraj svibnja 2012. u Večernjem listu Zvonimir Balog čestitao je sam sebi 80. rođendan, i to pjesmom. Izgradio ju je na antitezi koja priziva osmijeh na lice. Najprije je pobrojao nekoliko općepoznatih osoba i entiteta koji su nestali s povijesne pozornice (ode Aleksandar Veliki / ode Karlo Veliki / ode Cezar / ode Henrik osmi / ode Ivan Grozni / odoše i mnogi grozniji / negoli je on / odoše Adolf i Juga / odoše veliki imperiji / odoše alijanse / odoše savezi i blokovi / odoše generali admirali / ode Valter) te tako poluozbiljno pripremio teren poetskom naglašavanju vlastite žilavosti i životnosti:

 

a ja još nekako klompam

bez artiljerije i tenkova

bez ratnih brodova

bez nevidljivih bombardera

idem s noge na nogu

iz pobjede u pobjedu

tu i tamo se pomognem štapom

od oružja imao sam tek praćku

papirnato zrakoplovstvo

i ratne brodove od novina

malo se ljuljam ali idem

napredujem zahvaljujući

strategiji kojoj silnici

nisu dorasli

Javno pjesnikovo čestitanje rođendana samome sebi u našemu je kontekstu prvorazredna gesta. Iako ne treba posve zanemariti Balogovu narcisoidnost, ta je čestitka prije svega polemički čin, rukavica bačena u lice javnosti. Budući da je poezija nestala iz te javnosti, da se o njoj prozbori samo kada koja popularna pjevačica, političar ili župnik požele biti pjesnici (a to onda obično i nije govor o poeziji nego njegova zloupotreba), Balog je mudro i blago upozorio kako stvari danas i ovdje zapravo stoje. Njegovi stihovi još više dobivaju na značenju prisjetimo li se da je u devedesetima i prvoj polovici nultih jedan od ključnih događaja u našoj tisućljetnoj kulturi (koja nas je održala – njojzi hvala!) bio rođendan pjesnika Dragutina Tadijanovića. Čitava ga je nacija bila pozvana pratiti – proslave su priređivane u elitnim prostorima, na njima su se tiskali uglednici iz kulturnog i društvenog  miljea, književni su se znalci i znanstvenici nadmetali protokolarnim govorima o važnosti opusa barda iz Rastušja, nepozvani su zdvajali nad svojim mjestom u hrvatskoj kulturi, a mediji su sve blagonaklono i izdašno pratili uz uobičajenu poentu – da se slavljenik, iako najstariji, opet pokazao najduhovitijim. Treba li uopće raspravljati o dosezima i mogućim plodovima takve nazdravičarske kulture!? Valjda ipak ne.

 


Izd. DHK, Zagreb, 2013.

 

 H kao hop, Hrvatska, Hajduk...

Vratimo se Zvonimiru Balogu, pjesniku koji je u životu iz užitka, muke ili potrebe bio i: prozaik, romanopisac, scenarist, administrator, pipničar, ratar, dekorater, nastavnik, urednik, antologičar i likovnjak. Taj je nemirni duh, autor više od sedamdeset knjiga, godinu dana nakon spomenute stihovne čestitike, nazdravio i svom 81. rođendanu. Ovaj je put bio puno izdašniji i ambiciozniji – objavio je zbirku pjesama Kockasta kugla. U nju je uvrstio 97 pjesama raspoređenih u pet ciklusa: Zatrpan sobom, Da se prekoptica ne zatamni, Da vidiš kako je to kad te nema, Dok je sve škribalo ko Floberove cibele i Imali smo slabu vezu sa sobom. Pjesme su pisane slobodnim stihom, kratke su, u pravilu nenaslovljene, tj. umjesto naslova stoji interpunkcijski znak – dvije točke (koji je ujedno jedina interpunkcija u zbirci). Čitatelj je pozvan da zastane već kod naslova – Kockasta kugla je naime oksimoron, sintagma koja spaja nespojivo, označava nemogućnost, promovira uvrnutu logiku i komunikaciju koja se udaljava od doslovnosti. Tekstovi su zasnovani na kakvoj jezičnoj dosjetci ili provokaciji, nerijetko tjeraju čitatelja na urotničku suradnju s autorom. Primjerice druga pjesma u zbirci inzistira na enigmatičnosti glasa h koji – kako sugerira kontekst – stoji umjesto cijele riječi:

 

i taj što je rekao h

nije mogao zatvoriti usta

zaustaviti h

h ovo h ono

svakome h

h za dobro jutro

h za laku noć

u

što si se ti

rashahao

[...]

Smisao pjesme ovisi o tome što će čitatelj prepoznati u tom h. Može ga recimo protumačiti kao skraćenicu za hvala, hop, Hrvatska ili Hajduk. U prvom slučaju pjesma će se pretvoriti u storiju o servilnom čovjeku, u drugom će ponuditi lik upornog optimista, u trećem otploviti u možebitnu političku satiru o lažnom patriotizmu, a u četvrtom u portret opsesivnog navijača koji svijet procjenjuje po mjeri svoje nogometne strasti. Jednostavan postupak skraćivanja učinio je pjesmu otvorenim poljem na kojemu se mogu susresti različite čitateljske invencije i intervencije, raznorodne interpretacijske strategije i  sučeljene ideologijske paradigme.

Paradoksi jastva

Opsesivna je tema Kockaste kugle identitet subjekta. Na to izravno upućuju naslovi tri ciklusa – Zatrpan sobom, Da vidiš kako je kad te nema, Imali smo slabu vezu sa sobom. Zamršenoj priči o jastvu i identitetu Balogov protagonist prilazi s različitih strana, humorizira ju, poigrava se njome (ne čineći ju manje ozbiljnom), propituje to jastvo ispisujući zaumne, razigrane stihove o čovjeku koji govori, o rukama kojima se penje na krušku, kojima maše i rukuje se, o šumi i šumaru, sjekiri i stablima, noći, zimi, cvijetu, ptici, o nogama koje odlaze u tamni neizmjerni svijet, o bogu koji na zemlju silazi po vatrogasnom glatkom stupu... Kako se odmiče s čitanjem, postupno se kristalizira ideja da se pojedinačni identitet izgrađuje u dodirima i presijecanjima raznorodnih fragmenata, pokreta, gesta i riječi. Već u uvodnom tekstu fluidnim poetskim jezikom Balog najavljuje storiju o „pričaču pričalici“, a tu najavu okončava jezičnom igrom koja upućuje na drastičnu rascijepljenost subjekta:

 

htio je reći sebe

čulo se samo be be i opet be

se mu je nešto progutalo

Kao i u citiranom pjesnik u još nekoliko tekstova na zbunjujući način rabi lične i povratnu zamjenicu sebe, se te tako upozorava na paradokse jastva i njegovu upitnu cjelovitost:

 

ruka me moja vodi za mene

brine me brižno o sebi

 

[...] kad me spava sa sobom

prste mi broji po sebi

 

Važno je uočiti da se Balogov poetski protagonist najčešće nalazi u šumi, da se druži s biljkama, prirodnim pojavama i predmetima, da šumu nastoji prikazati, opisati, na stanovit način obuhvatiti  svojom lingvističkom imaginacijom. Metaforički govoreći šuma je prostor u kojemu traga za identitetom i izgrađuje ga, a biljke, prirodne pojave i predmeti izrastaju u potencijalna bića s kojima uspostavlja odnose i tako oblikuje svoje jastvo. Nerijetko naglašava „naturalne“ aspekte svoga identiteta. Kada se predstavlja, čini to ovako:

 

[...] možda sam već hrast

kad imam kapu

a ne znam za se

 

[...] lišće me lišće

drhti u njemu

koga nema

 

[...] kiša me moja pada otkud došla

 

[...] voda me svrbi

već u dalekim koritima

boli me razderana

svjetlost

Balog i Žagar

Balogova je lirska domovina jezik, u podlozi njegova pjesničkog svijeta lingvistička je logika koja presudno ovisi o smjeru i učincima raznorodnih jezičnih igara. Pomoću njih pjesnik oživljuje komunikaciju, preusmjerava ju, stvara neočekivane asocijacije, slijedi i mistificira slučajna preklapanja oblika različitih riječi. Primjerice, propitujući identitet, Balog u uporišni leksem jednog teksta pretvara leksem biola. On se pojavljuje više puta, i to na semantički najopterećenijim mjestima poetske rečenice. Kontekst otkriva da se zapravo radi o neslučajnom povezivanju oblika za muški i ženski rod pridjeva radnog glagola biti (bio + bilabiola), čime se ističe bliskost žene i muškarca:

 

kad sam ja biola pčela

onda sam imaola jedan veliki žalac

Slijede oblici bljuvalao, znaola, ispisalao se koji sugeriraju subjektovu želju za povratkom u djetinjstvo, u vrijeme sveopćeg zajedništva, u iskonsko stanje kada se sve moglo početi, kada su svi putovi bili podjednako mogući. Osnovnom idejom, motivikom i jezičnim iskustvom tekstovi zbirke Kockasta kugla Zvonimira Baloga neočekivano se približavaju sintaksi, semantici i iskustvima pjesništva Anke Žagar. Iako se Baloga obično „stigmatizira“ kao dječjeg pjesnika, a Žagaricu kao netipičnu predstavnicu tzv. semantičkog konkretizma, u ovom ih slučaju zbližuju sveprotežni motiv šume i tematizacija prvotne sraslosti svega sa svime. No ponajviše u most između dvaju pjesnika promeće se svojevrsna gramatika djeteta. Kao i Žagaričin, i Balogov jezik povremeno uključuje neovjerene leksičke izvedenice (još jošije, mojevina), lokalizme  (pomješavao sam se, zecovi, razbojniki, konjovi, kukuruzovi), pojedine tvorbene analogije (stvar je u ruci / i ruce treba dignuti), očuđujuća rješenja (zalutaj se) itd. U Kockastoj kugli prepoznavanja su često lingvističkog karaktera, zvukovna srodnost ili rima mogu učiniti da stvari i predmeti počnu hodati, govoriti, osjećati.

Posebnosti Balogova pjesničkog iskustva su ritualna humorizacija lirske teme te izrazita sklonost igrama riječi, poetici nonsensa i aforističnosti. O čemu god govorio, taj pjesnik nastoji govoriti s dozom humora. On vazda traga za vicem, gegom, aluzijom koja će nasmijati. Čak i kada se dosjetka najmanje očekuje, on stvara prostor za nju. Tako se u Kockastoj kugli, u ciklusu Dok je sve škribalo ko Floberove cibele, pojavljuju pjesme koje vrve zavičajnim motivima, pasatističkim slikama, nostalgijom za prošlim danima, slutnjom smrti. Usuprot tradiciji i očekivanju, i one su balogovski intonirane. Primjerice, obnavljajući klasičnu priču o smrti kao kosačici koja ništi sve pred sobom, njegov subjekt nije melankoličan i uplašen nego ludičan i polemičan. On se izravno obraća toj zlokobnoj spodobi:

 

već si mi se popela na kurac

kažem joj kurvo

imaš kosu imaš vremena

mogla bi pokositi

taj drač oko kuće

Glava bez muhe

Što se tiče igara riječima, Zvonimir Balog u zbirci Kockasta kugla u više navrata suočava oblike različitih riječi nastojeći njihovim slučajnim preklapanjima pridati važnost pravila (duša se moja spori sa sporim nogama). K tome rastavljao je riječi, premetao im slogove te upućivao na moguća skrivena značenja izričaja u kojima se nalaze (npr. pasti / pas ti m). Nekoliko je puta posegnuo i za spunerizmom, figurom koja je nastala iz nehotičnog zamjenjivanja početnih slogova susjednim riječima: boliti moga (← moliti boga), zavatrio sam kuru (← zakurio sam vatru). U jednom je slučaju otišao toliko daleko da je zamijenio mjesta riječima u frazemu pa zapisao idem ko glava bez muhe (← idem ko muha bez glave). Balog se zavlači ispod jezika, ispod njegova uvriježenog komunikacijskog potencijala, poput djeteta kida veze između označitelja i označenoga i pretvara govor u posve neizvjesni prostor igre i imaginacije. Zbog toga je taj govor prepun iznenađenja temeljenih na poetici paradoksa (popni se onda doljesad imam / kućicu od mraka / nikako da iz nje uđem).

Subjekt zbirke Kockasta kugla neizbježno u problematizaciju identiteta uključuje i svoj odnos s riječima. U jednoj pjesmi kaže: riječi gotovo više ništa ne razumiju. Time osvještava karakter svoje verbalne prakse, naglašavajući da je upravo pjesma onaj tip diskurza koji riječi izbacuje iz njihovih orbita i (pr)ovjerava u nepoznatom prostoru. Nešto kasnije pojavljuje se stih riječi me se sve manje sjećaju koji pod lupu stavlja govoreći subjekt i njegove sposobnosti, koji na svoj način ističe da su odnosi subjekta i jezika – kao i odnosi subjekta i svijeta – zamršeni i napeti, nikad do kraja odgonetljivi. Pri kraju zbirke pjesnik osvješćuje da je zarobljenik riječi, da su one njegova hrana i stanište, da možda one upravljaju njegovim a ne on njihovim ponašanjem i životom. Ta je spoznaja uobličena u pjesmi u kojoj se pjesnik potpisuje akrostihom svodeći tako svoju egzistenciju na jezikovanje:

 

               riječi vrebaju me

               da me pretoče u me

B već ima dva bređa trbuha

A je svoju soboslikarsku lojtru raširilo i bere me

L je nogu poslalo u izviđanje oko mene

O je glupo ko čep vječno oko

G je sve odbacilo glavu sačuvalo

                  zinulo na opasnosti što su razapele

               šatore oko zida

Kockasta kugla Zvonimira Baloga domišljena je, zaokružena i uzbudljiva zbirka pjesama. U usporedbi s njom mnogo onoga što se ozbiljno tretira kao suvremena poezija izgleda kao neobavezno i ne osobito intrigantno čavrljanje. Uz to, iako je autor prevalio osamdesetu, njegov je poetski slog mladolik, gdjekad tinejdžerski zaigran, u svakom trenutku željan novih izazova, okreta i otkrića. Vjerujte mi na riječ, prava poslastica. Možda s mrvicu previše šećera.

Vijenac 510

510 - 19. rujna 2013. | Arhiva

Klikni za povratak